Chapter 10:

Poslušnost Vladi v2.0

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

U ranijoj verziji ovog članka tvrdili smo da je uvek bilo ispravno podvrgnuti se vladama koje su postavljene iznad nas, na osnovu Rimljana 13 i drugih stihova. Međutim, dalja studija je otkrila da, iako je ovo opšte pravilo, postoje trenuci kada Yahweh očekuje da ne povinuje vladu. Nastavimo molitvu.

Jedno opšte pravilo je da uvek treba da poštujemo svaku vladu koju je Jahveh legitimno pomazao. Na primer, kada je kralj Šaul (Saul) shvatio da će Dejvid sedeti na prestolu umesto svog sina Džonatana, kralj Šaul je pokušao da ubije Dejvida. Иak i kada je kralj Љao isporuиen u Davidovu ruku u peжini u stenama divljih koza, Dejvid nije hteo da obori Љoula, jer je Љao bio Jahvehov pomazani voрa vlade. Toliko je Dejvid to ozbiljno shvatio.

Šemuel Alep (1. Samuel) 24:1-13
1 Sada se desilo, kada se Љal vratio iz sledeжih Filistejaca, da mu je reиeno, rekavљi, „Zapiљi! Dejvid je u divljini En Gedija.“
2 Onda je Љal uzeo 3000 odabranih ljudi iz celog Izraela, i otiљao da traћi Dejvida i njegove ljude na stenama divljih koza.
3 Pa je doљao do ovиijih oиiju pored puta, gde je bila peжina; A Љao je otiљao da se pobrine za svoje potrebe. (Dejvid i njegovi ljudi su odseli u pećini.)
4 Onda su mu Davidovaci rekli, „Ovo je dan kada ti je Yahweh rekao, ‘Gle, ja жu ti predati neprijatelja u ruku, da жeљ mu moћda uraditi onoliko koliko ti se иini dobro.’ Dejvid se pojavio i tajno odsekao ugao Šaulovog ogrtača.
5 Sada se desilo da ga je Davidova srca mučila jer je isekao Šaulu ogrtač.
6 I rekao je svojim ljudima, „Yahweh zabranjujem da uradim ovo mom gospodaru, Yahweh je pomazan, da ispruћim ruku protiv njega, videvљi da je pomazani Yahweh.“
7 Dejvid je obuzdao svoje sluge ovim rečima, i nije im dozvolio da ustanu protiv Šaula. I Љal je ustao iz peжine i krenuo svojim putem.
8 David se takođe pojavio nakon toga, izašao iz pećine, i dozvao Šaula, govoreći, „Moj gospodar kralj!“ I kada je Љao pogledao iza njega, Dejvid se sagnuo licem u zemlju i poklonio se.
9 I Dejvid je rekao Šaulu: „Zašto slušate reči ljudi koji kažu: ‘Zaista Dejvid traži vašu štetu’?
10 Vidi, danas su tvoje oиi videle da te je Yahweh danas predao u moju ruku u peжini, i neko me je pozvao da te ubijem. Ali moje oko te je poštedelo, i rekao sam, ‘Neću ispružati ruku protiv mog gospodara, jer on je Yahweh pomazan!’
11 Љtaviљe, moj otac, vidiљ! Da, vidi ugao ogrtača u mojoj ruci! Jer u tome sam ti odsekao ugao ogrtača, i nisam te ubio, znaš i video da nema ni zla ni pobune u mojoj ruci, i nisam zgrešio protiv tebe. A ipak loviљ moj ћivot da ga uzmeљ!
12 Neka Yahweh sudi izmeрu tebe i mene, i neka me Yahweh osveti za tebe. Ali moja ruka neжe biti protiv tebe!
13 Kao љto poslovica drevnih kaћe, „Poroиnost se nastavlja od zlih.“ Ali moja ruka neжe biti protiv tebe!“

Neko bi lako mogao osloboditi Dejvida za ubistvo kralja Љoula u samoodbrani, ali Dejvid je znao da bez obzira koliko bi kralj Љao bio zao ili korumpiran, pogreљno je ubiti bilo kog иoveka koga je Yahweh legitimno pomazao da vodi Izrael. Sve dok je Šaul bio Jahveov izabrani vođa, Dejvid je znao da mu je jedina zakonita opcija da pobegne.

I da ne pomislimo da je Dejvidova milost prema Љoulu bila greљka ili „jednom kada je to bila ћalda“, Dejvid je poљtedeo Љaulov ћivot po drugi put. U stihovima 9 i 11, Dejvid nam jasno govori da je razlog što je poštedeo Šaulu život (iako ne bi poštedeo Nabala, 1 Semjuel 25) bio taj što niko ne može da isprugne ruku protiv Jahvehovog pomazanog vođe i da bude proglašen bez krivice.

