Chapter 13:

Presecite poreze na pola

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Na zadnjem deo američke dolarske računnice nalazi se nedovršena piramida sa Sotoninim „Sveviđenim okom“, i stihom koji najavljuje rađanje sekularnog „Novog svetskog poretka“ („Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum“). Ali ako je sekularni Novi svetski poredak Sotoni pokušaj da vlada svetom bez Jahveha, onda je ‘Stari svetski poredak’ svet gde je Yahweh obožavan i uplašen? I kako da se vratimo na to? I, zanimljivo, zaљto жe povratak u Yahwehov stari svetski poredak znaиajno poveжaжi vaљe prihode, smanjiti poreze, i dozvoliti vam da platite sve svoje stvari, sve u isto vreme?

Odgovor je jednostavan: Yahweh’s Old World Order iseče sekularne posrednike u vladi.

Kao što se nadamo detaljima u budućoj studiji, ‘Tithes and Nudes, staro i novo’, Sveto pismo nam govori da će sve pločice, pokloni i ponude biti dovedeni do jedne centralne tačke, a zatim preraspodeliti u celosti. Ovo je model koji je koriљжen u Templ tajmsu, kao љto je ilustrovano u Nehemiji 10:35-39.

Nehemija (Nehemiah) 10:35-39
35 I napravili smo uredbe da dovedemo prvo voжe naљeg tla i prvo voжe svih voжa svih drveжa, iz godine u godinu, u Kuжu Jahveha;
36 da dovedemo prvorođenog našeg sina i našu stoku, kao što je zapisano u Tori, i prvorođeno naše stado i naša stada, u kuću našeg Elohima, sveštenicima koji su sveštenici u kući našeg Elohima;
37 da donesemo prvo voće našeg testa, naše ponude, voće sa svih vrsta drveća, novo vino i ulje, sveštenicima, u magacine kuće našeg Elohima; I da dovedemo naљu zemlju Levitima, jer Leviti treba da dobiju naљe poljoprivredne zajednice.
38 I sveštenik, Aronov potomak, biće sa Levitima kada Leviti dobiju tite; A Leviti жe doneti desetinu tita u kuжu naљeg Elohima, u prostorije skladiљta.
39 Za decu Izraela i decu Levija doneće ponudu žita, novog vina i ulja u magacine gde su članovi svetilišta, gde su sveštenici koji su sveštenici i čuvari kapija i pevači; I neжemo zanemariti kuжu naљeg Elohima.

Kada su sve tite i ponude donete na jednu centralnu lokaciju (tj. Hram), starešine svešteničke i levitičke klase su tada bile u mogućnosti da osiguraju da se pločice i ponude pošteno distribuiraju među sveštenicima, i Levitima. To je bilo važno, jer iako su sveštenici i Leviti penzionisani iz Hrama u 50. godini života, oni su i dalje bili u mogućnosti da obavljaju druge vredne nastavne uloge unutar svešteničkih zajednica (na primer, da predaju u ješu).

Kao i u hramu, kada se izgradi Treći hram, ovaj sistem će morati ponovo da se uvede, jer ne samo da će morati da budu sveštenici i Leviti koji će se pobrinuti za cijele naroda na festivalima, već će biti i administrativnih i nastavnih zadataka koje treba da se reše, a nove generacije sveštenika i Levita moraju da se obučavaju. Ukoliko ne postoje neki utvrđeni načini da se novac pošteno distribuira, ovaj sistem ne može da preživi, niti da se uspostavi.

Ovaj sistem ima paralelu u danaљnje vreme. Ima mnogo razliиitih darova i mnogo razliиitih poziva.

Qorintim Aleph (1. Cor.) 12:27-31
27 Sada ste Mesijevo telo, i članovi pojedinačno.
28 I Elohim ih je postavio u skupštini: prvo apostoli, drugi proroci, treći učitelji, posle tih čuda, zatim darovi isceljenja, pomažu, administracije, vrste jezika.
29 Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi uиitelji? Jesu li svi radnici иuda?
30 Da li svi imaju darove za izlečenje? Da li svi priиaju jezikom? Da li sve tumačiš?
31 Ali iskreno ћeliљ najbolje poklone. A ipak ti pokazujem odliиniji naиin.

