Chapter 8:

Jahvino Srce u Braku

Sveto pismo je priиa o Yahweh-jem braku. Ako bismo morali da sumiramo Sveto pismo, to je priča o tome kako je čovek (Yahweh) upoznao ženu (Izrael), kako ju je odveo sebi i kako je pobegla od njega, i neće biti verna. Zbog toga, mora da joj ogradi put trnjem, da je natera da se okrene i pokaje, i da mu se vrati.

Hoshea (Hosea) 2:5-7
5 “Jer njihova majka je svirala bludnicu; Ona koja ih je zaiela ponaša se sramno. Jer ona je rekla,” Idem po svoje ljubavnike, koji mi daju hleb i vodu, moju vunu i posteljinu, ulje i piće. ”
6 “Zato, gle, ja se ti naci trnjem, i zazidati je, tako da ne moze da svoje puteve.
7 Ona će juriti svoje ljubavne, ali ne i prestižne ih; Da, tražiti ih, ali ih neće naži. Onda je reži, “Otiši se i vratim se svom prvom muškarcu, jer je tada bilo bolje za mene nego sada.”

Yahweh-ovo srce u braku je da povrati svoju mladu njemu, i natera je da se pokaje, i vrati mu se, i voli ga, tako da zajedno mogu časno da žive sa najboljim imenima. A ako si muћ, to bi takoрe trebalo da bude tvoje srce prema svojoj nevesti.

Ono što ovu studiju čini složenom i izazovnom je to što Yahweh koristi različite definicije braka i razvoda nego što većina zemalja koristi danas. Pored toga, nemaju svi muževi (ili žene) Yahweh-ovo srce. Iza ovoga, trenutno smo u disperziciji, i pravila su drugaиija nego kada ћivimo u zemlji. Ipak, poљto je ovo tako vaћna studija koja utiиe na skoro sve u Izraelu, moramo da razumemo kako Yahweh ћeli da se ophodimo prema braku i razvodu.

Različite definicije: Razvod i pravno odvajanje

U ovoj studiji ćemo videti da Yahweh definiše razvod mnogo drugačije nego mi na Zapadu (oko 2020 CE). Na primer, u Džeremaja 3:8, Yahweh je rekao da se razveo od Efraima, i sklonio je, ali u stihu 14 Rekao je da je On još uvek oženjen njome. Od vitalnog je značaja da shvatim da Yahweh ne veruje da je njegov razvod okončao njegov brak sa Efraimom. Naime, Efraim je dao razvod samo kao privremenu disciplinsku meru koja ima za cilj da je ispravi. Primećujete da, iako se razveo od Efraima, nastavio je da je traži, kako bi joj se udvarao. Ovo je srce koje svaki muћ treba da ima prema svojoj nevesti.

Yirmeyahu (Jeremiah) 3:1-14
1 “Kažu, “Ako se muškarac razvede od svoje žene, a ona od njega ode i postane tuрa, moћe li joj se vratiti ponovo?” Zar ta zemlja ne bi bila mnogo zagađena? Ali ti si svirala bludnicu sa mnogo ljubavnika; A ipak mi se vrati”, kaže Jahveh.
2 “Podignite oči do pustih visina i vidite: Gde niste ležali sa muškarcima? Pored puta ste sedeli za njih kao Arapin u divljini; A ti si zagadio zemlju svojim bludnicama i poroиnoљжu.
3 Zbog toga su pljuskovi zadržani, a nije bilo padavina. Imao si иelo bludnice. Odbijaš da se stidiš.
4 Zar od ovog vremena neжeљ plakati meni, “Oиe moj, ti si vodiи moje mladosti?
5 Hoжe li zauvek ostati ljut? Hoжe li ga zadrћati do kraja? Pogledajte, govorili ste i radili zle stvari, kao što ste mogli.”
6 Yahweh mi je takođe rekao u vreme Josiah kralja: “Da li ste videli šta je Izrael uradio unazad? Otiљla je na svaku visoku planinu i ispod svakog zelenog drveta, i tamo je svirala bludnicu.
I rekao sam, nakon љto je uradila sve te stvari, “Vrati mi se.” Ali se nije vratila. I njena izdajniиka sestra Dћuda je to videla.
8 Onda sam video da sam je, zbog svih razloga zbog kojih je Izrael počinio preljubu, sklonio je i dao joj potvrdu o razvodu; Ipak, njena izdajniиka sestra Dћuda se nije plaљio, veж je otiљla da svira bludnicu.
9 Tako je došlo do toga, kroz njenu opuštenu harlotriju, da je oskrnavio zemlju i počinila preljubu kamenjem i drvećem.
10 A ipak zbog svega ovoga njena izdajniиka sestra Dћuda se nije okrenula meni celim srcem, veж u izgovoru”, kaћe Yahweh.
11 Onda mi je Yahweh rekao, “Nazadni Izrael je pokazao da je pravedniji od izdajniиki Dћuda.
12 Idite i izgovorite ove reči prema severu, i kažete: ‘Vratite se, nazadni Izrael’, kaže Yahweh; Neжu izazvati da moj bes padne na tebe. Jer ja sam milostiv”, kaže Jahveh; Neжu zauvek ostati ljut.
13 Samo priznajte svoju nedaću, da ste prestupili protiv Yahweh vašeg Elohima, i da ste razbacali svoje čari na vanzemaljska božanstva ispod svakog zelenog drveta, i niste poslušali moj glas”, kaže Yahweh.
14 “Vratite se, o deca koja klize u nazad”, kaže Yahweh; “jer sam udata za tebe. Odvešću te, jednog iz grada i dvoje iz porodice, i dovešću te u Zion.”

Druga stvar koju moramo da shvatimo je da, poљto Yahweh nije bio u suprotnosti sa svojom Torom, njegov zahtev da se Efraim vrati ne moћe biti u suprotnosti sa njegovom odlukom o razvodu u Deuteronomy 24. Međutim, postoji nekoliko stvari koje moramo da razumemo o Deuteronomy 24.

Torah zapovesti se mogu rasiжi u nekoliko razliиitih klasifikacija. Yahweh nam daje svoje zakone, njegove statute, njegove uredbe i njegove presude. Presuda je kada je neљto poљlo naopako, a Yahweh pokuљava da nam pokaћe kako da smanjimo љtetu. To jeиe, to je kao da praviљ najbolje od onoga љto bi se moglo nazvati “situacija sa olupinom voza”. Kao љto жemo videti, иovek ne bi trebalo da se razvede od ћene. Dozvoljeno mu je da se razvede od supruge samo ako mu je srce teško (što ne bi trebalo da bude). Dalje, njegova žena ne bi trebalo da ga ostavi i uda za drugog čoveka. Međutim, čak i u takvoj “situaciji sa olupinom voza” još uvek postoji način da se donese “najgori” ishod.

Deuteronomija 24 kaže da ako je žena seksualno nečista (tj. Na hebrejskom, ovo se zove sefer k’ritute, ili knjiga sečenja knjiga rezanja (tj. uništavajući bračni savez). Međutim, to ne sugeriše da bi trebalo da je zauvek otera. Umesto toga, cilj je da je stavi u vezu, kako bi se pokajala i vratila mu se. Zbog toga, iako je bračni zavet uništen (ili isečen), ona je i dalje udata za njega, osim ako se formalno ne uda za nekog drugog.

Devarim (Deuteronomy) 24:1-4
1 “Kada muškarac uzme ženu i oženi je, a desi se da ona ne nađe nikakvu uslugu u njegovim očima zato što je u njoj pronašao neku (stvar seksualne) nečosti [עֶרְוַת דָּבָר], i on joj napiљe potvrdu o razvodu, stavi joj je u ruku, i poљalje je iz kuжe,
2 kada je otiљla iz njegove kuжe, i postala ћena drugog иoveka,
3 Ako je muž prezire i napiše joj potvrdu o razvodu, stavi joj je u ruku i pošalje iz kuće, ili ako poslednji muž umre ko ju je uzeo za ženu,
4 onda njen bivši muž koji se razveo od nje ne sme da je vrati da bude njegova žena nakon što je oskrnavljena; Jer to je gnusno pred Yahwehom, i neжeљ doneti greh na zemlji koju ti Yahweh tvoj Elohim daje kao nasledstvo.”

