Chapter 7:

De wave sheaf & de Pinksteren

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen dit te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org“.

In het hoofdstuk over Aviv Gerst en het Hoofd van het Jaar (in De Tora Kalender), zagen we dat Rosj HaSjana (het Hoofd van het Jaar) begint wanneer we de eerste sikkel van de nieuwe maan uit het land Israël zien, wanneer we weten dat we de allereerste schoof aviv (middelmatig deeg) gerst 15-21 dagen later zullen kunnen offeren, op Jom HaNafat HaOmer (de Dag van het Golfsjaf-offer).

We zagen ook dat deze ene omer (schoof) van eerstelingen symbool staat voor Jesjoea, die de eerste van de eerstelingen was die uit de dood werd opgewekt.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 15:20-23
20 Maar nu is de Messias opgestaan uit de dood,
en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want sinds de dood door de mens is gekomen, is door de mens ook de opstanding van de doden gekomen.
22 Want zoals in Adam allen sterven, zo zal ook in de Messias allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen volgorde: [first] Messias de eerstelingen, [and then]daarna degenen die van Messias zijn bij Zijn komst.

We zagen ook dat, net zoals Jesjoea de allereerste van de gelovigen voorstelt die geofferd moet worden, de omer moet bestaan uit de allereerste vruchten van de gerst die rijp moet worden in het land Israël, omdat niets anders kan worden geoogst totdat de golfschoof is geofferd. Dit offer start ook een 50-daagse telling tot Pinksteren [Shavuot]).

Devarim (Deuteronomium) 16:9-10
9 “Jullie zullen voor jezelf zeven weken tellen; begin de zeven weken te tellen vanaf het moment dat jullie de sikkel in het staande graan beginnen te steken.
10 Dan zult gij het Wekenfeest [Sjavoeot, Pinksteren] houden voor Jahweh, uw Elohim, met het eerbetoon van een vrijwillig offer uit uw hand, dat gij zult geven zoals Jahweh, uw Elohim, u zegent.”

We zagen ook dat de omer moet bestaan uit de allereerste van de nieuwe gerstoogst, want Jahweh gebruikt de term biccurim(בִּכּוּרִים).

Vayiqra (Leviticus) 2:14-15
14 “Ook wanneer gij een eerstelingenoffer [בִּכּוּרִים] aan Jahweh brengt, zult gij groene korrels brengen, die in het vuur zijn uitgedroogd, [and/or] geplette kummel zult gij voor uw eerstelingenoffer brengen.
15 En gij zult olie daarop doen, en wierook daarop leggen. Het is een graanoffer.”

De term biccurim(בִּכּוּרִים) is Strong’s Oude Testament OT:1061, en betekent de allereerste van de vruchten.

OT:1061 bikkuwr (bik-koor’); van OT:1069; de eerstelingen van de oogst:
KJV – eerste vrucht (-rijpe [figuratively]), haastige vrucht.

De stam in OT:1069 verwijst naar de vrucht die werkelijk het eerst is (alsof “de baarmoeder barst”). Het verwijst dus naar de allereerste van de vruchten, zoals degenen die het geboorterecht krijgen (d.w.z. het recht van de eerstgeborene).

OT:1069 bakar (baw-kar’); een primitieve wortel; in de eigenlijke zin, de baarmoeder doen barsten, d.w.z. (causatief) vroeg vrucht dragen of maken (van vrouw of boom); ook (als denominatief uit OT:1061) het geboorterecht geven:
KJV – eerstgeborene maken, eersteling zijn, eerst kind voortbrengen (nieuwe vrucht).

Zoals we zagen in Aviv Barley and the Head of the Year, is het de bedoeling om de allereerste schoof gerst aan Jahweh te offeren om de weg vrij te maken voor de rest van de oogst. Op die manier hoeft geen van de gerstboeren met vroegrijpe gewassen zijn oogst te verliezen of Deuteronomium 16:9 te overtreden (door te snijden zonder de omertelling tot Sjawoe-ot te beginnen).

De Omer en Shavuot: NIET “Lente” Feesten!

De rabbijnen beschouwen Pesach, Ongezuurd brood, het Golfschoofoffer en Pinksteren als “lentefeesten”. Dat komt omdat, volgens de “Joodse” Hillel II kalender, Pesach niet mag plaatsvinden vóór de lente-equinox. Dit is een zeer ernstige fout.

De termen equinox en equilux verwijzen naar het moment waarop de zon de evenaar kruist, waardoor de dag en de nacht van gelijke lengte zijn. Dit gebeurt tweemaal per jaar, en het wordt als belangrijk beschouwd in de hekserij, op de Gregoriaanse Romeinse kalender, op de Equinox-kalender, en op de rabbijnse Hillel II “Joodse” kalender.

