Chapter 8:

Dve Kuće Izraela

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Da li ste se ikada zapitali zašto SJEDINJENE DRŽAVE imaju poseban odnos sa Velikom Britanijom, ali i sa Izraelom? Ovo je objaљnjeno teorijom „Dve kuжe“. Ova teorija je toliko vaћna da жemo se viљe puta vraжati na to kroz ravnoteћu ove knjige.

Geneza je proroиka. Utvrđuje obrasce koji se ponavljaju kroz Sveto pismo. Na primer, kada Adam i Havvah (Eva) nisu sluљavali Yahweha, pali su iz njegove naklonosti (milost) i viљe nisu mogli da ћive u Njegovoj zemlji. Ovo je bila proroиka senka.

Izrael je imao dvanaest sinova, koji su bili otac dvanaest plemena Izraela. Uskoro жemo videti kako je deset severnih plemena nepoљtovalo Yahweh’s Torah, i time je palo iz njegove naklonosti, i (kao Adam i Havvah) je moralo da napusti Svoju zemlju. Zbog toga je Yahweh poslao Asirce da odnesu deset severnih plemena iz njegove zemlje, i rasuti ih u onome što se danas zove Sirija i Irak. Ovo je bilo jedno proroиko ispunjenje proroиke senke.

Dva južnjačka plemena (Džuda i Bendžamin) bila su poslušna Tori, pa ih je Yahweh ostavio u zemlji u vreme asirskih invazija. Vremenom, ova dva preostala plemena su se zvala samo Jevrejima. U prvom veku Jevreji su pali iz Yahwehove naklonosti zato što su odbili Ješu kao Mesiju. Zato Im Yahweh viљe nije mogao dozvoliti da ћive u zemlji, i on je rekao Rimljanima da ih proteraju. Ovo je bilo joљ jedno ispunjenje.

Prognanih deset severnih plemena na kraju su zaboravili na Yahweh i Torah, i oni su se ukrљtali sa asirskom narodu. Kada je Asirsko carstvo palo, osvojilo ga je nekoliko nacija iz različitih pravaca. Osvajači na severu i zapadu starog Asirskog carstva su, međutim, pokazali klasična izraelska ponašanja i karakteristike i počeli da budu uspešniji vojno. Takođe su bili prosperitetniji i pokazali su veće tehnološke inovacije. (To se može objasniti samo u duhovnom smislu. Videćemo kasnije kako su to sve blagoslovi koje Yahweh obećava svom narodu.)

Zauzvrat, kada su se imperije koje su osvojile Asiriju rasule, obrazac se ponovio. Imperije na severu i zapadu razvile su jaиe ekonomije. Imali su veжe tehnoloљke inovacije, i imali su viљe vojne veљtine. Deset severnih plemena je migriralo, da tako kažem, nevidljivim duhovnim procesom.

Ova nevidljiva duhovna migracija se nastavila kroz vekove, ali kada je stigla do severozapadne Evrope, nije ostalo više mesta za odlazak, pa su migracije privremeno zaustavljene. Vekovima kasnije, severozapadna Evropa je prošla protestantnu reformaciju. Zato љto su protestanti poиeli da traћe Yahwehovo lice direktno, i poиeli su da иitaju Yahwehovu reи, Yahweh je blagoslovio protestantski narod, иineжi ih najbogatijim, najjakoloљki uspeљnim i tehnološki najnaprednijim ljudima na svetu.

Čak i dok je Yahweh blagoslovio evropske protestante, došlo je do duhovne podele kada su protestantski separatisti odlučili da migriraju u Novi svet kako bi izbegli progon državnih crkava u Evropi. Želeli su da obožavaju Yahweh u skladu sa njihovim razumevanjem Svetog pisma (umesto kako njihove državne crkve kažu). Sjedinjene Države su jedna od nacija u kojoj su Yahweh-jeve vernosti otišle da traže versku slobodu u Njemu, i na kraju će postati najbogatija, militaristički najuspešnija i tehnološki najnaprednija nacija na svetu. Ovo je bio blagoslov koji je doљao od Yahweha.