Kasnije ćemo videti da su fariseji (pravoslavci) potpuno pogrešno razumeli ovaj pasus rekavši da čovek može da se razvede od svoje žene iz bilo kog razloga i da je trajno otera. Meрutim, ovo nije bila Yahwehova prava namera, i ne poklapa se sa Yahweh-ovim љablonom.

Deuteronomy 24:1-4 kaže da ako žena bude odloћena i da joj se da sertifikat o razvodu, i uradi pogreљnu stvar i preuda, onda njen novi brak trajno poniљti njen originalni zavet, i zbog toga nikada ne moћe da se vrati svom prvobitnom muћu. Ovo je kritiиna razlika.

Ervat: Seksualna nečost (tj. preljuba)

Treća stvar koju moramo da shvatimo je da Yahweh dozvoljava razvod samo kada se stvar seksualne nečtrice nađe u ženi (što znači da čini preljubu). U stihu 1, hebrejski za ovoje Ervat Davar (עֶרְוַת דָּבָר), što znači, “stvar (seksualne) nečistoće”. Ako pogledamo reč ervat (עֶרְוַת) u Strongovu Hebrejskom Konkordansu, vidimo da se odnosi na ogolivanje pudende (spoljašnjih genitalija).

OT:6172 ‘ervah (er-vaw’); od OT:6168; golotinja, bukvalno (posebno pudenda) ili figurativno (sramota, mana):
KJV – golotinja, sramota, nečisti (nečost).

Kada pogledamo referencu na OT:6168, vidimo da se odnosi na ženu koja se golovala (tj. Drugim rečima, žena otkriva svoju golotinju sa nekim drugim osim sa mužem.

OT:6168 ‘arah (aw-raw’); primitivni koren; da bude (uzročno, da napravi) golo; Otuda, da se isprazni, sipa, ruši:
KJV – ostavite siromašne, otkrijte, ispraznite, napravite gole, sipajte (napolje), rasipati, raširiti se, otkriti.

Kritiиna poenta koju moramo da razumemo je da, iako je Efraim bio preljubniиki nastrojen, nikada se nije ponovo udala. Stoga može da se vrati u Yahweh, a da ne razbije ni pismo ni duh Deuteronomy 24 (gore), jer ono što Yahweh želi je da se njegova žena vrati, i bude verna.

Različiti polovi, različita pravila

Иetvrta stvar koju moramo da shvatimo je da zato љto je Yahweh uиinio muљkarce i ћene drugaиitim, on je uиinio pravila za muљkarce i ћene drugaиija.

U Pismu, ženi nije dozvoljeno da ima više od jednog muža (ili, u najmanju ruku, ne više od jednog muža u isto vreme). Nasuprot tome, dok se Sveto pismo snažno zalaže za doživotnu monogamiju, to omogućava muškarcima da uloћe viљe od jedne ћene. U stvari, u određenim situacijama Yahweh čak naređuje muškarcima da uvažu ženu (kao dužnost), bez obzira da li je već oženjen ili ne. Da biste to videli, razmislite o zapovesti yibbum ili Levirat brak.

Devarim (Deuteronomy) 25:5-6
5 “Ako braća ћivela zajedno, a jedno od njih umre i nema sina, udovica mrtvog иoveka neжe biti udata za stranca izvan porodice; Brat njenog muћa жe joj priжi, uzeti je za ћenu, i izvrљiжi duћnost muћeиeovog brata.
6 I biće da će prvorođeni sin, koji nosi, uspeti da nosi ime svog mrtvog brata, da njegovo ime možda neće biti izmasuto iz Izraela.”

Ako braжa ћivela zajedno i jedan od braжe umre, umesto da vidi bratovu ћenu, trebalo bi da je uzme za ћenu, i da se brine o njoj. Ovo nema nikakve veze sa seksualnoљжu, i svime љto ima veze sa duћnoљжu.

Međutim, uloge se ne mogu obrnuti. Dok muškarac hipotetički može da ima više od jedne žene, žena ne može da ima više od jednog muža (ili bar ne više od jednog muža u isto vreme). U stvari, kao što ćemo videti, u zemlji Izraela pod torinom vladom, ona se uopšte ne može ponovo udati ukoliko je prvo ne pusti njen bivši muž, ili bilo koji novi brak u koji uđe je preljuba (jer je još uvek udata). Da bismo razumeli zaљto je to tako, hajde da popriиamo malo o tome љta je zavet, kao i o ulozi onoga љto se zove ketuba i raиunu razvoda.

Zaveti i ketubot

Brak je zavet. Zavet je posebna vrsta ugovora u kojem obe strane moraju da zadrže svoj deo dogovora bez obzira na to da li druga strana to radi ili ne. To je zato što je zavet troslojni sporazum između obe strane i Elohima. Ako bilo koja strana prekrši zavet, on je vredan smrti jer je prekršio obećanje pred Yahwehom.

Iako su zaveti smrtonosno ozbiljni, oni su takođe vrsta ugovora i mogu se objasniti zakonom o ugovoru.

U zakonu o ugovoru, kada dve strane pristanu na dogovor, formira se ugovor. Ovo se zove sastanak umova. Zatim, pored sastanka umova, mora postojati i ono što se naziva razmjenom mišljenja neke vrste. Sastankom umova i razmenom razmatranja, ugovor postaje važeći i pravno obavezujući. Takođe se smatra mudrim da ima pisani ugovorni ugovor koji će služiti kao svedok. Međutim, ugovor se smatra svedokom sporazuma, a ne kao svedokom samog sporazuma.

A sada primenimo ovo na zavetni brak. Kada dva vernika odluče da se venčaju, dogovor o venčanju služi kao susret umova. Kada imaju seksualne odnose, to je razmena razmatranja. Samo sa ove dve stvari su zakonito venčani, što znači da su venčani pre Yahweha. (Da razjasnimo, ako imaju seksualne odnose bez pristajanja da se venčaju, to je jednostavno zamagljivanje, i iako je to grešno, to ih tehnički ne čini udajom.)

Sledeжe je pitanje javnog svedoka. Dok privatni poslovi mogu da se čuvaju u tajnosti, Yahweh želi da se brakovi njegovih ljudi javno venčaju, tako da svi znaju da je njegov narod posvećen, i da ne žive u grehu. Zato nam Jehweh daje svoju Toru. Ne samo da Tora sluћi kao instrukcije za sve koji ћele da budu uzeti kao Yahwehova nevesta, veж nam sluћi i kao javni svedok Yahwehove veridbe.

Izraelske porodice bi trebalo da imaju pisani braиni ugovor koji se zove ketuba. (Mnoћina ketubaha je ketubot.) Ketubah bi trebalo jasno da naрe sve detalje braka. Na primer, iako je monogamija idealna, i iako zakon u većini demokratskih zemalja zabranjuje poligiju (često se naziva poligamija), mlada treba da se pobrine da ketubah precizira da će brak biti monogaman, ako je to nešto što ona želi. Ne bi smela da pretpostavlja.) Ketubah je tradicionalno umetnički urađen, ali bi trebalo da bude istaknut u vašem domu, tako da svi posetioci mogu da vide da ste zakonito u braku.

Pokrivanje, sedište i računi za razvod

Sada kada smo priиali o zavetima i ketubotu, trebalo bi da priиamo o pokrivanju, љtaљiљu i raиunima razvoda.

U Pismu muškarci obezbeđuju pokriće, dok žene (kao i deca) dobijaju pokriće. Kada se deca rode, dolaze pod pokrivanje svog oca. Zbog toga bi udvarač trebalo da zatraži dozvolu od oca svoje mlade da oženi svoju ćerku. Tehniиki, traћi od nevestinog oca da mu prenese жerkino pokrivanje. Onda ostaje sa njim.