Šemuel Alep (1.
1 Sada su Ziphitesi doљli u Љao u Gibeah, govoreжi, „Zar se Dejvid ne krije na brdu Hachilah, preko puta Jeshimona?“
Onda se Љao pojavio i otiљao u divljinu Zipa, sa 3.000 odabranih ljudi u Izraelu, da traћe Dejvida u divljini Zipa.
3 I Shaul je bio u logoru na brdu Hachilah, koje je preko puta Jeshimona, pored puta. Ali Dejvid je ostao u divljini, i video je da je Љal doљao po njega u divljinu.
4 Dejvid je zato poslao špijune, i shvatio da je Šaul zaista došao.
5 Tako se Dejvid pojavio i došao na mesto gde je Šaul kampovao. I Dejvid je video mesto gde je Љao leћao, a Abnerov sin Ner, komandant njegove vojske. Љao je leћao u logoru, sa ljudima koji su bili svuda oko njega.
6 Onda se David javio i rekao Ahimelechu Hittitu i Abishai sinu Zeruiahu, Joabu, govoreći, „Ko će ići sa mnom u Šaul u logor?“
A Abišai je rekao, „Poći ću sa tobom.“
7 Tako su Dejvid i Abišai dolazili u narod noću; I tamo je Љao spavao u kampu, sa kopljem u zemlji pored glave. A Abner i ljudi su leћli oko njega.
8 Onda je Abišai rekao Dejvidu: „Elohim ti je danas predao neprijatelja u ruku. Zato vas molim da ga odmah udarim kopljem, pravo u zemlju; I neжu morati da ga udarim po drugi put!“
9 Ali David je rekao Abišaiju: „Ne uništavaj ga; Jer ko moћe da ispruћi ruku protiv Jahwehovog pomazanja, i da bude bez krivice?“
10 David je rekao, „Dok Yahweh ћivi, Yahweh жe ga udariti, ili жe njegov dan doжi da umre, ili жe izaжi u bitku i nestati.
11 Yahweh zabranjuje da ispruћim ruku protiv Yahweh-a pomazanog. Ali molim te, uzmi sada koplje i krčag vode koji su pored njegove glave, i pusti nas.“

Sveto pismo nam pokazuje da kad god imamo izraelskog voрu pomazanog od Yahweha koji иini zlo, onda je naљ prvi pravac akcije da se vratimo Yahwehu i zamolemo njegovu pomoж.

Divre Hayamim Bet (2 Chron.) 7:13-14
13 „Kada uжutim u raj i nema kiљe, ili nareрujem skakavcima da proћderu zemlju, ili poљalju kugu meрu mojim ljudima,
14 ako moj narod koga moje ime zovu poniziće se, moliti se i tražiti moje lice, i okrenuti se od njihovih zlih puteva, onda ću čuti sa neba, i oprostiti njihov greh i izlečiti svoju zemlju.“

Meрutim, ova zaљtita se odnosi samo na voрu koga pomaћe Yahwehov prorok ili sveљtenik, i moћe biti opozvan od strane Yahweh-a ako on tako odluиi. Kao љto objaљnjavamo u Nazarenu Izraelu, Jahveh je prvobitno izabrao Jeroboama da vodi deset severnih plemena zato љto je kralj Solomon zgreљio. Ahiyah (Ahijah) Shilonite je sreo Jeroboama usput i pomazao ga. Trebalo je da ima deset plemena, ostavljajući Solomonovog sina Rehoboama sa samo dva plemena (Džuda i Bendžamin). Meрutim, njegovo pomazivanje je trebalo da traje samo ako je sluљao Yahwehova nareрenja. Stih 38 precizira da je Jeroboam trebalo da ima „trajnu kuću“ (tj. trajnu dinastiju), ali samo ako se drži Yahwehovog puta, kao što je to uradio kralj David.

Melachim Aleph (1 Kings) 11:29-39
29 Sada se desilo u to vreme, kada je Jeroboam otišao iz Jerusalima, da ga je prorok Ahija Shilonite sreo usput; I obuo se u novu odeću, i njih dvoje su bili sami na terenu.
30 Ahijah se dočepao nove odeće koja je bila na njemu i pocepala je na 12 delova.
31 I rekao je Jeroboamu, „Uzmi za sebe 10 komada, jer tako kaže Yahweh, Elohim iz Izraela: ‘Gle, iščupaću kraljevstvo iz Solomonove ruke i daću ti deset plemena
32 (ali imaće jedno pleme za dobro mog sluge Davida, i za dobro Jerusalima, grada koji sam izabrao od svih plemena Izraela),
33 zato što su me napustili, i obožavali Aštoreta boginju Sidonijaca, Hemoš (lažni) elohim moabita, i Milcoma (lažnog) elohima naroda Amona, i nisu hodali mojim načinima da uradim ono što je ispravno u mojim očima i zadržim moje statute i moje presude, kao i njegov otac David.
34 Međutim, neću mu uzeti celo kraljevstvo iz ruku, jer sam ga učinio vladarom svih dana svog života zarad mog sluge Davida, koga sam izabrao jer je čuvao moje zapovesti i moje statute.
35 Ali ja жu uzeti kraljevstvo iz ruke njegovog sina i dati vam ga — deset plemena.
36 I njegovom sinu ću dati jedno pleme, da moj sluga David uvek ima lampu preda mnom u Jerusalimu, gradu koji sam izabrao za sebe, da stavim svoje ime tamo.
37 Dakle, ja ću vas odvesti, i vi ćete kraljevati nad svim srčanim željama, i bit ćete kralj nad Izraelom.
38 Tada će biti, ako poslušate sve što vam zapovijedam, hodajte Mojim putovima i činite što je u mojim očima, da se držim Mojih propisa i mojih zapovijedi, kao što je to učinio moj sluga David, tada ću biti s vama i graditi za tebe trajnu kuću, kao što sam sagradio za Davida, i dat ću ti Izrael.
39 I ja ću mukuti Davidove potomke zbog ovoga, ali ne zauvek.“

Međutim, kao što objašnjavamo u Nazarenu Izraelu, Jeroboam nije zadržati Yahwehove puteve. Umesto toga, vodio je Efraima do greha sa obožavanjem zlatnog mladunčeta; I kao rezultat toga, Yahweh je proroиio kroz Hoseu da niko od kraljeva severnog kraljevstva nije od njega.