Op de Gregoriaanse Romeinse kalender vindt devoorjaar(of lente) equinox plaats op 20 of 21 maart (afhankelijk van of ze het al dan niet als een schrikkeljaar beschouwen). Er is ook een herfst– (of herfst) equinoxop 22 of 23 september (opnieuw afhankelijk van of ze het al dan niet als een schrikkeljaar beschouwen). En er is ook een zomerzonnewende op de langste dag van het jaar, plus een winterzonnewende op de kortste dag van het jaar.

De term lente verwijst naar de tijd tussen het moment waarop de zon de evenaar kruist (en de dagen en de nachten even lang zijn, maar wel langer beginnen te worden) en de zomerzonnewende, wanneer de dagen even lang zijn als het hele jaar. Deze term is dus afhankelijk van de zon.

equinox zonnewende

Het is problematisch om Jahweh’s feesten “lentefeesten” of “herfstfeesten” te noemen, omdat Jahweh deze termen nooit gebruikt. Integendeel, Jahweh zegt ons op te passen (d.w.z. uiterst voorzichtig te zijn) geen gebruik te maken van de bewegingen van de zon, de maan, of de sterren in onze kalenderberekeningen, omdat Hij dit beschouwt als het aanbidden (of dienen) van hen. (Voor details, zie “Over Dienst” in De Tora Kalender).

Devarim (Deuteronomium) 4:19
19 “En let op, opdat u uw ogen niet opheft naar de hemel, en wanneer u de zon, de maan en de sterren ziet, al het hemelse heir, u zich gedreven voelt om hen te aanbidden en te dienen, die Yahweh, uw Elohim, aan alle volken onder de gehele hemel als een erfenis heeft gegeven.”

Onze kalender baseren op de bewegingen van de zon is precies wat Elohim ons zegt dat we niet moeten doen! Dit is echter precies wat we doen wanneer we de termen “lentefeesten” en “herfstfeesten” gebruiken, want de termen “lente” en “herfst” zijn gebaseerd op de bewegingen van de zon.

Ook deze termen zijn onjuist, aangezien de aviv-gerst vaak rijp is vóór de lente-equinox. Het lijkt correcter om de termen “feesten van de eerste maand” en “feesten van de zevende maand” te gebruiken. Dit komt omdat, zoals we zullen zien, Sjawoe-ot (Pinksteren) eigenlijk een uitbreiding is van de Dag van het Golfsjaf-offer (dat in de eerste maand plaatsvindt).

Wanneer is de wave sheaf en de pinksterdag?

Zoals we zagen in het hoofdstuk over Aviv Gerst en het Hoofd van het Jaar, vindt Jom HaNafat HaOmer (de dag van het Golfsjaf-offer) plaats op de dag na de wekelijkse Sjabbat waarin het Pesach valt.

Vayiqra (Leviticus) 23: 10-11, 14
10 Spreek tot de kinderen van Israël en zeg tot hen: ‘Wanneer u in het land komt dat ik u geef, en de oogst binnen zult halen, moet u een bundel van de eerstelingen van uw oogst naar de priester brengen.
11 Hij zal de schoof voor het aangezicht van Jahwe zwaaien, om voor u aangenomen te worden; op de dag na de [weekly] sabbat zal de priester die zwaaien…
14 “U mag noch brood, noch geroosterd graan, noch vers graan eten tot op dezelfde dag dat u een offer aan uw Elohim hebt gebracht; het zal een eeuwige wet zijn voor al uw geslachten in al uw woningen. “

Bijvoorbeeld, als de nieuwe maan van Rosj HaSjana wordt gezien op de eerste dag van de week (als de Sjabbat eindigt), dan zal Pesach worden gehouden op Sjabbat, en Jom HaNafat HaOmer zal de volgende dag zijn. Dit betekent dat het op de 15e dag van de eerste maand zal zijn (dat is het vroegste waarop Jom HaNafat HaOmer kan plaatsvinden).

Rosh 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 Pesach
Omer

Een andere mogelijkheid is dat als de nieuwe maan op de tweede dag van de week wordt gezien, Pesach op de eerste dag van de week valt. Wanneer dat gebeurt, wordt Jom HaNafat HaOmer pas op de eerste dag van de volgende week gehouden. In dit geval vindt Jom HaNafat HaOmer plaats op de 21e dag van de eerste maand (dat is de uiterste datum waarop het kan plaatsvinden).

Rosh 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Pesach 15 16 17 18 19 20
Omer

Deuteronomium 16:9-10 vertelt ons dat wanneer we de sikkel in het staande graan beginnen te steken (op Yom HaNafat HaOmer), we zeven weken tellen tot het Wekenfeest (of Shavuot in het Hebreeuws).