Činjenica da se ćerkino zakonito sedište prebacuje sa oca na muža je takođe razlog zašto žena ne bi trebalo da se ponovo uda bez računa o razvodu. Kada otac prenese ćerkino sedište na muža, njeno sedište ostaje sa njim osim ako joj ne napiše sefer k’ritute (knjiga sečenja, odnosno, račun razvoda). Kao što ćemo videti kasnije, Ješua kaže da mu je to dozvoljeno samo u slučajevima aktivne preljube. Takođe ćemo videti da su jedini izuzeci od ovog pravila kada se muž upušta u ekstremno zlostavljanje (kao što je fizičko nasilje). Ali ako nema nasilja, ženi nije dozvoljeno da se ponovo uda osim ako joj muž prvo ne napiše sefer k’ritute (za preljubu).

Vidimo da je to kršenje ovog principa u priči o Herodiasu, koji se razveo od svog muža Filipa da bi se oženio kraljem Irodom. Džozef nam kaže da je preuzela na sebe da “zbuni zakone naše zemlje” inicirajući sam razvod.

Herodias ju je prihvatio da zbuni zakone naše zemlje, i razvela se od muža dok je bio živ, i bila je udata za Iroda Antipasa.
[Josif, antikviteti Jevreja, knjiga 18.5.4, Viston prevod]

Priča je da je kralj Irod imao polubrata Po imenu Filip, koji se zvao Herodias. Irod je žudeo za Herodiasom, i nagovorio ju je da napusti Filipa i uda se za njega. Njihov brak je od početka bio preljuba jer je Filip nije oslobodio, a žene nemaju ovlašćenja u Svetom Pismu da sami iniciraju razvod. Narativ je debeo, ali Josif govori o njihovom braku u Antikvitetima Jevreja– 18:5:1.

U to vreme Aretas (kralj Arabije Petres) i Irod (Veliki) posvađali su se na računu sledeće: Irod tetrarch je imao, oženio se ćerkom Aretas, i živeo sa njom odlično; ali kada je jednom bio u Rimu, ložio se sa Irodom (to je naja, Filipom), koji mu je zaista bio (polu) brat, ali ne od iste majke; za ovog Iroda (to jest, Filip) je bio sin ćerke visokog sveštenika Sireoha. Međutim, zaljubio se u Herodiasa, poslednju Irodovu (to jest, Filipovu) suprugu, koja je bila ćerka Aristobulusa njihovog brata, i sestru Agripe Velikog. Ovaj čovek (Irod Veliki) se usudio da razgovara sa njom o braku između njih; na kojoj adresi, kada je priznala, napravljen je dogovor da promeni svoj prekjusni stanik, i da dođe kod njega čim se vrati iz Rima…
[Jozef, antikviteti Jevreja, knjiga 18:5:1, Viston prevod]

To je nesumnjivo razlog zašto je Yochanan HaMatbil (Jovan Krstitelj) rekao da nije zakonito da je Irod ima.

Matijahu (Metju) 14:3-4
3 Za Iroda je drћao Johanana i vezao ga, i smestio ga u zatvor zbog Herodiasa, ћene njegovog brata Filipa.
4 Zato љto mu je Yochanan rekao, “Nije zakonito da je imaљ.”

Rimljani 7:2-3 govore po istom principu. Љal nam kaћe da je ћena vezana za svog muћa dok leћi, i da nije puљtena dok ne umre. Stih 3 nam govori da ako se uda za drugog čoveka dok joj je muž živ, biće nazvana preljubnica.

Romim (Rimljani) 7:2-3
2 Za ћenu koja ima muћa, Tora je vezana za njenog muћa dok leћi. Ali ako muћ umre, biжe puљtena iz Tore svog muћa.
3 Dakle, ako se njen muž uda za drugog muškarca, ona će je zvati preljubnica; Ali ako joj muћ umre, slobodna je od te Tore, tako da nije preljubnica, iako se udala za drugog muљkarca.

Љao rezimira Toru. U Deuteronomy 24, Yahweh nam kaže da žena čiji joj je muž dao račun za razvod hipotetički može da se ponovo uda (ali je najbolje ako to ne uradi). Međutim, ako joj muž ne da račun za razvod, možda se uopšte neće ponovo udati. Zbog toga bi bilo preljubnično da se faraon oženi Avramom suprugom Sarai (Sara).

B’reisheet (Genesis) 12:17-19
17 Ali Yahweh je mučio faraona i njegovu kuću sa velikim pošasti zbog Saraija, Avramove
Ћena.
18 I faraon je pozvao Avrama i rekao, “Šta si mi to uradio? Zaљto mi nisi rekao da ti je ћena?
19 Zašto ste rekli: “Ona je moja sestra”? Moћda sam je uzeo za svoju ћenu. Dakle, evo vaљe ћene. Uzmi je i idi svojim putem.”

Kada je kralj Љao pokuљavao da ubije Dejvida, pogreљno je i nezakonito dao Dejvidovu ћenu Mihalu Paltielu, Lejљelovom sinu.

Shemuel Aleph (1. Samuel) 25:44
44 Ali Љal je dao Mihalu svoju жerku, Dejvidovu ћenu, Patiju, sina Laiљa, koji je bio iz Galima.

Međutim, iako su Paltiel i Mihal verovatno imali bračne odnose, njihov brak nikada nije važio. To je delom zato što Mihal nije bio preljuba pre prerijeka, već pre svega zato što ju je Šaul pogrešno dao Paltielu. Kada je Љaul prebacio Mihalovu glavu Dejvidu, od tada je po zakonu poиinjao sa njim. I poљto Dejvid nikada nije napisao Mihalu potvrdu o razvodu, bio je u pravu љto je traћio da mu se ћena vrati.

Šemuel Bet (2. Semjuel) 3:14-15
14 Dejvid je poslao glasnike Išbošetu, Saulovog sina, govoreći, “Dajte mi moju ženu Mihal, koju sam se utrotnuo za stotinu prednje kože Filistejaca.”
15 Iљboљet je poslao i uzeo je od muћa, od Paltiela, sina Laiљa.

Yahweh smatra da je brak doživotni trosjni zavet. Ukoliko joj muћ ne umre, Yahweh idealno ћeli da se ћene udaju jednom, i da ostanu u braku doћivotno.

Fina linija preudalanja

Za nekolicinu onih koji su pozvani na to, ideal je celibat. Međutim, za ogromnu većinu ljudi, ideal je doživotna predana monogamija. Ipak, poљto je veжina nas nauиena pogreљnim stvarima, mnogi od nas imaju manje nego idealne situacije. Љta жemo onda da radimo?

Љao nam kaћe da иovek koji se naрe “olabavljen” od svoje ћene ne bi trebalo da se preuda, veж da se potpuno fokusira na Yahweha. Međutim, Šaul kaže da ako se ponovo oženi, nije zgrešio – i da devica ili udovica koja se udaje nije zgrešila. To je zato љto je brak plemenita institucija ako ga koristimo da sluћimo Yahweh u Duhu.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 7:27-31
27 Da li ste vezani za ћenu? Ne traћi da te oslobode. Da li si se oslobodio ћene? Ne traћi ћenu.
28 Ali čak i ako se oženiš, nisi zgrešio; I ako se devica uda, nije zgrešila. Ipak, takvi жe imati problema uživo, ali ja bih te poљtedeo.
29 Ali ovo kažem, braćo, vreme je kratko, tako da od sada čak i oni koji imaju žene treba da budu kao da ih nemaju,
30 onih koji plaču kao da ne plaču, oni koji se raduju kao da se ne raduju, oni koji kupuju kao da ih ne poseduju,
31 i oni koji koriste ovaj svet kao da ga ne zloupotrebe. Jer oblik ovog sveta je u prolazu.

Љao nam takoрe kaћe da ako se ne preda Yahwehu u celibatu, udovice koje su u poroрanim godinama treba da se ponovo udaju i rode decu u Yahwehu.

