Ostaviti crkvu za sobom

Ponekad me ljudi pitaju koja je razlika između Mesijanskog i Nazarećanskog Izraela. Obično pokušavam da odgovorim na to pitanje privatno, jer ne želim da napravim bilo kakvu nepotrebanu grešku. Međutim, pošto mi se to pitanje postavlja nekoliko puta sedmično, moram nešto javno da kažem. Evo mog shvatanja razlike.

Apostoli su pripadali sekti Nazarećana.

Dela apostolska 24: 5
“5 Utvrdili smo da je ovaj čovek kuga, da izaziva pobune među svim Judejcima po celom svetu, da je kolovođa nazarećanske sekte”

Kao što objašnjavamo u Nazarećanskom Izraelu, „sekta“ Nazarećana je još uvek bila deo naroda Izraela kao i sekte fariseja (ortodoksnih) i sadukeja (karaita). Obratite pažnju na to da nam je Šaul (Pavle) rekao da je i dalje verovao (i poštovao) sve što je napisano u Tori (Mojsijev zakon) i Prorocima.

Dela apostolska 24: 14
“14 Ali priznajem ti da živim po učenju koje oni nazivaju ‘sektom’, i po tom učenju služim Elohimu svojih praočeva, verujući sve što je izneseno u Zakonu i napisano u Prorocima.”

Kao što objašnjavamo u Nazarećanskom Izraelu, nakon prvog veka, Jahve (YHWH) je počeo da dozvoljava biskupu Rima da se uzdigne, što je na kraju stvorilo papstvo. Tada je papstvo nastavilo da uništava izvornu izraelsku “sektu” Nazarećana, zamenjujući je onim što je kasnije postalo katolička (doslovno, “univerzalna”) vera. Jedan od razloga zbog kojih je Jahve (YHWH) dopustio da se to dogodi bilo je to što bi Rimsko carstvo moglo da širi bezakonsko verovanje u jevrejskog Mesiju mnogo dalje i brže nego što bi to “Tori-odani” Nazarećanski Izraelci ikada mogli da se šire među paganima. Katoličanstvo je bilo “Lajt Nazarećanski Izrael” (bleda senka), da tako kažem (“sa samo 1/3 istine o originalu”).

U Nazarećanskom Izraelu mi takođe objašnjavamo da je, nakon što je Martin Luter objavio svojih poznatih 95 teza na vratima katoličke crkve u Vitenbergu, Jahve (YHWH) podigao protestante, kojima je dao „udeo zakonodavca“ (tj. sposobnost da postavi halachah). ). Zatim, nekoliko stotina godina kasnije, Jahve (YHWH) je podigao adventiste sedmog dana, koji su vratili Šabat i praznike. (Jahve je takođe imao i Svetsku Božju Crkvu, kao i neke druge grupe.) Ipak, nedostajalo je shvatanje da su “hrišćani u osnovi izgubljeni Izraelci i da se moraju vratiti Tori”; i tako da bi obnovio ovu svest, Jahve (YHWH) je podigao pokret Mesijanskih Izraelaca. Do današnjeg dana, Mesijanski Izraelci pomažu Jahvin narod da shvati da su oni zaista izgubljenih deset plemena Izraelovog doma (Jefrem). Ovo je divan, blagosloven posao.

Ako smo voljni da ga primimo, mogli bismo vizualizovati istoriju obnavljanja izraelskog (Jefremitskog) identiteta među vernicima ovom jednostavnom šemom:

Katolicizam >> Protestantizam >> Adventizam >> Svetska Božija Crkva >> Mesijanski Jevreji

Divno je znati da smo Izraelci i da smo pozvani da čuvamo Toru; ali to nije kraj. Još uvek moramo da se organizujemo u skladu sa principima Petostruke Službe da bismo izveli Evangelizaciju (Veliko Poslanje). Dalje, potrebno je da vratimo istinsko jedinstvo jednog tela koje su apostoli praktikovali još u prvom veku: i tu nastupa Nazarećanski Izrael.

Kao što objašnjavamo u Nazarećanskom Izraelu, oni koji veruju u Ješuu kao Mesiju su spašeni.

Jevanđelje po Jovanu 3: 16
“16 Jer Jahve (YHWH) je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.”