Hoshea (Hosea) 8:4
4 „Postavili su kraljeve, ali ne i ja;
Napravili su prinиe, ali ih nisam priznao.
Od njihovog srebra i zlata
Sami su napravili idole—
Da bi mogli biti odsečeni.“

Kraljevstvo nije nasledno „pravo“, veж sveta duћnost i poziv. Ako kralj ne posluљa Yahweha, njegovo pomaћanje moћe biti ukinuto. Dalje, Yahweh će ga smatrati odgovornim za posledice svojih postupaka. Na primer, kada su Jeroboamov potomak kralj Ahab, njegova supruga Jezebel, i njihov sin Joram (Joram) postali korumpirani. Yahweh je podigao Yehua (Jehu) sina Jehoshaphata (Jehoshaphat, što znači „Yahweh će suditi“), da obori celu kuću Ahaba, osuđujući za ono što su uradili.

Melachim Bet (2 Kings) 9:6-9
Onda je ustao i uљao u kuжu. I sipao je ulje na (Jehuovu) glavu, i rekao (Yehu), „Ovako kaže Yahweh Elohim iz Izraela: ‘Pomazao sam te kraljem nad narodom Jahveha, nad Izraelom.
7 Udariжete u kuжu Ahaba vaљeg gospodara, da mogu da osvetim krv mojih sluga proroka, i krv svih sluga Yahweha, od ruke Jezebel.
8 Za celu kuću Ahaba će nestati; I odseжi жu od Ahaba sve muљkarce u Izraelu, i bond i slobodu.
9 Napraviću kuću Ahaba kao kuću Jeroboama nebatom, i kao kuća Baaše sina Ahije.
10 Pasa će jesti Jezebel na parceli u Jezrelu, i neće biti nikoga da je sahrani.’ Otvorio je vrata i pobegao.

Jehu je odmah izveo pobunu i sproveo svoju proviziju. Prvo je ubio kralja Jorama, a onda je ubio Jezebel, i celu kuću Ahaba. Zato љto je izvrљio ono љto Jehwehove ћelje, Yahweh je dao njemu i njegovim sinovima presto иetiri generacije.

Melachim Bet (2 Kings) 10:30
30 I Yahweh je rekao Jehuu, „Zato što si dobro uradio ono što mi je na vidiku, i uradio kući Ahab sve što je bilo u mom srcu, tvoji sinovi će sedeti na tronu Izraela četvrtoj generaciji.“

Jehu je takođe ubio korumpiranog jevrejskog kralja, Ahazyah (Ahaziah). I u neobjašnjivo perverznom činu, kada je Ahaziina majka Atalija (Athaliah) videla da joj je sin mrtav, ubila je ostatak jevrejske kraljevske porodice, da bi vladala sobom. Samo je njen unuk Yoash (Joash) pobegao.

Melachim Bet (2 Kings) 11:1-3
1 Kada je Atalija, Ahazyahova majka, videla da joj je sin mrtav, ona je ustala i uništila sve kraljevske naslednike.
2 Ali Jehosheva, ćerka kralja Jorama, Ahazyahove sestre, uzela je Yoashovog sina Ahazyahaha, i ukrala ga među kraljevim sinovima koji su ubijeni; I sakrili su njega i njegovu sestru u spavaćoj sobi, iz Atalija, da on ne bi bio ubijen.
3 Bio je sakriven sa njom u kuжi Yahweh љest godina, dok je Atalija vladala zemljom.

Iako je Atalija bila kraljica nad Dћudom, nikada nije bila Yahwehova pomazana kraljica. Zbog toga, kada je njen unuk Yoash imao sedam godina, Jehojada (Jehojada) sveštenik je pomazao Yoash kao kralja nad Džudom, i ubio Atalyah.

Melachim Bet (2 Kings) 11:4-16
4 U sedmoj godini Jehojada je poslao i doveo kapetane stotina — telohranitelja i pratnje — i doneo im ih u kuću Yahweha. I smuvao je zavet sa njima i položio zakletvu od njih u kući Yahweh, i pokazao im kraljevog sina.
5 Onda im je naredio, govoreжi, „Evo љta жete da uradite: treжina vas koji doрete na duћnost na Sabat жe paziti na kraljevu kuжu,
6 jedna treжina жe biti na kapiji Sur, a treжina na kapiji iza pratnje. Иuvaжeљ straћu kuжe, da ne bi bila razbijena.
7 Vas dvojica kontingenata koji odu sa dužnosti na Sabatu će čuvati stražu kuće Jahveha za kralja.
8 Ali okruћiжete kralja sa svih strana, svakog иoveka sa oruћjem u ruci; I ko god da doрe u domet, neka bude ubijen. Biжeљ sa kraljem dok on izlazi i kada on uрe.“
9 Dakle, kapetani stotina su uradili po svemu što je Jehojadi sveštenik naredio. Svako od njih je odveo svoje ljude koji su trebali da budu na duћnosti na Sabatu, sa onima koji su iљli sa duћnosti na Sabat, i doљli u Jehojadu, sveљtenika.
10 I sveštenik je kapetanima stotina koplja i štitova koji su pripadali kralju Davidu, koji su bili u hramu Jahveha.
11 Onda su stajale pratnje, svaki čovek sa oružjem u ruci, svuda oko kralja, od desne strane hrama do leve strane hrama, pored oltara i kuće.
12 I izneo je kraljevog sina, stavio krunu na njega, i dao mu svedočenje; Učinili su ga kraljem i pomazali ga, a oni su tapšali rukama i rekli, „Živeo kralj!“
13 Sada kada je Atalija иula buku pratnje i naroda, doљla je do naroda u hramu Yahweh.
14 Kada je pogledala, kralj je stajao pored stuba po običaju; A voрe i trubaиi su bili kralj. Svi ljudi u zemlji su se radovali i duvali trube. Atalaja joj je pocepala odeću i povikala: „Izdaja! Izdaja!“
15 I Jehojada sveštenik je komandovao kapetanima stotina, oficirima vojske, i rekao im, „Vodi je napolje pod stražu, i ubij mačem ko god da je prati.“ Jer sveštenik je rekao, „Ne dozvoli da bude ubijena u kući Yahweh.“
16 Pa su je zaplenili; I otiљla je do ulaza konja u kraljevu kuжu, i tamo je ubijena.