TimaTheus Aleph (1. Timothy) 5:14
14 Zato želim da se mlađe udovice udaju, rađaju decu, upravljaju kućom, ne daju priliku protivniku da govori prekor.

Međutim, nasuprot tome, oni koji su skloni zbog seksualne nemoralnosti možda se neće ponovo udati, osim ako joj muž ne napiše potvrdu o razvodu. Иak i ako joj napiљe potvrdu o razvodu, tehniиki je joљ uvek udata za njega, i treba da se pokaje i vrati mu se.

Međutim, ako joj napiše potvrdu o razvodu i ona se ponovo uda, njeno ponovno venčanje trajno prekida brak sa prvim mužem. Tada više ne može da mu se vrati (kao u Deuteronomy 24:1-4, gore).

Samo seksualna nemoral opravdava razvod

Znajuжi sve ovo, kako moћemo da razumemo Jeљuin diktum da je preljuba jedini razlog za razvod, i da je preljuba za muљkarca da oћeni ћenu koja je bila u zatoљteni zbog seksualnog nemorala?

Mattityahu (Matthew) 5:31-32
31 “Štaviše, reиeno je, ‘Ko god da se razvede od svoje ћene, neka joj da potvrdu o razvodu.’
32 Ali kažem vam da onaj ko se razvede od svoje žene iz bilo kog razloga osim seksualnog nemorala uzrokuje da počini preljubu; I ko god da se oženi ženom koja je razvedena, čini preljubu.”

Yahweh ne voli razvod. On voli doћivotni brak. Meрutim, njegovo srce je takoрe za pravednost i pravdu, i zato moraju poћinji pravila i kodeksi иasti.

U Pismu, zato što je ženama potrebno pokriti, one nemaju jak pravni status. Zato je imperativ da muškarci uspostave jaku klimu brige o ćerkama svakog čoveka. Neizrečeni princip je da svaki čovek nije samo čuvar svog brata, već i čuvar ćerke svog brata. O svakoj жerki Izraelaca treba da bude zbrinuta i voljena. Ovaj kodeks иasti meрu braжom se nikada ne izgovara, ali se pretpostavlja u Svetom Pismu. Ipak, to takođe poziva na disciplinu i čast od strane žena.

Ako ћena preрe od muћa, onda moћe da joj napiљe potvrdu o razvodu. To praktično govori da ga ona ne poštuje i da zato više ne može da preuzme odgovornost za nju ili njene postupke. Svrha ovog razvoda je generalno da se takva preljubnica stavi na veoma teško mesto društveno i pravno, kako bi se pokajala i poslušala svoje zavete svom mužu. Međutim, ako dođe drugi muškarac i oženi je, on će je izneti iz ovog teškog mesta discipline, tako da ne mora da se kaje. Zato je иovek koji se oћeni ћenom koja je zakonito razvedena kriv za preljubu: pomaћe joj i pomaћe joj preljubu.

Slično tome, ako muškarac nezakonito odloћi svoju ћenu (to jest, zbog nekog drugog osim seksualnog nemorala) i uda se za nekog drugog, tehniиki je poиinila preljubu, zbog toga љto je prekrљili njihov braиni zavet. Međutim, krivica ga je nanela, jer ju je on taj koji ju je stavio u tu situaciju.

Tannaim: Beit Shammai i Beit Hillel

Jeљua je ћivela u drugom hramu, u onome љto je poznato kao tannaiиno doba. Tanaiиka era je trajala od 10 CE do 220 CE. Za to vreme došlo je do podele rukovodstva na dva tabora. Jedna se zvala Beit Hillel (kuća Hilela), a druga se zvala Beit Shammai (kuća Šammai).

Beit Šammai je naučila da je brak svetinja, i da je razvod opravdan samo kada postoji veoma ozbiljno kršenje bračnog zaveta (kao što su preljuba ili nasilje). Nasuprot tome, Beit Hillel je nauиila da иovek moћe da se razvede od ћene iz bilo kog razloga, ukljuиujuжi i kvariti hranu, kritiиno govoreжi o svojoj majci, ili ga na bilo koji naиin obesititi. Rabin Akiva je čak otišao toliko daleko da je rekao da čovek može da se razvede od svoje žene čak i ako mu neko drugi bude privlačniji.

MIŠNA. BET ŠAMMAI KAŽE: MUŠKARAC NE BI TREBALO DA SE RAZVEDE OD SVOJE ŽENE UKOLIKO JE NIJE PROGLASIO KRIVOM ZA NEKO NEDOLIČNO PONAŠANJE, KAKO KAŽE, ZATO ŠTO JE U NJOJ PRONAŠAO NEKU NEPRIJATNU STVAR [1] U NJOJ. BET HILEL, MEĐUTIM, KAŽE [THAT HE MAY DIVORCE HER] A ČAK I AKO MU JE SAMO POKVARILA HRANU, POŠTO KAŽE, JER JE NAŠAO NEKU NEPRIJATNU STVAR U NJOJ. R. AKIBA KAŽE, [HE MAY DIVORCE HER] AK I AKO SMATRA DA JE DRUGA ŽENA LEPŠA OD ONA, KAKO KAŽE, DOLAZI DO TOGA, AKO MU NE NAĐE USLUGU U OČIMA.
Vavilonski Talmud, Tractate Gittin 90a, Soncino]

Pravoslavni judaizam je na kraju usvojio tačku gledišta Beit Hilel, da čovek može da se razvede od svoje žene iz bilo kog razloga. Ova etija je takođe na kraju našla svoj put u hrišćanski svet, i danas je uobičajena.

Beit Hillel protiv Beit Yeshua

Ranije smo videli da je kralj Irod navela Herodiasa da napusti svog muža Filipa. U Metjuu 19 (dole), Fariseji su došli u Ješuu i testirali ga, pitajući ga da li je u redu da skloni ženu “iz bilo kog razloga”. Izgleda da su verovatno želeli da vide da li mogu da nateraju Ješuu da osudi brak kralja Iroda, kako bi ga kralj Irod zatvorio ili ubio (zajedno sa Johananom HaMatbilom, zvanim Jovan Krstitelj).

Matijahu (Metju) 19:3-9
3 Fariseji su takođe došli do njega, testirajući ga, i govoreći mu: “Da li je zakonito da se čovek razvede od svoje žene iz bilo kog razloga?”
4 On im je odgovorio i rekao im, “Zar niste pročitali da ih je On koji ih je napravio na početku ‘napravio muško i žensko’.
5 i rekao, “Iz tog razloga иovek жe ostaviti oca i majku i pridruћiti se svojoj ћeni, i njih dvoje жe postati jedno meso”?
6 Dakle, oni viљe nisu dva veж jedno meso. Stoga ono što je Elohim spojio, ne dozvoli čoveku da se razdvoji.”
7 Rekli su mu: “Zašto je Onda Moše naredio da da potvrdu o razvodu, i da je skloni?”
8 Rekao im je: “Moљe ti je, zbog tvrdoжe srca, dozvolio da se razvedeљ od svojih ћena, ali od poиetka nije bilo tako.
9 I kažem vam, ko god da se razvede od svoje žene, osim seksualne nemoralnosti, i oženi se drugom, počini preljubu; I ko god da se uda za nju, ko je razveden, poиini preljubu.”

Da budemo jasni, nije da je Yeshua “stao na stranu” Beit Shammai u slučaju razvoda i preljube. Umesto toga, Beit Shammai se složila sa Pismom u ovom konkretnom slučaju.]

Yahwehova ljubav se odrazila u Hosheinom ministarstvu

Yahweh je rekao Hoshei (Hosea) da uzme bludnicu za ženu (simbol Efraima), kako bi njegov narod mogao da vidi vrstu ljubavi i posvećenosti koju ima prema nama, iako smo mu neverni.

Hoshea (Hosea) 1:2
2 Kada je Yahweh počeo da govori od Hoshea, Yahweh je rekao Hoshei: “Idi, uzmi sebi ženu harlotre i [have] ecu harlotre, jer je zemlja počinila veliku harloriju odlaskom iz Yahweha.”

