Chapter 4:

O Žrtvama Životinja za Greh

U Metjuu 22, Ješua citira dva stiha iz Tore da pokaže da je ljubav uvek bila u srcu Tore.

Matijahu (Metju) 22:37-40
37 Yeshua mu je rekao, „Voleжeљ Yahweh svog Elohima svim srcem, svom duљom, i svim svojim umom.“ [Deuteronomy 6:5]
38 Ovo je prva i velika zapovest.
39 A drugi je takav: „Voleжeљ svog suseda kao sebe.“ [Leviticus 19:18]
40 Na ove dve zapovesti obesi sve Tore i Proroke.“

Hrišćanski apolozi izvrću ovaj pasus da bi zvučalo kao da ljubav čini bračni zavet ništavnim, jer je bračni zavet uvek zavisio od ljubavi. Međutim, to nema smisla. Ako brak zavisi od ljubavi, kako se ljubav udaljava od braka? (A ako volite svog supruga, da li to znači da je vaš brak sada završen?)

Crkva nam govori da je Toru preteško držati bilo koje ljudsko biće, iako nam Moshe (Moses) govori suprotno. Moshe nam kaže da nam je ta riječ vrlo blizu i da je možemo učiniti.

Deuteronomy (Devarim) 30:11-14
11 „Za ovu zapovest kojom vam danas naređujem nije previše tajanstvena za vas; Niti je daleko.
12 Nije u raju, da treba da kažete, ‘Ko će se uzdići u raj za nas i doneti nam ga, da možemo to da čujemo i uradimo?’
13 Niti je iza mora, da treba da kažete, ‘Ko će da ode preko mora za nas i donese nam ga, da možemo da čujemo i uradimo to?’
14 Ali reč je veoma blizu vas, u ustima i u srcu, da možete to da uradite.“

Kršćanski učenjaci kažu nam da je Izrael uvijek bio nemoguće održati Toru. Meрutim, to bi Yahweha uиinilo okrutnim muиiteljem. To bi znaиilo da je oslobodio decu Izraela od fiziиkog ropstva u Egiptu, samo da bi ih stavio u duhovno ropstvo u Tori, zahtevajuжi neљto љto nikada ne bi moglo da se uradi da bi mogao okrutno da ih odbije na kraju. Ali da li to zvuиi kao naљ voljeni nebeski Oиe?

Istina, Љao (Pol) je rekao Galatijancima da Tora moћe biti neka vrsta kletve ako greљkom veruju da mogu da zarade spasenje delima zakona.

Galatim (Galatians) 3:10-14
10 Za onoliko koliko su dela Zakona pod kletvom; Jer je napisano, „Prokleti su svi koji ne nastavljaju u svim stvarima koje su zapisane u knjizi Tore, da ih urade.“
11 Ali to što Tora nije opravdana pred Elohimom je evidentno, jer „pravda će živeti po veri.“
12 Ipak, Tora nije vera, ali „иovek koji ih radi ћiveжe pored njih.“
13 Mesija nas je iskupio od kletve Tore, što je postalo prokletstvo za nas (jer je napisano: „Prokleti su svi koji vise na drvetu“),
14 da bi blagoslov Avrahama mogao da naiрe na Рentilove u Mesiji Jeљui, da moћemo da dobijemo obeжanje Duha kroz veru.

Kljuи za razumevanje Љoula je da se seti da je uvek etiketirao ljude prema tome kako veruju da su spaљeni. Kada govori o onima koji su deo zakona, on ne govori o Nazarenskim Izraelcima koji poštuju zakon. Umesto toga, on govori o onima koji veruju da dobijaju spas kao direktan rezultat toga što su izvela dela zakona kao neku vrstu „kontrolne liste“ za spas. (Ovo je prigodan opis naše fariseje/pravoslavne braće.)

