Chapter 9:

Nacija Postaje Podeljena

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Nakon Josifove smrti, pojavili su se novi kraljevi koji nisu znali za sve dobre stvari koje je Josif uradio za Egipat. Ovi novi kraljevi su se plašili izraelske dece, i odlučili su da ih stave u teško vezivanje.

Posle 430 godina u Egiptu, Yahweh je poslao čoveka po imenu Moshe (Mojsije) da iznese izraelsku decu napolje. Doneo ih je kroz Crveno (Reed) more u divljinu Sinaja. Pedeset dana nakon љto su napustili Egipat, dobili su Toru u podnoћju planine Sinaj. Ovo je predstavljalo njihovu veridbu. Tada im je reиeno da жe biti dovedeni u Obeжanu zemlju, zemlju Kanana.

Moљe je poslao dvanaest oruћja da љpijuniraju zemlju. Međutim, samo je Kejlebov sin Jephunneh (iz plemena Juda) i Džošuin sin Kaluđerice (plemena Efraim) doneli dobar izveštaj.

Bemidbar (Brojevi) 14:6-7
6 Ali Džošuin sin Kaluđerice i Kejlebov sin Jephunneh, koji je bio među onima koji su špijunirali zemlju, pocepao im je odeću;
7 i razgovarali su sa svim vernicima dece Izraela, govoreжi: „Zemlja kroz koju smo proљli da bismo љpijunirali je izuzetno dobra zemlja!“

Simbolično je da su dva špijuna donela dobar izveštaj iz plemena Džude i Efraima. Ova dva plemena predstavljaju dve kuće (Džuda na jugu i Efraim na severu).

Posle Mojsijeove smrti, Džošua je imenovan da vodi decu Izraela u osvajanju zemlje Kanana. Sledi period sudija (kao što je zapisano u knjizi sudija). Za to vreme, plemenima je nedostajalo snažno, centralno vođstvo, pa je zbog toga nacija bila u lenčašnju. Svaki čovek je uradio ono što je izgledalo dobro u svojim očima (za razliku od toga da radi ono što se čini dobrim u Yahweh-osima).

Shophetim (Sudije) 17:6
6 U to vreme nije bilo kralja u Izraelu; Svi su uradili ono љto je ispravno u njegovim oиima.

Posle ere sudija je doљla era kraljeva. Nakon što je okončana vladavina kralja Šaula (Saul), kralj David je ujedinio decu Izraela, pokotio neprijatelje Izraela i odveo ih nazad u bračni zavet (Torah). To je uspostavilo standard za mesija (pomazanog), zbog čega se Dejvid smatra vrstom mesije (sa malim m). Jedan od razloga zaљto su naљa jevrejska braжa odbila Jeљuu je taj љto nisu mogli da vide kako se on uklapa u isti obrazac.

Kao što objašnjavamo u Openbaring en de Eindtijd, Ješua okuplja izgubljene i rasute Izraele od strane Njegovog Duha za nadostu bitku u Armagedonu (koju će efraimiti pobediti). Posle ove pobede biće vraćeni u zavet, i u zemlju Izraela. Međutim, ovo okupljanje za poslednju bitku odvija se veoma sporo, tokom generacija. Zato љto se to odvija tako sporo, da naљa jevrejska braжa nisu mogla da vide kako je on proroиanstvo Mesija.

Kada je kralj Dejvid umro, njegov sin Solomon je vladao umesto njega. Meрutim, Solomon nije sluљao Toru da je uzeo strane ћene. Seжajuжi se da Sveto pismo etiketira ljude po tome kako oboћavaju, nije bilo u tome da su njegove ћene bile strano roрene. Umesto toga, problem je bio u tome љto su njegove ћene oboћavala strane bogove. Kada je Solomon hteo da udovolji svojim ženama, dao je ponude njihovim lažnim bogovima, i to je razbesnelo Jahveha (stih 9), i obećao je da će kazniti Solomona.