Iako je Dejvid ispravno spreиio svoju ruku da ne naudi pomazanom kralju Љoulu, bilo je ispravno da Jehu zbaci Jorama pod Yahwehovu komandu; I takoрe je bilo korektno da Jehojada svrgne pogreљnu kraljicu Atalyah. U svakom sluиaju, Yahwehov ћelo je uraрeno.

Zanimljivo je da nijedna efraimita nacija nema pomazanog kralja ili princa danas zato što je Yahweh proročanstvo da će se severno kraljevstvo pridržavati mnogo dana bez pomazanog kralja ili princa. Ovo ima smisla kada se setimo da nijedna efraimite nacija nema proroka ili sveštenika Jahveha koji pomazaju vođu naftom.

Hoshea (Hosea) 3:4-5
4 „Jer će se deca Izraela pridržavati mnogo dana bez kralja ili princa, bez žrtve ili svetog stuba, bez epohe i terafima.
5 Posle toga deca Izraela жe se vratiti i traћiti Yahweha svog Elohima i Davida njihovog kralja. Oni će se plašiti Yahweha i Njegove dobrote u poslednjim danima.“

Međutim, iako vlade Efraimita tehnički nisu pomazane Od Yahweha, mi obično treba da poštujemo zakone zemlje u kojoj živimo i vlade postavljene nad nama, jer u konačnoj analizi ne postoji vlada koju Yahweh nije podigao za svoje potrebe. Zato ih Љaul zove „Yahweh-jeve ministre.“

Romim (Rimljani) 13:1-7
1 Neka svaka duљa bude predmet upravnih organa. Jer nema autoriteta osim Elohima, a vlasti koje postoje imenuje Elohim.
2 Stoga, ko god se opire vlasti, opire se uredbi Elohima, a oni koji se odupru doneće presudu na sebe.
3 Za vladare nije teror za dobra dela, već za zlo. Da li ћeliљ da se ne plaљiљ autoriteta? Uradi ono љto je dobro, i imaжeљ pohvale od istog.
4 Jer on je Elohimov sveštenik za tebe zauvek. Ali ako иineљ zlo, plaљi se; Jer on ne nosi maи uzalud; Jer on je Elohimov ministar, osvetnik da izvrљi gnev na njemu koji praktikuje zlo.
5 Zato morate biti predmet, ne samo zbog gneva, već i zbog savesti.
6 Jer zbog toga takođe plaćate porez, jer su oni Elohimovi ministri koji neprestano prisustvuju ovoj stvari.
7 Render za sve svoje zadoveћbine: takse kojima treba taksa, carine kojima se carine, strah koga se plaљe, иast kome se иaste.

Ponekad ljudi sugerišu da treba da slušamo vlasti samo kada su dobre, ali Šaul je napisao svoje pismo Rimljanima kada je Neron bio car, a Neron je ubio mnogo vernika. Baљ kao љto je Jeљua otiљao kao jagnje na klanje, Љao je takoрe dobrovoljno otiљao u smrt, znajuжi da жe ga Yahweh koristiti zauvek.

Ma’asei (Akti) 21:13
13 Onda je Šaul odgovorio: „Kako to misliš pod da plačem i slamaš mi srce? Jer spreman sam ne samo da budem vezan, nego i da umrem u Jerusalimu za ime Adon Ješua.“

Nije zabavno razmiљljati o tome, ali patnja i smrt mnogih nevinih vernika su okrenula javno mnjenje u Rimu prema Mesiji. I kao љto je car Konstantin primetio, oni carevi koji su proganjali veru u jevrejskog Mesiju ne samo da su ojaиali veru koju su ћelili da progone, veж su i doљli do loљeg kraja.

Kljuи je da razluиiљ љta Yahweh ћeli u to vreme. Kao љto жemo videti, postoje trenuci kada Yahweh ћeli da njegov narod izaрe iz meрu narodima i bude odvojen; I u to vreme on blagosilja svoje vernike za odvajanje. Primer za to je kako je blagoslovio svoj narod što je došao iz Egipta posle 430 godina u zatočeništvu. Međutim, u prvom veku još uvek nije bilo njegovo vreme. Želeo je da se njegovi ljudi raziđu među narodima dve hiljade godina, kako bi, kada ih ponovo prozvao, bili spremni. Kao što objašnjavamo u Otkrivenju i Krajnjim Vremenima, ovo će se razdvajanje dogoditi nakon nevolja, nakon bitke kod Armagedona. Dok taj dan ne doрe, nareрeno nam je da budemo predmet vlade postavljene nad nama.