Shaul kaže da ako vjerujete da ste spašeni kao rezultat izvođenja djela rukama, tada ste zaista pod prokletstvom, jer se osjećate prisiljenim nastaviti raditi djela svojih ruku u uzaludnoj nadi da će vas to nekako spasiti. Međutim, niko nije spasen kao rezultat toga da radi stvari rukama, jer će 2020. biti spaseno (i samim tim, živeti) verom. Ipak, iako specifične tačke zakona u Tori nisu vere, oni koji ih rade (kao što su Nazarenski Izraeliti) živeće po njima.

Ako smo spremni da ga primimo, Mesija je uzeo kletvu (verujući da možemo da se spasemo radeći stvari sopstvenim rukama) na Sebi, pošto je postao proklet za nas (da tako kažem), da bismo mogli da dobijemo obećanje koje je dato Avrahamu zbog njegove vere. Ipak, Љal ne moћe da znaиi da ne treba da sluљamo ono љto je zapisano u Tori, jer жemo se videti da je on sam posluљao sve љto je napisano u Tori.

Mnogi su kršćani zapanjeni saznanjem da su apostoli još uvijek obavljali žrtve životinja, čak i mnogo godina nakon Ješuinog uskrsnuća. Da vidimo ovo, poиnimo u иinovima 18:18, gde je apostol Љal obrijao glavu, jer se zavetovao.

Ma’asei (Akti) 18:18
Љao je ostao dobar. Onda je otiљao od braжe i otplovio za Siriju, a Prisila i Akvila su bili sa njim. Obrijao je glavu u Cenchrei, jer se zakleo.

Jedini zavet u Pismu koji zahteva brijanje glave je Nazirite zavet, pronaрen u brojevima 6. Kada se razdvoji (završava) Nazirite zavet, čovek obrija glavu, a zatim ode do hrama, gde se nude tri žrtve životinja, od kojih je jedna žrtva za greh (stih 14).

Bemidbar (brojevi) 6:13-18
13 Ovo je Tora nazirite: Kada se ispune dani njegovog odvajanja, on će biti doveden na vrata tabernacle sastanka.
14 I on će predstaviti svoju ponudu Yahwehu: jedno muško jagnje u prvoj godini bez mrlje kao spaljena ponuda, jedno jagnje u prvoj godini bez mane kao ponuda greha, jedan ovan bez mane kao mirovna ponuda,
15 korpa neustašenog hleba, kolači od finog brašna pomešani sa uljem, neusuđeni vafleti pomazani uljem, i ponuda žitarica sa svojim ponudama za piće.
16 Onda жe ih sveљtenik dovesti pred Yahweh i ponuditi svoju ponudu greha i spaljenu ponudu;
17 i on će ponuditi Ovna kao žrtvu za mirovne ponude Jahweh, sa korpom neostavnog hleba; sveštenik takođe nudi svoju ponudu žitarica i svoju ponudu za piće.
18 Onda će Nazirite obrijati svoju osveštanu glavu na vratima tabernacle sastanka, i uzeti dlaku sa njegove osveštane glave i staviti je na vatru koja je pod žrtvom mirovne ponude.

Ako shvatimo da pojaиaj znaиi otiжi u Jerusalim, onda moћemo da vidimo da je Љao otiљao u Jerusalim nakon љto je razdvojio svoj Nazirite zavet.

Ma’asei (Akti) 18:21-22
21, ali je otišao od njih, rekavši, „sve to znači da je neophodno da održim dolaznu gozbu u Jerusalimu: ali ću vam se opet vratiti, Elohim voljna!“
22 I kada je sleteo na Carski vod, i otiљao gore i pozdravio [to Jerusalem] sveљteniиku, otiљao je u Antiohiju.

Љao je razdvojio joљ jedan Nazirite zavet kada se sastao sa apostolima u иinovima 21. Dok su oni u Jerusalimu bili oduševljeni kada su čuli za Šaulove uspehe među džentlmenima, čuli su glasine da Šaul više nije revnosan za Toru od Moše (kao što su bili)— i čak su čuli glasine koje je Šaul sada predavao protiv Moše. Hajde da pažljivo čitamo i pokušamo da vizualizujemo razgovor.

