Chapter 11:

Izrael je progutan

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

U poslednjem poglavlju smo videli kako su Efraimiti upala u idolatriju i zvali Yahweh Bel/Ba’al (Gospod). Takoрe smo videli kako je Yahweh rekao da жe ih sejati u zemlju kao seme zbog njihove neposluљnosti. To bi bio prvi korak u ispunjavanju obećanja datih Avrahamu i Ja’akovu (Jakobu), tako da bi svaka porodica, svaka nacija i svaki klan bili blagosloveni svojom genetikom, i tako postali naslednici obećanja spasenja.

U osmom veku pre nove godine, Yahweh je poslao kraljeve Asirije da naprave nekoliko vojnih upada u zemlju Izraela. Oko 722. Efraimiti su odvedeni iz zemlje i preseli su se u zemlje koje sada čine modernu Siriju i Irak. To je bio prirodni rezultat okretanja od njegovog zaveta– da oni neće verovati u Yahweh, i da će obožavati idole.

Melachim Bet (2 Kings) 17:6-16
6 U devetoj godini Hosea, kralj Asirije je uzeo Samariju [the capital of Ephraim] i odneo Izrael u Asiriju, i smestio ih u Halah i habor, reku Gozan, i u gradove Medes.
7 Za to je bilo da su deca Izraela greљiti protiv Yahweha njihovog Elohima, koji ih je doneo iz egipatske zemlje, pod rukom faraonske kralja Egipta; I plaљili su se drugih bogova,
8 i uљetao u statute nacija koje je Yahweh izbacio pre dece Izraela, i kraljeva Izraela, koje su oni napravili.
9 Takođe, deca Izraela su tajno uradila protiv Yahweha svojih Elohim stvari koje nisu bile u redu, i izgradila su za sebe visoka mesta u svim svojim gradovima, od osmatračnica do utvrđenog grada.
10 Postavili su sebi svete stubove i drvene slike na svakom visokom brdu, i ispod svakog zelenog drveta.
11 Tamo su spalili tamjan na svim visokim mestima, kao nacije koje je Yahweh odneo pre njih; I učinili su zle stvari da isprovociraju Yahweha na bes,
12 za sluћeжi idole, od kojih im je Yahweh rekao, „Neжeљ to da radiљ.“
13 Ipak, Yahweh je svedočio protiv Izraela i protiv Jude, od svih njegovih proroka, svakog proroka, govoreći, „Okrenite se od svojih zlih puteva, i zadržite moje zapovesti i moje statute, prema svim Toraha kojima sam komandovao vašim očevima, i koje sam vam poslao od strane mojih sluga proroka.“
14 Ipak, nisu hteli da čuju, ali su ugušili vratove, kao vratovi njihovih očeva, koji nisu verovali u Yahweh njihov Elohim [tj.
15 I oni su odbacili Njegove statute i njegov zavet koji je on sinio sa njihovim očevima, i njegova svedočenja o kojima je On svedočio protiv njih; Oni su sledili idole, postali idoli, i krenuli na nacije koje su bile svuda oko njih, u vezi toga za koga ih je Yahweh optužio da ne bi trebalo da ih vole.
16 Pa su ostavili sve zapovesti Yahweha njihovog Elohima, napravili za sebe oblikovanu sliku i dva telad, napravili drvenu sliku i oboћavali sve domaжina raja, i sluћili [Bel/Ba’al] Gospodu.

Moramo da razlikujemo uslove disperziju i izgnanstva, da bi stvari bile jasne. Ukratko, termin disperzionizam se odnosi na severno kraljevstvo Efraim, dok se termin izgnanstvo odnosi na južno kraljevstvo Juda. Kada je deset plemena odvedeno u Asiriju, ovo se zvalo Asirska disperziona disperzicija, koja se naziva i dijaspora (seme). Ponekad se zove Asirski egzil, ali termin izgnanstvo se tehnički odnosi na dva jevrejska prognanika.