Devarim (Deuteronomium) 16:9-10
9 “Jullie zullen voor jezelf zeven weken tellen; begin de zeven weken te tellen vanaf het moment dat jullie de sikkel in het staande graan beginnen te steken.
10 Dan zult u het Wekenfeest aan de HEERE, uw Elohim, vieren met de schatting van een vrijwillige offergave uit uw hand, die u zult geven zoals de HEERE, uw Elohim, u zegent.

In Leviticus 23, geven de verzen 15 en 16 ons hetzelfde gebod in een andere vorm. De naam Pinksteren betekent: tel vijftig, en wij tellen vijftig dagen vanaf de dag van Jom HaNafat HaOmer (dat is de dag na de sabbat van de Pesachweek), en dan brengen wij een nieuw graanoffer van tarwe aan Jahweh.

Vayiqra (Leviticus) 23:15-16
15 “En gij zult voor uzelf rekenen van den dag na den [weekly] Sabbat, van den dag af, dat gij de schoof van het golfoffer gebracht hebt; zeven Sabbatten zullen voltooid zijn.
16 Tel vijftig dagen, tot de dag na de zevende sabbat; dan zult gij een nieuw graanoffer aan Jahweh offeren.””

Wat betekent “de dag na de sabbat”?

In vers 15 is het Hebreeuws voor de uitdrukking, “de dag na de Sabbat” “mimaharat HaShabbat”(מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת). Dit betekent “de dag na de sabbat.” De rabbijnen leren echter ten onrechte dat de term Sjabbat hier verwijst naar de Pesach. Dit werkt echter alleen wanneer Pesach op de wekelijkse Sjabbat valt, zoals in Jozua 5:10-12.

Yehoshua (Jozua) 5: 10-12
10 De kinderen Israels nu legerden zich te Gilgal, en hielden den Pesach op den veertienden dag der maand, des avonds, op de vlakte van Jericho.
11 En zij aten van de opbrengst van het land op de dag na de Pesach, ongezuurd brood en geroosterd graan, op dezelfde dag.
12 Toen hield het manna op op de dag nadat ze van de opbrengst van het land hadden gegeten; en de kinderen van Israël hadden geen manna meer, maar ze aten dat jaar het voedsel van het land Kanaän.

Omdat de kinderen van Israël de opbrengst van het land aten op de dag na Pesach, maar omdat Leviticus 23:14 (hierboven) ons vertelt dat zij de opbrengst van het land pas mochten eten nadat zij het omer-offer hadden gebracht, betekent dit dat zij de omer offerden op de eerste dag van de week (wat ook de eerste dag van Ongezuurd Brood was).

Pascha
1ULB
Omer Offerande
2ULB
2 Omer
3ULB
3 Omer
4ULB
4 Omer
5ULB
5 Omer
6ULB
6 Omer
7ULB
7 Omer
8 Omer 9 Omer 10 Omer 11 Omer 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 3 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Shavuot

Pas. = Pascha (Pesach)
1ULB = De eerste dag van ongezuurde broden
1Omr = Omer-offering en het begin van de 50-telling
2Omr = Tweede dag van de Omer-telling (enz.)
Pent. = Shavuot / Pinksteren (vijftigste dag)

Wanneer Pesach op de wekelijkse Sabbat valt (zoals in Jozua 5:10-12), valt de Omer op de Eerste Dag van Ongezuurde Broden, en de eerste zeven dagen van de Omer vallen samen met de zeven dagen van Ongezuurde Broden. Dit is echter geen enkel ander moment het geval.

De Karaite vergissing van “oogstbare velden”

Vers 12 vertelt ons dat het manna ophield te vallen op de dag nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten (d.w.z. de dag na de wave sheaf). Misschien besloot Jahweh om het manna te bewaren tot na Jom HaNafat HaOmer en de Eerste Dag van Ongezuurd Brood, zodat niemand op die dagen iets zou hoeven oogsten. Dit is belangrijk om te beseffen, omdat het fatale fouten aantoont in de Karaietische leer van de “oogstbare velden”. Volgens deze onjuiste Karaietische (Sadduceeër) leer kan Jom HaNafat HaOmer niet worden gehouden, tenzij er voldoende gerst is om de natie Israël te voeden van de nieuwe oogst. Deze theorie werkt echter niet.

Ten eerste, hoewel het uitgedroogde graan waarschijnlijk van de nieuwe oogst was, staat er nooit dat het rijpe graan dat die dag werd gegeten van de nieuwe oogst was! In feite wordt het meeste ongezuurde brood gewoonlijk gemaakt van de oogst van vorig jaar, omdat niets van de nieuwe oogst kan worden geoogst tot na de offerande van de omer! Echter, in het Jozua 5 scenario, was Yom HaNafat HaOmer ook de Eerste Dag van Ongezuurd Brood (1ULB), en het is ons verboden om op die dag enig gebruikelijk werk te doen, omdat we geacht worden bezig te zijn met samenkomen en aanbidden.

