Chapter 1:

Želeti šta Ješua želi

Ako kažemo da volimo svog supružnika, da li onda razmišljamo o tome šta želi naš supružnik?

A ako kažemo da volimo Ješuu, da li onda razmišljamo o onome šta On želi?

Ponekad može biti teško znati šta naši supružnici žele, jer nam oni to uvek ne kažu direktno. Ipak, lako je znati šta Ješua želi, jer nam On to jasno kaže. Želi da odemo u sve narode i uronimo učenike u Njegovo ime i naučimo ih da čine sve što je On zapovedio.

Jevanđelje po Mateju 28: 19-20:
“19 Zato idite i naučite sve narode, uranjajući ih u Moje ime*,
20 i učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I evo, Ja sam uvek sa vama, sve do svršetka ovog doba. Amein.”

[* Zbog čega smo uronjeni samo u Ješuino ime, pogledajte „Uranjanje samo u Ješuino ime“, u Nazarećanskim studijama Pisma, Knjiga br 3.]

Mi takođe moramo uroniti vernike, ali učenik je više od vernika. Objašnjavamo šta su učenici u Vladavini Tore, u poglavljima „Sveštenici, učenici i vernici“ i u „Ješuinoj definiciji vere“. Prvobitna definicija bila je da učenici moraju da se odreknu života u ovome svetu, i ostatak života provedu pomažući Ješui da izgradi svoje carstvo ovde, na zemlji.

Jevanđelje po Luki 14: 33:
„33 Tako, dakle, niko od vas ko ne ostavi sve što ima ne može biti Moj učenik.“

Iako je to standard za sveštenstvo, s vremenom je standard za učenike pomalo popustio, tako da svako ko se žrtvuje za Njegovo carstvo, makar i onoliko koliko se žrtvovala udovica koja je dala dva novčića, mogu se smatrati učenikom ako se zaista žrtvuju. A ipak je najbolje da učinite sve što Ješua kaže, jer On nam govori da u budućnosti u nebesko carstvo neće ući svi koji zovu Ješuu Gospodarom (Učiteljem), već samo oni koji vrše volju Oca svoga na nebesima.

Jevanđelje po Mateju 7: 21-23:
21 „Neće svaki koji Mi govori: ‘Gospodaru, Gospodaru’, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji izvršava volju Moga Oca, koji je na nebesima.
22 Mnogi će Mi onoga Dana reći: ‘Gospodaru, Gospodaru, zar nismo prorokovali u Tvoje ime? Zar nismo isterivali demone u Tvoje ime? I zar nismo u Tvoje ime činili mnoga čuda?’
23 Tada ću im otvoreno objaviti: ‘Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od Mene, vi koji činite bezakonje (mimo učenja Tore)!’”

Da bismo ušli u carstvo nebesko, moramo držati Toru. Međutim, većina vernika ne zna šta je Tora, jer postoji mnogo „učitelja Tore“ koji podučavaju nešto drugo umesto da podučavaju Ješuinu Toru (možda zato što ne znaju o čemu se radi).

U Nazarećanskim studijama o Pismu, Knjiga br. 3, u „O promeni u Sveštenstvu“, pokazali smo da, kada je Ješua uspostavio svoj obnovljeni Melhisedekov red, došlo do promene (ili prenosa) u sveštenstvu, tako da se levitski red povukao, a red Melhisedeka je došao do izražaja. Istovremeno je došlo i do promene u aktivnoj Tori, tako da više ne praktikujemo Levitsku Toru (i to se neće ponovo učiniti sve do posle Armagedona, kada budemo vraćeni da živimo u zemlji).

Jevrejima poslanica 7: 12:
“12 A pošto se menja (prenosi) sveštenička služba, mora da se menja (prenese) i Tora.”

Kada se aktivno pomazanje prenelo sa levitskog reda na Melhisedekov red, Levitska Tora je postala neaktivana, a Ješuina Melhisedekijska Tora je postala aktivna.

Kao što objašnjavamo u Vladavini Tore, Dela 15 zapovedaju, kao i druga mesta u Pismu, Ješuinu Toru (Uputstva) uključujući i Veliko Poslanje i ono što se naziva Petostruka Služba u Efescima 4. Ova Petostruka Služba poziva na organizovanje drugačije nego što leviti ili rabini organizuju, jer je naša misija u rasejanju drugačija. Umesto da ujedinimo plemena oko fizičkog oltara u zemlji, ujedinićemo Ješuine učenike kao jedno telo, iako smo rasejani po svim zemljama.

