Chapter 2:

Držanje Elohimove Tore (a ne naše)

U Nazarećanskom Izraelu videli smo da postoje dva doma Izraela, Efraim i Juda. Najjednostavnije je reći da se Efraimov dom uglavnom odnosi na hrišćane, dok se dom Judin uglavnom odnosi na Jevreje. (Za više detalja pogledajte Nazarećanski Izrael.)

U Nazarećanskom Izraelu smo takođe videli kako je Jahve dao Izraelu svoju Toru. Ova reč Tora odnosi se na skup uputstava koje možemo slediti da bismo se pročistili i oplemenili, da bismo duhovno postali privlačniji Elohimu. Ovde je suština, premda pročišćavanje i rafinisanje nisu prijatni, da se moramo pridržavati Jahvinih uputstava onako kako ih je On dao, i ne modifikovati ih ni na koji način, da ne bismo napravili kratak spoj u postupku pročišćavanja. Toliko je važno slediti postupak pročišćavanja, da nam Jahve u Ponovljenom Zakonu (5. Knjiga Mojsijeva) 4:2 zabranjuje da ovom postupku nešto dodamo ili da oduzmemo bilo šta. Implikacija je da ako nešto dodamo ili oduzmemo, onda više ne praktikujemo Jahvinu Toru, već našu vlastitu. A budući da to ne vodi pročišćavanju koje On želi, to znači da uistinu ne držimo Njegovu Toru, već svoju.

Peta knjiga Mojsijeva (Devarim) 4:2
„2 Nemojte ništa dodavati reči koju sam vam zapovedio, niti šta oduzimajte od nje, da biste izvršavali uputstva Jahve (YHWH), svog Elohima, koja vam dajem.“

Moramo shvatiti da Jahve želi da se pridržavamo Njegovih pravila i da verno ne pridržavanje njima, nije opcija. Ako razmišljamo o Tori kao računarskom programu koji je osmišljen da optimizira naš hardver i softver računara, trebalo bi nam biti jasno da ne bismo trebali ići na uređivanje koda. Međutim, ovaj računarski program zahteva mnogo resursa i on u suštini preuzima funkcionisanje naše mašine. Ovo uzima sve naše resurse. Neki vole ovu karakteristiku, ali većina Efremita i Jevreja ne voli koliko je sveobuhvatna i zato hakuju šifru. To olakšava program, i troši manje resursa. Međutim, to znači da željena hardverska i softverska optimizacija ne postoji. Ovo je efektivno da bi se izašlo na širok i lagan put koji vodi ka uništenju. Suprotno tome, disciplinovanje sebe, da radite i da se pokoravate svemu što Elohim kaže, vodi u život.

Jevanđelje po Mateju (Mattityahu) 7:13-14
13 „Uđite kroz uska vrata. Jer, široka su vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo je onih koji kroz njih ulaze.
14 O kako su uska vrata i tesan put koji vodi u život, i malo je onih koji ga nalaze.”

Kaže se da Sotona voli falsifikovati sve što Jahve radi. U stvari, što je falsifikat bliži originalu, to ga Sotona više voli, jer obmanjuje više ljudi. Takvo falsifikovanje Tore predstavlja ogroman problem i za Efraima i Judu, iako na različite načine.

U Nazarećanskom Izraelu videli smo kako rabinski Jevreji (i ortodoksni i mesijanski) slede rabinsku modifikaciju Tore, koju zbunjujuće nazivaju, Torin Zakon. Oni veruju da im je data polubožanska sposobnost da se ne usklađuju sa Torom, već da uspostave novu Toru u svakoj generaciji. Štaviše, veruju da njihov Torin Zakon zamenjuje originalnu Mojsijevu Toru. Uprkos svemu tome, Jeremija nam govori da veruju da je Jahvina Tora sa njima. Međutim, ono što Jahve kaže jeste da će ih zatrti u požarima nevolja zbog njihove zloće.

Knjiga proroka Jeremije (Yirmeyahu) 8:8-13
8 Kako možete reći: ‘Mudri smo i imamo Jahvinu Toru’? Ali, zaista, lažna olovka pisara piše same laži.
9 Mudraci su se postideli. Uplašili su se i biće uhvaćeni. Odbacili su Jahvinu reč, pa kakva je onda njihova mudrost?
10 Zato ću njihove žene dati drugima, njihove njive onima koji uzimaju posede. Jer od najmanjeg do najvećeg, svako je prepušten pohlepi. Od proroka do sveštenika, svi su varalice.
11 Oni površno leče ranu kćeri mog naroda, govoreći: ‘Mir je! Mir je!’, a mira nema.
12 Jesu li se postideli zbog toga što su činili gadosti? Nisu se nimalo postideli, niti su za stid znali. Zato će pasti s onima koji padaju. Posrnuće kad počnem da ih kažnjavam’, kaže Jahve. ‘Zatrću ih zasigurno’, govori Jahve.
13 ‘Neće biti grožđa na lozi, neće biti smokava na smokvi, čak će i lišće uvenuti. Ono što im dajem otići će drugima umesto njima.’”