Shemote (Exodus) 12:16
16 “Op de eerste dag zal er een afzonderlijke inzameling zijn, en op de zevende dag zal er een afzonderlijke inzameling zijn. Daarop zal geen enkel werk gedaan worden, maar wat iedereen moet eten – dat alleen mag door u bereid worden.”

Verder, nadat Israël zich in het land gevestigd heeft, moeten de mannen van Israël hun akkers verlaten en naar Jeruzalem optrekken, zodat er voor hen geen mogelijkheid is om de nieuwe oogst te oogsten! Daarom heeft het Karaïtische dogma om te wachten tot de oogst van het land oogstbaar is alvorens het omer-offer toe te staan, geen zin, omdat de mannen weg zullen zijn van hun boerderijen, in Jeruzalem! (Let op, in deze afbeelding wordt de nieuwe maan waargenomen op de eerste dag van de week, als Sjabbat eindigt).

Laten we nu bedenken dat wanneer Pesach op de tweede dag van de week valt, niemand iets van de nieuwe oogst kan eten tot na het feest, omdat de nieuwe oogst pas geoogst kan worden nadat de omer is gepresenteerd – en omdat die dag ook de 7e dag van Ongezuurd Brood (7ULB) is, kan er geen regulier werk (zoals oogsten) gedaan worden! (Let op, in deze afbeelding wordt de nieuwe maan waargenomen als de eerste dag van de week ten einde loopt).

Een van de redenen waarom Jahweh verbiedt om te werken op 1ULB en 7ULB is dat Hij niet wil dat we de dag doorbrengen met oogsten en dan ongezuurde broden koken! In plaats daarvan wil Hij dat wij de dag doorbrengen met Hem en Zijn volk, zodat wij die kunnen doorbrengen in aanbidding en in gebed. Dit maakt “oogstbare velden” irrelevant.

Bedenk tenslotte dat het de Israëlieten vóór de auto’s een week kon kosten om naar Jeruzalem te lopen (en nog een week om naar huis te lopen). Zelfs als zij naar huis wilden gaan om hun gerst te oogsten nadat de omer geofferd was (op de middag van Jom HaNafat HaOmer), was dat voor de meesten van Israël fysiek onmogelijk. Verder zien we de Israëlieten niet jongleren met dit soort kwesties in het boek Ruth.

Al deze dingen leren ons dat de Karaietische doctrine van “oogstbare velden” onlogisch is, en onwerkbaar. Het moet verlaten worden.

De Rabbijnse vergissing van “MiMaharat HaPesach”

Pesach kan op elke dag van de week vallen (en gemiddeld zal het op elke dag van de week 1/7e van de tijd vallen). Zo viel in 2008 CE, op de Tora-kalender, het Pesach op de tweede dag van de week.

Pascha 1ULB 2ULB 3ULB 4ULB 5ULB
6ULB
Omer
7ULB
2 Omer
3 Omer 4 Omer 5 Omer 6 Omer 7 Omer
8 Omer 9 Omer 10 Omer 11 Omer 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Pinksteren

Pas = Pascha
1ULB = eerste dag van ongezuurde broden
Omer = Golf schoof en begin van de Omer telling
Omr = Afkorting voor de dag van de Omer-telling.
Pent = Pinksteren (altijd op de eerste dag van de week)

Omdat Pesach niet op de wekelijkse Sjabbat viel, viel de Eerste Dag van Ongezuurd Brood (1ULB) niet op de eerste dag van de week. Leviticus 23:15 vereist echter nog steeds dat we het omer-offer op de eerste dag van de week houden.

Vayiqra (Leviticus) 23:15
15 ‘En gij zult voor uzelf tellen vanaf de dag na de [weekly] sabbat[מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת], vanaf de dag dat gij de schoof van het golfoffer gebracht hebt: zeven sabbatten zullen voleindigd zijn.

Daarentegen zeggen de rabbijnen dat we de omer op de dag na Pesach moeten offeren, ongeacht wanneer Pesach valt. Dit komt omdat de rabbijnen zeggen dat toen Jahweh Israël opdroeg de omer te offeren op mimaharat HaShabbat (de dag na de Shabbat, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת), wat Hij bedoelde was om de omer te offeren op de dag na de Pesach (mimaharat HaPesach, מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח). Deze theologie faalt echter, om vele redenen.

Ten eerste, Jahweh is perfect in staat om ons te vertellen welke dag van de week we de omer moeten offeren, toch heeft Hij niet gezegd om de omer te offeren op de dag na het Pascha(מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח). In plaats daarvan zei Hij het te offeren op de dag na de wekelijkse Sabbat(מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת). (Waarom geloof je hem niet?)

