Chapter 6:

Crkva: Odskočna daska

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.”

Odnosi između crkve i Nazarenog Izraela su složeni. Kasnije u ovoj knjizi pokazaćemo da crkva ispunjava proročanstva nad Misterioznim Vavilonu, koji je takođe opisan kao bludnica (Otkrovenje 17). Ona je bludnica jer nema bračni zavet (Torah).

U Pismu, mnoge stvari su “mač sa dve oštrice” koji seče u oba smera. S jedne strane, hrišćani su njegov narod – a sa druge strane hrišćani nisu njegov narod (bar ne u punom smislu). Potrebno je dobro duhovno sazrevanje da bi se videli hrišćani onakvi ljudovi, i da bi ih voleli (umesto da ih osuđujemo)– jer to je samo tako što ćemo voleti bilo koga (hrišćane, Jevreje, naše islamske rođake ili sekularne ljude) da ih na kraju možemo približiti istini.

Ješua je rekao ženi u bunaru da “pravi” vernici moraju da obožavaju Njegovog Oca ne samo u Duhu, već i u istini. Ovo je neverovatno vaћan aksiom.

Yochanan (John) 4:21-24
21 Ješua joj je rekao, “Ženo, veruj mi, dolazi čas kada ne ćeš ni na ovoj planini, ni u Jerusalimu, obožavati Oca.
22 [Samaritans] Obožavate ono što ne znate; mi znamo šta obožavamo, za spasenje [bukvalno: Ješua] je od Jevreja.
23 Ali иas dolazi, i sada je, kada жe pravi oboћavaoci oboћavati Oca duhom i istinom; Jer Otac ћeli takvog oboћavanja.
24 Elohim je duh, a oni koji ga obožavaju moraju da ga obožavaju duhom i istinom.”

Kada je Ješua govorio o istini, verovatno je mislio na definiciju u Svetom pismu (a to je Tora).

Tehilim (Psalms) 119:142
142 Vaša pravednost je večna pravednost, a Vaša Tora je istina.

Da bismo bili pravi oboћavaoci, moramo da oboћavamo Oca i u Duhu i u Tori. Ako ne oboћavamo i Duh i u Tori, onda smo na љirokom, lakom putu koji vodi ka uniљtenju.

Matijahu (Metju) 7:13-14
13 “Uđite kroz uzanu kapiju; Jer kapija je љiroka i put je lak koji vodi do uniљtenja, i ima mnogo onih koji je uzimaju.
14 I kapija je uska i put je ošamućen što vodi u život; a malo je onih koji ga naрu.”

Apsolutno je neophodno slušati glas Duha iz minuta u minut, i hodati po njemu. Međutim, samo sedam stihova kasnije (u istom opštem kontekstu), Ješua nas upozorava da će poteći velika grupa ljudi koji ga zovu “Gospod” koji neće ući u carstvo nebesko.

Matijahu (Metju) 7:21-23
21 “Ne жe svi koji mi kaћu, ‘Gospode, Gospode’, uжi u carstvo nebesko, veж oni koji uиine maљinu Mog Oca na nebu.
22 Mnogi жe mi reжi tog dana, “Gospode, Gospode, zar nismo proroиaиili u tvoje ime, izbacili demone u tvoje ime, i uиinili mnoga иuda u tvoje ime?”
23 I onda жu im se izjasniti, ‘Nikad te nisam upoznao; Odstupite od mene, vi koji praktikujete bezakonje [torahlessness]!’.”
Nekima je možda teško da prihvate ovo, ali hrišćani su jedina grupa ljudi koja se uklapa u ovu listu kriterijuma. Hriљжani su jedina grupa koja.

  1. Ima ih mnogo
  2. Zovi ga Gospod
  3. Proročanstvo u njegovo ime
  4. Proterao demone u njegovo ime
  5. Radi mnoga moćna dela u njegovo ime
  6. Oni su bezakonje (ne čuvaj Toru)

Ono što Ješua ovde govori je da čak i ako proročanstvo proročanstvo u njegovo ime, izbacimo demone u njegovo ime, i uradimo mnoga moćna dela u njegovo ime, ako smo bezakonja (to jest, ne pokušavamo da zadržimo Toru), otići ćemo u uništenje jer ne pokušavamo da održimo bračni zavet.