Hajde da shvatimo da teorija Dve kuжe ne favorizuje nijednu rasu u odnosu na drugu. To samo pokazuje kako je Yahweh istorijski koristio evropske narode da širi dobre vesti o njegovom sinu širom sveta. To ne sugeriše nikakvu ultimativnu genetsku superiornost. U stvari, danas se najveći porast protestantizma održava u Aziji i na južnoj hemisferi. Gde god se ljudi pribliћe Yahwehu i Njegovom sinu, i pokuљavaju da slede Njegov duh, Yahweh жe poslati svoj blagoslov (individualno ili korporativno).

Moramo da znamo da Sveto pismo zove izgubljenih deset plemena kuжom Izraela, ili kuжom Efraima. Ako razumemo da su ovi uslovi promenljivi, možemo videti neke iznenađujuće stvari u Mesijinom ministarstvu.

Mattityahu (Matthew) 15:24
24 Ali on se javio i rekao, „Nisam poslat [at this time] osim izgubljenim ovcama u kući Izraela [the lost ten tribes].“

Razlog zaљto veжina Jevreja nije prihvatila Jeљuu na njegovom prvom рenoжem je taj љto on nije bio poslat po njih u to vreme. Umesto toga, On je poslat da započne dug, višesnični proces prepoštovanja izgubljenih deset severnih plemena kuće u Izraelu.

Ješua je uspostavio nazarenski veru. Međutim, kao što smo videli ranije, bezakonje hrišćanskog kolege takođe je bilo aktivno u Ješuno vreme (i u vreme apostola). Ova bezakonja hrišćanske varijacije usvojila je festivale bogosluženja sunca, a onda je rimski car Konstantin pomešao Mitraičke obrede i rituale sa hrišćanstvom kako bi se formirala katolička (univerzalna) vera. Poљto katoliиka vera uzdiћe rimske imperatore i pape iznad svoje braжe, carevi i pape su bili zainteresovani da љire svoju zamensku verziju Dobrih vesti љirom sveta, ali Yahweh иak koristi ovo za krajnje dobro.

Veж smo videli da je Nazareska vera imala poteљkoжa da se љiri izvan zemlje Izraela, jer ljudi nisu bili upoznati sa idejom da je Tora braиni zavet. Bilo je mnogo lakše džentlmenima da prihvate bezakonje hrišćanske verzije Dobrih vesti, nego da prihvate nazarensku veru poslušne Torahe. Hrišćanska varijacija je zato uspela da širi dobre vesti o jevrejskom Mesiju po svetu mnogo brže nego što bi Nazarenska vera mogla da uradi – da je uopšte mogla to da uradi.

Ali, kada je 1.260 godina ugnjetavanja papi završeno i kada se dogodila protestantna reformacija, ljudi su počeli da obraćaju pažnju na Sveto pismo, a ne na papu. Dalje, neki od njih su poиeli da traћe vezu jedan na jedan sa Duhom. Ironično, sva ova studija je dovela do raspada Mesijinog tela; Ali kao љto жemo kasnije pokazati, Yahweh poziva ostatke svog naroda da se vrati prvobitnoj nazareћenski izraelskoj veri, kao љto ih vodi Njegov Duh.

Jeљua nam kaћe da, iako se mnogi zovu, malo njih je izabrano.

Matijahu (Metju) 22:14
14 „Za mnoge se zovu, ali malo njih je izabrano.“

Sveto pismo nam govori da, iako su deca kuće u Izraelu kao pesak mora (koji se ne može ni numerisani ni prebrojati), samo će se ostatak vratiti.

Ješajahu (Isaija) 10:22
22 Jer, iako je vaš narod, O Izrael, bio kao pesak mora, ostatak njih će se vratiti; Uniљtenje жe biti preplavljeno pravednoљжu.

Ako kopamo dublje, vidimo korene dve kuće u Genezi. Jedanaesto dete Izraela nazvano je Džozef, a Džozef dva sina (Manasseh i Efraim). Džozefov otac Izrael rekao je da će Sejfš i Efraim biti smatrani dva odvojena plemena (što ukazuje da bi Džozef imao dvostruki deo nasledstva).

B’reisheet (Genesis) 48:5
5 „A sada su vaša dva sina, Efraim i Manasseh, koji su rođeni za vas u egipatskoj zemlji pre nego što sam došao kod vas u Egipat, moji; Kao Ruben i Simeon, oni će biti moji.“

Dok je pleme Josifa oduzeto, Manasseh i Efraim su dodati na njihovo mesto, tako da umesto da postoji dvanaest plemena u Izraelu, sada ih je bilo trinaest. Međutim, Levi inače nije među plemenima, jer je kasnije rasut među plemenima, da bi im bio ministar – tako da se taj broj sveo na dvanaest.