Čak i kada se Hošina žena Gomer prodala u seksualno ropstvo, Hošea ju je potražila i platila cenu da je iskupi. Sve ovo je bilo da pokažemo odanu ljubav i vernost koju Yahweh i Yeshua imaju prema nama. Ovo je duh koji svi izraelski muћi treba da imaju.

Hoshea (Hosea) 3:1-5
1 Onda mi je Yahweh rekao, “Idi ponovo, voli ženu koju voli ljubavnik i čini preljubu, baš kao ljubav Yahweha prema deci Izraela, koja gledaju u druge bogove i vole kolače sa suvim grožđem pagana.”
2 Pa sam je kupio za sebe za 15 šekela srebra, i jedan i po homer ječma.
3 I rekao sam joj, “Ostaćeš sa mnom mnogo dana; nećete svirati bludnicu, niti ćete imati muškarca — tako da ću i ja biti prema vama.”
4 Za decu Izraela će se pridržavati mnogo dana bez kralja ili princa, bez žrtve ili svetog stuba, bez epohe i terafima.
5 Posle toga deca Izraela жe se vratiti i traћiti Yahweha svog Elohima i Davida njihovog kralja. Oni će se plašiti Yahweha i Njegove dobrote u poslednjim danima.”

Kasnije жemo videti da, iako je Yahweh dao Efraimu potvrdu o razvodu, njegovo srce nije trebalo da zavrљi sa Efraimom. Umesto toga, njegovo srce je trebalo da je stavi u problem kako bi se pokajala i vratila mu se. Yahweh-jeov primer je da muљkarac treba da goni svoju ћenu, i pokuљa da je povrati, иak i ako nastavi sa prestupom. Ne жemo da se drћimo naљih prava, da joj damo potvrdu o razvodu, i da zavrљimo. Umesto toga, treba da ponizno prihvatimo situaciju koju nam Yahweh pruža, i da se molimo za naše žene zauvek. Ovo je princip Svetog pisma, ili ono љto se zove U Svetom Pismu, recept.

Presude i Zakon o Prvom Pominjanju

Pored Yahweh-ovih predrasuda, Tora nam takođe daje svoje zakone, njegove statute, njegove uredbe, njegove uredbe, njegove odluke i njegove presude. Dok su Yahwehovi zakoni, statuti, uredbe i uredbe za normalne situacije, njegove presude nam govore šta da radimo kada stvari postanu užasno pogrešne. Odnosno, kada ne možemo da primenimo osnovne statute, uredbe, zakone i uredbe kako su i nameravali, rešenje je da sudija (a u ovom slučaju Jahweh) uskoci i donese posebnu odluku kako da se što bolje izmakne u lošoj situaciji. Ovo je sluиaj u Deuteronomy 24. Ћena je drћana u klonu zbog seksualne neиiљжenosti. Muž ju je sklonio, ali umesto da se pokaje i vrati mu se, ponovo se udala.

Beit Hillel uzima Yahwehovu presudu i pogrešno pretpostavlja da to pruža osnovu za slanje žena iz bilo kog razloga. Ono љto treba da shvate je da Yahweh i Yeshua vole saoseжanje, milost i dobrotu.

Hoshea (Hosea) 6:6
6 “Jer ћelim milost, a ne ћrtvovanje, i znanje Elohima viљe od spaljenih ponuda.”

Mattityahu (Matthew) 9:13
13 “Ali idi i nauиi љta ovo znaиi: ћelim milost, a ne ћrtvovanje.” Jer nisam došao da pozovem pravedne, već grešne, da se pokajem.”

Da bi pravilno primenio Deuteronomy 24, prvo sudija mora da shvati da Yahweh-ovo srce nije da kamenuje bilo koga, ili da razdvoji porodice. Njegovo srce je pre svega osnivanje i jačanje porodica u njemu i njegovom sinu. Drugo, sudija mora da shvati da je Deuteronomy 24 dat kao saosećajnija alternativa smrti stenjanjem, jer se kazna dosuđiva u Levitikusu 20:10.

Vayiqra (Leviticus) 20:10
10 “Иovek koji poиini preljubu sa tuрom ћenom, koji poиini preljubu sa komљijinoj ћenom, preljubnikom i preljubnikom, sigurno жe biti ubijen.”

Zato љto svi greљimo, svima nam je potrebna Yahwehova milost. Zato nam je Yahweh dao Deuteronomy 24, tako da bismo imali naиin da ispravimo preljubniиku ћenu, a da ne moramo da pribegavamo steni. Zbog toga se Ješuin surogat otac Josef (Joseph) naziva pravednim (ili pravednim) kada je odlučio da tajno skloni Mirijam (umesto da je kamenuje) nakon što je saznao da je već trudna.

Mattityahu (Matthew) 1:19
19 Onda je Josef njenom mužu, koji je bio praveman muškarac, i ne želeći da bude javni primer, smetalo da je tajno skloni.

U ovom slučaju, Josef je mogao zakonito da skloni Mirijam zauvek, jer još uvek nisu konzumirali brak, pa brak još uvek nije bio pravno obavezujući. Bilo bi zakonito da Josef izaрe iz dogovora na osnovu toga da stvari nisu bile onakvine kako su izgledale, osim љto je Elohim intervenisao.

Mattityahu (Matthew) 1:20-21
20 Ali dok je razmiљljao o tim stvarima, pogledaj, Glasnik Yahweh mu se pojavio u snu, govoreжi, “Josef, sine David, ne plaљi se da ti odneseљ Mirijam svoju ћenu, jer ono љto je zaиeto u njoj je scenoљteni Duh.
21 I ona жe dovesti sina, i ti жeљ zvati njegovo ime Jeљua, jer жe on spasiti svoj narod od njihovih grehova.”

Razvod Nikada Nije Bio Namenjen da Bude Trajan

Posle protestantne reforme, zapadno društvo je uglavnom zaboravilo da je brak nameštena institucija. Zaboravio je da kada muљkarac uzme ћenu, on se obaveћe sa Elohimom da жe voleti i brinuti o njoj pod njegovim nadzorom, baљ kao љto bi njen otac brinuo o njoj. Ovo je isto kao љto nas Yahweh-Yeshua voli.

Efes (Efes) 5:25-33
25 Muževa, volite svoje žene, baš kao što je Mesija takođe volela skupštinu i dala sebi sebe za nju,
26 da bi mogao da je osvesti i očisti praćim vodom rečju,
27 da bi mogao sebi da je predstavi veličanstvenom skupu, bez pege, bora ili bilo čega slično, već da treba da bude razdvojena i bez mrlje.
28 Muževi treba da vole sopstvene žene kao svoja tela; On koji voli svoju ћenu voli sebe.
29 Jer niko nikada nije mrzeo svoje meso, ali ga hrani i neguje, baš kao što Yahweh radi skupštinu.
30 Jer mi smo članovi njegovog tela, njegovog mesa i njegovih kostiju.
31 “Iz tog razloga иovek жe ostaviti oca i majku i pridruћiжe se svojoj ћeni, i njih dvoje жe postati jedno meso.”
32 Ovo je velika misterija, ali govorim o Mesiju i skupštini.
33 Ipak, dozvolite da svako od vas posebno voli svoju ženu kao sebe, i neka žena vidi da poštuje svog muža.

Zapadna zabluda da razvod treba da bude lak i trajan u suprotnosti je sa Yahweh-jem primerom. Takođe, ignoriše Zakon o Prvom Pominjanju– koji nam govori da kada se nešto prvi put pojavi u Pismu, postavlja standard po kojem se mere svi drugi slučajevi: i prvi put kada su se muškarac i žena spojili, stvorena je zajednica od jednog mesa.

B’reisheet (Genesis) 2:24
24 Zbog toga će čovek ostaviti oca i majku i pridružiti se svojoj ženi, i oni će postati jedno meso.

Ideja jednog mesa je da brak formira jedno živo biće koje nikada ne bi trebalo razdvojiti, jer bi oba dela bila ili ozbiljno oštećena ili umrla.

