Chapter 11:

Odvajanje Skupštine i Države

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

U hladnoj zimskoj noći, 10. studenoga 1619., francuski vojnik po imenu Rene Descartes zatvorio se u srednjovjekovni dom i imao je tri vizije u kojima je „duh“ otkrio novu filozofiju prema njemu, što je bilo protivno Jahvinim riječima. Nakon razmatranja ove tri demonske vizije neko vreme, Dekart je napisao svoj zloglasni maksim: „Mislim, zato i jesam.“

Fraza „Ja sam“ ima ogroman značaj u Svetom pismu. Često se smatra da je to jedno od primarnih značenja Yahwehovog imena.

Šemote (Egzodus) 3:13-14
13 Onda je Moљe rekao Elohimu, „Zaista, kada doрem kod dece Izraela i kaћem im, ‘Elohim tvojih oиeja me je poslao tebi’, i oni su mi rekli, „Kako se zove?“
14 I Elohim je rekao Moљeu, „Ja sam ono љto jesam.“ A on je rekao, „Tako ćete reći deci Izraela, ‘Ja sam me poslao vama.’

Jeљua nam takoрe kaћe da je on „ja sam“.

Yochanan (John) 8:58
58 Jeљua im je rekao, „Najsigurnije, kaћem ti, pre nego љto je Abraham bio, jesam.“

Rene Dekart nije rekao da je imao misli zato što ga je Yahweh stvorio, već da su njegove misli razlog što je postojao, kao da su ga misli stvorile, i zato je osećao da ne duguje odanost Yahwehu.

U umu Renea Dekarta, иinjenica da je imao misli ga je uиinila jednakim sa Yahwehom, i zato je i on znao razliku izmeрu dobra i zla. Ova vrsta ponosnog razmiљljanja je upravo vrsta laћi koju Sotona ћeli da prihvatimo, a u stvari je najstarija laћ na svetu da moћemo biti kao Elohim, znajuжi razliku izmeрu dobra i zla sopstvenim mislima.

B’reisheet (Genesis) 3:4-5
4 I zmija je rekla ženi, „Nećete sigurno umreti:
5 Jer Elohim zna da u danu kada ga pojedeš, onda će ti oči biti otvorene, i bićeš kao Elohim, znajući dobro i zlo.“

Kao što je Havvah (Eva) bila prevarena da jede voće drveta znanja dobra i zla, tako je i Rene Dekart jeo, i celo zapadno društvo sa njim. Širenje Dekartove filozofije nazvano je Prosvetiteljstva (misleći na Lucifera, donosioca svetlosti). Ta satanska filozofija je tada postala temelj celog zapadnog sveta kakav poznajemo. Prosvećeno razmišljanje je sada toliko rasprostranjeno da se na njemu zasniva celo zapadno judeohrišćansko društvo (uključujući Ameriku, Evropu, Australiju i Izrael). Za razliku od godina koje su proљle, danas su naљa deca nauиena da poznaju svet samo kroz svoj intelekt, bez takozvanih biblijskih sočiva ili filtera vere.

Napomenimo i kako se demokratija zasniva na ovoj ideji da su naše misli bolje od Svetog pisma. Pre Prosvetljenja, kraljevi su vladali nacijama. To je bilo u ispunjenju Yahwehovog proročanstva da će Avraham biti otac mnogih nacija, i da će mnogi kraljevi doći iz njegovih preponama.

B’reisheet (Genesis) 17:5-6
5 „Neće se više zvati tvoje ime Avram, već će tvoje ime biti Avraham; jer ja sam te učinio ocem mnogih naroda.
6 Učiniću vas izuzetno plodnim; I napraviću narod od tebe, i kraljevi će doći od tebe.“

Avraham je bio otac ne samo Džude i Efraima, već i Išmaela (za koga proročanstvo kaže da će na kraju prihvatiti i Ješuu)– ali obećanje o spasenju nije bilo da će doći preko Išmaela, već preko Jicaka (Isak). Jedinstvena „nacija“ pomenuta u Postezi 35:11 je brat Džuda (to jest Izrael), dok se „društvo nacija“ odnosi na efraimite hrišćanske kraljeve koji su vladali Evropom i Vizantijskom imperijom dugi niz godina.

B’reisheet (Genesis) 35:11-12
11 Takođe mu je Elohim rekao: „Ja sam Elohim Svemogući. Budite plodni i množite; Nacija i druљtvo nacija жe nastaviti od vas, i kraljevi жe doжi iz vaљeg tela.
12 Zemlja koju sam vam dao Avrahamu i Jicu dao; I tvojim potomcima posle tebe dajem ovu zemlju.“

Kao što objašnjavamo u Otkrivenje i Kraj Vremena, crveni konj Otkrovenja 6 je populizam (marksizam, socijalizam i demokratija). Ipak, iako je populizam osloboрen na zemlji da bi uniљtio Yahwehov poredak, u satanski prosveжena vremena kao љto su ova, ljudi vole demokratiju. Oni osuđuju zloupotrebe hrišćanskih kraljeva kao sredstvo opravdavanja demokratije i, iako je bilo zloupotreba moći u hrišćanskim kraljevima, kralj starih naučio je narod da veruje u Elohima od Avrahama i Jakova (nesavršeno kao što je bilo), zato što su imali ugrađen podsticaj da to urade. Kraljevi starih su znali da je jedini razlog љto ih je narod sluљao zato љto su ljudi znali da ih je Yahweh postavio. Hriљжanski kraljevi su takoрe znali da ako narod prestane da veruje u Elohima, doжi жe do revolucije, a i Dekart i Karl Marks su ovu revoluciju uиinili stvarnom. Nakon љto su odbili Yahweha, nauиili su druge da ga odbace.