Kada su Josifova braća bila besna zbog njegovih snova, Džuda je predložio da ga prodaju u ropstvo u Egiptu.

B’reisheet (Genesis) 37:26-27
26 Džuda je rekao svojoj braći, „Kakav profit ima ako ubijemo našeg brata i sakrijemo njegovu krv?
27 Dođite i pustite nas da ga prodamo Išmaelitima, i neka naša ruka ne bude na njemu, jer on je naš brat i naše meso.“ I njegova braжa su sluљala.

Kada je Josif bio u Egiptu, bačen je u zatvor zbog preljube koju nije počinio. Ovo je predskazalo kako će naša jevrejska braća optužiti Nazarine za idolariju (to jes, duhovnu preljubu) za verovanje u Ješuu. Nazarenici su bili primorani da odu u svet (koji je vrsta duhovnog Egipta). Potom su „Dobre vesti“ odneli u kuću Izraela (koja se naziva i Kuća Josifa).

Nakon što je proveo vreme u zatvoru, Džozef je pozvan pred faraona zbog njegove sposobnosti da tumači snove. Zato što je pravilno protumačio faraonske snove, i davao mudre savete, Džozef je viđen kao mudar. Imenovan je da vlada celom zemljom Egipta, na drugom mestu samo faraonu lično. Josif je tada iskoristio svoju moć da pomogne faraonu da konsoliduje svoju vlast u Egiptu, i dobio je Asenath, ćerku egipatskog visokog sveštenika Poti-feraha, za ženu. Rodila mu je dva sina, Manasseha i Efraima.

Geneza 1 nam govori da se ћiva biжa razmnoћavaju posle svojih vrsta. Pošto se to odnosi i na ljude, možemo očekivati da Džozefova deca budu delimično dobri Jevreji (zbog Josifa), a delom duhovni pagani (zbog Asenatove oca, Poti-ferah). Ovo je u stvari ono љto vidimo. Protestantski hrišćani se generalno ponašaju kao da su delom Jevreji i delom pagani, mešajući brojne paganske obrede obožavanja sunca, rituale i festivalske dane u njihovo obožavanje.

Manassehovo ime se prevodi da жe zaboraviti svoj muиni i oиeovu kuжu. Ovo je proroиka slika Engleske, gde je poиela industrijska revolucija. Industrijska revolucija je pomogla britanskom narodu (i njihovim kolonijama) da zaborave na svoj muke. Nažalost, zaboravili su i očevu kuću (hram).

Dok su oba Josifova sina trebalo da postanu velika, Josifov mlađi sin Efraim trebalo je da postane veći od njih dvojice.

B’reisheet (Genesis) 48:12-16
12 Pa ih je Džozef doneo pored kolena, i poklonio se licem u zemlju.
13 I Josif ih je uzeo obojicu, Efraim desnom rukom prema izraelskoj levoj ruci, i Manasseh levom rukom prema izraelskoj desnoj ruci, i približio ih njima.
14 Onda je Izrael ispruћio desnu ruku i stavio je na Efraimovu glavu, koji je bio mlaрi, i levu ruku na Manassehovu glavu, svesno maљuжi rukama, jer je Manasseh bio prvoroрen.
15 i blagoslovio je Josifa, i rekao:
„Elohim, pred kojim su moji očevi Abraham i Isak hodali, Elohim koji me je hranio celog života do danas,
16 Anрeo koji me je iskupio od svih zla, blagoslovio je mlade! Neka moje ime bude nazvano po njima, i ime mojih očeva Abrahama i Isaka; i neka izrastu u mnošku usred zemlje.“

Ponekad prevodioci prave greške. U stihu 16, fraza „izrasti u mnoštvo u sred zemlje“ bolje se prevodi kao, „neka se zatežu kao mnoštvo riba usred zemlje.“

Geneza 48:16
16 „Anđeo koji me je iskupio od svih zla, blagoslovio je mlade! Neka moje ime bude nazvano po njima, i ime mojih očeva Abrahama i Isaka; I neka se zatežu kao mnoštvo riba usred zemlje.“
(16) הַמַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי מִכָּל רָע יְבָרֵךְ אֶת הַנְּעָרִים וְיִקָּרֵא בָהֶם שְׁמִי וְשֵׁם אֲבֹתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק | וְיִדְגּוּ לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ

Na hebrejskom, ova vrsta nagoveštaja se zove remez (רמז). Daje nam nagoveštaj nekog skrivenog značenja. Koji su ljudi izrasli u mnoљte usred zemlje, i usvojili ribu kao svoj simbol? Hrišćanski narod, naravno.