U poиetku se moћda иini da postoji paralela sa poslovnim svetom: da oni koji bolje propovedaju dobijaju viљe podrљke naroda. Iako moћda postoji neki element istine u ovome, ova analogija se raspada. U stvari, postoji mnogo različitih poziva, ali pošto u Telu danas ne postoji kohezija, oni koji su pozvani na predavanja (a posebno oni koji su upadljivi, visokog profila i/ili koji prodaju njegovu reč, suprotno Reči) u osnovi dobijaju sva sredstva, dok oni koji možda nisu ostvareni kao pisci, ali koji ipak mogu da obavljaju veoma važne funkcije dobijaju vrlo malo sredstava. Takođe postoji problem u tome što oni čije je ministarstvo siromašnima, udovicama, siročićima ili onima koji žive u oblastima trećeg sveta u osnovi dobijaju vrlo malo podrške. Ovo je daleko od modela koji Yahweh komanduje u Tori, a to je da se sav novac dovede do jedne centralne taиke, i onda da se preraspodeli na parиu, kako bi se obezbedile sve te stvari.

Deo problema je samo funkcija gde se nalazimo: u disperziciji, gde ne postoji prava kohezivnost u telu Efraima, kako se ubeđuje oni upadljivi, istaknuti nastavnici koji dobro zarađuju u prodaji knjiga da podele svoju ‘zaradu’ sa onima koji rade važan posao, ali koji možda nisu pozvani da predaju Ili čije je ministarstvo siromašnima?

Moj predlog je da kada se vratimo na zemlju, diplomirani sistem poreza na dohodak i porez na dohodak mora biti zamenjen dve i jedne trećine tore. Kao što se nadamo da ćemo pokazati u predstojećoj studiji, „Tithes and Nudes: Old and New“ (koje su beleške dostupne na stranici Slobodnih studija), Tora nam govori da ljudi treba da daju prvu dosu za sveštenstvo. Drugi put će ih zadržati, kako bi platili sebi i svojim porodicama da odu na festivale. Treći tita (koji se daje tek u trećoj i šestoj godišnjoj) onda ide siromašnima.

Godine 1. desetina 2. destina 3. destina Ukupno
1 10% 10% 20%
2 10% 10% 20%
3 10% 10% 10% 30%
4 10% 10% 20%
5 10% 10% 20%
6 10% 10% 10% 30%
7 10% 10% 20%

Osnovni model je 20/20/30, 20/20/30, 20. Primećujete da se jedan „odmara“ (daje samo 20%) dve godine pre nego što je dao ‘sve’ (30%), a onda se još dva puta odmarao pre nego što ponovo da ‘sve’. A onda se odmara dodatno vreme pre nego љto ciklus poиne ispoиetka. Ovde postoji mnogo duhovnih paralela, kako za vežbanje, ljudsko zdravlje, učenje i mentalne aktivnosti, tako i mnoge druge stvari koje ćemo morati da istražimo na drugim mestima.

Međutim, zato što je Izrael uvek imao neprijatelje, i zato što je u današnje vreme državama potrebno sofisticirano elektronsko naoružanje za svoju odbranu, a pošto Leviti ne treba da idu u bitku, u veoma realnom i praktičnom smislu takođe mora da postoji porez od 10 procenata za kraljevstvo (to jest, vlada i vojska), kao što je utvrđeno u Prvoj Samuel Eight.

Shemuel Aleph (1. Samuel) 8:10-18
10, Semjuel je rekao sve Yahweh reči ljudima koji su mu tražili kralja. 11 I rekao je, „Ovo жe biti ponaљanje kralja koji жe vladati tobom: on жe uzeti vaљe sinove i imenovati ih za svoje koиijaљe i biti njegovi konjanici, a neki жe trиati pred njegovim koиijama.
12 On će imenovati kapetane preko svojih hiljada i kapetana tokom pedesetih, neke će odrediti da se oru i pobnje žetva, a neki da naprave svoje ratno oružje i opremu za svoje kočije.
13 Vodiće vaše ćerke da budu parfemi, kuvari i pekari.
14 I on жe uzeti najbolje od vaљih polja, vaљih vinograda, i maslinjaka, i dati ih svojim slugama.
15 On жe uzeti desetinu vaљeg ћita i vaљe berbe, i daжe ga svojim oficirima i slugama.
16 I on жe uzeti vaљe muљke sluge, vaљe ћenske sluge, vaљe najbolje mlade ljude, i magarce, i staviti ih na posao.
17 Uzeжe desetinu vaљih ovaca. A ti жeљ biti njegove sluge.
18 I vi ćete plakati u tom danu zbog svog kralja koga ste sami izabrali, a Yahweh vas neće čuti tog dana.“

Prvo nas Semjuel 8 nauиi da ako izaberemo kralja za sebe, umesto da podrћimo иoveka koga Jahweh izabere za nas, jednog dana жemo plakati zbog svog oporezivanja. Zar ovo nije baљ situacija u Americi danas?