Nažalost, brat Juda nije sam u kršenju Jahvine Tore. Kao što smo videli u Otkrivenju i Poslednjim vremenima, većina hrišćana ne shvata da su iz Efraimovog doma. Većina to neće shvatiti dok se Ješua ne vrati kod Armagedona. Ipak, čak i sa malim procentom od Efraimovog doma koji se danas identifikuju kao Efremiti, ono što oni tvrde da “drže Toru” nije mnogo više od odmaranja na Šabat i praznike. Ovo je popularno jer je lako, i košta malo, ali takođe ne pomaže u izgradnji globalnog carstva koje Ješua želi. Ovo je poput „oduzimanja“ od Jahvininih zapovesti.

Peta knjiga Mojsijeva (Devarim) 12:32
32 Šta god da vam Ja zapovedam, budite pažljivi da se toga pridržavate, nemojte tome ništa dodavati, niti od toga bilo šta oduzimati.

Dakle, iako je bolje odmarati na Šabat i praznike nego u nedelju, Božić i Uskrs, ipak ukoliko želimo da se oplemenimo, moramo da držimo čitavu Toru – i takođe moramo znati šta znači držati Toru u rasejanju, kako bismo se mogli predati tome, kroz živu žrtvu.

Mnogi su pozvani, ali je malo izabranih. Ako želimo biti među izabranima, moramo držati svaki deo Tore koji možemo. Međutim, takođe moramo znati šta znači držanje Tore po Melhisedekovom redu. Ono što ovo u rasejanju znači, jeste da se pridržavate svih Elohimovih (i u ovom slučaju Ješuinih) uputstva.

Jevanđelje po Mateju (Mattityahu) 28:19-20
“19 Zato idite i naučite sve narode, uranjajući ih u Moje ime,
20 i učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I evo, Ja sam uvek sa vama, sve do svršetka ovog doba. Amein.”

Ali šta znači držati sve stvari koje nam je Ješua naredio? Koja su uputstva koja nam je dao?

U Vladavini Tore videli smo da je rabinski red modifikacija ili izvrtanje levitskog reda. Zato je Jahve poslao Ješuu da podigne obnovljeni red Melhisedeka. Ovaj obnovljeni red Melhisedeka ima drugačiju garnituru uputstava (Tora), jer ova dva reda imaju različite funkcije. Levitski red je osmišljen tako da deluje u hramu, u zemlji Izraelovoj. Suprotno tome, Melhisedekov red je osmišljen da uzdigne globalno carstvo za Ješuu koji se neće završiti dok Mu čitava Zemlja ne pripadne. Budući da se potreba promenila, sveštenstva su tehnički zamenila mesta, odstupanjem rabinskog reda, i pristupanjem Melhisedekovog reda. To će trajati sve dok se oba reda konačno ne spoje zajedno, posle Drugog Izlaska (npr. Isaija 66:20-21). (Za više detalja pogledajte Otkrivenje i Poslednja vremena.)

Postoji zanimljiva interakcija između Mojsijeve Tore i Ješuine Tore. U Mojsijevoj Tori čitamo konkretna uputstva o tome kako je levitski poredak trebalo da se organizuje i deluje. Međutim, ne govori se mnogo o onome šta bi narod trebao raditi osim prinošenja desetka. Suprotno tome, Obnovljeni savez govori mnogo o tome kako bi ljudi trebalo da pročiste svoj duh. Međutim, on malo govori o tome kako bi Melhisedekovo sveštenstvo trebalo da se organizuje i deluje, da bi izgradilo globalno carstvo za Ješuu, kojem neće biti kraja.

Knjiga proroka Isaije (Yeshayahu) 9:7
7 Vlast će Njegova rasti i miru neće biti kraja, na Davidovom prestolu i u Njegovom carstvu, da se utvrdi i utemelji na sudu i pravednosti, od sada pa doveka. Revnost Jahve nad vojskama učiniće to.