Međutim, kao što to objašnjavamo u Nazarećanskom Izraelu, reč “veruj” ne znači da moramo samo “misliti” da je Ješua Mesija (u intelektualnom smislu): moramo zapravo umreti našoj vlastitoj volji i biti duhovno transformisani. Moramo se pokoravati onome što znamo; i ako se zapravo ne pokoravamo onome što učimo, onda nema stvarne duhovne preobrazbe, i zato je gnev Elohima na nama.

Jevanđelje po Jovanu 3: 36
36 Ko veruje u Sina, ima večni život. Ko odbija Sina, neće videti život, nego Jahvin gnev ostaje na njemu.
BGT John 3:36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν.

Grčka reč je “apeithoon” (ἀπειθῶν), i ispravno je prevedena kao “ne slušati”. Ona takođe implicira da pravi razlog zbog koga nismo slušali, jeste da nismo zaista verovali (kao što Jahve izjednačava verovanje i poslušnost).

NT: 544 apeiteo (ap-i-theh’-o); od NT: 545; da ne veruju (namerno i izopačeno): KJV (verzija prevoda Pisma Kralja Džejmsa) – ne verovati, neposlušni, ne pokoravati se, nevernici.

Aramejska Pešita daje ispravno značenje.

MGI
Jevanđelje po Jovanu 3: 36
36 Ko veruje u Sina, ima večni život i ko odbija da poštuje Sina, neće videti život. U suprotnom, Božji gnev ostaje na njemu. (Jovan 3:36 MGI)
 PEH John 3:36
מן דמהימן בברא אית לה חיא דלעלם ומן דלא מתטפיס לברא לא נחזא חיא אלא רוגזה דאלהא נקוא עלוהי׃

Kada smo spašeni, ulazimo u Jahvinu (YHWH) vojsku. I kao što je i u svim volonterskim snagama, ono što dobijamo je prilika da služimo i žrtvujemo se. Imamo priliku da pokažemo Jahvi (YHWH) koliko ga volimo. A Jahve (YHWH) zna.

Ako biste mi dozvolili, želim da vam ispričam o jednom od mojih iskustava iz detinjstva, jer mislim da bi to moglo pomoći da ilustrujemo viziju koju mi je Jahve (YHWH) dao za Nazarećanski Izrael, kao zajednički napor volonterskog tima.

Kada sam bio tinejdžer, pridružio sam se tragačkoj i spasilačkoj organizaciji koja se zvala Civilna Vazdušna Patrola. To je bilo daleko od savršene organizacije, ali radili smo mnogo dobrih dela. Tražili smo oborene avione i tražili izgubljene izletnike. Mi smo volontirali za mnoge aktivnosti u našim zajednicama. I za mnoge od nas, Civilna Vazdušna Patrola je postala druga porodica. Tamo su bili svi naši prijatelji.

Svi smo bili dobrovoljci u Civilnoj Vazduhoplovnoj Patroli i sve je bilo dobrovoljno. Plaćali smo svoj put da nastavimo sa obukom, i takođe smo sami plaćali da idemo na misije traganja i spasavanja. Kupovali smo sopstvene uniforme. Čak smo kupovali i sopstvenu hranu i plaćali sopstveni prevoz. I zato što je bilo očigledno da mora postojati neki oblik rukovođenja i organizacije da bi se stvari odvijale glatko, mi smo plaćali članarinu da finansiramo državni i nacionalni štab. Iako smo bili samo “neznabošci”, sa malo ili nimalo znanja o Pismu, bilo je jasno da se to mora uraditi.

Naš moto u civilnoj vazduhoplovnoj patroli bio je: “Ove stvari radimo, da drugi mogu da žive”, i mi smo svojevoljno dali svoje vreme i naš novac za privilegiju pomaganja u spašavanju ljudskih života. I dok ja ne mogu govoriti u ime drugih, znam da to nikada nisam zamerio. Voleo sam da služim u Civilnoj Vazduhoplovnoj Patroli i to sam smatrao svojom „drugom porodicom“. Naši kampovi za obuku bili su moj „dom daleko od kuće“.