  1. Asirna dijaspora (Efraim, 722.
  2. Vavilonski izgnanik (Juda, 576.
  3. Rimsko izgnanstvo (Juda, 70 CE)

Kada su Asirci osvojili novu teritoriju, nisu želeli nikakve probleme sa ustankom, pa su izbacili sve koji su imali razloga da vide da se stari poredak obnovio. Njihova politika je bila da uklone sve osim najsiromašnijih ljudi iz zemlje i presele je sa drugim etničkim grupama sa okolnih teritorija. Ideja nije bila samo da se preseku veze naroda sa zemljom, nego i da se kroz međuvenčani i verski identitet svih unište prethodni etnički i verski identiteti.

Melachim Bet (2 Kings) 17:24
24 Onda je kralj Asirije doveo ljude iz Vavilona, Kathaha, Ave, Hamatha, i iz Sepharvaima, i smestio ih u gradove Samariju umesto dece Izraela; I oni su preuzeli Samariju i ћivela u njenim gradovima.

Glavni grad severnog kraljevstva Efraim bio je u planinama Samarije, i kada su Asirci zavrљili oduzimanje veжine Izraelaca, i dovođenje naroda drugih nacija, rezultat je bila nova meљovita rasa zvana Samarićani.

Yahweh mrzi obožavanje idola, a idolopoklonske religije Samarićanina su toliko zadovoljile Yahweha da je poslao lavove da ih napadnu. Shvativљi da „Elohim zemlje“ nije sreжan, kralj Asirije je poslao jednog od efraimitijskog sveљtenika nazad u Samariju da nauиi ljude kako da odrћe „rituale“ zemlje, ne shvatajuжi da severno kraljevstvo praktikuje laћno oboћavanje joљ od Jeroboama.

Melachim Bet (2 Kings) 17:25-29
25 I bilo je tako, na poиetku njihovog boravka tamo, da se nisu plaљio Yahweha; Zato je Yahweh poslao lavove meрu njih, koji su ubili neke od njih.
26 Tako su razgovarali sa kraljem Asirije, rekavši, „Nacije koje ste uklonili i smestili u gradove Samariju ne znaju rituale Elohima zemlje; Zato je poslao lavove među njih, i zaista, oni ih ubijaju zato što ne znaju rituale Elohima zemlje.“
27 Onda je kralj Asirije naredio, govoreći, „Pošaljite tamo jednog od sveštenika koga ste doveli odatle; Pusti ga da ode i boravi tamo, i neka ih nauиi ritualima Elohima zemlje.“
28 Onda je jedan od sveštenika koga su odneli od Samarije došao i preneo ih u Betel, i naučio ih kako da se plaše Yahweha.
29 Međutim, svaka nacija je nastavila da pravi elokhim od sebe, i stavljala ih je u svetilišta na visokim mestima koja su Samarićani napravili, svakoj naciji u gradovima u kojima su se oglašali.

Iako je ovaj neimenovani sveštenik uspeo da nauči Samarićane da se plaše Yahweha, stih 29 nam govori da je svaka nacija (tj. svaka religiozna grupa) nastavila da pravi svoje idole, i oni su ih stavljali u svetilišta na visokim mestima. Kao љto bi hriљжani uиili mnogo godina kasnije, plaљili su se Yahweha, ali su joљ uvek sluћili svojim moжnim.

Melachim Bet (2 Kings) 17:33-34
33 Oni [Samaritans] su se plašili Yahweha; ali su služili svojim moćnim, prema presudi nacija kojima su proterani.
34 Do danas rade po bivšim presudama: Oni se ne [truly] plaše Yahweha, niti se [really] pridržavaju svojih zakona ili svojih desničarskih presuda, koje je Yahweh naredio deci Ya’akova, čije ime je napravio Izrael,

Poљto su Samarićani drћali korumpiranu verziju Tore, Jevreji su ih izbegavali, i bilo je neprijateljstva, sumnje i neprijateljstva izmeрu Jevreja i Samarićana. U međuvremenu, Efraimiti koji su bili rasuti u Asiriji podstaknuti su da se asimiluju i usvoje verske običaje zemlje u kojoj su posejani. Toliko su se dobro asimilovali da su zaboravili na Yahweh i His Torah. To se dogodilo kako bi Sejslea poveo sa 8:8.