Ten tweede, als Jahweh wilde dat wij de omer offerden op de dag na het Pascha, ongeacht wanneer het Pascha viel, dan zouden de instructies voor het offeren van de omer gegeven zijn met de instructies voor de Eerste Dag van Ongezuurde Broden. Maar dat zijn ze niet. (In plaats daarvan worden ze afzonderlijk gegeven.)

Ten derde, als we in Leviticus 23:15-16 het woord Pesach uniform vervangen door het woord Sabbat, vertelt het ons dat we het Pinksterfeest niet kunnen houden voordat zeven Pesachvieringen (d.w.z. zeven jaren) zijn voltooid. (Het is onzin.)

Leviticus 23:15-16 (Rabbijnse Onzin Versie)
15 “En gij zult voor uzelf rekenen van den dag na het Pascha af, van den dag af, dat gij de schoof van het golfoffer gebracht hebt: zeven Pasoffers zullen voltooid zijn.
16 Tel vijftig dagen, tot de dag na het zevende Pascha; dan zult gij een nieuw graanoffer aan Jahweh offeren.”

Verder stelt Jahweh een datum vast voor elk ander feest in de Schrift (b.v. Pesach is op de 14e dag van de eerste maand, en de eerste dag van ongezuurde broden is op de 15e, enz.), maar Hij stelt nooit een datum vast voor Jom HaNafat HaOmer of voor Shavuot. Dat komt omdat Jom HaNafat HaOmer en Sjawoe-ot weliswaar altijd op de eerste dag van de week vallen, maar de kalenderdata van jaar tot jaar veranderen.

Maar omdat de rabbijnen hun vergissing niet erkennen, houden zij Jom HaNafat HaOmer op de dag na de Pesach (d.w.z. op de eerste dag van Ongezuurd Brood), ongeacht wanneer de Pesach valt. Later zullen we zien hoe dit hen doet struikelen over Jesjoea. Maar laten we eerst eens kijken naar de Torah geboden voor Shavuot.

De Torah Geboden voor Shavuot

Zoals we eerder zagen, houden we aan het eind van de zeven weken (d.w.z. na vijftig dagen) Sjavoeot (Pinksteren). Shavuot wordt het Wekenfeest genoemd.

Devarim (Deuteronomium) 16:9-10
9 “U moet zeven weken voor uzelf tellen; begin de zeven weken te tellen vanaf het moment dat u de sikkel in het graan begint te leggen.
10 Dan zult u het Wekenfeest aan de HEERE, uw Elohim, vieren met de schatting van een vrijwillige offergave uit uw hand, die u zult geven zoals de HEERE, uw Elohim, u zegent.

In Israël komen de haver, de gerst en de wilde heirloom zwarte Emmer tarwe allemaal tegelijk uit de grond, maar ze ontwikkelen zich in verschillend tempo. Echter, als we Rosj HaSjana goed timen, dan zullen niet alleen de eerstelingen van gerst klaar zijn op Jom HaNafat HaOmer, maar ook de eerstelingen van tarwe zullen klaar zijn op Sjawoe-ot. Dit is misschien de reden waarom Sjawoe-ot ook wel “de dag van de eerstelingen (van de tarwe)” wordt genoemd. (Let op: het woord eerstelingen is biccurim(בִּכּוּרִים), wat zoals we eerder zagen het woord is voor de allereerste van de nieuwe vruchten).

Bemidbar (Numeri) 28:26
26 “Ook op de dag van de eerstelingen, wanneer gij een nieuw graanoffer brengt aan Jahweh op uw Wekenfeest, zult gij een afgezonderde bijeenkomst houden. U zult geen gebruikelijk werk doen.”

Numeri 28:26 zegt ons dat we op Sjawoe-ot geen gewoon werk mogen doen. In plaats daarvan zouden wij een afzonderlijke bijeenkomst moeten houden (zoals zij in Handelingen 2 deden).

In Exodus 23:16 wordt Sjawoe-ot het Feest van de Oogst genoemd.

Shemote (Exodus) 23:14-16
14 “Driemaal zult gij Mij een bedevaartsfeest houden in het jaar:
15 Gij zult het feest der ongezuurde broden houden (gij zult zeven dagen ongezuurde broden eten, zoals Ik u bevolen heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want daarin zijt gij uit Egypte gekomen; niemand zal ledig voor Mij verschijnen);
16 en het feest van de oogst, de eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid hebt; en het feest der inzameling aan het einde van het jaar, wanneer gij de vruchten van uw arbeid van het veld hebt ingezameld.”

Vervolgens geeft Exodus 34:22 ons een ander getuigenis dat we de eerstelingen van tarwe nodig hebben voor Sjawoe-ot.

