Chapter 8:

Muškarci, Muževi i Braća

Često se kaže da je porodica osnovni građevnski blok društva. Iako je ovo istina, setimo se kakvo društvo Ješua želi da mi gradimo za Njega.

Pismo nam govori da Ješua služi kao glava nad svakim muškarcem, dok muškarci služe kao glave nad njihovim kućama.

Prva poslanica Korinćanima (Qorintim Aleph) 11:3
3 Ali želim da znate da je svakom mužu glava Mesija, a ženi je glava muž, a Mesiji je glava Elohim.

Neki muškarci zloupotrebljavaju ovaj stih da bi opravdali strogost i grubost prema svojim ženama. Međutim, ovo nije Ješuin način. Umesto toga, Njegov način je položiti svoj život za nas i dati nam primer posvećenosti, ljubavi i služenja.

Efescima poslanica (Ephesim) 5:22-28
22 Žene potčinite se svojim muževima, kao Jahvi,
23 jer je muž glava ženi kao što je i Mesija glava zajednice, i čijeg je On tela Spasitelj..
24 I kao što je zajednica podređena Mesiji, tako neka i žene budu svojim muževima u svemu.
25 Muževi, volite svoje žene, kao što je i Mesija voleo zajednicu i Sebe predao za nju,
26 da je posveti, očisti i opere vodom kroz reč,
27 da bi predstavio Sebi slavnu zajednicu, bez mrlje ili bore ili bilo čega takvog, posvećenu i bez mane.
28 Tako i muževi treba da vole svoje žene kao svoje telo. Ko voli svoju ženu, voli samog sebe.

Videli smo da Ješua podržava sveštenstvo, a sveštenstvo podržava starešine. Starešine podržavaju đakone, a đakoni podržavaju i služe narodu.

Ako žena nema muža (ili ako njen muž nije u veri), tada đakoni mogu služiti i podržavati supruge. Međutim, ako je muž u veri, bolje je da se đakoni bave uglavnom s njim, jer ovo produžuje Ješuin božanski poredak u domaćinstvo.

U Vladavini Tore pokazujemo da je melhisedekijanski poredak duhovno-vojno carstvo koje izgleda kao obrnuta meritokratija zasnovana na služenju. Na čelu ovog duhovno-vojnog carstva je Mesija Princ.

Knjiga proroka Danila (Daniel) 9:25
25 Zato treba da znaš i da razumeš, da će od časa kad izađe naredba da se Jerusalim obnovi i ponovo sagradi pa do Mesije Princa, biti sedam sedmica, i još šezdeset i dve sedmice; ulice će se obnoviti, kao i opkop, ali u teškim vremenima.

Reč Princ je u Strongovom Starom Zavetu 5057, nagid, a odnosi se na vojnog zapovednika koji predvodi na frontu.

OT: 5057 nagiyd (naw-gheed ‘); ili nagid (nawgheed ‘); od OT: 5046; komandant (prilikom okupacije fronta), civilni, vojni ili verski; generalno (apstraktno, množina), časne teme:

Međutim, iako je Ješua Car, On ne vlada oštro nad svojim ljudima. Umesto toga, služi svom narodu kroz žrtvu. Ovo nam daje primer koji treba da sledimo, i ako volimo Ješuu i bojimo Ga se, onda Ga trebamo slediti. Postoje i posebne primene ovog principa i za muževe i za žene.

Prva Petrova poslanica (Kepha Aleph) 3:1-7
1 Tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da biste one koji nisu poslušni Jahvinoj reči, pridobile bez reči svojim ponašanjem,
2 kad vide vaše čisto ponašanje i duboko poštovanje.
3 I neka vaš ukras ne bude spolja – u pletenju kose i ukrašavanju zlatom ili u nošenju fine odeće –
4 radije neka to bude osoba skrivenog srca, sa nepotkupljivom lepotom nežnog i tihog duha, koji je veoma dragocen u očima Elohima.
5 Jer su se na taj način, u ranijim vremenima, posvećene žene koje su se uzdale u Elohima, takođe ukrašavale, pokoravajući se svojim muževima.
6 Tako je i Sara bila poslušna Avramu i nazivala ga „gospodarem”. A vi ste njene kćeri ako činite dobro i ne bojite se nikakvog zastrašivanja.
7 Tako i vi, muževi, postupajte sa njima u skladu sa doktrinom, odajući čast ženama, kao slabijim posudama, jer su i one s vama naslednice milostivog dara života, inače će vaše molitve naići na prepreku.

Kad muž ne oda čast svojoj ženi kao slabijoj posudi ili ne prebiva s njom prema doktrini, tada Jahve sprečava njegove molitve (jer to Jahve ne želi). Umesto toga, Jahve želi da muževi služe suprugama u ljubavi, a žene da odgovore tražeći da služe svojim muževima u ljubavi. To stvara radosno okruženje, a kad vernici to urade, to izgrađuje Ješuino carstvo.