Uputstva za sveštenstvo su jasna da svi vide, ako imamo oči da čitamo. Umesto da ima nezavisne službe, Ješua želi da sve Njegove sluge rade zajedno u Njegovoj službi, prema Efescima 4:11-16. Stih 11. precizira da je to zapovedio Sam Ješua.

Efescima poslanica (Ephesim) 4:11-16
“11 I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovednici dobre vesti, neke da budu pastiri i učitelji,
12 kako bi usmeravali svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Mesijino telo,
13 dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Elohimovog, u čoveka savršena, u meru rasta punoće Mesijine;
14 da više ne budemo mala deca koju kao da bacaju talasi i koju tamo-amo nosi svaki vetar učenja, jer slušaju ljude koji se služe prevarom i koji ih lukavo dovode u zabludu.
15 Nego, govoreći istinu u svemu, ljubavlju uzrastimo do zrelosti da budemo poput Njega koji je poglavar, a to je Mesija,
16 iz koga je celo telo sastavljeno zajedno i objedinjeno kroz spojeve koji ga opslužuju u skladu sa delovanjem u meri svakog dela, čineći da telo raste na poučavanju sebe u ljubavi.”

O ovom odlomku ćemo govoriti mnogo više, ali ono što ovde moramo videti je da su ovo Ješuine instrukcije. Drugim rečima, ovo je Ješuina Tora o načinu na koji se moramo organizovati u rasejanju. Ovo bi takođe trebalo da služi kao disciplina koja stvara rad u zajednici. I tako moramo i živeti, osim ako ne odlučimo da uređujemo stvari izvan Ješuine Tore i tako propustimo usavršavanje.

Mnogo koristi će pripasti našem narodu nakon što nauče da dožive ovaj odlomak kao disciplinu. To će dovesti do istinskog globalnog tela, a Ješuino ime će biti proslavljeno. Ovo će veoma prijati Jahvi.

Ključ za razumevanje Ješuinog modela je shvatiti da je izgrađen na namenskom volonterizmu i učešću, među ljudima. Svaka osoba mora davati svoje vreme i novac koliko je u mogućnosti, ili Ješuino telo neće biti zdravo, baš kao što bi bilo koje ljudsko telo bilo bolesno da njegovi udovi i organi nisu učinili sve što su mogli za sveukupno zdravlje tela.

Po Melhisedekovom redu, vođstvo se bira na osnovu poštovanja u zajednici. U idealnom slučaju, što se više volontira i služi, to se više uticaja i poštovanja zarađuje, kako u užoj, tako i u široj zajednici.

Jevanđelje po Marku (Marqaus) 9:35
35 Tada je On seo i pozvao dvanaestoricu i rekao im: „Ako neko želi da bude prvi, neka bude od svih poslednji i svima sluga.”

Neki možda nikada neće dati svoje srce i život Ješui, iako je to naša razumna služba.

Rimljanima poslanica (Romim) 12:1-2
1 Zato vas molim, braćo, milošću Elohimovom da svoja tela date kao žrtvu živu, posvećenu, ugodnu Elohimu, što je vaša razumna služba.
2 I nemojte se povinovati ovome svetu, nego se preobrazite obnavljanjem svog uma, kako biste mogli dokazati šta je dobra, prihvatljiva i savršena volja Elohimova.

Mnogi će biti pozvani. Nekima od njih će možda trebati neko vreme da se hrane i ojačaju pre nego što odluče da svoje srce i svoj život daju Ješui i Njegovoj službi; ali jednom kad to urade, oni postaju Ješuina mlada. Bez obzira na koji način se žele vratiti, što je više nas koji dajemo svoje srce i svoj život Njemu i Njegovoj službi, više će rasti Njegovo carstvo. Naša je dužnost i privilegija da počnemo da negujemo ovo pravo telo Ješue u ljubavi, u skladu sa onim što je On Sam uspostavio.
Kasnije ćemo detaljnije proučiti Efescima 4, ali pre nego što to učinimo, prvo moramo da vidimo kako je Ješua obučio prve učenike, koji su postali prvi sveštenici iz reda Melhisedeka. Gledajući proces odabira i obuke koji je Ješua koristio, i proučavajući Dela apostolska i druge odlomke, možemo videti kakve su kvalifikacije potrebne za svešteništvo i zašto. Takođe možemo videti zašto u zajednicama postoje i starešine i odvojeno sveštenstvo. Pomoću ovih saznanja možemo početi postavljati Ješuin istinski globalni poredak. Ovo će se jako svideti Ješui, a biće i kao da smo dobro uložili svoje mine (kese sa novcem).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give