Shemote (Exodus) 34:22
22 “En gij zult het feest der weken houden, van de eerstelingen[בִּכּוּרֵי] van de tarweoogst, en het feest der inzameling aan het einde des jaars.

Verder, op dezelfde manier waarop ons gezegd wordt een omer van de eerstelingen van onze gerst te brengen voor Jom HaNafat HaOmer, zegt Leviticus 23:15-17 ons twee gezuurde wave-loaves te brengen van de eerstelingen van de nieuwe tarweoogst.

Vayiqra (Leviticus) 23:15-17
15 “En gij zult voor uzelven tellen van den dag na den Sabbat, van den dag af, dat gij de schoof van het golfoffer van [barley] gebracht hebt; zeven Sabbatten zullen voltooid zijn.
16 Tel vijftig dagen tot den dag na den zevenden sabbat; dan zult gij een nieuw graanoffer aan Jahweh offeren.
17 Gij zult uit uw woningen brengen twee golfbroden van twee tienden van een efa. Zij zullen van fijn meel zijn; zij zullen met zuurdesem gebakken worden. Zij zijn de eerstelingen [בִּכּוּרִים] voor Jahweh.”

Over het maken van de pelgrimstochten

Sjavoeot wordt beschreven als een Chag (חַג), of een pelgrimsfeest. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, zei Jahweh dat Hij Jeruzalem opnieuw zou kiezen (b.v. 1 Koningen 14:21, 2 Kronieken 12:13), en wij geloven dat Hij het in 1948 opnieuw koos. Dat betekent dat als wij in het land Israël wonen, wij naar Jeruzalem moeten gaan voor de feesten. Wanneer wij echter niet in het land wonen, behoeven wij niet naar Jeruzalem op te trekken voor de feesten, en Sjaoel trok veertien jaar lang niet op naar Jeruzalem toen hij op zendingsreis was (zie bijvoorbeeld Galaten 2:1). (Maar het is goed om te gaan als we kunnen.)

Over Jesjoea in het Feest

In “Aviv gerst en het hoofd van het jaar” (in De Torah Kalender), zagen we dat het Omer-offer Jesjoea voorstelt (bijv. 1 Korintiërs 15:20-23).

De meeste geleerden geloven dat Jesjoea in het midden van de week werd afgesneden. Dit is deels gebaseerd op het Vernieuwde Verbond (hieronder), en deels op Daniël 9:26-27, dat ons vertelt dat de Messias in het midden van de week zou worden afgesneden. (Voor bijzonderheden, zie “De tempel van de anti-Messias” in Openbaring en de eindtijd).

Daniël 9:26-27
26 “En na de tweeënzestig weken zal Messias worden afgesneden, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten. Het einde ervan zal zijn met een vloed, en tot het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald.
27 Dan zal Hij een verbond met velen bevestigen voor één week; maar in het midden van de week zal Hij een einde maken aan het offeren en het offeren. En op de vleugel der gruwelen zal iemand zijn, die verlaten maakt, totdat de voleinding, die bepaald is, over de verlatenen zal worden uitgestort.”

Mattheüs 12:40 vertelt ons dat Jesjoea drie dagen en drie nachten in het graf zou zijn.

Mattityahu (Mattheüs) 12:40
40 “Want zoals Yonah drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.”

Wij weten dat Jesjoea ofwel op de sabbat werd opgewekt, ofwel aan het begin van de eerste dag van de week (wanneer de sabbat eindigt en de eerste dag van de week begint). Hoe dan ook, Hij was volledig opgestaan op de eerste dag van de week (wanneer het Golffeschoof geofferd moet worden).

Yochanan (Johannes) 20:1
1 De eerste dag van de week nu ging Maria Magdalena vroeg naar het graf, toen het nog donker was, en zij zag dat de steen van het graf was weggenomen.

Zeventien verzen later vertelt Jesjoea Mirjam zich niet aan Hem vast te klampen, omdat Hij nog moest opstijgen naar Zijn Vader. Dit is net zoals de Wave Sheaf aan Jahweh moet worden aangeboden op de eerste dag van de week.

Yochanan (John) 20:17
17 Yeshua zei tegen haar: ‘Kleef me niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader; maar ga naar Mijn broeders en zeg tot hen:’ Ik vaar op naar Mijn Vader en je Vader, en naar Mijn Elohim en jouw Elohim. ”

Jesjoea werd in het midden van de week afgesneden, en drie dagen en drie nachten later opgewekt (hetzij op de sabbat, hetzij bij het begin van de eerste dag van de week). Daarna is Hij opgevaren naar Zijn Vader op de eerste dag van de week als de profetische vervulling van de omer.