Knjiga proroka Isaije (Yeshayahu) 9:7
7 Veličini Njegove vladavine i mira neće biti kraja. On će carovati na prestolu Davidovom i nad Njegovim carstvom, da uspostavi i utemelji ovo na pravdi i pravednosti, od sada pa doveka. Revnost Jahve nad vojskama to će učiniti.

Međutim, kao što Elohimovo carstvo nije demokratija, tako ni porodica nije. U Otkrivenju i Poslednjim Vremenima videli smo da će se (grčko-rimski) demokratski novi svetski poredak srušiti u 7 pečatu, dok će Ješuino carstvo (koje je opisano kao kamen) rasti da postane velika planina (vlada) koja će ispuniti čitavu zemlju i vladati nad njom.

Knjiga proroka Danila (Daniel) 2:34-35
34 Dok si gledao, odvalio se jedan kamen, ali ne pomoću ljudske ruke, i udario je kip u stopala od gvožđa i od gline i smrvio ih.
35 Tada se najednom smrvilo gvožđe, glina, bakar, srebro i zlato, i sve je postalo kao pleva na gumnu u leto, i vetar je sve odneo bez traga. A kamen koji je udario u kip postao je velika planina [vlada] i ispunio je celu zemlju.’

Dok Novi svetski poredak želi zameniti porodicu državom, mi nastojimo da ponovo uspostavimo Jahvine originalne puteve (što znači Jahvin originalni poredak).

Knjiga proroka Jeremije (Yirmeyahu) 6:16
16 Ovako kaže Jahve: ‘Stanite na puteve i gledajte. Pitajte za stare puteve, pitajte gde je pravi put, i idite njim, pa ćete naći mir svojim dušama.’ Ali oni govore: ‘Nećemo da idemo.’

Pa, koji su stari putevi u vezi sa porodicama? Prvo, shvatimo da zbog toga što muškarac ima autoritet, on je odgovoran za sve što se događa, i dobro i loše. Ovo je baš kao što je oficir u vojsci odgovoran za sve što se odvija pod njegovom komandom. Na primer, nastao je problem kada Avram nije tražio Jahvin savet u vezi sa Agarom. To nam pokazuje da, iako muškarac u idealnom slučaju treba da razgovara sa svojom ženom o svemu (i da joj sve kaže), njegov je posao da tu stvar predoči Jahvi i pusti da On odluči.

Prva knjiga Mojsijeva (B’reisheet) 16:1-6
1 Avramova žena Sara još mu nije rodila decu. Ona je imala sluškinju Egipćanku koja se zvala Agara.
2 Zato je Sara rekla Avramu: „Molim te, poslušaj me. Jahve me je učinio nerotkinjom. Molim te, lezi s mojom sluškinjom. Možda ću preko nje dobiti decu.” I Avram je poslušao Sarin glas.
3 Deset godina nakon što se Avram naselio u hananskoj zemlji, Avramova žena Sara uzela je Agaru, svoju sluškinju Egipćanku, i dala je svom mužu Avramu za ženu.
4 Tako je on legao sa Agarom i ona je zatrudnela. Kad je saznala da je trudna, počela je s prezirom gledati na svoju gospodaricu.
5 Tada Sara reče Avramu: „Neka uvreda koja se meni nanosi padne na tebe. Dala sam svoju sluškinju tebi u zagrljaj, i kad je saznala da je trudna počela je da me gleda s prezirom. Neka Jahve sudi između mene i tebe.”
6 A Avram odgovori Sari: „Evo, tvoja je sluškinja u tvojim rukama. Čini s njom šta hoćeš.” Tada je Sara počela da oštro postupa prema Agari tako da je ona pobegla od nje.

Avram je mogao pitati Jahvu, jer je mogao da čuje Jahvin glas. Međutim, danas mnogi ljudi ne čuju Jahvin glas. Lek za to je da pitamo proroka ili apostola u skupštini (bar o glavnim pitanjima). To je zbog toga što proroci i apostoli čuju Jahvin glas (po definiciji). Međutim, ovakvo ispitivanje traje mnogo vremena, a to znači da treba postojati podrška apostolima i prorocima i pravi odnos unutar skupštine (tj. desetak).

Jahvine reči neće nam uvek odgovarati. Ponekad Njegove reči mogu dovesti do velikih kušnji. Primer toga vidi se u Agidi (vezivanju Isaka), gde je Jahve rekao Avramu da ponudi svog sina Isaka kao žrtvu paljenicu.

Prva knjiga Mojsijeva (B’reisheet) 22:2
2 Tada mu je Jahve rekao: „Uzmi svog sina jedinca Isaka, koga toliko voliš, idi u zemlju Moriju i tamo ga prinesi kao žrtvu paljenicu na jednom brdu koje ću ti pokazati.”

