Chapter 14:

Okupljanja u Poslednjim Vremenima

Dobijam puno dobrih pitanja o tome kako se ljudi mogu pridružiti Nazarećanskom Izraelu i kako mogu postati nazarećani. Dobijam i dobra pitanja o tome kako pronaći zajedništvo u Poslednjim vremenima, kada znamo da će doći do progona, a kontrolna mreža Novog svetskog poretka je već tu. Zato što toliko puno ljudi ima ova dobra pitanja, želim da odgovorim na njih u kontekstu ove studije. Odgovori nisu ni laki ni jednostavni, ali kao što ćemo videti, shvatiti ovu suštinu je od esencijalne važnosti za svakoga ko želi da bude veran Ješui i na taj način prihvaćen kao deo Njegove neveste.

Gornja slika je objašnjena u Otkrivenju i Poslednjim Vremenima. Ono što ovde moramo znati je da su u prvom veku Ješua i Njegovi prvi učenici bili odgajani kao rabinski Jevreji. Ješua je učio Svoje učenike da odbacuju rabinski poredak ne samo zato što je pokvaren, već i zato što melhisedekijanskom poretku nije potreban fizički hram (a tako je pogodnije i za izgradnju carstva van zemlje Izraela, u rasejanju). Treba primetiti da je u svetu postojalo samo jedno telo, sa jednim apostolskim savetom, jednom doktrinom i velikim strpljenjem.

Kako se vera pomerala izvan zemlje Izrael, Jevanđelje po Marku 9:38 stil mesijanizma, a zatim i “beztoro” (bez Tore) rimsko-hrišćanstvo raslo je brže od originalne nazarećanske vere. Vremenom je rimska biskupija rasla na vlasti sve dok nije izdominirala Mesijinim telom. Ovo je ispunilo proročanstvo u Danielu 7:25, gde nam je rečeno da će sveci biti predati u ruke Malog roga (tj. papstva) na vreme, vremena i pola vremena.

Knjiga proroka Danila (Daniel) 7:25
25 On [mali rog] će govoriti velike reči čak i protiv Svevišnjeg, i ugnjetavaće svece Najvišeg, i imaće nameru da promeni [praznična] vremena i Toru. Tada će mu sveci biti predati u ruke za jedno vreme i vremena i pola vremena.

U Otkrivenju i Poslednjim vremenima i u Nazarećanskom Izraelu videli smo da se vreme, vremena i pola vremena odnose na 1.260 godina rimokatoličke duhovne dominacije verom. Ovih 1.260 godina je započelo kada je biskupija Rima počela potiskivati svece, a trajala je sve do protestantske reformacije, kada su se Efremiti oslobodili Rima. Međutim, postoje neka pitanja. Pre protestantske reformacije bilo je nezamislivo da bi ikada trebalo da postoji više Mesijinih tela. Međutim, nakon raskola protestanti su verovali da nema potrebe za jedinstvom i da može postojati onoliko denominacija koliko ljudi žele i da to nije nikakav problem. Protestanti su se zatim podelili na mnoge denominacije, a zatim odvojene crkve, a potom i na takozvane „kućne crkve“, dok danas nema stvarnog jedinstva. Jedino pravo jedinstvo je ono koje su predvidele demokratske vlade Crvenog konja. Međutim, sve su one uključene u šabetijansko-frankističku novčanu moć i Novi svetski poredak, tako da je Efraim sebe prodao.