I svi piloti su bili dobrovoljci, i oni su često plaćali gorivo za avione. Moglo bi se pomisliti da zato što su sve radili volonterski, da kada su išli u misiju traženja, je trebalo im se dozvoliti da lete avionima gde god bi izabrali, bez ikakvih dozvola za letove, ali to nije bio slučaj. Umesto toga, svi (letačke posade, posade na zemlji, posade za podršku, “svi”) su morali da se koordiniraju sa operativnim centrom; i operativni centar uputio je neke avione da lete metodičkim šablonima mreže, dok su drugi bili upućeni da lete najčešćim tranzitnim rutama, sa posmatračima koji su tražili znakove nesreće.

Zašto su svi ovi volonteri dobrovoljno pristali da plate, samo da bi njihove akcije bile vođene od strane centralnog operativnog centra? To je bilo zato što smo brinuli o obavljanju posla. Svima je bilo jasno da, iako možemo biti uspešni, ako je desetak aviona letelo gde god su nasumce želeli (duplirali svoje napore), imali smo mnogo veće šanse da postignemo misiju, ako smo međusobno koordinirani.

Kao tinejdžeri, takođe smo intuitivno shvatili da bi bili daleko efikasniji ako bismo imali obuku, nego da smo išli na teren kao rulja. I tako, ako gomila ne-Izraelaca može da shvati da obučena organizacija ima mnogo bolje šanse za uspeh nego grupa glupaka bez vođstva, onda kakav je problem sa nama?

Mnogi ljudi veruju da je američku revoluciju pobedila gomila poljoprivrednika koji su se pojavili na terenu i pobedili. Međutim, to nije tačno. Šta god mislite o Američkoj revoluciji, kada su američki osnivači odlučili da se odvoje od britanske krune, prva stvar koju su uradili je da se organizuju. Prvo su održali konferencije i došli do određenih dogovora. Onda su obe strane finansirale i postavile vojsku, koja je imala standarde, pravila, liderstvo, red i strukturu. To je iziskivalo novac, i trebalo je vremena, ali su osnivači intuitivno shvatili da ništa vredno ne dolazi besplatno: i oni su bili spremni da plate cenu za svoju slobodu.

Američki osnivači su bili dobro obrazovani ljudi. Uglavnom su bili dobro upoznati sa Pismom i mnogo su razumeli o izraelskoj istoriji i kulturi. I, možda kao rezultat toga, jedna od prvih stvari koju su uradili je da se organizuju. Onda, draga braćo, šta je sa nama?

Jahve (YHWH) je koristio Mesijanski Izrael da radi velike i divne stvari. On je koristio mesijanski pokret da pomogne ljudima da napuste Crkvu, i okrenu svoju viziju i pogled prema Jerusalimu. On im je pomogao da shvate da Jahve (YHWH) želi da učimo Njegovu Toru. Cilj Nazarećanskog Izraela je da pomogne ljudima da preduzmu sledeći korak, a to je da ono što uči pretvori u akciju.

Gde god da živite u ovom svetu, da li realno očekujete da vaša zemlja može dugo da preživi bez organizovane vlade? I kada vojska vaše zemlje bude pozvana u rat, da li očekujete da će vaši mladići uspeti da pobede bez da su ih prethodno obučili i opremili? Da li biste ih poslali u borbu bez obučenog kadra vođa koji nisu vodili ratove tokom svog života? A kada borba traje dugo, a borbe postaju teške, očekujete li od njih da budu u stanju da nastave sa pobedom, bez podrške, i bez brige za njihove potrebe, i bez koordiniranja njihovih akcija kroz profesionalno organizovanu centralnu komandu?

Jahve nas je stvorio kao narod ratnika. On želi da položimo naše težnje i želje, i da preuzmemo borbu za uspostavljanje duhovnog carstva za našeg Muža. On želi da izgradimo Njegovo duhovno carstvo koje se prostire preko celog sveta, prelazeći sve nacionalne i etničke linije. Da li je realno očekivati da se to može postići bez neke vrste organizacije i finansiranja?

Braćo, naši preci su postavljali pitanje: “Da li stavljate svoj novac tamo gde su vam usta?” To je bilo pitanje koje su postavljali svojoj braći u veri, jer ako čovek nije voljan dati svoj novac i svoje vreme, uzroku u koji on “kaže” da veruje, koliko on u to zaista veruje? Da li je „stavljao novac tamo gde su mu bila usta“, ili nije, pokazao je da li je njegovo verovanje bilo istinito, ili je bila obmana.