Neki vernici tumače Prvog Semjuela Osmicu kao opravdanje za anarhiju, ali to nije tačno. U stvari, Yahweh čak proriče da će Izrael imati kralja: samo, Izrael je trebalo da ima kralja Jahveha po izboru. Trebalo je da bude pravedna, i trebalo je da se fokusira na služenje Yahweh-ovom narodu (a ne onom sebi).

Devarim (Deuteronomy) 17:14-20
14 „Kada dođete u zemlju koju vam Yahweh vaš Elohim daje, i posedujete je i boravite u njemu, i kažete, ‘Postaviću kralja iznad sebe kao i sve nacije koje su oko mene’.
15 sigurno жeљ postaviti kralja nad tobom koga Yahweh tvoj Elohim izabere; Jedan od tvoje braжe жeљ biti kralj nad tobom; Ne smeљ da postaviљ stranca nad tobom, koji ti nije brat.
16 Ali on neжe mnoћiti konje za sebe, niti жe izazvati da se ljudi vrate u Egipat da mnoћe konje, jer vam je Yahweh rekao, ‘Neжete se vratiti na taj naиin ponovo.’
17 Neće množiti žene za sebe, da mu se srce ne bi okrenulo; Niti жe umnoћaиi srebro i zlato za sebe.
18 „Takoрe жe biti, kada sedne na presto svog kraljevstva, da napiљe za sebe kopiju ove Tore u knjizi, od one pred sveљtenici, Levitima.
19 I biжe sa njim, i on жe ga иitati sve dane svog ћivota, da moћe nauиiti da se plaљi Yahweh svog Elohima i da pazi da posmatra sve reиi ove Tore i ovih statuta,
20 da mu srce ne moћe biti podignuto iznad braжe, da se neжe okrenuti po strani od zapovesti na desnu ili levu stranu, i da moћe da produћi svoje dane u svom kraljevstvu, on i njegova deca usred Izraela.

Yahweh je proroиio da жe poиeжi kralj; Ali da je želeo skromnog kralja, koji je čitao iz njegove reči svaki dan, i čije srce nije podignuto iznad njegove braće. U suљtini, trebalo je da bude љef vojske.

Primećujete, onda, da u Yahweh-ovom modelu, ljudi drže drugu tinu. Kao što se 25% svih potrošačkih troškova u Americi odvija za Božić, svrha drugog tijela je da se plati ljudima da idu na festivale, ali i da plate ono što njihova srca žele da kupe za to vreme.

Pošto bi hodočasnici trebalo da daju dodatnu desetu kraljevu/vladi (u osnovi za vojsku), ali onda mogu da zadrže drugu vojsku za sebe i svoje porodice, u osnovi ono što mi imamo je veš. U Yahweh-ovom modelu još uvek dajemo 20/20/30/20/20, ali to uključuje i porez od 10% od Prvog Semjuela Osam.

Godine % Tithe % poreza Minus 2d Tithe Ukupno
1 20% +10% -10% 20%
2 20% +10% -10% 20%
3 30% +10% -10% 30%
4 20% +10% -10% 20%
5 20% +10% -10% 20%
6 30% +10% -10% 30%
7 20% +10% -10% 20%

Ali ako je ovo Yahweh-jen sistem, kako жe onda poveжaжi vaљe prihode, smanjiti poreze, i dozvoliti vam da platite sve svoje stvari, sve u isto vreme?

Uzmite u obzir da po Yahweh-ovom modelu, nema poreza na promet, i nema poreza na državne prihode, ili poreza na gas. Takođe nema poreza na nasledstvo, jer osim sveštenika i Levita (čija je dužnost da služe Jahvehu i drugim plemenima), Yahweh želi da njegovi ljudi ostave nasledstvo za svoju decu.

Mišl (Poslovice) 13:22
22 Dobar čovek ostavlja nasledstvo deci svoje dece,
Ali bogatstvo greљnika se иuva za pravedne.

