Uobičajeni prigovori

Uobičajeni prigovor #1:

“ALI PAVLE KAŽE DA JE ZAKON PRIKOVAN NA KRST!”

Stih koji se obično pogrešno tumači da sugeriše da je Tora bila “prikovana za krst” na Golgoti nalazi se u Kološanima 2: 13-14. Ovde ćemo koristiti verziju prevoda Kralja Džejmsa:

[Kološanima 2:13-14, KDžV]
13 I vas, koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i zbog neobrezanosti svoga tela, On je oživeo zajedno s Njim, oprostivši vam sve prestupe,
14 i izbrisao pisani dokument koji je svojim odredbama bio protiv nas, koji nam se protivio, uklonivši ga s puta i pribivši ga na krst.

Hrišćani kažu da je pisani dokument koji je bio protiv nas Zakon, zbog čega je Ješua morao biti poslan da ga pribije na Svoj krst.
Međutim, ako pogledamo ovaj odlomak na aramejskom (Peshitta), vidimo da ono što ovaj pasus zapravo kaže je da je Ješua izbrisao pisani dokument naših dugova. Ono što ovaj pasus zapravo znači, je da je Ješua umro da bi iskupio naše grehe (i individualne i zajedničke), ono što je prikovao za Svoj krst bio je zapis o našim gresima. Tako je naša kriminalna evidencija izbrisana i dobili smo čistu listu, tako da možemo ponovo početi:

[Kološanima 2:14, Aramejska Pešita]
14 On je Svojim zapovestima izbrisao pisani dokument naših dugova (tj. zapis naših grehova).

Uobičajeni prigovor # 2:

“NE RAZUMEM. PISMO TO NAZIVA “NOVIM” SAVEZOM. ZAR NAM “NOVI” SAVEZ NE IMPLICIRA NA TO DA JE SA STARIM ZAVRŠENO ZAUVEK?”

Znamo da je pisanje apostola Šaula (Pavla) teško razumljivo. Jedna od stvari koje apostol Šaul kaže u Poslanici Jevrejima je, dakle, da je Stari Savez sada star; i stoga je sada zastareo, i skoro je spreman da nestane:

Jevrejima poslanica 8,13:
13 Kada On kaže „novi savez”, onda On onaj prethodni čini zastarelim. A ono što je staro i zastareva, blizu je nestanka.

U hebrejskom, pojam ‘Novi’ Savez je zapravo izraz za ‘Obnovljeni’ Savez, jer na hebrejskom, reč ‘Novi’ je reč Chadash (izgovara se ‘Hadaš’, sa tvrdim srednje-istočnim ‘H.’).

Ova reč Chadash ne podrazumeva da je Savez ‘Nove’ vrste; nego da će on biti učinjen opet ponovo. Ova reč Chadash podrazumeva da će se Savez obnoviti, što znači da će njegovi principi i odredbe ostati isti kao i pre.

Jedna korisna analogija je kako govorimo o ‘novom’ mesecu, u engleskom. Mi ga zovemo ‘novi’ mesec, iako je isti mesec kao i pre. Na isti način, to je isti Savez kao i ranije: samo je ponovo obnovljen.

Da bismo to bolje razumeli, pogledajmo stih Jeremije 31:31 (koji je Šaul citirao):

Knjiga proroka Jeremije 31: 31-33:
31 „Evo, dolaze dani”, govori Jahve (YHWH), „kad ću Ja s Izraelovim domom i s Judinim domom načiniti Obnovljeni Savez,
32 ne kao onaj Savez koji sam Ja sklopio s njihovim praočevima onog dana kad sam ih Ja uzeo za ruku da ih izvedem iz egipatske zemlje. Taj moj savez oni su raskinuli, iako sam im Ja bio muž’, govori YHWH.”
33 „A ovo je Savez koji ću sklopiti s Izraelovim domom posle tih dana”, govori YHWH. „Svoj zakon staviću u njih i upisaću ga u njihova srca. Biću njihov Elohim, i oni će biti Moj narod.”

Ovaj Obnovljeni Savez je bio drugačiji po tome što je trebalo da bude napisan u umovima ljudi, i na njihovim srcima: Ne govori ništa o usvajanju različitih dana bogosluženja.