Ali zaљto bi Jeљua odbacio hriљжane, kada su hriљжani uglavnom odgovorni za љirenje dobrih vesti o njemu na иetiri ugla zemlje? Kao što ćemo videti u sledećih nekoliko poglavlja, hrišćanstvo je samo srednji korak u velikom višekoraиnom planu spasenja za celo иoveиanstvo. To je bio veoma važan korak, ali i dalje samo korak. Ako preduzmemo jedan ili dva koraka na dugom putovanju, i onda stanemo, nikada nećemo završiti putovanje – ili, u ovom slučaju, nikada nećemo završiti duhovnu transformaciju. Neжemo nauиiti kako da oboћavamo Oca i u Duhu i u istini (Torah). To znaиi da жemo propustiti metu.

Ako kaћemo da se drћiљ Jeљue, onda moramo da peљaиimo иak i dok je Jeљua hodala.

Johan Aleph (1 Džon) 2:6
6 On ko kaže da se pridržava Njega treba da hoda baš dok hoda.

Niko od nas nikada neжe biti savrљen kao Љto je Jeљua bio, ali je od suљtine vaћnosti da pokuљamo. Pokuљaжemo da odrћimo braиni zavet, da uрemo u љto viљe ljubavi. Neophodno je hodati duhom, ali je takođe neophodno da se zadrži istina/Tora.

Nazarenska vera se brže širila unutar zemlje Izraela nego hrišćanstvo, jer su Jevreji u zemlji shvatili da je Tora bračni zavet. Nazareжi u zemlji su bili “revnosni za Toru”, kao љto kaћe i Ja’akov (Dћejms).

Ma’asei (Akti) 21:20
20 I kada su to иuli, veliиali su Yahweha. I rekli su mu, “Vidiš, brate, koliko ima mnogo Jevreja koji su verovali, i svi su revnosni za Toru.”

Izvan zemlje je, međutim, bila drugačija priča. Helenizovani Jevreji nisu bili revnosni za Toru, a džentlmeni nisu razumeli da je Tora svadbeni zavet; Tako je helenizovanim Jevrejima i džentlmenima bilo mnogo lakše da prihvate bezakonje hrišćanstva, pošto je obećavalo iste večne nagrade sa manje rada.

Iako besprekorno hrišćanstvo nije originalna vera, ona služi važnoj funkciji. To olakšava džentlmenima da prihvate veru u jevrejskog Mesiju, čak i ako ne razumeju potrebu da održe njegov zavet. Hrišćanstvo je zato nesavršeno vozilo koje može da dovede gospodu u vezu sa Ješuom. Čak i ako veza nije savršena, ona ga približava njemu nego ranije.

Od suštinskog je značaja da razumemo taj princip približavanja ljudi ili odvođenja dalje. Kada neљto pribliћava Jeљuu, иak i na nesavrљeжi naиin, mi to to to toleriљemo, jer na kraju pribliћava ljude naљem muћu.

Marqaus (Mark) 9:38-40
38 Sada mu je Yochanan (John) odgovorio, rekavši: “Učitelju, videli smo nekoga ko nas ne prati kako baca demone u vaše ime, i zabranili smo mu jer nas ne prati.”
39 Ali Jeљua je rekao, “Ne zabranjuje mu, jer niko ko иini иudo u moje ime ne moћe ubrzo posle toga da priиa zlo o meni.
40 Za onog ko nije protiv nas je na našoj strani.”

U isto vreme, kada neko (obično vođa ili učitelj) vodi ljude dalje od Ješue, moramo imati na umu da oni nisu naši prijatelji.

Luqa (Luk) 11:23
23 “On koji nije sa mnom je protiv mene, a on koji se ne okuplja sa mnom raseja se.”

Zato je lakše voleti bespomoćne hrišćane (koji su obmanuti) nego voleti bezvredne hrišćanske vođe i nastavnike (koji su obmanuti). Iako su hrišćanski lideri i nastavnici obmanuti, Sveto pismo ih drži na mnogo višim standardima.

Ja’akov (Džejms) 3:1
3 Moja braćo, neka mnogi od vas postanu učitelji, znajući da ćemo dobiti strožu presudu.

Nakon što su Rimljani proterali Jevreje iz izraelske zemlje, Nazarinecima je bilo mnogo teže. Ljudi uglavnom slede princip najmanjeg truda, a besprekorna hrišćanska vera bila je mnogo privlačnija nežnim i helenizovanim Jevrejima, jer je obećala istu nagradu sa manje truda. Zbog toga je hrišćanstvo bilo jako, a nazarenska vera je počela da bledi.

Kako je hriљжanstvo poиelo da raste, u igru su doљle druge sile koje su ga modifikovale. U sledećem poglavlju videćemo kako je rimski car Konstantin uzeo besprekorno hrišćanstvo i spojio ga sa rimskim bogosluženjem dana da bi formirao katoličku (Univerzalnu) crkvu, koja je bila još jedno prelazno vozilo.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give