U Yahweh’s Starom svetskom poretku, nema dodatnih natka. Tri tite i dodatnih 10% paušalnog poreza pomenutog u Prvoj Samuel Eight bi trebalo da plate za celu vladu, od početka do kraja. Postoje samo dva proviza: da ljudi moraju da provedu ceo Drugi Tithe tokom festivalske sezone na šta god im srce želi, bilo da je to putovanje u Jerusalim, lep hotel, novi auto, novi TV, novi stereo, novi mobilni telefon, nova računarska oprema, ili šta god žele i mogu da priušte. Svaki deo Drugog Tita koji nije potrošen tokom festivalske sezone biće dodeljen sveštenstvu. I, kao љto se nadamo da жemo objasniti u buduжoj studiji o titesima, drugi provizo je da sveљteniљtvo takoрe uиestvuje u malom delu treжeg tita u vreme kada oni upravljaju distribucijom treжeg tita. Međutim, cilj ostaje da velika većina trećeg tita bude podeljena siromašnima, udovici i siročetu (jer im je to potrebno).

Ali ipak, kako ovo štedi novac?
Uzmite u obzir da u današnje vreme, sa većim veličinama sinagoge i opremom za elektronsko emitovanje, nije potreban jedan Levit za svakih dvanaest drugih plemena, osim u Hramu u festivalsko vreme. U osnovi, svi Leviti moraju da dođu u Hram nedelju dana pre festivala da se pripreme, a onda im je potrebno još nedelju dana posle festivala, da odstu. Meрutim, љta жe svi ti sveљtenici i Leviti uraditi do kraja godine?

Čovekova mudrost predlaže odvajanje religije i države. Ovo bi u početku moglo da izgleda opravdano, zbog činjenice da su Moše (Mojsije) i Aharon (Aron) bili dve odvojene osobe, jedan je u suštini vodio vladu, a drugi koji je vodio sveštenstvo. Međutim, nemojmo izgubiti iz vida činjenicu da su obojica bili i fizička i duhovna braća, i obojica su bili potomci Levija.

Ako postoje tri glavne kancelarije u Pismu (one kralja, sveštenika i proroka), primetimo da je Prorok Moše služio kao sudija, što je u suštini mešavina proroka i kralja; I bio je levite: tako da ne postoji skriptouralna osnova za podelu između verovanja i države. Takva podela se nigde ne nalazi u Pismu; I, kao љto жemo videti, niti je poћeljno.

Dok Amerika ima jednu od najnižih stopa oporezivanja od bilo koje industrijalizovane nacije, prosečan Amerikanac i dalje radi do negde u petom mesecu godine (‘maj’), samo da bi platio sve svoje poreze. Tako sa porezom na promet, porezima na nasledstvo, porezima na dohodak, porezima na gas, porezima za to, i porezima za to, prosečan Amerikanac plaća više od 40% svih svojih prihoda od poreza. Onda, povrh svega, ako želi da da Yahwehov rad mora još više da oporezuje sebe, tako da mu više nije ostalo ništa da ostavi kao nasledstvo za svoju decu. Da li je ovo stvarno Yahwehov naиin?

Mišl (Poslovice) 14:12
12 Postoji naиin koji иini se ispravom иoveku, ali njegov kraj je naиin smrti.

Zato љto muљkarci misle da znaju bolje od Yahweha, i ne ћele da se podvrgnu njegovim instrukcijama, ljudi su podigli sve vrste sekularnih vladinih agencija иija je svrha da potisnu Jahvehov prirodni poredak. Muљkarci su pali na ovo jer prirodnom umu izgleda lakљe da osnova sekularne agencije nego da se podvrgne Tvoracinim instrukcijama. Međutim, istina je da ove sekularne vladine institucije na kraju stvaraju više problema nego što u početku rešavaju; I tako vlada postaje sve veжa i skuplja, i druљtvo polako poиinje da se degeneriљe.

Kao rezultat čovekovog napora da se poboljša na Yahweh-ovom putu, sekularne škole uče decu da ne veruju u Stvaranje (već da veruju u alternativnu teoriju koja ne poziva na verovanje u Yahweh Elohim), čime se postavlja pozornica da se čitave generacije udvaraju Prevarantima. Umesto da pomognu u korenu i uspostavljanju porodica u Jahvehovog prirodnog poretka, ove sekularne vladine kancelarije zapravo pomažu da se porodice razdvoje (a zatim ih razdvoje). I dok oni možda i ne shvataju šta rade, ove sekularne agencije u suštini rade ono što je satanista Alister Krauli naveo u svom manifestu iz 1800-ih: uništavaju brakove.