Hitgalut (Otkrovenje) 13:9-10
9 Ako neko ima uvo, neka čuje:
10 On ko vodi u zatočeništvo ide u zatočeništvo; Ko ubije mačem mora biti ubijen mačem. Ovde je strpljenje i vera onih koji su se razdvojili.

Kada je Yahweh vreme da se razdvojimo, onda bi trebalo to da uradimo. U meрuvremenu, Kepha nam takoрe kaћe da odamo poиast kraljevima, kako bi dali dobar svedok meрu neћnim nacijama gde trenutno ћivimo.

Kepha Aleph (1. peter) 2:9-21
9 Ali vi ste odabrana generacija, kraljevsko sveštenstvo, razdjsna nacija, njegov poseban narod, da možete da proglasite hvalospeve o Njemu koji vas je prozvao iz tame u njegovu čudesnu svetlost;
Deseto koji nekada nisu bili narod, ali su sada narod Elohima, koji nije dobio milost, ali sada su dobili milost.
11 Voljeni, preklinjem vas kao nasušnike i hodočasnike, uzdržite se od mesne požude koja ratuje protiv duše,
12 Иasno je љto je vaљe ponaљanje иasno meрu Рentilovima, da kada govore protiv vas kao zliиi, mogu, vaљim dobrim delima koje posmatraju, veliиati Elohima na dan posete.
13 Stoga se predajte svakoj uredbi čoveka za Yahweh-ovo dobro, bilo da je kralj vrhovni,
14 ili guvernerima, o onima koje je poslao zbog kažnjavanja zličadnika i za hvalospeve onima koji rade dobro,
15 Jer ovo je Elohimina volje, da čininjem dobra možete ućutkati neznanje budalastih ljudi —
16 kao slobodan, ali ne koriste slobodu kao ogrtač za poroke, već kao obveznice Elohima.
17 Poљtoniљ sve ljude. Volim bratstvo. Plaљi se Elohima. Poљtoni kralja.
18 Sluge, budite pokorni svojim gospodarima sa svim strahom, ne samo dobrim i nežnim, već i surovim.
19 Jer ovo je za pohvalu, ako zbog savesti prema Elohimu neko trpi tugu, pateći nepravedno.
20 Koliko je to zasluga ako, kada ste prebijeni zbog svojih mana, uzimate to strpljivo? Ali kada činiš dobro i patiš, ako to uzimaš strpljivo, ovo je za pohvalu pred Elohimom.
21 Zbog toga ste pozvani, jer je i Mesija patio za nama, ostavljajući nam primer, da treba da sledite njegove korake.

U stihu 19, Kepha nam govori da je za pohvalu kada trpimo tugu koja je pogrešno naneta.

U prvih nekoliko vekova, čitavi stadioni rimskih gledalaca su, kako se navodi, prešli u hrišćanstvo zbog šoka da su tako mirni i strpljivi ljudi kao što su hrišćani bačeni lavovima. Kada su hrišćani činili dobro i patili strpljivo i bez prigovora, to je bilo dobro i za pohvalu pred Elohimom; A onda je Yahweh prouzrokovao rimski narod da se preobrati.

Dok nas Yahweh ne pozove da se razdvojimo, to nije opcija da uzmemo mač. Jeљua je rekao Kefi da skloni svoj maи.

Matijahu (Metju) 26:51-54
51 I iznenada, jedan od onih koji su bili sa Ješuom isprugao je ruku i izvukao mač, udario slugu visokog sveštenika, i odsekao mu uvo.
52 Ali Jeљua mu je rekao, „Stavi svoj maи na njegovo mesto; Jer svi koji uloћe maи жe nestati od maиa!
53 Ili misliљ da sada ne mogu da se molim ocu, i on жe mi obezbediti viљe od 12 legija glasnika?
54 Kako onda sveto pismo može da se ispuni, da se tako mora dogoditi?“

Ješua nije napao one koji su ga udarili, već im je pokazao ljubaznost zauzvrat. Takođe je izlečio uvo koje je Kepha udario.

Luqa (Luka) 22:51
51 Ali Jeљua je odgovorila i rekla, „Dozvoli иak i ovo.“ Dodirnuo mu je uvo i izlečio ga.

Otkrovenje nam govori da on ko ubije mačem mora biti ubijen mačem. Ovo je pravi test strpljenja i vere onih koji se izdvajaju.

Hitgalut (Otkrovenje) 13:9-10
9 Ako neko ima uvo, neka čuje:
10 On ko vodi u zatočeništvo ide u zatočeništvo; Ko ubije mačem mora biti ubijen mačem. Ovde je strpljenje i vera onih koji su se razdvojili.

Iako je opšte pravilo da poštujemo vlade postavljene nad nama, postoje trenuci da ne poslušamo vlade koje su nas postavile, pa čak i da se razdvojimo. Kao љto жemo videti, ova vremena su.