Torah Precept časti Među Braćom

Tora podrazumeva odgovornost i иast meрu braжom. To znaиi da ako ljudi ne sprovedu korporativnu pravdu, neжe zadrћati Njegovu Toru.

Zato љto Yahweh daje moж i autoritet ljudima, on ih takoрe smatra odgovornim. Oni treba da iskoriste svoju moć i ovlašćenja da osiguraju da se Njegova Tora sprovede unutar nacije, kako bi pravda prevladala. Naime, oni moraju da osiguraju da se prema ćerki svakog čoveka postupa pošteno, na isti način kao što bi želeli da se prema svojim ćerkama tretiraju sopstvene ćerke. U stvari, ako se bilo koji muškarac nepravedno ponaša prema tuрoj жerki, biжe kaћnjen i kaћnjen (to je naиin, pretuиen).

Devarim (Deuteronomy) 22:13-19
13 “Ako bilo koji muškarac uzme ženu, ode kod nje, i prezire je,
14 i optuћi je za sramno ponaљanje, i donosi joj loљe ime, i kaћe, “Uzeo sam ovu ћenu, i kada sam doљao kod nje, otkrio sam da nije devica,’
15 onda otac i majka mlade žene će uzeti i izneti dokaze nevinosti mlade žene starešinama grada na kapiji.
16 I otac mlade žene će reći starešinama: ‘Dao sam ćerku ovom čoveku kao ženu, a on je prezire.
17 Sada ju je optužio za sramno ponašanje, rekavši: “Otkrio sam da vaša ćerka nije devica”, a ovo su ipak dokazi nevinosti moje ćerke. I raљiriжe tkaninu pred stareљine grada.
18 Onda će starešine tog grada uzeti tog čoveka i kazniti [to je da ga prebijeju];
19 i kazniće ga sa 100 šekela srebra i dati ih ocu mlade žene, jer je doneo loše ime na devicu Izraela. I ona жe mu biti ћena; Ne može da se razvede od nje sve svoje dane.”

U ovom pasusu, hipotetički Izraelac uzima hipotetičku Izraelku kao svoju ženu, a kasnije pokušava da izađe iz braka rekavši da nije devica (kada je bila). U tehničkom smislu on pokušava da tvrdi da je zavet ništavan jer uslovi ugovora nisu ispunjeni (to jest, da ona nije bila devica). Ovo pokazuje nepoљtovanje prema Yahwehu i Njegovoj Tori. U zemlji Izraela pod tora vladom, rešenje je da ljudi u gradu izvadu čoveka i kazne ga (što je učtiv način da se kaže da treba da ga tuku dok se ne pokaje iz srca).

Da žena zaista nije bila devica, ako je muško srce bilo teško, mogao bi ili da je naduva, ili (po mogućstvu) da je skloni. Međutim, pošto je dokazano da je bila devica svoje bračne noći, braća imaju odgovornost da osiguraju da počinilac ili živi do kraja dogovora (i voli je kao što voli sebe), ili bi trebalo da ga izvadu iz logora i kamenju ga do smrti. To su jedine dve opcije, ako greh treba čuvati van logora.

Korporativna Odgovornost je deo Tore

Zapadni koncept privatnosti se razlikuje od onog koji se nalazi u Svetom Pismu. U Pismu ne moraju svi da znaju sve o svima drugima, ali postoje gresi koji utiču na društvo u celini, a to je bukvalno svačja stvar, jer su svi zabrinuti. Malo lišći ostavlja celu grudvu, tako da gresi moraju biti rešeni, i grešnici moraju ili da se pokaju, ili da budu stavljeni van logora.

Galatij (Galatijci) 5:9
9 Malo lišći ostavlja celu grudvu.

Korporativna odgovornost je deo Tore. Kada jedan иovek greљi, Yahweh smatra celu naciju odgovornom, i svi moћemo biti kaћnjeni. Na primer, uzmite u obzir slučaj Achana, Karminog sina.

Jehoshua (Džošua) 7:1-5
1 Ali deca Izraela su počinila prestup u vezi sa akciznim stvarima, jer je Achan sin Karmi, sin Zabdija, Zerahov sin, iz plemena Džuda, uzeo akcelerne stvari; Tako da je bes Yahweha izgoreo nad decom Izraela.
2 Sada je Jehoshua poslao ljude iz Jerihona u Ai, koji je pored Bet Aven, na istoиnoj strani Betela, i razgovarao sa njima, govoreжi, “Idi gore i љpijuniraj zemlju.” Ljudi su otiљli gore i љpijunirao Ai.
3 I vratili su se u Jehoshua i rekli mu, “Ne dozvoli da svi ljudi odu gore, već neka oko dve ili tri hiljade ljudi ode gore i napadne Ai. Ne umajni sve ljude tamo, jer narod Ai je malo.”
Oko 3.000 ljudi je otiљlo gore od ljudi, ali su pobegli pre Ai ljudi.
Ai ljudi iz Aia su udarili oko 36 ljudi, jer su ih jurili ispred kapije sve do Šebarima, i udarili ih pri spuštanju; Zato su se srca naroda otopila i postala kao voda.

Svrha toga da budete svesni tuđeg ponašanja nije da budete zlonamerni, ili da tračarite, već da se osigura da greh bude stavljen van logora. Na ovaj ili onaj naиin, greљnik mora da se pokaje, ili da bude oterana. Zato je Љao imenovao one koji su pogreљili.

TimaTheus Bet (2. Timothy) 4:14-16
14 Aleksandar, bakarni kovač mi je škodio. Neka mu se Yahweh oduži prema njegovim delima.
15 Takođe morate da ga se čuvate, jer se on u velikoj meri odupreo našim rečima.
16 U prvoj odbrani niko nije stajao sa mnom, ali svi su me omeli. Neka ne bude optuћena protiv njih.

Postoji vreme i način da se stvari rešavaju, i vreme i način da se ne rešavaju stvari. Za više informacija pogledajte “Lašon Hara: Zli Jezik” i takođe “Proces Metjua Osamnaest“, koji se nalaze u “Zavetnim vezama“.

Nema Nejednakih Droljki Unutar Zemlje

Efraim je sada u disperziciji zbog grehova naših preci. Zbog toga ne moћemo stvarno da izaрemo iz Tore. Međutim, kada se vratimo kući u zemlju i uspostavimo Torah vladu, ponovo ćemo imati Yahweh’s Torah kao vrhovni zakon zemlje (uključujući sudove, škole i medije). Onda жemo ponovo moжi da sprovedemo иistoжu unutar kampa.

Kada ћivimo u zemlji, ne smemo da ulazimo u bilo kakav zavet sa onima koji ne veruju ispravno, da se Yahwehov gnev ne probudi protiv nas, i on nas iznenada uniљti. To znaиi da moћda neжemo biti u braku sa nevernikom kada ћivimo u Njegovoj zemlji.

Devarim (Deuteronomy) 7:1-4
1 “Kada vas Yahweh vaš Elohim dovede u zemlju koju ćete zaposednuti, i proterati mnoge nacije pre vas, Hitite i Girgashites i Amorite i Kananite i Periziti i Hivite i Jebusite, sedam nacija veće i moćnije od vas,
2 i kada vam ih Yahweh vaš Elohim preda, osvojićeš ih i potpuno uništiti. Neжeљ se smuжiti sa njima niti pokazivati milost prema njima.
3 Niti жeљ sиeiniti brakove sa njima. Neжeљ dati жerku njihovom sinu, niti uzeti njihovu жerku za sina.
4 Jer će oduti vaše sinove od toga da me prate, da služe drugim elohimima; Tako da će se Yahweh bes probuditi protiv tebe i uništiti te iznenada.”

Zbog toga je, kada se Džuda vratio iz Vavilona, Ezra rekao narodu da otera sve žene ili decu koja obožavaju strane bogove (i nisu hteo da se preobrate).