Predlažem da se uštedi ne samo novac, već i da se izleče bolesti judeo-hrišćanskog društva, da se sva ova radna mesta u državnim službama dodele obnovljenom Melchizedekijsko-levitičkom sveštenstvu u vreme kada ne služe u Trećem hramu. Iskoristite ih da u potpunosti zamenite ove sekularne agencije dodeljivanjem ovih funkcija sveštenstvu. Tako ćemo ukidanjem sekularnih posrednika uštedeti bar polovinu (ili više) na našim porezima.

Po modelu koji predlažem, kada ne služe u Hramu, Leviti će imati druge profesije kao nastavnici, vatrogasci, policajci, sudije, socijalni radnici (tj. treći radnici), državni službenici, agenti za prikupljanje obaveštajnih podataka, izgradnja puteva, javni radovi, infrastruktura i sve ostalo što sekularni porezi trenutno plaćaju. Na taj način, sveštenici i Leviti bi u osnovi preuzimali svaki aspekt moderne vlade osim vojske (što je ono što bi većina od deset posto paušalnog poreza prvog Semjuela Osam platila).

Po Yahweh-ovom modelu, Sveto pismo će biti naučeno u našim školama kao temeljni tekst svih učenja, a Sveto pismo će takođe ponovo biti uspostavljeno kao primarna centralna tačka cele vlade. Na taj način, većina naših društvenih bolesti bi jednostavno nestala, jer bi sveštenicima bilo dodeljeno da pamte na obrazovanje naše dece, kao i na administraciju naših sudova. Kao rezultat toga, vera i porodica biće obnovljeni kao centralne centralne tačke društva.

Po Yahweh-ovom modelu, ne bi bilo poreza na promet, i poreza na nasledstvo, jer Yahweh im nije komandovao. Diplomirani porez na dohodak biće eliminisan. Jedini dodatni porez bio bi porez na egzodus hrama 30:13, koji iznosi oko 0,12 USD po poseti.
Po Yahweh-ovom modelu nema poslovnih poreza, ali takođe nema poreskih rupa. Nema poljoprivrednih subvencija, niti favorizovanja prema sindikatima. Postoji samo 20/20/30,/20/20/30,/20 tit/poreski sistem, dok jedan odmara dve godine (20%) pre nego što plati pun iznos (30%), a zatim se ponovo odmara nakon što to uradi dva puta.

Po Yahweh-ovom nareрenju, ne samo da su sve vrste nepotrebnih dupliranih troљkova jednostavno izbrisane, veж postoji i potpuno ujedinjenje Yahweha i drћave. Izrael жe biti obnovljen kao љto je bio u stara vremena, i proseиan иovek se viљe neжe oseжati toliko zbrisano sekularnim porezima da ne oseжa da moћe da priuљti da plati svoje tite. U stvari, proseиno pleme жe platiti samo otprilike polovinu onoga љto trenutno plaжa porezom, ostavljajuжi mnogo viљe novca u dћepovima.

Sve društvene pritužbe se rešavaju kroz sinagogu preko Procesa Metju 18, a apeli idu beit Din Gadol, a sve to plaćaju nici naroda. Tako sekularni sudski sistem može eliminisati, kao i zatvorski sistem, jer se pravda prvo može učiti u školama, a zatim se može sprovoditi u sudskom sistemu koji vodi sveštenstvo.

Ovaj model je pobeda za sve strane. Sveštenstvo ima ugrađeni podsticaj da održi izraelsku ekonomiju jakom, jer kako lični prihodi odminju, tako raste i narodnjača, koja se zasniva na ravnom procentu. Takođe, pošto nema poreskih rupa bogati će uvek plaćati svoj pošteni deo, dok će porezi prosečnog čoveka biti prepola smanjeni. Nacija жe biti ponovo spojna kao jedna u Njemu, i Yahwehova reи viљe neжe biti prodata za profit. Jedini pravi gubitnik жe biti Satana.