Efescima poslanica 4: 11-16:
„11 I dao je (Ješua) neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovednici dobre vesti, neke da budu pastiri i učitelji,
12 kako bi pripremali svece za rad u službi i kako bi izgrađivali Mesijino telo,
13 dok svi ne dostignemo jedinstvo vere i saznanja o Sinu Elohimovom, u savršenog čoveka, do mere ugleda punine Mesijine;
14 da više ne budemo mala deca koju tamo-amo nosi svaki vetar učenja, prevarnih ljudi koji ih svojim lukavstvom dovode u zabludu,
15 nego, govoreći istinu u ljubavi, možemo porasti u svim stvarima u Njemu koji je poglavar – Mesija,
16 iz koga je celo telo sastavljeno i spojeno zajedno kroz spojeve koji ga opslužuju u skladu sa efikasnim delovanjem u meri svakog dela, čineći da telo raste na izgradnji samog sebe u ljubavi.“

Stih 13 nam kaže da praktikujemo ovaj petostruki poredak dok ne postignemo jedinstvo vere. To će se, naravno, desiti tek nakon Armagedona, što znači da mi i dalje moramo da se organizujemo i radimo na ovaj način. I ovo je i dalje „poštovanje Tore“, iako su se struktura i pravila promenila, i dalje delujemo po istim principima i propisima.

Psalmi 119: 45:
„45 I hodaću u slobodi, jer tražim Tvoje zapovesti.“

Potrebna nam je sloboda da u rasejanju možemo ići slobodno, jer će u rasejanju biti mnogo situacija koje nisu obuhvaćene Levitskom Torom.
Nadalje, naša misija je uroniti učenike u Ješuino ime u svim narodima i naučiti ih da rade sve što On zapoveda (stih 20). Pravila su nužno malo drugačija od pravila za Levija, jer pravila za Levija ne pozivaju da se učenici uranjaju u Ješuino ime i ne uče ih da se pokoravaju svemu što je On rekao.

Jevanđelje po Mateju 28: 19-20:
“19 Zato idite i stvorite učenike u svim narodima, uranjajući ih u Moje ime,
20 i učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I evo, Ja sam uvek sa vama, sve do svršetka ovog doba. Amein.”

Ipak, i u Levitskom i u Melhisedekovom redu, cilj je da se uspostaviti Elohimovo carstvo ovde, na zemlji.

Jevanđelje po Mateju 6: 9-10:
„9 Ovako se, dakle, molite: Oče naš koji si na nebesima, neka je odvojeno/posvećeno ime Tvoje,
10 neka dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.“

Kao što objašnjavamo u Vladi Tore, u Delima 15 i Otkrivenju i Poslednjim Vremenima, Ješuino carstvo će biti uspostavljeno kao duhovna vlada sveta posle Armagedona, a mi i naša deca ćemo vladati nad njim.

Knjiga proroka Danila 7: 27:
„27 A carstvo, vlast i veličanstvo carstva pod svim nebesima daće se narodu, svecima Najvišega. Carstvo je njihovo carstvo večno, i sve će Mu vlasti služiti i biće Mu poslušne.”“

Dakle, u veoma realnom smislu, Ješua želi da formiramo buduću vladu sveta. A ako to radimo verno, On će biti zadovoljan sa nama. Ali ne možemo samo da razgovaramo o tome, to moramo i da uradimo. To znači da moramo biti mudri i disciplinovati sebe da bismo činili sve što On kaže, tako da se možemo održati u nevolji.

Jevanđelje po Mateju 7: 24-27:
24 „Stoga je svaki koji sluša Moje reči i izvršava ih sličan mudrom čoveku koji je svoju kuću sazidao na steni.
25 Pade kiša i naiđe bujica, i vetrovi dunuše i obrušiše se na tu kuću, ali ona se ne sruši jer joj je temelj bio na steni.
26 A svaki koji sluša Moje reči i ne izvršava ih, sličan je ludom čoveku koji je svoju kuću sazidao na pesku.
27 Pade kiša i naiđe bujica, i vetrovi dunuše i sručiše se na tu kuću, i ona se uz silan tresak sruši.”

Ješua je govorio u poređenjima tako da će oni koji su mudri čuti i razumeti i raditi sve što On kaže (dok oni koji nisu mudri neće).

Ako smo mudri, hoćemo li želeti ono što Ješua želi?

A ako to želimo, šta bismo onda trebali činiti?

Šta bi Ješua želeo od svoje neveste?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give