Ezra 10:2-3
2 I Šehania, Sin Jehiela, jednog od Elam sinova, progovorio je i rekao Ezri: “Ušli smo na tuđi posed protiv našeg Elohima, i uzeli paganske žene od naroda zemlje; Ipak, sada ima nade u Izraelu uprkos ovome.
3 Sada, hajde da napravimo zavet sa našim Elohimom da sklonimo sve te žene i one koje su im se rodilo, po savetu mog gospodara i onih koji drhte pred zapovesti našeg Elohima; I neka se to uradi prema Tori.”

Pogotovo što gledamo da se vratimo u zemlju, ne bi trebalo namerno da se venčamo sa nevernicima, jer bi to bilo da postanemo nejednaki, a nejednake jadovi su zabranjeni.

Qorintim Bet (2. Korintijans) 6:14-17
14 Ne budite nejednako spojeni sa nevernicima. Za koje druљtvo ima pravednost sa bezakonjem? A koje pričešće ima svetlost sa tamom?
15 I kakav dogovor ima Mesi sa Belijaliom? Ili koji deo ima vernika sa nevernikom?
16 I kakav dogovor ima Hram Elohima sa idolima? Jer ti si hram ћivog Elohima. Kao љto je Elohim rekao: “Ћivela sam u njima.
I hodaj meрu njima.
Ja жu biti njihov Elohim.
I oni жe biti moj narod.”
17 Stoga,
“Izaрi meрu njima
I budi odvojen, kaže Yahweh.”

Nejednaki Droci u Disperziciji

Naћalost, u disperziciji, nejednake jadovi se deљavaju sve vreme. Takođe se često dešava da se dvoje nevernika venčaju, a jedan od njih kasnije bude spasen. Љta жemo onda da radimo? Љaulov savet je da kada smo u disperziciji ne treba da se razvedemo od njih, veж da ostanemo u pozivu na koji nas zovu. Ako neverni supružnik odluči da ode, on ili ona mogu da odu. Ne moramo da čekamo da se on ili ona vrate, ali možemo ponovo da se 10 ћamo (jer ne smemo da budemo nejednako zajedani na prvom mestu). Međutim, ukoliko se ne preselimo na kopno (posle Armagedona) ne bi trebalo da budemo ti koji će otići. Umesto toga, trebalo bi da pokuљamo da budemo svedoci naљeg supružnika, da pomognemo njemu ili njoj da budu spaљeni. Ovo je najljudljivija stvar koju moћemo da uradimo.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 7:10-16
10 Sada u braku naređujem, ali ne ja nego Yahweh: Žena ne sme da ode od muža.
11 Ali čak i ako ode, neka ostane neudata ili da se pomiri sa mužem. A muћ ne sme da se razvede od ћene.
12 Ali ostalima ja, a ne Yahweh, kažem: ako bilo koji brat ima ženu koja ne veruje, a ona je voljna da živi sa njim, neka se ne razvede od nje.
13 I žena koja ima muža koji ne veruje, ako je voljan da živi sa njom, neka se ne razvede od njega.
14 Za nevernog muža osveštila žena, a nevernu ženu je osvestojao muž; Inaиe bi vaљa deca bila neиista, ali sada su razdvojena.
15 Ali ako nevernik ode, neka ode; brat ili sestra nisu pod vezom u takvim slučajevima. Ali Elohim nas je pozvao na mir.
16 Kako znaљ, o ћeno, da li жeљ spasiti muћa? Ili kako znaљ, o muћu, da li жeљ spasiti svoju ћenu?

Razlog zbog kojeg se pravila za disperziju razlikuju od pravila za zemljište je taj što uslov da se zemljište drži slobodnim od ispuštanja ne dolazi u obzir. Stoga, bar dok smo u disperziciji, najljubaћenija stvar koju moћemo da uradimo je da ostanemo tu gde jesmo, i pokuљamo da prisustvujemo Jeљuinom ljubavi.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 7:26-28
26 Pretpostavljam da je zato ovo dobro zbog trenutne nevolje — da je dobro za čoveka da ostane on on omeo:
27 Da li ste vezani za ћenu? Ne traћi da te oslobode. Da li si se oslobodio ћene? Ne traћi ћenu.
28 Ali čak i ako se oženiš, nisi zgrešio; I ako se devica uda, nije zgrešila. Ipak, takvi жe imati problema uživo, ali ja bih te poљtedeo.

Izuzeci od Pravila

Pismo ne govori ovo, ali postoje slučajevi u kojima postoji ubedljiv razlog da se žena zakonski razdvoji ili razvede od muža. Uzmite u obzir, na primer, kada postoji ozbiljno fizičko zlostavljanje roba, Tora naređuje da rob bude oslobođen.

Šemote (Egzodus) 21:26-27
26 “Ako иovek udari u oko svom muљkom ili ћensku sluљkinji, i uniљti ga, pustiжe ga da ode na slobodu zbog oka.
27 I ako izumi zub svog muškog ili ženskog sluge, pustiće ga da ode na slobodu zbog zuba.”

Poљto ћena ima mnogo viљi pravni status od roba, ako muљki ili ћenski sluga treba da bude osloboрen kada je teљko fiziиko zlostavljanje, koliko onda ћena treba da bude osloboрena fiziиkog zlostavljanja?

Takoрe smo veж videli kako Levitikus 20:10 nareрuje smrtnoj kazni za steniranje, i kako nam Yahweh daje opciju da se razvedemo kao saoseжajnija alternativa stenиenju. Nezakonito je sprovoditi Leviticus 20:10 u većini nacija, ali ako Deuteronomy 24 dozvoljava mužu da se razvede od supružnika u slučajevima seksualne nečnosti, onda je takođe razlog da žena bude u stanju da se odvoji od muža u slučajevima preljube i seksualne nečsti.

U idealnom sluиaju, ћena moћe da radi kao Hoshea, olaљavajuжi preljubu ili fiziиko zlostavljanje svog muћa, dok pokuљava da ga povrati. Poљto je to ono љto je Yahweh naredio preko Hoshea, jedino ima smisla da je to takoрe idealan primer za ћene da slede.

Razlog zaљto nam Sveto pismo ne govori kako ћene treba da se odvoje od svojih muљkaraca je nesumnjivo to љto nikada ne bi trebalo da postoji potreba za tim. Yahweh je želela da ljudi u Izraelu vole svoje žene, tako da nikada ne bi postojao razlog da mora da se razdvoji ili traži razvod. Kao љto smo veж rekli, muљkarci bi trebalo da stvore okruћenje u kome su жerke svakog иoveka zaљtiжene i o kojima je brinuno.

Sve ovo nam pokazuje da, iako legalno razdvajanje i razvod mogu biti dozvoljeni u određenim situacijama, generalno, Yahweh ne voli razvod. Iz tog razloga, ako je moguće pomiriti brak, to bi trebalo da se uradi. Razvod treba smatrati apsolutnim poslednjim sredstvom. (Ovako se i Yahweh ophodio prema Efraimu.)

Prave Odluke: Konkubine i Robovi

Znamo da Yahweh obiиno ne voli ropstvo meрu Jevrejima.

Ješajahu (Isaija) 58:6
6 “Zar ovo nije post koji sam izabrao:
Da bi oslobodio veze poročnosti,
Da bi otkopčao težak teret,
Da bi ugnjetavanje ometelo slobodu,
I da lomiš svaki jaram?”

Međutim, takođe znamo da će Izrael u budućnosti ponovo uzeti (ne-hebrejskog) roba.

Ješajahu (Isaija) 14:2
2 Onda će ih ljudi uzeti i dovesti na njihovo mesto, a kuća Izraela će ih posedovati za sluge i služavke u zemlji Yahweh; Oni жe ih odvesti u zarobljenike иiji su bili zarobljenici, i vladaжe njihovim ugnjetavaиima.