Takođe je interesantno napomenuti da, dok nam stih 31 govori da će ovaj Obnovljeni Savez biti dat i jednom i drugom domu, stih 33 navodi da će Obnovljeni Savez prvo biti dat samo Izraelu (Jefremu). Takođe, interesantna interakcija između Prve Mojsijeve Knjige 49:10 i Pete Mojsijeve Knjige 33:21 (što će biti detaljno analizirano u Nazarećanskom Izrael Tumačenju) će nam pokazati da je sposobnost da odredimo Halachah (sposobnost vezivanja na zemlji onoga što je već bilo vezano na Nebu, kao što je to učinjeno u Delima petnaesto poglavlje), koja je prebačena iz Judinog doma u Jefremov dom, nakon uništenja Hrama; i da sada počiva u Jefremovom domu.

Ovo će biti detaljnije objašnjeno u Nazarećanskom Tumačenju Pisma.

Uobičajeni prigovor # 3:

“DANAŠNJI JEVREJI ZAPRAVO NE POTIČU OD JEVREJA KOJE JE PREDVODIO MOJSIJE.” VEĆINA EVROPSKIH JEVREJA ZAPRAVO POTIČE IZ HAZARSKE REPUBLIKE U DANAŠNJOJ RUSIJI, A PREOSTALI SU SE ASIMILOVALI SA GERMANIMA.”

Ovaj argument je verovatno istinit; ali istina je i da nema apsolutno nikakve razlike. Bez obzira na njihovu genetičku liniju, današnji Jevreji su bar proročki predstavnici Jevreja Ješuinog vremena.

Knjiga Postanka je generalno proročka. Postanak nam govori da je Izrael imao dve žene (Leu i Rahelu) i dve konkubine. Oni simbolizuju Dva Doma, Judu i Jefrema. Lea predstavlja krvne potomke Kuće Judine, dok deca njene konkubine (Zilfe) predstavljaju one koji su bili nakalemljeni na Judu (tj. Hazare i takozvane “germanske Jevreje”).

Činjenica je, međutim, da su to ipak Jevreji (i Izraelci), sa Nasleđem u Milenijumskoj Zemlji (Jezekilj 47-48).

Jefremiti bi dobro uradili ako ne bi upirali prstom u Judejsku genetičku liniju, jer je Jefrem bio potpuno progutan (Osija 8: 8), i uopšte nije u stanju da dokaže krvnu liniju. Međutim, kao što je krvna linija nevažna za Judu, tako je i za Jefrema. Važno je da se neko želi vratiti u zemlju Izraela i ponovo držati Toru.

[Za drugi primer, reč «palestinski» znači «osvajač». Velika većina današnjih Palestinaca (u Pismu su to Filistejci) su genetski Egipćani, Libanci, Jordanci i / ili Sirijci; a ipak su postali “osvajači” kada su se duhovno identifikovali kao Filistejci/Palestinci.]

Uobičajeni prigovor #4:

“UPORNO GOVORITE DA STE VI HRIŠĆANI DESET IZGUBLJENIH PLEMENA. JEVREJSKI MUDRACI NAM GOVORE DA JE DESET IZGUBLJENIH PLEMENA SAKRIVENO IZA REKE SAMBATION. ”

Jevrejski mudraci su zapisali, kao da su Izgubljena plemena bila skrivena iza reke Sambation, mitske reke koja je bila neprohodna šest dana u sedmici (zbog toga što je izbacivala kamenje, ubijajući svakoga ko je pokušao da je pređe). Sambation reka je navodno bila prohodna samo na Šabat; ali pošto Tora zabranjuje putovanje Šabatom, Jevreji nikada ne mogu da je pređu da bi došli do svoje braće.

Problem sa realnom vrednošću ove legende je da dok je ceo svet ucrtan u mape, nema reke Sambation. To, međutim, ne znači da ne postoji značaj ili vrednost za tvrdnju mudraca da su plemena izgubljena ‘iza reke Sambation’.

U hebrejskom, reči i njihovi zvukovi imaju mnogo slojeva značenja. Nadalje, poznato je da jevrejski mudraci kriju kontroverzne tajne unutar nekoliko slojeva alegorije. Ovo može biti slučaj ovde.