Hoshea (Hosea) 8:8
8 „Izrael je progutan;
Sada su među Đentileima
Kao brod u kome nije zadovoljstvo.“

Naša jevrejska braća su ovo gledala izdaleka, i zabeležili su svoje utiske u važnom istorijskom dokumentu zvanom Talmud. Iako Talmud nije Sveto pismo, on snima najdublje misli i odraze najcenjenijih jevrejskih verskih vlasti tog vremena. Zato je toliko značajno da je u Talmud Tractate Jebamot 17A jevrejskim mudrima ploča da su razbacane efraimite počele da budu očevi „čudne dece“. Zvali su ih „иudnim“ jer viљe nisu zadrћali Toru ili govorili hebrejski, veж su postali „savrљeni pagani“.

Kada sam pomenuo stvar u prisustvu Semjuela rekao mi je, nisu[the Ephraimites] se pomerili odatle sve dok ih nije [the Jewish sages] proglasio [Ephraimites] savršenim paganima; kao što se kaže u Svetom pismu, oni su se podmule protiv Gospoda, jer su ih zadali nepoznatu decu.
[Talmud Tractate Yebamot 17A, Soncino]

Da stvari bude joљ zanimljivije, postoje dve razliиite reиi za gentile na hebrejskom. Jedan je Goy, koji se odnosi na nekoga ko nema nikakve veze sa nacijom Izraela. Drugi je ger, koji se odnosi na nekoga ko je u prošlosti bio u vezi sa Izraelom, ali koji sada nije deo nacije. Tačno kako se ove reči primenjuju zavisi od toga ko ih koristi i koji je njegov plan. Zato što je Kepha (Peter) znao da su Efraimiti rasuti na četiri vetra da bi ispunili obećanja data Avrahamu i Ja’akovu, on piše svoju episkopiju strancima (asirskog) disperziju (tj.

Kepha Aleph (1 Peter) 1:1
1 Kepha, apostol Ješue Mesije, hodočasnicima [Assyrian] disperzije u Pontusu, Galatije, Kapadokiji, Aziji i Bitinije….

Kefa je znao da su Efraimiti stranci (gerim, množina gera) zato što su proročanstva u Hosei i na drugim mestima rekla da će se jednog dana vratiti. Jevrejski mudaci koji su napisali Talmud su to takođe znali, ili ne bi pratili kretanje Efraimita. Ipak, umesto da efraimites gerim (stranci), mudževi su efraimiti nazvali „savršenim paganima“, što znači da su se nerazjašnjivali od goyima (množina goyima).

U Talmud Tractate Jebamot 17A, Jevreji su presudili da se efraimiti smatra gojimom (koji nema veze sa Izraelom) od tog vremena panja. To je jedan od razloga zašto se mnoga naša jevrejska braća teško suopadno oglaša sa teorijom Dve kuće danas: etnička pripadnost je centralna za njihov set verovanja. Oni veruju da postoje Jevreji i da ima goja. Oni veruju da svih dvanaest plemena moraju da se asimiluju u pleme Jude i ne razumeju ili ne cene nijednu ulogu koju ostatak plemena mora da igra, jer to odstubi od onoga što vide kao glavnu glavnu glavnu ulogu.

Иak i oni Jevreji koji su razumeli da izgubljenih deset plemena mora biti rasuto, i da жe biti ponovo zajedno, nisu imali pojma kako izgubljenih deset plemena mogu biti ponovo u maљini kada njihove genealogije brzo nestaju. Definicija mesije je ona boћanskog pomazanog voрe koji vraжa izgubljene i rasute Izraele nazad u zemlju, i u veиni zavet, ali kako, Jevreji mora da su se zapitali, da li je iko ikada mogao da vrati Efraimite nakon љto su postali tako temeljno asimilirani, i viљe nisu mogli biti identifikovani genetski?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give