Chapter 2:

Dašua Nazarenski Izraelci

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

U poslednjem poglavlju smo videli da su do četvrtog veka hrišćani i Nazarenici bili dve potpuno odvojene vere i da su hrišćani proganjali Nazare. Istorija pokazuje da je Mesija Ješua bio Nazarein. Međutim, istorija nije dovoljna – moramo da dokažemo sve iz Svetog pisma. Pa, da li je Jeљua hriљжanin, ili je bio Nazareжanin?

Obnovljeni Zavet (Novi zavet) kaže nam da bi se Mesija Ješhua zvao Nazarein jer je odrastao u נצרתgradu Nazaret (Natseret, Natseret, Azareret). Pogledajmo Aramaiиnu Peshitu.

Metju 2:23 MGI
23 I doљao je ћiveo [and] u gradu koji se zove Nazaret, [so] a bi bio ispunjen onim љto je prorok izgovorio: „Zvaжe ga Nazareжin.“
Istočna Pešita
(23 ואתא עמר במדינתא דמתקריא נצרת איך דנתמלא מדם דאתאמר בנביא דנצריא נתקרא

Ponekad ljudi traћe ovu referencu na engleski prevod Tanahu (Stari zavet), ali je ne naрu zato љto je referenca na hebrejski Isaiji 11:1, gde je reиen da жe Rod (kralj David) izrasti iz stabljike Dћesija, Davidovog oca, i da жe Grana (Jeљua) izrasti iz njegovih korena. Hebrejski reč za „granu“ je Netzer (נצר) (prikazan u osenčenom području).

Isaiah 11:1 NKJV
11 Izaжi жe љtap iz Dћessejevog stabljike, i grana [Netzer] жe izrasti iz njegovih korena. Hebrejski masoretski tekst
(1) וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי | וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

Mateja je prikazan na Aramaiku, a Isaija je na hebrejskom, ali izopromom samoglasnika možemo da vidimo da Nazarein (נצריא) i Necer (נצר) imajuisti koren (נצר)- zato je bilo korektno da Metju kaže da će se Ješua zvati Nazare.

Na hebrejskom i aramaiиkom razmiљljajuжi, ako bi jeљuu nazvali Nazareжanima, onda bi njegovi sledbenici takoрe bili Nazareжi. Zbog toga su u иinovima 24:5, fariseji optuћili apostola Љaula (Paula) da nije hriљжanin, veж da je voрa sekte Nazareжana.

Ma’asei (Akti) 24:5
5 „Jer smo naљli ovog иoveka kugu, tvorac neslaganja meрu svim Jevrejima љirom sveta, i voрu sekte Nazareжe.“

Ali zaљto su fariseji rekli da je apostol Љal bio deo sekte? Na hebrejskom je izraz „sekta“ min (מן), što znači odlazak. Osnovna ideja je da je vera koju je Yahweh dao Izraelu na planini Sinaj je jesova prava i ispravna vera, i da sve ostalo odstuposti od te vere. Stoga, da fariseji kaћu da je Љaul bio deo „sekte“ bilo je reжi da je otiљao od istine. Љal je, meрutim, smatrao da nije ostavio istinu, jer je joљ uvek verovao u sve љto je napisano u Tori i Prorocima.

Ma’asei (Akti) 24:14
14 „Ali ovo vam priznajem, da prema načinu na koji zovu sekta [KJV: jeje“, tako da obožavam Elohim mojih očeva, verujući u sve stvari koje su [God] napisane zakonom [of Moshe] i u Prorocima.“

Ovu temu ćemo ponovo razmotriti u kasnijim poglavljima, kada bude bilo još informacija o pozadini. Međutim, za sada, napomenujmo da Šaul nikada nije tvrdio da je hrišćanin. Umesto toga, tvrdio je da je Izraelac, i rekao je da i dalje veruje u sve stvari koje su napisane zakonom i prorocima. To je neљto љto veжina hriљжana ne moћe iskreno da kaћe.