Pascha 1ULB 2ULB 3ULB
4ULB
Omer Offerande
5ULB
2 Omer
6ULB
3 Omer
7ULB
4 Omer
5 Omer 6 Omer 7 Omer
8 Omer 9 Omer 10 Omer 11 Omer 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Pinksteren

Pas. = Pesach in het midden van de week
3ULB = Jesjoea opgewekt op de derde dag (of aan het einde)
Omer = Jesjoea stijgt op als de Wave Sheaf
Pent. = Pinksteren (altijd de eerste dag van de week)

De Rabbijnse vergissing van “MiMaharat HaPesach” opnieuw

De geschiedenis past zo perfect dat we gemakkelijk verder zouden kunnen gaan zonder verder commentaar, behalve dat Josephus, Philo, en de Talmoed ons allen meedelen dat de rabbijnen in de eerste eeuw de methode van de Tora-kalender niet volgden, noch voor het tellen van de omer, noch voor Pinksteren. In plaats daarvan gebruikten zij dezelfde methode voor het tellen van de omer als tegenwoordig. Hier echter wordt de omer geofferd op de dag na het Pascha, waardoor de omer en Pinksteren dat jaar op de vijfde dag van de week zouden vallen. Dit is strikt tegen Leviticus 23:15, en zo zou het eruit hebben gezien:

Pascha 1ULB
Omer Offerande
2ULB
2 Omer
3ULB
3 Omer
4ULB
4 Omer
5ULB
5 Omer
6ULB
6 Omer
7ULB
7 Omer
8 Omer 9 Omer 10 Omer
11 Omer 12 Omer 13 Omer 14 Omer 15 Omer 16 Omer 17 Omer
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 373 83
9 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 Pinksteren

Pas. = Pascha
1 Omer = Rabbijnse Golf schoof aangeboden
3ULB = Jesjoea opgewekt op de derde dag (of aan het einde)
4ULB = Jesjoea deed afstand voor Jahweh
R.Pent.= Rabbijnse Pinksteren

Voor mensen die zich afvragen welk verschil het werkelijk maakt hoe wij de kalender houden, merk op hoe Jesjoea’s opstanding en hemelvaart gelijk staan aan niets profetisch op de Rabbijnse kalender. Dit is waarschijnlijk één van de redenen waarom de rabbijnen struikelden over Jesjoea, omdat zij het verkeerde kalendermodel hadden, en daarom niet konden zien hoe Jesjoea het omer-offer vervulde.

Toen Pinksteren was Volledig Kom

Daarentegen vond het echte Pinksteren niet plaats op de vijfde dag van de week, maar op de eerste dag van de week na die sabbat. Toen was het Pinksterfeest niet vals, maar ten volle gekomen.

Ma’asei (Handelingen) 2:1-2
1 Toen de Dag van Pinksteren volledig was gekomen, waren zij allen met één akkoord op één plaats.
2 En plotseling kwam er een geluid uit de hemel, als gevolg van een stormende machtige wind, en het vulde het hele huis waar ze zaten.

Parallellen tussen Sinai en Handelingen 2

Er zijn parallellen tussen Shavuot in de woestijn van Sinai, en in Handelingen 2.

Volgens de overlevering gaf Jahweh Israël vijftig dagen nadat het de Rietzee (Rode Zee) was overgestoken, de Torah. Parallel daaraan, vijftig dagen na Jesjoea’s opstanding, goot Jahweh de gave van de Verzoende Geest uit.

Bij de Pinksterdag in de Sinaï werden de Tien Geboden op twee stenen tafelen geschreven. Op de Pinksterdag in Handelingen, hoofdstuk twee, schreef Jahweh Zijn Torah in onze gedachten en op onze harten.

Yirmeyahu (Jeremia) 31:33
33 “Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, zegt Jahweh: Ik zal Mijn Torah in hun verstand leggen, en die op hun hart schrijven; en Ik zal hun Elohim zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”

Toen de Tien Geboden werden gegeven op de berg Sinaï, werden drieduizend mannen gedood (Exodus 32:28). Toen echter in Handelingen 2 de Geest werd uitgestort, ontvingen ongeveer drieduizend mensen redding.

Ma’asei (Handelingen) 2:41
41 Zij dan, die gaarne zijn woord ontvingen, werden ondergedompeld; en op dien dag werden hun ongeveer drie duizend zielen toegevoegd.

Pesach symboliseert onze uitverkiezing als de bruid, en ook onze verlossing uit de fysieke slavernij in Egypte. Sjavoeot symboliseert onze openbare verloving met Elohim, en onze geestelijke verlossing en vernieuwing in de Bruidegom.

Jesjoea was de eerstgeborene van Mirjam (Maria).

Mattityahu (Matteüs) 1:24-25
24 Toen Jozef uit zijn slaap werd gewekt, deed hij, zoals de bode van Jahwe hem gebood, en nam zijn vrouw tot zich,
25 en kende haar niet totdat zij haar eerstgeboren zoon had gebaard. En hij noemde zijn naam Jesjoea.