Jedno od rešenja koje često predlažu američki političari je da „napijamo bogate vlasnike preduzeća“, a zatim potrošimo sav njihov novac na socijalne programe. Ne samo da im to oduzima pravo da ostave nasledstvo svojoj deci, nego trošenje novca za finansiranje sekularnih agencija na kraju uzrokuje više bolesti nego što to rešava, jer podriva (i na kraju uništava) porodicu. Sotona oboћava ovo.

Napomenujmo i da se preduzeća u suštini započeju kroz kapitalne investicije. To je da se, svidelo se to njemu ili ne, kapitalne investicije u suštini stvaraju radna mesta. Bez kapitalnih investicija nema novih radnih mesta. I, u Yahweh-ovom sistemu ne postoje banke za pozajmljivanje drugim Izraelcima, jer Izraelcima nije dozvoljeno da naplaćuju jedni drugima kamatu (npr. Egzodus 22:25, Leviticus 25:36).

Yahwehov sistem omoguжava bogatstvo. To jest, Yahwehu ne smeta što je njegov narod imućan, pod uslovom da je stečen e-džej. Međutim, ako nema banaka (jer nijedno preduzeće ne želi da pozajmljuje ljudima novac ukoliko ne mogu da naplate uziju), i ako nema ‘anđeoskih investitora’ (kapitalista preduzeća), gde onda vlasnik malog preduzeća može da ode da pozajmi novac za početak svog novog biznisa?

Isaija proroиava da kada se narod Efraimita vrati u izraelsku zemlju, bogatstvo Рentila poиeжe da teиe u zemlju Izraela.

Ješajahu (Isaija) 60:4-5
4 „Podignite oči svuda okolo, i vidite: Svi se okupljaju, dolaze kod vas; Vaљi sinovi жe doжi izdaleka, a vaљe жerke жe biti dojene pored vas.
5 Onda ćete videti i postati blistavi, i vaše srce će oteći od sreće; Zato љto жe obilje mora biti okrenuto tebi, bogatstvo Рentila жe doжi do tebe.

Da li je moguće da je mehanizam kojim će se to dogoditi da sa smanjenjem poreza i podsticanim kapitalnim investicijama, inventivni jevrejski i efraimiti umovi uspostave nova preduzeća koja će ekonomski dominirati tržištem? I da nijedna druga zemlja neće moći da se takmiči, jer sa ukinutim zatvorima, socijalnim bolestima na otvorenom, Jevrejima i efraimitima koji rade zajedno u poslu, kombinovano Dvanaest plemena Jahveha će biti nezaustavljiva kombinacija?

Psalmovi takoрe govore o ovome. Psalmi 2:7-9 nam govore da Jeљua ima moж nad narodima, da vlada njima gvozdenom љipkom.

Tehillim (Psalms) 2:7-9
7 „Proglasiću dekret: Yahweh mi je rekao, ‘Ti si moj sin, danas sam te zagrizao.
8 Pitajte mene, i daću vam nacije za vaše nasledstvo, i kraj sveta za vaše vlasništvo.
9 Polomiжete ih gvozdenom љipkom; Poиeжeљ da ih komadiжeљ kao grnиarijanski brod.“

Međutim, Ješua ne može biti fizički prisutan u tom periodu, jer nam Sveto pismo takođe govori da će sveci vladati i vladati umesto Ješue, sa gvozdenom šipkom.

Hitgalut (Otkrovenje) 2:26-27
26 I onog ko savlada (Izrael) i zadrži moj rad do kraja, njemu ću dati moć nad narodima —
27 ‘Vladaće njima štapom od gvožđa; oni će biti isečeni na komade kao što su grnčarski brodovi— kao što sam i ja dobio od mog oca….

U Psalmu 2:7-9, Ješhua kaže da mu je njegov otac Jahveh dao ovlašćenje da vlada nacijama gvozdenom šipkom. Međutim, u Otkrovenju 2:27, Ješhua kaže da će njegov narod vladati nacijama za Njega (kao njegovo telo). Tako će Ješua biti na nebu, a njegovo telo (Izrael) će vladati za njega, ovde na zemlji.

U Otkrivenje i Kraj Vremena izneti smo naљ plan za vraжaj izgubljenih deset plemena Izraela na kopno, i postavljamo temelje za novu kombinovanu vladu plemena Dvanaest plemena. Ova studija vam može pomoći da shvatite kako sve ove stvari mogu i koje će se shući u godinama koje su pred nama; I kako moћeљ da uиeљ u njima.

U ime Jeshua,

Amajna.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give