  1. Kada Yahweh to naruиi.
  2. Kada je potrebno da veličamo Elohima
  3. Kada će spasiti izraelske živote ili udove
  4. Kada će osloboditi druge Izraelce od ugnjetavanja

Moљe je uљao egipatskog majstora zadataka da bi spasio svoju braжu od ugnjetavanja i zlostavljanja. Iako je morao da pobegne, to se za njega nije smatralo bilo kakvom vrstom greha jer je to uradio da bi pomogao drugim Izraelcima.

Šemote (Egzodus) 2:11-12
11 Sada se ispalo da je to bilo u to vreme, kada je Moљe odrastao, da je otiљao kod svoje braжe i pogledao njihov teret. I video je Egipćanina kako tuče Jevrejina, jednog od njegove braжe.
12 Izgledao je ovuda i na taj način, i kada nikoga nije video, ubio je Egipćanina i sakrio ga u pesak.

Hebrejsku babice su lagale i nepoљtovali autoritet da bi spasile ћivote. Jahweh ih je blagoslovio za ovo jer su se „plašili Elohima“ (a ne čoveka).

Šemote (Egzodus) 1:15-21
15 Tada je kralj Egipta razgovarao sa hebrejskom babicom, čije je ime bilo Šiphrah i ime drugog Puah;
16 i rekao je, „Kada obavljaš dužnosti babice za jevrejske žene, i vidiš ih na štenama za porođaje, ako je sin, onda ćeš ga ubiti; Ali ako je жerka, onda жe ћiveti.“
17 Ali babice su se plašile Elohima, i nisu uradile kako im je kralj Egipta komandovao, već su spasile mušku decu živu.
18 Kralj Egipta je pozvao babice i rekao im, „Zašto ste to uradili i spasili živu mušku decu?“
19 I babice su faraonu 19, „Zato što hebrejke nisu kao Egipćanine; jer su živahne i rađaju se pre nego što babice dođu kod njih.“
20 Zbog toga se Elohim dobro nosi sa srednjim ženama, a ljudi su se množili i postali veoma moćni.
21 I tako je bilo, zato što su se babice plašile Elohima, da im je on obezbedio domaćinstvo.

Yahweh je blagoslovio Shadrach, Meshach i Abednego zato što nisu poštovali naređenje kralja Nabukodonosara da obožavaju zlatnu sliku, jer su izlagali sopstvene živote riziku da bi izbegli idolatriju. Zato љto su odali poиast Elohimu, doљao je da ih poљtuje.

Daniel 3:8-12
8 Zato su u to vreme pojedini Čaldeani istupili i optužili Jevreje.
9 Govorili su i rekli kralju Nabukodonozzaru: „O kralju, ћivi veиno!
10 Vi, O kralju, ste doneli dekret da svi koji čuju zvuk trube, flaute, harpe, lire i psaltera, u simfoniji sa svim vrstama muzike – padne i obožava zlatnu sliku;
11 i ko ne padne i ne oboћava, biжe baиena u goruжu vatrenu peж.
12 Postoje određeni Jevreji koje ste postavili oko poslova provincije Vavilon: Šadrah, Meših i Abed-Nego; Ovi ljudi, O kralju, nisu platili poљtovanje prema tebi. Oni ne služe vašem elihimu ili obožavaju zlatnu sliku koju ste postavili.“

Znamo da je Yahweh odobrio, jer se Yeshua pojavila.

Daniel 3:24-25
24 Tadašnji kralj Nabukodonosor je bio zapanjen; I ustao je u ћuti i priиao, govoreжi svojim savetnicima, „Zar nismo bacili tri иoveka vezana za vatru?“ Odgovorili su i rekli kralju, „Istina, O kralju.“
25 „Vidi!“ odgovorio je, „Vidim četvoricu ljudi na slobodi, kako hodaju usred požara; I oni nisu povređeni, a forma četvrtog je kao Elohimov sin!“

Kefa (Piter) i Johanan (Džon) takođe su odbili da poslušaju rabinska ovlašćenja kada su rekli da nemaju drugog izbora nego da predaju u Ješuovo ime.

Ma’asim (Akti) 4:5-12
5 I došlo je do toga, sledećeg dana, da njihovi vladari, starešine i pisari,
6 kao i Hananyah visoki sveštenik, Caiapha, Yochanan i Alexander, i isto toliko članova porodice visokog sveštenika, okupili su se u Jerusalimu.
7 I kada su ih postavili u sredinu, pitali su, „Pod kom si snagom ili pod koje imenom ste to uradili?“
8 Onda im je Kefa, ispunjen Duhom, rekao, „Vladari naroda i starešine Izraela:
9 Ako nam se sudi za dobro delo učinjeno bespomoćnom čoveku, pod na šta znači da je dobro napravljen,
10 neka bude poznato svima vama, i svim ljudima Izraela, da po imenu Jeљua Mesija iz Nazareta, koga ste razapeli, koga je Elohim podigao iz mrtvih, od njega ovaj иovek stoji ovde pred vama.
11 Ovo je ‘kamen koji ste odbili vi graditelji, koji je postao glavni kamen temeljac.’
12 niti je u pitanju spas, jer ne postoji drugo ime pod nebesa koja se dobija Među muškarcima po kojima moramo da budemo spašeni. „

Vidimo da su apostoli nastavili da budu deo nacije Izraela; I dok su bili srećni da slušaju starešine Izraela u većini normalnih stvari, morali su da govore Ješuno ime da bi ga veličali. Zbog toga, kada su im starešine poručio da ne govore u Ješuno ime, rekli su da nemaju izbora nego da govore o stvarima koje su videli i čuli.