Ma’asei (Akti) 21:20-22
20 I kada su to иuli, veliиali su Yahweha. I rekli su mu, „Vidi, brate, koliko ima mnogo Jevreja koji su verovali, i svi su revnosni za Toru [of Moshe]!
21 Ali oni su informisani o vama da učite sve Jevreje koji su među Đentilima da nausne [the Torah of] Moše, govoreći da ne treba da obrezuje svoju decu, niti da hodaju po [Hebraic] običajima.
22 Šta onda [is the truth]? Skupština svakako mora da se sastane [because it is a pilgrimage festival] – i čuće da ste došli.“

Izrael se moћe operativno definisati kao oni vernici koji marljivo nastoje da zadrћe Yahweh’s Torah— i da je Љkol predavao protiv Tore, to bi bio prekrљaj dostojan momentalnog obespraћjavanja. Ovo bi bila prava kriza, jer Jevreji dolaze u Jerusalim iz celog poznatog sveta da zadrže Pentecost. Kada bi se skup skupio, sigurno će čuti da je Šaul bio tamo – i ako se utvrdi da predaje protiv Tore, onda bi mnoštvo Jevreja koji su bili „revnosni za Toru“ (21:20, gore) želele da ga stave iz skupštine (možda čak i stenjem).

Љta su mogli da urade da odagnaju nesporazume Љoulove epistle? Ja’akov (Jacob) je imao plan. Poљto je Љao doљao u Jerusalim da razdvoji svoj Zavet Nazirite, Ja’akov mu je rekao da povede joљ иetvotvotvo иoveka koji su takoрe razdvojili Nazirite zavete, i plate sve njihove troљkove. To bi bilo ukupno petnaest žrtvovanja životinja, što bi koštalo ogromnu svotu novca još u prvom stoljeću. Nitko ne bi platio petnaest žrtvovanja životinja ako ne bi vjerovao u držanje Tore – i to bi pokazalo svijetu da je i Shaul uredno koračao, držeći Toru iz Mošea.

Ma’asei (Akti) 21:23-24
23 „Zato uradite ono što vam kažemo: imamo četvoricu muškaraca koji [also] su se [Nazirite] zavetovali.
24 Uzmite ih, i budite pročišćeni sa njima, i [you] latite njihove troškove tako da mogu da obrišu glave – i da svi oni možda znaju da te stvari o kojima su obavešteni [teaching against the Torah] nisu ništa, već da i vi hodate uredno i zadržite Toru.“

Ovaj događaj se održava pred kraj Šaulovog ministarstva, nakon što je većina njegovih epistla već napisana. Ako je stvarno verovao da su Tora i ћrtve ћivotinja ukinute, zaљto je onda uopљte imao Nazirite zavet? I zašto je pristao platiti ukupno petnaest žrtvovanja životinja, uključujući pet žrtava grijeha, kako bi svi znali da su glasine o njemu lažne – i da je i on sam hodao uredno i držao Toru?

Apostoli su očigledno nastavili da nude žrtve životinja posle Ješuine žrtve. U stvari, čini se da sugerira da je jedini razlog zašto su se zaustavili taj što su Rimljani uništili hram. Ali mnogi ljudi imaju snažnu reakciju na ovo. Žele znati zašto bi apostoli i dalje prinosili žrtve životinja nakon Ješuine žrtve.

O sustavu žrtvovanja životinja detaljnije raspravljamo u „O žrtvama“ (u Nazarenske Studije Spisa Svezak 1), ali budući da je to tako kritična tema, ovdje ćemo dati njegovo kratko objašnjenje. Prvo pogledajmo Hebrejima 10: 3-4, koji nam govore da je nemoguće da krv bikova i jaraca odnese grijehe.

Ivrim (Poslanice Jevrejima) 10:3-4
3 Ali u ovim ponudama je podsetnik na grehe iz godine u godinu;
4 za nju je nemoguće da se krv bikova i koze izvuče.

Crkva ovo koristi kao navodni dokazni tekst sa иime se ћivotinje ћrtvuju, dok je istina potpuno suprotna.