Na hebrejskom, reč ‘Sam’ znači začin, ili droga. Reč ‘Bat’ znači ‘kći’. Reč ‘Ion’ je hebrejska reč za sve grčke (ili jonske) reči. Na tajnom (“sode”) nivou, tada bi Sam-bat-ion reka bila kćerka “Greek-Drug“ reke (tj. kćerka reke helenističke misli).

Na nivou “sode”(tajne), Izgubljena plemena su prognana preko reke helenske misli, koja je bila neprohodna osim Šabatom. Međutim, pošto se izgubljena plemena nisu odmarala na Šabat, njihova jevrejska braća nikada se nisu mogla povezati s njima.

Međutim, kao što ćemo detaljno opisati u Josifovom povratku, Juda i Jefrem se spremaju da se ponovo povežu.

Uobičajeni prigovor #5:

“VI LJUDI NISTE DESET IZGUBLJENIH PLEMENA.” RABINI SU PRONAŠLI POTOMKE IZGUBLJENIH PLEMENA U AZIJI. POSTOJI SVEGA NEKOLIKO HILJADA NJIH. ”

Problemi ispunjenja azijske teorije su brojni i bavićemo se detaljnije u studiji o migracijama. Osnovna teškoća je, međutim, da nam san o Jakovljevim lestvicama govori da su Izgubljena plemena trebala ići u svim pravcima: ne samo na istok.

Pored toga, nekoliko hiljada Azijata koji su navodno identifikovani kao izgubljena plemena nisu dovoljno brojni da ispune sva proročanstva, koja su pozivala decu Izraela da budu brojni kao zvezde na nebu i pesak na obali:

Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 22: 15-18:
15 Jahvin anđeo je još jednom s nebesa pozvao Avrama
16 i rekao: „Zaklinjem se samim sobom”, govori YHWH, „zato što si ovo učinio i nisi odbio da mi daš svog sina jedinca,
17 zaista ću te blagosloviti i zaista ću umnožiti tvoje potomstvo da ga bude kao zvezda na nebesima i kao peska na obali mora. Tvoje će potomstvo preuzeti kapiju svojih neprijatelja,
18 i preko tvog potomstva blagosloviće se svi narodi na zemlji zato što si poslušao Moj glas.”
Samo su hrišćani narod Saveza, brojni kao zvezde nebu i pesak mora; i zato samo oni ispunjavaju ovo proročanstvo.

Uobičajeni prigovor #6:

“IZGUBLJENA PLEMENA SU SE PONOVO OKUPILA U PRVOM VEKU. ZBOG TOGA SE U LUCI 2 KAŽE DA JE HANA (ILI ANA) BILA IZ PLEMENA AŠERA. ”

“Jednodoma” teza Mesijanskih Jevreja kaže da su se izgubljena plemena oporavila pre nego što je Ješua rođen. Nedostaci ove teorije su previše brojni da bi se ovde mogli nabrojati, mada je glavna poteškoća to što mnoga proročanstva još uvek govore o nadolasku Judinog i Jefremovog ponovnog okupljanja. Ovo ponovno ujedinjenje je još jedan budući događaj: još se nije dogodio.

Dom Jude je vraćen u zemlju Izrael 1948. godine, kada je narod Izraela rođen u jednom danu (ispunjavajući Izaiju 66: 8). Ova obnova istovremeno ispunjava i prvu polovinu proročanstava u Jezekilju 37, koji poziva da se dom Jude okupi kao jedan štap u Obećanoj zemlji neposredno pre obnove “štapa” Jefrema. To ne može biti referenca za bilo koje vreme pre 1948. godine.

Dalje, jedan od poslova Mesije je da ujedini decu Izraela zajedno u Obećanoj Zemlji. Ako su plemena već bila ujedinjena pre dolaska Ješue, kako Ješua ispunjava tradicionalnu ulogu Mesije kao ponovnog ujedinitelja? Kako On vraća izgubljene ovce Izraelovog doma (Jefrem), kao što je rekao u Mateju 15:24? Da li Ješua nije prorokovani Mesija?

Teza mesijanskog judaizma takođe sugeriše da su se ‘neznabošci’ brinuli za svog Mesiju oko dve hiljade godina, ali sada kada su se Jevreji vratili na zadatak, neznabošci moraju samo da priznaju (mesijanski) Judin autoritet i da se pokoravaju njihovoj vladavini.

Leave a Reply
If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give