Ne govorim o poglavlju i stihu: Govorim o zdravom razumu. Sekularni tinejdžeri mogu da shvate da, da bi spasili fizičke živote, treba da se organizujete i dobrovoljno finansirate operaciju. Osnivači su to razumeli.

Braćo, šta je sa nama?

CRKVA: MESIJANSKI IZRAEL: NAZAREĆANSKI IZRAEL:
Veselo organizuje izvođenje pogrešne verzije Evangelizacije Namerno ostaje neorganizovan, da bi izbegao ispunjenje Evangelizacje Cilj je organizovati se, izvršiti Evangelizaciju
Veselo organizuje prema pogrešnoj verziji principa Petostruke službe  “Šta je Petostruka služba?” Cilj je da se pravilno organizuje u skladu sa principima Petostruke službe
Stvara mnogo polu-apostola  Izbegava apostolstvo Promoviše apostolstvo
Hijerarhija Anarhija Organizacija Petostruke službe
Duh Nikolinaca (pobeda nad laicima) Duh Laodikeje (vladavina naroda) Organizacija Petostruke službe
Papa je na čelu (Duh Misterijskog Vavilona) Žene u rukovodstvu (Duh Jezavelje) Samo muškarci koji su pozvani da istinski služe treba da vode
“Nije bitno ono što znate da se vrednuje: bitno je da verujete” “Ne vrednuje se ono šta ja radim: Ja mogu naučiti, a ne i raditi” Vrednuje se i šta znate i šta radite
Ima Duh, ali ne i Zakon Podržava Zakon, ali sprovodi samo deo njega Pokušava poštovati Toru uz pomoć Duha
“Nema više zakona! Svi smo pod milošću!” “Verujemo u Toru, ali svi smo pod milosrđem, tako da ne smete suditi!” Stavite ono što znate u akciju. Izbacite zlo iz zajednice.
Prodaja knjiga i video/audio traka u kući Gospoda Prodaja knjiga i video/audio traka u kući Jahve (YHWH) Ne omalovažavaj Jahvinu (YHWH) kuću trgovanjem
“Sve zapovesti se ukidaju, osim desetka” “Nijedna od zapovesti se ne ukida, osim desetka” Sve Jahvine (YHWH) zapovesti se i dalje primenjuju
“Razvod je u redu, jer ne biste trebali suditi nikome drugome.” “Razvod je u redu, jer ne biste trebali suditi nikome drugome.” Protivpravni razvod je seksualni nemoral, koji je u sukobu sa Delima 15.

Mesijanci rade divan posao i nije moja namera da o njima loše pričam. Međutim, kao što rekoh, vidim mnogo kompromisa u Mesijanskom pokretu (i pokretu Hebrejski Koreni, kao i pokretu “Punog Evanđelja”, kako god ga nazvali). Mesijanski pokret ima žene u vođstvu, a njihovi trgovci prodaju Jahvinu reč za profit. Gotovo da ne postoji organizacija između zajednica o kojoj bi se govorilo, i svaki lider u zajednici nastoji da “izgradi sopstveno malo carstvo” (umesto da sarađuje na izgradnji Ješuinog carstva). Oni rade razne stvari koje apostoli nikada ne bi uradili, a ipak izgleda da očekuju krajnje blagoslove Oca kao posledicu njihovih službi. Ali, braćo, kako je to moguće?

Ponos je jedno od tri sveprisutna iskušenja.

Prva Jovanova poslanica 2: 15-16
“15 Nemojte voleti ni svet, ni ono što je u svetu. Ako neko voli svet, ljubav Očeva nije u njemu,
16 jer ništa što je u svetu – požuda tela, požuda očiju i ponos života – nije od Oca, već je od sveta.”

Nažalost, toliko je ponosa u Mesijanskom pokretu, nije ni čudo da se novi obraćenici plaše da mu se pridruže.