 Sada ponovo pogledajte put neveste. Kada je nastala rimska biskupija, započeo je sistem rimske crkve. Dakle, ako vizuelno predstavimo rimskog biskupa (starešinu) kao koren tog stabla, možemo videti da je zapadna rimska crkva deblo, dok su protestantske crkve velike grane, a nezavisne crkve male grane. “Kućne crkve” i poštovaoci šabatnih kućnih sastanaka su poput lišća drveta. Većina mesijanskih vernika će vam reći da oni nisu deo Rima, ali su još uvek deo ovog drveta, koje seže nazad do rimskog biskupa. Oni veruju da su napustili Rim, ali to nisu učinili zato što još nisu povezani sa Ješuinim globalnim telom i ne doprinose njemu. Živa bića imaju tečnost koja mora da cirkuliše napred-nazad između organa i udova. Ako organizam samo uzima, a ne vraća, onda je ili parazit, ili je to mrtvi ud koji će biti odrezan od loze i spaljen.

Jevanđelje po Jovanu (Yochanan) 15:6
6 Ako neko ne prebiva u Meni, izbaciće se napolje kao grana i osušiće se; i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.

Da bismo zauvek ostavili rimsko-vavilonsko drvo, moramo se povezati sa Ješuinim drvetom/telom. Moramo pronaći neki način da se nakalemimo i vratimo da bi došlo do zdrave razmene tečnosti. Ako nema razmene tečnosti, ili je odnos parazitski, ili je ud zaražen, i mora se iseći i spaliti (da se ostatak stabla ne razboli).

 

Ako želite da hodite kako je Ješua hodio, i činite ono što je Ješua činio, onda već pratite Nazarećanina, tako da ste i vi nazarećanski vernik. Međutim, cilj nije samo biti vernik, nego i učenik. Da bismo bili učenici, moramo činiti sve ono što je Ješua učio svoje učenike da rade, uključujući i korišćenje naših mina (kesa sa novcem) kako bi izgradili Njegovo carstvo.

Jevanđelje po Luki (Luqa) 19:17
17 A on mu je rekao: ‘Odlično, dobri slugo! Zato što si bio veran u najmanjem, vladaj nad deset gradova.’

Ako kažemo da smo nazarećanski učenici, ali ne koristimo svoje mine za Njegovo carstvo kao što to On čini, onda smo lažljivci, a istina nije u nama.

Prva Jovanova poslanica (Yochanan Aleph) 2:3-6
3 Ako držimo Njegove zapovesti, po tome znamo da Ga poznajemo.
4 Onaj ko kaže: „Ja ga poznajem”, a ne drži Njegove zapovesti, lažljivac je i istina nije u njemu.
5 Ali ko god drži Njegovu reč, u Njemu je Elohimova ljubav zaista stigla do savršenstva. Po tome znamo da smo u Njemu.
6 Onaj ko kaže da prebiva u Njemu, dužan je da i sam hodi onako kako je On hodio.

Ranije smo videli da je u prvom veku bilo mnogostruko više vernika nego učenika. Takođe znamo da je u Ješuino doba bilo i drugih sekti koje su verovale u Njega, a ipak nisu hodile kako je On hodio.

Jevanđelje po Marku (Marqaus) 9: 38:
38 A Johanan (Jovan) Mu odgovori: „Učitelju, videli smo kako jedan čovek isteruje demone u Tvoje ime, pa smo mu zabranili, jer nije išao s nama.”

Bilo da vernike u Jevanđelju po Marku 9:38 nazivamo helenistima, ili mesijancima, ili hrišćanima, oni su za sebe verovatno mislili da su nazarećanski učenici, iako očigledno nisu hodili onako kako je Ješua hodio. Dok je Ješua rekao da ih ne ometaju, On je takođe rekao da će oni koji ne čine ono što On kaže na kraju propasti u nadolazećoj oluji i ruševina njihovih kuća će biti velika.

Jevanđelje po Luki (Luqa) 6:46-49:
46 Zašto me, dakle, zovete: ‘Gospodaru, Gospodaru’, a ne radite ono što govorim?
47 Reći ću vam kome je sličan svako ko dolazi k Meni i čuje Moje reči i izvršava ih:
48 On je kao čovek koji je gradio kuću i kopao duboko i postavio temelj na steni. Kad je naišla poplava, bujica je navalila na tu kuću, ali nije mogla da je uzdrma, jer je bila dobro sagrađena.
49 A onaj ko čuje, ali ih ne izvršava, sličan je čoveku koji je sagradio kuću na zemlji, bez temelja. Bujica je navalila na kuću i ona se odmah srušila i sasvim se raspala.”