Izrael se može operativno definisati kao one osobe koje se trude da održe njegov zavet. Oni koji se nisu trudili da održe njegov zavet uvek su bili stavljeni van logora, kako bi ostatak logora mogao da ostane čist, neukaljan, i da se razdvoji od skrnjenih stavova sveta. Kad god je Izraelac postao svestan da je zgrešio, uvek se očekivalo da će biti željan da se ispravi. To je u suprotnosti sa pravosudnim sistemima svih drugih nacija sveta, koje su u stanju da održe lažni osećaj reda i reda samo uz pretnju kaznom.

Mlada koja voli svog muћa nikada ne mora biti kaћnjena. Čim shvati da ne zadovoljava svog muža, željna je da se promeni (jer želi da mu udovolji). To je isti princip po kojem je Izrael uvek trebalo da deluje. Zbog toga, ћrtve greha nikada nisu bile namenjene da oduљe greh. Oni su samo trebali da posluže kao jezivi i skup podsetnik da je plata greha smrt – i da čovek mora da bude oprezan da se povinuje bračnom zavetu, inače bi bio odsečen od večnog života (jer Yahweh nema razloga da spase one koji ne marljivo teže da poslušaju njegova uputstva).

Iako Yahweh oprašta nenamerni greh, on još uvek želi ponudu greha. Međutim, ako neko uradi nešto „drsko“ (to jest, namerno ili pobunjeno), biće odsečen od naroda.

Bemidbar (Brojevi) 15:27-30
27 „I ako osoba nenamerno greši, onda će dovesti ženku koze u prvoj godini kao nuđenje greha.
28 Tako da će sveštenik učiniti iskupljenje za osobu koja nenamerno greši, kada nenamerno greši pred Yahwehom, da se iskocire za njega; I biжe mu oproљteno.
29 Imaćete jednu Toru za njega koji nenamerno greši, za njega koji je rođen među decom Izraela i za stranca koji živi među njima.
30 Ali osoba koja radi bilo šta drsko, bilo da je rođen u rođenom ili strancu, to donosi prekor Jahvehu, i biće odsečen od svog naroda.“

Zloglasni greh kralja Davida sa Batšebom bio je i namerno i sa predumišljajem; međutim, kralj David je negirao svoj greh. Kada je prorok Nejtan pomogao kralju Davidu da shvati svoj greh, kralj David se odmah pokajao, i Jahweh je oprostio svoj greh u tom trenutku.

Shemuel Bet (2 Samuel) 12:13-14
13 Dejvid je rekao Nejtanu, „Zgrešio sam protiv Yahweha.“ A Nejtan je rekao Dejvidu, „Yahweh je takoрe sklonio tvoj greh; Neжeљ umreti.
14 Međutim, zato što ste ovim delom dali veliku priliku neprijateljima Yahweha da bogohuli, dete koje je takođe rođeno za vas će sigurno umreti.“

Kralj Dejvid se pokajao, a Nejtan mu je odmah rekao da je Jahweh sklonio svoj greh – ali ipak je morala da postoji kazna za greh (u ovom slučaju, dete njegove nezakonite veze sa Bathshebom je moralo da umre). Smrt njegovog deteta poslužila je kao užasan podsetnik da je plata greha smrt – zbog čega nam Jevreji 10:3 (gore) govore da žrtve životinja služe samo kao podsetnik na grehe iz godine u godinu – jer krv bikova i koza nikada ne može oduzeti grehe. Samo Jeљua to moћe da uradi.

Sve dok je иist hram stajao, apostoli su nudili ћivotinjske ћrtve kao jeziv i skup podsetnik na njihove grehe, a ipak su morali da prihvate Jeљuine krajnje iskupljenje, koje se desilo kada je on uzeo sve naљe kletve na sebe, viseжi na drvetu.

Pobliže objašnjavamo žrtve u Nazarenske Studije Spisa, Svezak 1ali Djela 21 pokazuju nam da su apostoli, sve dok je hram stajao, u odgovarajuće vrijeme prinosili životinje. To je sigurno zato što su znali da su Ješuine riječi iz Mateja 5:17 istinite – da dok nebo i zemlja ne prođu, neće otpasti ni najmanji dio Tore – jer je to bračni savez.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give