Jesjoea is ook de eerstgeborene van Jahweh de Vader.

Ivrim (Hebreeën) 1:6
6 Maar wanneer Hij de eerstgeborene opnieuw in de
wereld, zegt Hij: “Laat alle boodschappers van Elohim Hem aanbidden.”

Jesjoea was ook de eerste die uit de dood werd opgewekt.

Hitgalut (Openbaring) 1:5
5 en van Jesjoea Messias, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de heerser over de koningen der aarde.

Als de eerstgeborene uit de doden, is Jesjoea ook de eerstgeborene van vele broeders.

Romim (Romeinen) 8:29
29 Want wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

De Schrift zegt ons ook dat Jesjoea de eersteling is van hen die zullen worden opgewekt tot het eeuwige leven.

Qorintim Aleph (1 Cor.) 15:20-23
20 Maar nu is Messias opgestaan uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want sinds de dood door de mens is gekomen, is door de mens ook de opstanding van de doden gekomen.
22 Want zoals in Adam allen sterven, zo zal ook in de Messias allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen volgorde: Messias de Eerste Vrucht, daarna zij die Messias zijn bij Zijn komst.

Zeker, Jesjoea was de Eerste Vrucht van al deze dingen op Zijn Vader’s Torah Kalender.

Symboliek van de gerst en de tarwe

Er is ook een fascinerende symboliek tussen de gerst en de zwarte heirloom Emmer tarwe. Zoals eerder gezegd, komen de haver, de gerst en de tarwe allemaal tegelijk uit de grond, maar de gerst ontwikkelt zich sneller. Dat is de reden waarom, wanneer de gerst aviv is, de tarwe nog afilot (donker, of schaduwrijk) is. Op deze foto’s van zus Becca Biderman zat de zwarte heirloom Emmer tarwe nog in de laars (d.w.z. de stengel).

aviv gerst vs emmer tarwe in laars

Terwijl de gerst uit enkele korrels bestaat, heeft de tarwe bovenaan een enkele korrel, en de rest van de korrels komen in paren. Aangezien granen rijpen vanaf de top naar beneden, zou de enkele korrel het eerst op de aarde vallen. Dit lijkt te doen denken aan hoe Jesjoea zei dat een graankorrel in de aarde moet vallen en sterven, om meer graan voort te brengen (en dat is wat Hij deed).

Yochanan (Johannes) 12:23-26
23 Maar Jesjoea antwoordde hun, zeggende: Het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen zal worden verheerlijkt.
24 Voorwaar, Ik zeg u, tenzij een graankorrel in de grond valt en sterft, blijft hij alleen; maar indien hij sterft, brengt hij veel graan voort.”

En toen Jesjoea op de aarde viel (om zo te zeggen), werden vele graven geopend, en de vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt.

Mattheüs 27:52-53
52 en de graven werden geopend, en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt;
53 en toen zij na zijn opstanding uit de graven kwamen, gingen zij de afgezonderde stad binnen en verschenen aan velen.

Op deze afbeelding is te zien hoe de gerst enkele korrels heeft, terwijl de tarwe korrels heeft die paarsgewijs bijeengehouden worden.

Deze foto toont de sluiting die de tarwekorrels bijeenhoudt.

Hier is een close-up van de sluiting.

Als Jesjoea de graankorrel is aan de top die het eerst rijp wordt, en dan in de grond valt en sterft, dan kunnen de twee graankorrels die samengevoegd zijn Efraïm en Juda voorstellen, en de gesp die hen samenhoudt is de hand van de Vader, die hen samenhoudt als één nieuwe mens in Zijn hand.

Yehezqel (Ezekiel) 37:15-20
15 Weer kwam het woord van Yahweh tot mij, zeggende,
16 “Wat jou betreft, mensenzoon, neem voor jezelf een stok en schrijf daarop: ‘Voor Juda en voor de kinderen van Israël, zijn metgezellen.’ Neem dan een andere stok en schrijf daarop: “Voor Jozef, de stok van Efraïm, en voor heel het huis van Israël, zijn metgezellen.
17 Voeg ze dan voor uzelf samen tot één stok, en zij zullen één worden in uw hand.
18 “En wanneer de kinderen van uw volk tot u spreken en zeggen: “Wilt u ons niet laten zien wat u hiermee bedoelt?” –
19 zeg tot hen: “Zo zegt Jahweh Elohim: “Ik zal zeker de stok van Jozef nemen, die in de hand van Efraïm is, en de stammen van Israël, zijn metgezellen; en Ik zal hen ermee verbinden, met de stok van Juda, en hen tot één stok maken, en zij zullen één zijn in Mijn hand.”‘
20 En de stokken waarop jullie schrijven zullen voor hun ogen in jullie hand zijn.”

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give