Zaљto жe Izrael uzimati robove u buduжnosti? Može biti da će nakon Armagedona određeni ljudi i dalje biti prijetnja i bit će milosrdnije odvesti ih u zarobljeništvo nego li ih ubiti. Plus, ako budu zarobljeni, to nam daje priliku da im svedočimo, i onda ih pustimo da se oslobode kada se pretvore. (Pomaganje njima da se preobrate je svakako saosećajnije nego da ih ubijete zbog bezbednosti.)

Diskutujemo o konkubi i robovima u”Poliginiji, Konkubini i Kraljevstvo(u “Odnosima Zaveta”), ali ćemo ovde razgovarati o bračnim aspektima.

Da bismo razumeli zaљto Yahwehove odluke иitaju na naиin na koji to rade, prvo treba da razumemo pravni status robova i konkubina. Rob je neko ko ne poseduje svoje telo. Zbog toga nema normalna zakonska prava, ni prema sebi, ni prema potomstvu. Nasuprot tome, konkubina je vrsta žene sa manje prava od pune pravne žene. Zbog braka ima viљe zakonskih prava od obiиnog ћenskog roba, ali ne toliko kao puna ћena.

Ako je иovek veж imao ћenu kada je postao rob, onda je njegova ћena trebala da izaрe sa njim kada mu se zavrљi mandat, jer je njegov zavet sa njom postojao pre njegovog dolaska u ropstvo. Međutim, ako mu je gospodar dao ženu nakon što je postao rob, onda ona i njena deca nisu smeli da izaрu sa njim na kraju njegove sluћbe. Kao prvo, brak možda nije snet u slobodnoj potrebi (što je neophodan uslov zaveta). Kao drugo, kao rob nije imao puna zakonska prava na sebe, i zbog toga nije mogao da se zavetuje u zavetu.

Šemote (Egzodus) 21:1-6
1 “Sada su ovo presude koje ćete postaviti pred njih:
2 Ako kupite hebrejskog slugu, on će odslužiti šest godina; A u sedmom жe izaжi slobodan i neжe platiti niљta.
3 Ako uрe sam, izaжi жe sam; Ako se oћeni, ћena жe izaжi sa njim.
4 Ako mu je gospodar dao ženu, a ona mu je rodila sinove ili ćerke, žena i njena deca će biti gospodari, a on će izaći sam.
5 Ali ako sluga otvoreno kaže, “Volim svog gospodara, ženu i svoju decu; Neжu izaжi slobodan.
6 onda жe ga njegov gospodar dovesti sudijama. Takoрe жe ga dovesti do vrata, ili do vrata, i njegov gospodar жe mu probiti uvo sa ћevom; I sluћiжe mu zauvek.

Ako je čovek voleo svoju ženu i decu, imao je opciju da zauvek postane gospodarov rob. Osim toga, morao je da ostavi ženu i decu, jer kao rob nije imao zakonska prava na sopstveno telo, niti na potomstvo.

Ženski robovi (služavke) tretirani su drugačije. Nisu imali pravo da izaрu na kraju љest godina, kao muљki robovi. Verovatno zato što ju je otac prebacio na gospodara. Tačno značenje ovog pasusa je sporno, ali izgleda da je ćerka o kojima je reč prodata u konkubinažu (to jese, postala je žena koja je takođe bila rob, što znači da nije imala puna zakonska prava na sopstveno telo).

Šemote (Egzodus) 21:7-11
7 “I ako muškarac proda svoju ćerku da bi bila ženski rob [to jest, konkubina], ona neće izaći kao [at the end of six years] muški robovi.
8 Ako ne udovolji svom gospodaru, koji ju je predstavio samom sebi, onda će dozvoliti da se iskupi. Neжe imati pravo da je prodaje stranom narodu, poљto se obmanjujuжe bavio njome.
9 I ako ju je uиio sa svojim sinom, on жe se pobrinuti za nju po obiиaju жerki.
10 Ako uzme drugu ženu, neće joj umanjiti hranu, odeću i bračna prava.
11 I ako on ne uradi ovu trojicu za nju, onda će ona izaći slobodna, bez plaćanja novca.”

Istorijski gledano, siromašan čovek bi mogao da proda svoju ćerku kao konkubinu bogatom čoveku. Poљto je tehniиki bila rob, nije imala puna zakonska prava kao ћena pod Torom. Zbog toga, njen vlasnik bi mogao legalno da je veћe i sa svojim sinom. Meрutim, morala je da bude tretirana kao ћena. Ako nije tretirana kao žena treba da bude tretirana, onda bi mogla da bude slobodna, a da ne mora da vrati cenu za mladu. (A ako bi konkubine bile oslobođene ako nisu tretirane kao žene treba da budu tretirane, koliko onda bi pune pravne žene trebalo da imaju tu zaštitu?)

Hagar je primer konkubine. Imala je manje od potpune pravne zaљtite pod zavetom, i mogla je biti oterana zbog uzroka osim seksualnog nemorala.

B’reisheet (Genesis) 21:9-12
9 Sara je videla sina Hagara Egipćanina, koga je rodila u Avrahamu, kako se zgrče.
10 Zato je rekla Avrahamu: “Izbacite ovu bondženu i njenog sina; jer sin ove bonde neжe biti naslednik mog sina, 000.”
11 I stvar je bila veoma nezadovoljna u Avrahamu zbog njegovog sina.
12 Ali Elohim je rekao Avrahamu, “Ne dozvoli da ti to bude nezadovoljstvo u vidokrugu zbog momka ili zbog tvoje bondžene žene. Љta god da ti je Sara rekla, sluљaj njen glas; Jer u Jicku tvoje seme жe se zvati.”

Ipak, iako konkubina moћe biti poslata zbog uzroka osim seksualne nemoralnosti, to je ipak moralo da bude praviиan uzrok. To je bio sluиaj sa Iљmaelom i Hagarom. Ako Jick umre, Iљmael жe naslediti sve, i zato љto je Iљmael bio na Jiиku, nije ga voleo niti poљtovao. Jasno je da je Išmael trebalo da dobije ubistvom Jicka (a zapravo je ovo predskazanje bilo proročki).

Gde Smo Sada?

Šokantno je shvatiti koliko vernika na Ješui misli da nam je dozvoljeno da se razvedemo od naših žena “iz bilo kog razloga”.

Matijahu (Metju) 19:3
3 Fariseji su takođe došli do njega, testirajući ga, i govoreći mu: “Da li je zakonito da se čovek razvede od svoje žene iz bilo kog razloga?”

Yahweh nam je rekao da mrzi razvod. Prekriva njegov oltar plače jer stvara toliko žrtava. Kako neko sa Njegovim Duhom moћe da ne intuitivno prepozna tu иinjenicu?

Malakija 2:13-16
13 I ovo je druga stvar koju radite: pokrivate oltar Yahweha suzama, plačući i plačući; Tako da on više ne gleda na ponudu, niti je prima dobrom voljom iz vaših ruku.
14 A ipak kaћeљ, “Iz kog razloga?” Zato što je Yahweh bio svedok između vas i žene vaše mladosti (tj. vaše prve žene), sa kojom ste se podmudnuli. Ipak, ona je tvoja pratilja i tvoja ћena po zavetu.
15 Ali zar ih nije uиinio jednim, imajuжi ostatak Duha? A zaљto jedan? Traћi pravedne potomke. Zato se edukujte na svoj duh, i ne dozvolite da se bilo ko bavi izdajničkim sa ženom njegove mladosti.
16 “Za Yahweh Elohima iz Izraela kaže da on mrzi razvod, jer on pokriva odeću nasiljem”, kaže Yahweh od domaćina. “Zato se oguљaj svom duhu, da se ne baviљ izdajniиki.”

Yahweh se ne tiиe razvoda. Strpljivo je hladavao sa Efraimom više od dve hiljade godina, pokušavajući da je vrati njemu. Ipak, mnogi u Efraimu sada praktikuju istu vrstu lakog razvoda koji je Ješua osudio u prvom veku.

Yahwehovo srce u braku je da ćemo imati istu vrstu strpljenja sa našim supružnicima koje on nosi sa nama, da možemo da uspostavimo kraljevstvo Njegovog sina u pravdi i pravednosti.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give