B’reisheet (Genesis) 48:17-19
17 Sada kada je Džozef video da je njegov otac [Israel] stavio desnu ruku na glavu Efraima, to ga je razočaralo; pa je uzeo očevu ruku da je ukloni sa Efraimove glave do Manassehove glave.
18 I Josif je rekao ocu: „Ne, moj oče, jer ovaj je prvorođeni; Stavi desnu ruku na njegovu glavu.“
19 Ali njegov otac [Israel] odbio i rekao, „Znam, moj sin [Joseph], znam. On [Manasseh] će takođe postati narod, i on će takođe biti veliki; ali zaista će njegov mlađi brat [Ephraim] biti veći od on, a njegovi potomci postaće mnoštvo nacija.“

U stihu 19, fraza „mnoštvo nacija“ je melo ha-goyim (מְלֹא הַגּוֹיִם). To se takođe može prevesti kao punoća ili potpuna potpuna nacija.
Naučnici imaju različita tumačenja o tome šta je punoća/kompletnost nacija, ali uzete u kontekstu, čini se da sugeriše da bi narod Efraimita na kraju postao mnoštvo (izraelskih) nacija koje su veće od svog starijeg brata (to jest, one su brojnije i prosperitetnije).

Prvobitno naseljena protestantskim hrišćanskim izbeglicama i separatistima, Amerika je bogatija i naseljenija od Engleske. To je „mnoštvo nacija“ u tome što je prvi put uspostavljena kao unija nezavisnih država. Dalje, Sjedinjene Države čine ljudi iz praktično svakog plemena i jezika i nacije – stoga služe kao punoća ili potpuna nacija.

U Pismu, imena su uvek proroиka. Efraimovo ime znaиi dvostruko plodonosno i иudesno. Kada traћimo protestantsko hriљжansku naciju koja je veжa od njenog starijeg brata (Engleska), je mnoљte naroda, i dvostruko je plodan i иudan blagoslov, jedini logiиni kandidat je protestantski hriљжanska Amerika. Zbog toga жemo иesto oslovljavati Ameriku kao proroиko pleme Efraima.

Međutim, Efraim se takođe može prevesti kao prašina, što znači izuzetno brojno (svuda). To se odnosi na rastuće telo hrišćana širom sveta koji se vraćaju svom nasleđu kao Izraeliti. U stvari, videćemo da je Yahweh oduvek planirao da spasenje (Yeshua) bude ponuđeno svakom plemenu, svakoj porodici, svakoj naciji i svakom klanu, tako da mnogi mogu biti spaseni i na istoku i na zapadu.

Mattityahu (Matthew) 8:11
11 „I kaћem vam da жe mnogi doжi sa istoka i zapada, i sesti sa Abrahamom, Isakom i Jakobom u Carstvo Nebesko.“

Ponekad grupe kao što su britanski Izraelci i hebrejski (crni) Izraelci pokušavaju da pretvore teoriju Dve kuće u rasnu stvar. Ovo je greљka. Yahweh nije briga koja smo boja ili rasa, jer Yahweh ne slavi u našem telu. U stvari, on uopšte ne mari za naš fizički izgled, već, on gleda samo u naša srca.

Šemuel Alep (1 Samuel) 16:7
7 Ali Yahweh je rekao Semjuelu, „Ne gledaj njegov [physical] ili njegov fizički ugled, jer sam ga odbila. Jer Yahweh ne vidi ono љto иovek vidi; Jer čovek gleda spoljašnji izgled, ali Yahweh gleda u srce.“

Poseban odnos koji postoji izmeрu SAD i Engleske je rezultat bratskog oseжanja koje postoji izmeрu Dћozefova dva sina, Manasseha i Efraima. Isto tako, odnos koji postoji između SAD i Izraela je odraz bratstva između kuće Josifa (Efraim) i kuće Džude.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give