Prema jednoj školi misli, ovo je dovelo do otuđenja između Avrama i Sare, jer kad je Sara umrla, Avram je morao da putuje do mesta gde je Sara pokopana, da tuguje i da plače zbog nje.

Prva knjiga Mojsijeva (B’reisheet) 23:2
2 Sara je umrla u Kirijat-Arvi, to jest u Hebronu, u hananskoj zemlji, a Avram je došao da ožali Saru i da je oplače.

Bez obzira da li je Agida (vezivanje Isaka) dovela do otuđenja između Avrama i Sare, poenta je da je taj čovek potpuno odgovoran za sve što se dogodi u njegovoj kući. Iz tog razloga, on treba da predoči sve glavne odluke Jahvi (i pusti da On odlučuje). To nije način demokratije, jer demokratija na kraju zahteva da muž i žena budu jednaki, i da autoritet podele podjednako.

Ipak, iako brak nije demokratija, a muž ima poslednju reč, on takođe ima obavezu da svoju ženu učini srećnom. Jahve nam govori da kada je muškarac sveže oženjen, oslobođen je vojne službe na čitavu godinu, tako da može da usreći svoju ženu.

Peta knjiga Mojsijeva (Devarim) 24:5
5 Ako se neko skoro oženio, neka ne ide u vojsku i neka mu se ne nameće nikakav drugi posao. Godinu dana neka bude slobodan kod svoje kuće i neka usrećuje ženu koju je uzeo.

Čini se da je i Šaul shvatio da je oženjeni muškarac odgovoran da udovolji svojoj ženi.

Prva poslanica Korinćanima (Qorintim Aleph) 7:33
33 A oženjeni se brine o svetovnim stvarima, kako da ugodi svojoj ženi,

I kao što smo već videli, ako muškarac ne oda čast svojoj ženi, Jahve će sprečiti njegove molitve.

Prva Petrova poslanica (Kepha Aleph) 3:7
7 Tako i vi, muževi, postupajte sa njima u skladu sa doktrinom, odajući čast ženama, kao slabijim posudama, jer su i one s vama naslednice milostivog dara života, inače će vaše molitve naići na prepreku.

Svaka osoba u telu, ima svoje mesto u telu – i dok svi delovi tela imaju uloge i zadatke, u isto vreme prema svim delovima tela treba da se postupa dostojanstveno, sa ljubavlju, čašću i poštovanjem. Iako to važi i za muževe i za žene, pošto je muškarac ovlašćen, njegova je dužnost da postavi sklad u svojoj kući i da pruži primer službe u ljubavi.

BRAĆA

Ako starešine i đakoni imaju dužnosti i uloge koje obavljaju u skupštini, muškarci takođe imaju svoje dužnosti i uloge. Ranije smo videli da gradske starešine imaju obavezu uspostavljanja pravde u svojim gradovima.

Peta knjiga Mojsijeva (Devarim) 19:11-12
11 “Ali ako neko mrzi svog bližnjeg, ako ga vreba i napadne ga, pa ga udari tako da ovaj umre, a onda pobegne u jedan od tih gradova,
12 neka starešine iz njegovog grada pošalju ljude da ga dovedu odande i neka ga predaju u ruke krvnom osvetniku da se pogubi.”

Gradske starešine mogu uspostaviti pravdu samo kada ih stanovnici grada podržavaju. Slično tome, Šaul nam takođe kaže da je posao muškaraca da zlo izbacuju iz sredine.

Prva poslanica Korinćanima (Qorintim Aleph) 5:1-5
1 Zaista, čuje se da među vama ima bluda, i to takvog bluda kakvog nema ni među ne-Jevrejima: da jedan od vas ima ženu svog oca.
2 A vi se još uzvisujete! Zar ne bi trebalo da tugujete i da iz svoje sredine uklonite onoga ko je počinio to delo?
3 A ja, odsutan telom, ali prisutan duhom, već sam presudio, kao da sam s vama, onome koji je tako postupio,
4 da u ime našeg Gospodara Ješue, kad se vi skupite zajedno sa mojim duhom, sa silom našeg Gospodara Ješue,
5 predate takvoga Sotoni na uništenje tela, kako bi se duh mogao spasti u dan Gospodara Ješue.

Svaki muškarac je odgovoran da uveri skupštinu da njegova porodica nije u grehu. Ponekad ovakve prilike mogu zahtevati ljubazni ukor. Bez obzira koliko ljubazno, kada reči o disciplini ili korekciji moraju biti prenesene od porodice do porodice, muškarčev posao je da ih isporuči, jedan brat drugom, govoreći istinu u ljubavi. Ovako skupština postaje sigurna za žene i decu.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give