Postoji ponos jer znamo o Šabatu i praznicima. Postoji ponos jer znamo nešto o teoriji Dve kuće. Postoji ponos jer znamo da postoji nešto kao Petostruka Služba, i Veliko Poslanje (Evangelizacija): ali ako onda ne radimo ništa u vezi s tim, jer bi za to trebalo nešto “našeg” novca, i “našeg” vremena, iako kažemo da razumemo da naši životi i naš novac više nisu naši, jer smo kupljeni po visokoj ceni.

Prva poslanica Korinćanima 6: 19-20:
“19 Zar ne znate da je vaše telo hram Odvojenog (“Svetog”) Duha, koji je u vama, koji imate od Elohima, i da niste svoji?
20 Jer ste skupo kupljeni. Zato proslavite Elohima u svojim telima, i u duhu vašem što je Elohimovo.”

U prošlosti, kada su me ljudi pitali da li sam mesijanac, govorio sam “da”, ali to više neću reći. Razlog za to je što vidim mesijanske “pastire” koji pažljivo čuvaju “svoja” mala stada od svih ostalih Ješuinih pod-pastira. Ono što ne vidim je gomila istinskih pastira koji se okupljaju u jednoj organizaciji kako bi zajedno služili Gospodaru. Ali kako naš Gospodar može biti zadovoljan, kada Njegove sluge nastoje da izgrade “sopstvene” male imperije?

Vidim mesijanske “vođe” koji odbacuju svoje žene bez razloga, dok druge mesijanske “vođe” i učitelji, hrle da budu na svojim emisijama “Hebrejske nacije”, kako bi dobili malo besplatnog publiciteta. Ne mogu da zamislim da bi ili Ješua ili bilo koji od apostola to učinili.
Još davne 1517. godine, monah Martin Luter je primetio da način na koji je delovala Katolička crkva nije izgledala kao način na koji su Ješua i apostoli činili. A 500 godina kasnije, zar to nije istina i za mesijanski pokret?

Otkrivenje 3: 14-22:
“14 Poslaniku (“anđelu”) skupštine u Laodikeji napiši: ‘Ovo govori Amin, verni i istiniti svedok, početak stvaranja Elohimovog:
15 ‘Znam tvoja dela: nisi ni hladan ni vruć. Da si barem hladan ili vruć!
16 Ali, pošto si mlak, a nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz svojih usta.
17 Govoriš: ‘Bogat sam i stekao sam bogatstvo i ništa mi više ne treba’, a ne znaš da si jadan i bedan i siromašan i slep i go.
18 Savetujem ti da od mene kupiš zlata pročišćenog u vatri i tako se obogatiš, i bele haljine da se obučeš i da se ne pokaže sramna golotinja tvoja. Kupi i očne masti da namažeš oči, pa da progledaš.
19 Sve one koje volim ja ukoravam i opominjem. Zato budi revan i pokaj se!
20 Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje Moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa Mnom.
21 Onome ko pobedi daću da sedne sa Mnom na Moj presto, kao što sam i Ja pobedio i seo sa svojim Ocem na Njegov presto.
22 Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori skupštinama.’”

Mesijanski pokret je samozadovoljan i ponosan. Nije ni hladan ni vruć. On odbija da se organizuje i izvede Veliko Poslanje (Evangelizaciju), ali ipak očekuje da bude blagosloven. I umesto da ga hvali, zar ga Ješua neće izbaciti iz svojih usta?
Braćo, zar ne bi bilo tužno da ste došli na ovaj veliki i dugi put ka istini, samo da biste se našli nedostojnim na Sudnji Dan, jer niste želeli dati

“vaše” vreme, i “vaš” novac, da pomognete u izgradnji carstva našeg Gospodara? Zar ne bi bilo lepo da sada uradimo ono što je potrebno, da budemo ugodni u Njegovim očima?

Jevanđelje po Mateju 25: 21:
“21 ‘Dobro, dobri i verni slugo’, reče mu gospodar. ‘Bio si pouzdan u malom, zato ću te postaviti da upravljaš velikim. Podeli radost sa svojim gospodarom.’”

Ako želite da radite zajedno sa Nazarećanskim Izraelom da biste obnovili istinsku ujedinjenost jednog tela, i stvorili istinsko carstvo za našeg Kralja, onda me kontaktirajte, servants@nazareneisrael.org. Neka nas Jahve (YHWH) blagoslovi u svemu što činimo za Njega.

Norman B. Villis

Leave a Reply
If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give