Melachim Aleph (1 Kings) 11:1-13
1 Ali kralj Solomon je voleo mnoge strane žene, kao i faraonu ćerku: žene Moabita, Amonitesa, Edomita, Sidonijanaca i Hitita —
Dve nacije za koje je Yahweh rekao deci Izraela, „Neжete se udati sa njima, niti oni sa vama: [for] sigurno жe vam okrenuti srca po svojim bogovima.“ Solomon se drћao ovoga zaljubljen.
3 I imao je 700 žena, princeza i 300 konkubina; I njegove ћene su mu okrenulo srce.
4 Jer bilo je tako, kada je Solomon bio star, da su njegove ћene okrenulo njegovo srce za drugim bogovima; I njegovo srce nije bilo lojalno Yahwehu njegovom Elohimu, kao što je bilo srce njegovog oca Davida.
5 Za Solomona je krenuo na Eštoreth [Easter] boginju Sidonaca, i posle Milkoma grozota Amonita.
6 Solomon je uиio zlo pred Yahwehom, i nije u potpunosti pratio Yahweha, kao i njegov otac David.
7 Onda je Solomon izgradio visoko mesto za Hemoš, gnusnost Moaba, na brdu istočno od Jerusalima, i za Molech gnusnost naroda Amona.
8 I uradio je isto za sve svoje strane ћene, koje su spalili tamjan i ћrtvovale se svojim bogovima.
9 Tako da se Yahweh naljutio na Solomona, jer mu se srce okrenulo od Yahweh Elohima iz Izraela, koji mu se pojavio dva puta,
10. Ali nije zadrћao ono љto je Yahweh naredio.
11 Zato je Yahweh rekao Solomonu, „Zato što si ti ovo uradio, i nisi zadržao moj zavet i moje statute, kojima sam ti naredio, sigurno ću otkinuti kraljevstvo od tebe i dati ga tvom slugi.
12 Ipak, neću to uraditi u tvoje vreme, zbog tvog oca Dejvida; [but] Iљиupaжu ga iz ruke vaљeg sina.
13 Međutim, neću pocepati celo kraljevstvo; Daću jedno pleme vašem sinu za dobro mog sluge Davida, i [one more] bog Jerusalima, koje sam izabrao.“

Jahveh je ranije obeжao Dejvidu da жe Solomon vladati za njim, pa umesto da oduzme vladavinu od kuжe Dћude dok je Solomon ћiveo, Yahweh je odluиio da oduzme vladavinu od kuжe Dћude kada je Solomonov sin Rehoboam vladao. Vladavina će biti data Solomonovog sluge Jeroboama, iz severne kuće Efraima/Izraela. Jahveh je poslao proroka po imenu Ahiyah da kaћe Jeroboamu da жe dobiti vladara deset severnih plemena. To bi ostavili samo dva plemena solomonovog sina Rehoboama da vladaju (Džuda i Bendžamin, ili „Jevreji“).

Melachim Aleph (1 Kings) 11:29-35
29 Sada se desilo u to vreme, kada je Jeroboam izašao iz Jerusalima, da ga je prorok Ahiyah Shilonite sreo usput; I obuo se u novu odeću; I njih dvoje su bili sami na terenu.
30 Onda je Ahiyah preuzeo novu odeću koja je bila na njemu, i pocepao je na dvanaest delova.
31 I rekao je Jeroboamu, „Uzmite za sebe 10 komada [one piece for each of the ten tribes], jer tako kaže Yahweh Elohim iz Izraela: ‘Gle, iščupaću kraljevstvo iz Solomonove ruke, i daću vam deset plemena;
32 ali on [his son] e imati jedno pleme za dobro mog sluge Davida, i [one more] za dobro Jerusalima, grada koji sam izabrao od svih plemena Izraela,
33 zato što su me naљli, i oboћavali Aљtoretha. [Easter] Boginja Sidonaca, Hemoš elohim [god] Moabites, i Milcom elohim [god] od naroda Amona, i nisu hodali na moj način, da uradim ono što je ispravno u mojim očima, i da zadržim svoje statute i moje procene, kao i njegov otac David.
34 Međutim, neću uzeti celo kraljevstvo iz njegove ruke, jer sam ga učinio vladarom svih dana njegovog života zarad mog sluge Davida, koga sam izabrao jer je čuvao moje zapovesti i moje statute.
35 Ali ja ću uzeti kraljevstvo iz ruke njegovog sina i daću vam ga — deset plemena.’

Yahweh je rekao Ahiyahu da kaže Jeroboamu da je voleo Davida zato što je držao njegova naređivanja— i da ako bi Jeroboam takođe zadržao njegove zapovesti, onda će mu kuća Izraela biti data kao „trajna kuća“.

Melachim Aleph (1 Kings) 11:37-39
37 „Zato жu te uzeti, i ti жeљ vladati svim svojim srиacima, i biжeљ kralj nad Izraelom.
38 Onda će biti, ako se obasidaš svime što ti naređujem, hodaš na moj način, i radiš ono što mi je na vidiku, da čuvam svoje statute i svoje zapovesti, kao što je to uradio moj sluga David, onda ću biti sa tobom i izgraditi za tebe trajnu kuću, kao što sam sagradio za Davida; I daжe ti Izrael.
39 I ja ću mukuti Davidove potomke [the Jews] zbog ovoga, ali ne zauvek.“

Yahweh je obeжao da жe pretvoriti Efraima/Izrael u novu glavnu kuжu ako zadrћe njegova nareрenje. Meрutim, da nisu zadrћali njegova nareрenje/Tora, oni viљe ne bi bili glavna kuжa.