Ovo trebamo posmatrati iz Ješuine perspektive. Ako želimo da nas uzme za svoju mladu ili ako želimo da budemo Njegovo telo, zar ne trebaju naša srca da budu jednako željna da se izgradi Njegovo carstvo, kao što On želi? Ne trebamo li se uzbuditi pri pomisli da ćemo Mu izgraditi carstvo, pogotovo gledajući kako ćemo mi i naši potomci vladati nad njim, za Njega, jednom kad počne milenijum?

Knjiga proroka Isaije (Yeshayahu) 9:7
7 Veličini Njegove vlasti i miru neće biti kraja, na Davidovom prestolu i u Njegovom carstvu, da se utvrdi i utemelji na sudu i pravednosti, od sada pa doveka. Revnost Jahve nad vojskama to će učiniti.

Nema smisla da bi Ješua uzeo pomoćnika koji ne čini ono što On traži i koji ne želi da Mu pomogne da izgradi Svoje carstvo (čak i kad ona i njena deca budu vladali nad njim).

Kako objašnjavam u Nazarećanskom Izraelu, Efremiti su skloni pobuni. Pobunilismo se još od dana kralja Solomona. Moglo bi se reći da je to u našoj krvi. Zapadna Rimska crkva je podeljenija od bilo koje druge crkve, jer postoji toliko prevrtljivih, buntovnih Efremita. Ovo je mač sa dve oštrice. Podela crkve i njenog autoriteta omogućili su obnovu prvobitne vere, ali to takođe znači i da moramo voditi računa da se ne pobunimo protiv Ješuinog Duha, jer Elohim mrzi pobunu i smatra je čarobnjaštvom.

Prva knjiga Samuelova (Shemuel Aleph) 15:22-23
22 Samuel reče: „Zar su Jahvi žrtve paljenice i druge žrtve isto tako mile kao i poslušnost Jahvinom glasu? Znaj, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od ovnujskog sala.
23 Jer buntovništvo je greh isti kao i gatanje, i tvrdoglavost je isto što i vračanje i idolopoklonstvo. Pošto si odbacio Jahvinu reč, i On tebe odbacuje da više ne budeš car.”

Mnogi vernici će propasti u nevolji jer nisu voleli istinu, već su umesto toga uživali u jednoj od misterioznih vavilonskih zamena za Nazarećanski Izrael, za koju nije potrebna poslušnost Ješuinim rečima. Svi koji budu “beztori” [bez Tore] biće kažnjeni.

Druga posl. Solunjanima (Thessaloniquim Bet) 2:7-12
7 Jer je tajna bezakonja [učenja bez Tore] već na delu, samo dok se ne skloni Onaj koji to sad zadržava.
8 Tada će se otkriti bezakonik [onaj koji je bez Tore]. Njega će Gospodar Ješua ubiti duhom Svojih usta i uništiti svetlošću Svoga dolaska.
9 Ali bezakonikov dolazak, koji Sotona omogućuje svojim delovanjem, propraćen je svakim silnim delom i lažnim čudima i znacima,
10 i svakom nepravdom i prevarom u onima koji ginu zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasli.
11 I zato Elohim dopušta da na njih deluje zabluda, da bi verovali laži,
12 kako bi svi oni bili osuđeni jer nisu verovali istini, nego su voleli nepravdu.