Iako reč „sekta“ može da se odnosi na kult, uglavnom se odnosi na podsekciju nečeg većeg. Na primer, hrišćane može da se podeli na različite podsekte (katoličke, protestante i pravoslavlje, na primer)– a unutar ovih sekti još uvek ima više podsekti. Na primer, unutar protestantizma se čuvaju Luteranci, Baptisti, metodisti, pentekostali itd. Ironično, članovi nekih sekti smatraju da su članovi svih drugih sekti jeretici – a takav stav je Svetogo, čak i ako je pogrešno primenjen.

Judaizam je sliиno ekskluzivan i fragmentiran. Pravoslavni Jevreji čine najveću sektu, ali tu su i konzervativni Jevreji, Jevreji, Karaite Jevreji, hasidski Jevreji i drugi. Pravoslavni Jevreji smatraju da su sve ostale sekte jeretici (kao što se podrazumeva na jeziku akta 24:14, gore).

Pomaћe da se shvati da Sveto pismo imenuje grupe ljudi u skladu sa njihovim stavovima i verovanjima. To jeиe, oznaиuje ih prema njihovim duhovima. Zato iste sekte i danas postoje kao što su postojale u prvom veku, samo sa različitim imenima, jer su isti duhovi i danas tu.

 

 

Sveto pismo imenuje ljude u skladu sa njihovim verovanjima i njihovom šetnji. Na primer, Izrael se zove Izrael zato što veruje u izraelski Elohim. Međutim, kada čitamo o Grcima (helenistima) obnovljenog zaveta, to nisu etnički Grci, nego manje pobožni Jevreji koji su slušali okupatora, nego Jahveh. Oko 200 godina pre nego što je Ješua, helenski kralj Antiohije izvršio invaziju na Judu, i naredio je svim Izraelcima da zaborave Yahweh, i da umesto toga obožavaju grčke bogove. Oni koji su ga slušali (čak i delimično) nazivali su se „Grcima“ (ili helenistima) kao pogrdnim izrazom, zato što su usvojili grčke običaje i tradiciju.Sekta fariseja prvog veka promenila je ime u srednjem veku, a sada se zovu pravoslavni Jevreji. Karaite Jevreji danas potiču iz sekte Sadducees. Iako ne postoji direktna veza, Helenisti prvog veka (koji se nazivaju i „grčki“ Jevreji u nekim prevodima) slični su reformskim Jevrejima današnjice, jer imaju istu vrstu duha. Kao љto жemo videti kasnije, rabini mesijanski Jevreji su kao „Fariseji koji su verovali“ иinima 15. (Pričaćemo o Mesijanskim Jevrejima detaljnije u svakom trenutku.) Budući da će nam to kasnije pomoći, provest ćemo malo više vremena učeći tko su ove skupine sada.

Maqabim Aleph (1 Makabi) 1:41-43
41 Štaviše, kralj Antiohije napisao je celo svoje kraljevstvo, da sve treba da bude jedan narod,
42 I svako treba da napusti svoje zakone, tako da su se svi pagani složili u skladu sa kraljevom zapovesti.
43 da, mnogi izraelci su takođe pristali na njegovu veru, i žrtvovali se idolima, i oskršali Sabat.

Bilo je uobičajeno da se ljudi imenuju po svojoj veri sve do Prosvetljenja (odnosno Luciferizma) sedamnaestog i osamnaestog veka. To je takođe kada je nastao reformski judaizam. Reformski Jevreji misle da je u redu mešati vere, i otvoreni su za slušanje o drugim verama. To je isti duh kao Grci (Helenisti) prvog veka i to je možda razlog zašto su se Fariseji zapitali da li će Ješua da predaje među Grcima van zemlje.

Yochanan (John) 7:34-35
34 „Tražit ćeš Me, a nećeš me naći, a tamo gdje sam ja, ne možeš doći.“
35 Onda su Jevreji rekli između sebe, „Gde namerava da ide da ga ne nađemo? Da li namerava da ode na disperziju među Grcima i podučava Grke?“

Kasnije жemo videti da je hriљжanstvo verovatno nastala meрu Helenskim Jevrejima, ali ono љto moramo da vidimo ovde je da nas Sveto pismo ne oznaиava prema naљoj genetici, jer Yahweh ne mari za naљu genetiku, veж na naљa srca. To je takođe razlog zašto je Yochanan HaMatbil (Jovan Krstitelj) rekao Fariseji i Sadducees-ima da njihova genetika nije garancija spasenja.