Ma’asim (Akti) 4:18-20
18 Pa su ih pozvali i naredili im da uopšte ne govore, niti da predaju u ime Ješue.
19 Ali Kepha i Yochanan su odgovorili i rekli im, „Bilo da je u redu da te Elohim sluša više nego Elohim, vi osuđujete.
20 Jer ne možemo a da ne govorimo o stvarima koje smo videli i čuli.“

Иak i ako umremo kao rezultat veliиanja Elohima, to znaиi da жemo primiti mnogo bolje uskrsnuжe.

Hitgalut (Otkrovenje) 20:4
Onda sam video duše onih kojima je obezglavljeno da budu svedoci Ješue i za reč Elohim, koji nisu obožavali zver ili njegov lik, i nisu dobili njegov znak na čelu ili na njihovim rukama. I živeli su i vladali sa Mesiji hiljadu godina.

Iako smo generalno iskreni, Davidov primer nam pokazuje da je u redu da se raskrilimo, ili da sakrijemo naše prave motive od izraelskih neprijatelja. Jedan od primera je kako se Dejvid pretvarao da je lud kada je pobegao od kralja Šaula i žabao sa Ašišom, kraljem Gata.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 21:13-15
13 Pa je promenio svoje ponaљanje pred njima, pretvarao se da je lud u njihovim rukama, grebao na vratima kapije, i pustio da mu pljuvaиka padne na bradu.
14 Onda je Ašiš rekao svojim slugama: „Vidite, vidite, čovek je lud. Zaљto si mi ga doveo?
15 Da li mi trebaju ludaci, da ste doveli ovog momka da glumi ludaka u mom prisustvu? Hoжe li ovaj momak doжi u moju kuжu?“

Kasnije je Dejvid čak smenio gradove kralja Ašiša. Ovo se nije smatralo bilo kakvim grehom.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 27
1 I Dejvid je rekao u svom srcu, „Sada ću jednog dana nestati od šaule ruke. Nema niиeg boljeg za mene od toga da brzo pobegnem u zemlju Filistejaca; I Љaul жe me oиajavati, traћiti me viљe u bilo kom delu Izraela. Tako da жu pobeжi iz njegove ruke.“
2 Onda se Pojavio Dejvid i otišao sa 600 ljudi koji su bili sa njim u Ašišu, sinu Maoch-a, kralju Gata.
3 Dakle, Dejvid se oglašavao sa Ašišom u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki čovek sa svojim domaćinstvom, i Dejvid sa svoje dve žene, Ahinoam Jezreelites, i Ebigejl Karmeles, Nabalova udovica.
4 I rečeno je Shaul da je David pobegao u Gath; Pa ga viљe nije traћio.
5 Onda je Dejvid rekao Ašišu: „Ako sam sada našao uslugu u tvojim očima, neka mi daju mesto u nekom gradu na selu, da mogu da boravim tamo. Zaљto bi tvoj sluga ћivela u kraljevskom gradu sa tobom?“
6 Pa mu je Achish dao Ziklag tog dana. Zato je Ziklag pripadao kraljevima Jude do danas.
7 Vreme kada je Dejvid 2017. godine 2018. godine 2018. godine 1000.
8 I Dejvid i njegovi ljudi su otiљli i napali Gћurite, Girzite i Amalekite. Jer te nacije su bili stanovnici zemlje od starih, dok vi idete u Šur, čak i do zemlje Egipta.
9 Kad god je David napao zemlju, nije ostavio ni čoveka ni ženu živog, već je oduzeo ovce, volove, magarce, kamile i odeću, i vratio se i došao u Ašiš.
10 Onda bi Achish rekao, „Gde ste danas izvršili raciju?“ A Dejvid bi rekao, „Protiv juћnog podruиja Dћude, ili protiv juћnog podruиja Dћerahmelita, ili protiv juћnog podruиja Kenitesa.“
11 Dejvid ne bi spasio ni čoveka ni ženu živog, da donese vesti Getu, govoreći, „Da nas ne bi obavestili, govoreći, ‘Tako je Dejvid to uradio.’ I tako je njegovo ponaљanje sve vreme ћivela u zemlji Filistejaca.
12 Ašiš je verovao Davidu, rekavši: „Učinio je svoj narod Izraelom potpuno gnuša; Zato će on zauvek biti moj sluga.“

Velika razlika izmeрu Aиiљa i kralja Љaula je bila u tome љto Aиiљ nije Bio Izraelac, dok je kralj Љao bio. I dok je bilo u redu aktivno se rasiжi protiv Aиiљa, Dejvid i njegova ћena Mihal su lagali Љaula samo kada je bilo neophodno da spasu ћivot ili udove.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 19:12-14
12 Pa je Mihal izneverio Dejvida kroz prozor. I pobegao je.
13 Mihal se slikao i položio u krevet, stavio poklopac kozje kose za glavu i prekrio odećom.
Kada je Љao poslao glasnike da otmu Dejvida, rekla je, „On je bolestan.“

Suočena sa odlukom da posluša svog zemaljskog oca i kralja, ili da spase muževljev nevini život, Mihal je odlučila da zaštiti nevini život.

Ima i drugih trenutaka kada nam Yahweh kaže da zbacimo neizraиigiжa. Na primer, Gideonu je reиeno da isporuči Izrael iz ruke Midianita.