Takođe ponekad dobijam lepe mejlove vernika koji kažu da me prate i zahvaljuju, i mole me da odgovorim na njihova pitanja? Ili možda žele da razgovaraju i budu prijatelji, ali ne doprinose. Drugi pitaju da odgovorim samo na nekoliko pitanja ili da ih uronim, a oni će se vratiti u senku, tako da ne osete da bi trebalo bilo šta da pomognu, kako bi Ješuino ujedinjeno carstvo raslo. Neki od njih su tako fini u tome, najteže im objašnjavam da moj život više nije moj. Kupljen sam sa cenom i srećan sam ukoliko mogu da živim ostatak svog života služeći Ješui i Njegovom narodu (uključujući njih same), ali i da Ješua postavlja moj vremenski raspored, i da me čini veoma zauzetim. Čak i radeći 85-90 sati sedmično, nikad ne uradim sav svoj posao, a nikada nemam dovoljno vremena da provedem s učenicima (koji doprinose) – iako bih voleo da ih upoznam, Ja sam deo duhovnog vojnog poretka, a moje vreme struktuira Jahve. Nemam ono što sam nekada nazivao “slobodno vreme”. To više ne postoji za mene i ne nedostaje mi. Ako želite da uđete u moj kalendar, onda morate pitati Jahvu, bez ikakve lične i uvredljive namere, ali po meni ne bi bilo pravedno provoditi vreme sa onima koji ne pomažu mom Caru, kada nemam dovoljno vremena da provedem sa nekolicinom koji to čine.

Efescima poslanica (Ephesim) 5:15-16
15 Zato dobro pazite kako živite – ne kao glupaci, nego kao mudri.
16 dobro koristite vreme koje imate, jer su dani zli.

Da bismo hodili kako je Ješua hodio, moramo činiti dela našeg Oca na nebu, jer dolazi noć kada niko ne može da radi. To znači da moramo učiniti što možemo pre nego što nas oteraju u ilegalu.

Jevanđelje po Mateju (Mattityahu) 10:27-28
27 Ono što vam govorim u tami, govorite na svetlosti, i ono što čujete u uhu, propovedajte sa krovova.
28 Ne bojte se onih što ubijaju telo, a ne mogu da ubiju i dušu. Nego, više se bojte Onoga koji može da uništi i dušu i telo u geheni.

Dok propovedamo istinu u svim narodima, Jahve će nam dati mogućnost da povećavamo cifre i gradimo zajedništvo na lokalnom nivou. A kad nas konačno oteraju u ilegalu, u svakom gradu će postojati fizičke mreže vernika. Istorijski, mreže zajedništva uvek su pomagale onima koji su bili pod progonom.

Malobrojni koji žele da budu istinski nazarećansko-izraelski učenici i koji su željni da se prepuste Ješuinom radu, već su nazarećanski učenici. Sve dok postoji zdrava razmena tečnosti, postoji veza i zdravlje. A to je ono što želimo, zdrave grane nakalemljene na koren (Ješua) i zdravo Mesijino telo koje se izgrađuje u ljubavi, prema protokolu koji je dao sam Ješua, što je zabeleženo u Efescima 4.

Efescima poslanica (Ephesim) 4:11-16
“11 I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovednici dobre vesti, neke da budu pastiri i učitelji,
12 kako bi usmeravali svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Mesijino telo,
13 dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Elohimovog, u čoveka savršena, u meru rasta punoće Mesijine;
14 da više ne budemo mala deca koju kao da bacaju talasi i koju tamo-amo nosi svaki vetar učenja, jer slušaju ljude koji se služe prevarom i koji ih lukavo dovode u zabludu.
15 Nego, govoreći istinu u svemu, ljubavlju uzrastimo do zrelosti da budemo poput Njega koji je poglavar, a to je Mesija,
16 iz koga je celo telo sastavljeno zajedno i objedinjeno kroz spojeve koji ga opslužuju u skladu sa delovanjem u meri svakog dela, čineći da telo raste na poučavanju sebe u ljubavi.”

Ako ćemo proučiti Ješuin protokol i živeti po njemu, Elohim će nas sve okupiti u ljubavi i u Njegovom poretku. I On će nas dovesti kući.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give