Matijahu (Metju) 3:7-9
7 Ali kada je video mnoge fariseje i Sadducees kako dolaze na njegov, rekao [baptism] im je, „Leglo zmija! Ko te je upozorio da pobegneš od gneva koji dolazi?
8 Zato urodi plodove dostojne pokajanja,
9 i ne pomiљljajte da kaћete sebi, „Imamo Avrahama kao naљeg oca.“ Jer ja vam kažem da je Elohim u stanju da odgaja decu u Avrahamu iz ovog kamenja!“

Danas (posle Prosvetljenja) smatra se da postoji razlika između toga da budeš Izraelac i da budeš Izraelac. Da biste bili Izraelac (to jese, da biste živeli u zemlji Izraela) potrebna vam je papirologija države. Međutim, da biste bili Izraelci, jednostavno se preobratite u obožavanje Elohima izraela, kao što je Rut (Rut) uradila.

Rut (Rut) 1:16-17
16 Ali Rut je rekla: „Moli me da te ne napustim, ili da se vratim od toga da te pratim; Jer gde god da odeљ, ja жu otiжi; I gde god da se uloћiљ, ja жu se uloћiti; Tvoj narod жe biti moj narod, i tvoj Elohim, moj Elohim.
17 Gde ti umreš, umreću, i tamo ću biti sahranjen. Jahweh to radi meni, i još više, ako ništa osim smrti delovi tebe i mene.“

Ironiиno, dok je Rut postala Izraelka иim se zaklela na vernost Elohimu izraela, ako bi danas doљla na granicu Izraela bez papirologije vlade, verovatno жe biti odbijena. Ova vrsta razlike ne postoji u Pismu, jer u Pismu, kako god da se klanjate (i kako god da se samoidentifikujete), to je ono što jeste (i tako se zovete).

Imajući sve ovo na umu, napomenujmo onda, da se apostol Šaul identifikovao kao Izraelac (sledbenik Elohima izraela), a ne kao hrišćanin.

Qorintim Bet (2 Corinthians) 11:22
22 Jesu li oni Jevreji? I ja sam. Jesu li to Izraelci? I ja sam. Jesu li oni Abrahamovo seme? I ja sam.

Љao je rekao Jevrejima u Rimu da Elohim nije proterao svoj narod Izrael, jer je takoрe bio Izraelac.

Romim (Rimljani) 11:1
Kaћem onda, da li je Elohim odbacio svoj narod? Naravno da ne! Jer ja sam takođe Izraelac, seme Abrahama, iz plemena Bendžamina.

Onda, kada je Šaul odveden u Rim, Jevreji su tamo želeli da čuju o Nazarenskom sekti izraelske vere (a ne o besprekornom hrišćanstvu).

Ma’asei (Akti) 28:22
22 „Ali mi ћelimo da иujemo od vas љta vi mislite; za ovu sektu, znamo da se svuda govori protiv.“

Razlika izmeрu originalne nazarenske vere i besprekornog hriљжanstva ima mnogo veze sa neиim љto bi se moglo nazvati revnosnoљжu za tri L:

  1. Zemlja Izraela
  2. Hebrejski jezik
  3. Mošejev zakon

Nazarine su se revnosno držale svog nasledstva u zemlji Izraela, hebrejskog jezika i zakona Moše, jer kao što ćemo videti u sledećem poglavlju, razumeli su moše zakon da bude bračni zavet između njih i Jahveha Elohima, koji su morali da poštuju ako žele da budu deo mlade.

Nasuprot tome, hrišćanska crkva uči da zakon nije bračni zavet i da je to učinjeno sa („i dobro oslobađanje!“ mnogi od njih bi rekli).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give