Shophetim (Sudije) 6:11-14
11 Sada je Glasnik Yahweha doљao i seo ispod drveta terebinta koje je bilo u Ofhrahu, koje je pripadalo Yoash abiezrite, dok je njegov sin Gideon prebijao pљenicu u vinskim љtarima, da bi je sakrio od Midianita.
12 I Glasnik Yahweh mu se pojavio, i rekao mu, „Yahweh je sa tobom, moćni čoveče od hrabrosti!“
Gideon mu je rekao, „O moj Adon, ako je Yahweh sa nama, zaљto nam se onda sve ovo desilo? I gde su sva njegova иuda o kojima su nam naљi oиi priиali, govoreжi, „Zar nas Yahweh nije doneo iz Egipta?“ Ali sada nas je Yahweh napustio i predao u ruke Midianita.“
14 onda se juri na njega i rekao, „Idi u ovo možda i vi ćete spasiti Izrael iz ruke Midianita. Da li vas nisam poslao? „

Primećujete da je Gideon izabran čak i dok je prelio pšenicu u vinskimpresima, da je sakrije od Midianita. Gideon je verovatno krio pšenicu da bi sprečio neprijatelje da ga oporezuju na njemu, ili da je uzimaju. Izgleda da se odupreo izraelskim neprijateljima, i Yahweh ga je izabrao za sluћbu kao rezultat toga.

Knjiga Makabija nije deo kanona, već samo istorijski rekord. U njemu čitamo kako je Yahweh takođe blagoslovio one koji su se pobunili protiv helenističke vladavine. Kada su Mattityahu ben Yochanan i njegovi sinovi videli sve gnusne stvari koje su uиinjene u Dћudi i Jerusalimu, prvo su iznajmili odeжu i obuli vreжu, a onda su traћili Yahwehovu pomoж.

1 Makabi 2:14
14 Onda Matitijahu i njegovi sinovi iznajmljuju odeću, oblaиe vreжu, i tuguju veoma su ga.

Kao odgovor na njihove molitve, Yahweh je koristio Mattityahua i njegove sinove da izbace Izrael iz ruke Helenista.

1 Makabi 2:23-30
23 Sada kada je otišao da govori ove reči, došao je jedan od Jevreja pred svima da se žrtvuje na oltaru koji je bio u Modinu, prema kraljevoj zapovesti.
24 Kada je Mattityahu video, bio je zapaljen žarom, i njegove uzde su drhtale, niti je mogao da se oduže da se oduže da se oduše svog besa prema presudi: pre nego što je pobegao, i ubio ga pred oltarom.
25 Takođe kraljev komesar, koji je primoravao ljude da se žrtvuju, ubio je u to vreme, i oltar koji je povukao.
26 Tako se revnosno obračunao sa Torom od Elohima kao što je Pink uradio Zambrijevom sinu Šalomu.
27 I Mattityahu je plakao po celom gradu glasnim glasom, govoreći, „Ko god da je revnosan prema Tori, i održava zavet, neka me prati.“
28 Tako su on i njegovi sinovi pobegli u planine, i ostavili sve što su imali u gradu.
29 Onda su mnogi koji su tražili pravdu i presudu otišli u divljinu, da bi tamo boravili:
30 I oni, i njihova deca, i njihove žene; i njihovu stoku; Zato љto su se teљke poveжane.

Joљ jednom, kljuи je da razluиiљ Yahwehovu ћelju, i njegov tajming. Iako je Yahwehova ћelija da isporuči Izrael od ruke Matitijahua i njegovih sinova, postoje i druga vremena kada nije njegovo vreme; I u to vreme, samo moramo da sačekamo.

Иak i kada je Yahweh-ovo vreme, joљ uvek moramo da se molimo i иekamo dok nam Yahweh ne pokaže ne samo љta da radimo, veж i kako on ћeli da to uradimo. To je zato љto Yahweh ћeli da ga traћimo na svakom koraku. On ne ћeli da se njegovi ljudi sami isporuиe, jer жe onda misliti da im ne treba On. Zato se prava pobeda može iti samo molitvom, čekanjem na Njega, a zatim i praćenjem njegovih instrukcija, kao što je to uradio kralj David.

Shemuel Bet (2 Samuel) 5:22-25
22 Onda su Filistejci ponovo otiљli gore i rasporedili se u Dolini Rephaima.
23 Zbog toga se David raspitivao o Jahvehu, a Jahveh je rekao: „Ne smete da se uzidate; Kruži iza njih, i naiđi na njih ispred drveća duda.
24 I biжe, kada иujete zvuk marљirajuжih na vrhovima duda, onda жete brzo napredovati. Za tada жe Yahweh izaжi pre tebe da napadneљ kamp Filistejaca.“
25 I David je to uradio, kao što mu je Yahweh naredio; I odvezao se nazad filistejcima iz Gebe sve do Gezera.

Kako se navodi, pravila se ponekad pravila poštuju, ali se da se poštuju uputstva. Dejvid je bio veliki vojni vođa bar delimično zato što je konsultovao Yahweha na svakom koraku. Kad god se postavljalo pitanje šta da se radi, „Dejvid se raspitivao.“ I to je pravilo za nepoљtovanje vlada koje su protiv njegovog naroda Izraela: prvo treba da se raspitamo, a onda жemo иekati Yahweh, i uraditi taиno ono љto on kaћe.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give