U 1 Kings 12, kuжa Izraela se pobunila protiv kralja Rehoboama, i oni su od Dћeroboama napravili novog kralja. Kralj Jeroboam je znao da treba da vodi narod da zadrži Toru, ali je imao dilemu da Tora govori svim mužjacima da idu u Jerusalim tri puta godišnje. Međutim, Jerusalim je bio na teritoriji Rehoboama. Ako bi narod iљao u Jerusalim iz godine u godinu, na kraju bi se njihova lojalnost vratila kralju Rehoboamu, i ubili bi ga (Jeroboam).

Melachim Aleph (1 Kings) 12:26-27
26 I Jeroboam je rekao u svom srcu, „Sada kraljevstvo moћe da se vrati u Davidovu kuжu [Judah].
27 Ako ovi ljudi odu da ponude ћrtve u kuжi Yahweh u Jerusalimu, onda жe se srce ovog naroda okrenuti svom adonu, Rehoboam kralju Dћude; I ubiće me, i vratiti se u Rehoboam, kralju Džude.“

Zato je Jeroboam smislio plan koji ima nekoliko proročkih paralela sa torahom hrišćanske crkve.

Melachim Aleph (1 Kings) 12:28-33
28 Zato je kralj tražio savet, napravio dva telad zlata, i rekao narodu: „Previše je za tebe da odeš u Jerusalim [for the feasts]. Evo vaљih bogova, O Izraele, koji vas je doveo iz egipatske zemlje!“
29 i on je postavio jedan u Bethel, a drugi ga je stavio u dan.
30 sada je ova stvar postala greh, jer su ljudi otišli da se klanjaju pred jednim od dana.
31 Napravio je svetiliљta na visokim mestima, i napravio sveљtenici iz svih klasa ljudi, koji nisu bili levi sinovi.
32 Jeroboam je zaobio gozbu petnaestog dana osmog meseca, kao gozba koja je bila u Judi, i ponudio ћrtve na oltaru. Tako je uradio u Betelu, žrtvujući telad koja je napravio. A u Betelu je postavio sveštenike visokih mesta koje je napravio.
33 Pa je dao ponude pred oltarom koje je dao u Betelu petnaestog dana osmog meseca, u mesecu koji je osmislio u svom srcu. I zaudarao je gozbu za decu Izraela, i ponudio ћrtve na oltaru i spalio tamjan.

Jeroboam je pomerio jesenje festivale (od sedmog meseca do osmog meseca), postavio lažne kuće bogosluženja i postavio vidljive predmete obožavanja (idola) za narod. Takođe je od sveštenika napravio sveštenike (ne samo Levijevih sinova). Iako je njegov novi verski sistem napustio Toru, rekao je narodu da je to legitimno.

Jeroboamovo severno kraljevstvo Efraim postalo je nova glavna kuća – ali samo na neko vreme. Obrazac uspostavljen u Rajskom vrtu je da kada poslušamo njegova uputstva, on nas blagosilja i dozvoljava nam da živimo u Njegovoj zemlji. Pošto više nisu poštovali zavet, više im nije bilo dozvoljeno da žive u zavetnom zemljištu (jer su ga skrsavali).

Tačka za tačku, ovo je obrazac koji će hrišćanska crkva kasnije slediti kao što su tvrdili da je „Novi Izrael“. Crkva je još više pogurala jesenje festivale (u zimu). Premestili su centar bogosluženja iz Jerusalima u Rim i postavili lažni hram. Oni su u tom hramu uspostavili idole (statuete i grobne slike) i u tom hramu su ga udomili sa sveštenicima bilo kakvog loze (ne samo levijih sinova). U sumi, pravili su lažne dane gozbe, pravili lažne praznike, uspostavili lažno sveštenstvo i postavili vidljive predmete bogosluženja (idola).

U narednim poglavljima videćemo da je Yahweh poslao mnogo proroka da kažu efraimitima da moraju da se pokaju, ili će biti rasuti na četiri ugla zemlje. Zato љto se nisu pokajali, Yahweh ih je razbacao, kao љto je obeжao. Ali iz tih daleka zemlje, Yahweh’s Spirit жe poиeti da zove ostatke svog naroda kod kuжe.

Pre nego љto vidimo kako жe se sakupiti ostaci, hajde da vidimo viљe o tome kako жe Efraimiti biti rasuti, jer жe nam pokazati mnoge misterije koje su pred nama.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give