Dok su hrišćanski kraljevi možda naučili nesavršeno verovanje u Jahveh, bar su naučili svoj narod da veruje u Njega. Ovo je u oštroj suprotnosti sa zapadnim demokratijama crvenih konja, koje imaju sve podsticaje da odve ljude dalje od Yahweha. Primećujete, onda, da kada naši islamski (islamski) rođaci nazivaju Ameriku velikim Satanom i Izraelom malim Satanom, bar u jednom pogledu, oni su u pravu. Dok Amerika, Evropa i Izrael imaju izraelsko nasleđe, oni su se bukvalno prodali crnom konju Apokalipse (to jest, monetarnoj moći MMF-a, Rotšildovog, Fed-a itd.). Pošto je crni konj vlasnik svetskih medijskih mašina, može da proizvede saglasnost sada sekularnih masa (koje traže alternativu Yahwehu na prvom mestu). I zato љto crni konj poseduje maљinu za novac, takoрe kontroliљe zapadne vlade. Sve je to postalo moguжe samo zato љto su Dekart i Marks odvratili ljude od Yahweha i njegovih hriљжanskih kraljeva.

Sada uporedimo prosveжene zapadne demokratije sa monolitnim religioznim sistemom koji se naљi iљmaeliti roрaci prilaћu. Dok mi u Nazarenu Izrael pokuљamo da pratimo Toru, naљi iљmalitski roрaci sluљaju Љeriju. Iako je šerijatski zakon korumpiran (i služi pogrešnom elihimu) sličan je Tori u tome što nema odvajanja sabora (crkve) i države. I u Tori i u Šerijatu, svrha vlade je da neguje i širi veru širom sveta. Isti monolitni koncept deli i Katolička crkva, u njihovom drevnom sistemu kanonskih prava. Međutim, ona nedostaje u protestantnim demokratijama, gde preovlađuje podela skupštine i države.

Ideja o odvajanju skupštine i države bila bi krajnje odbojna za Mošu, kralja Davida i Ješuu. Međutim, mnogi protestanti se zalažu za to. Ovo je možda bar delimično reakcija na prošlo katoličko zlostavljanje moći – ali može biti i zbog prezira prema Jahvehu i Njegovoj Tori. Primećujete da ako protestanti koji žive u kartesijskoj demokratiji svi pristanu na razdvajanje religije i države (i da ne treba sprovoditi verske kodekse), onda ih niko neće kazniti ako ne urade ono što Yahweh’s Torah kaže da urade. Iako lako možemo da razumemo protestantske želje da pobegnu od progona u katoličkom stilu, da li mu je nesnapunjavanje Yahwehove Tore zaista prijatno njemu?

Kao što ćemo objasniti u predstojećim radovima, judaizam, katolicizam, islam i protestantizam su kao četiri grupe strela koje su donekle promašile bikove. Judaizam promašuje znak u tome što uči Yahweh dao ovlašćenje da prepravi Toru rabinima (i zato moramo da slušamo rabine, a ne Sveto pismo). Katolicizam promašuje znak da uči Yahweha dao ovlašćenje da prepravi Toru papi. Islam promašuje znak u tome što uči pokornost pogrešnom Tori (i pogrešnom Elohimu) u potpunosti, dok nas protestantizam uči satanskom doktrini: svakome svom, i neka nijedan čovek ne sudi drugom! Ipak, protestantizam na kraju ne uspeva, jer progresivno ne uspeva da učini ništa da ispuni Veliku komisiju (koja zahteva aktivno učešće svih).

Matijahu (Metju) 28:18-20
18 i Jeshua su došli i pričali sa njima, rekavši da mi je „sve nadležnosti dato na nebu i na zemlji.
19 Idite zato i napravite sledbenike svih nacija, uronite u ime Oca i Sina i Duha,
20 ih uči da posmatraju sve stvari koje sam vas komandovao; i Lo, ja sam sa vama uvek, čak i do kraja starosti. “ Amajna.

Љal nam kaћe da je naиin da se ispuni Velika komisija organizovanje petostrukog ministarstva, koje opisuje u Efesu 4.

Efes (Efes) 4:11-16
11 I on je lično dao neke da budu apostoli, neki proroci, neki evangelisti, i neki sveštenici i učitelji,
12 za opremanje svetaca za rad ministarstva, za vastanje tela Mesija,
13 dok svi ne doрemo do jedinstva vere i znanja Sina Elohima, savrљenog иoveka, do merenja mesije punoжe;
14 da više ne bismo trebali biti djeca, bacani tu i tamo, i vršeni svakim vjetrom doktrine, lukavstvom ljudi, u lukavom lukavstvu lažnih zavjera,
15 ali, govoreći istinu u ljubavi, može da odraste u sve stvari u Njega koji je glava — Mesija —
16 od koga se cijelo tijelo, spojeno i spleteno onim što svaki zajednički materijal opskrbljuje, u skladu s učinkovitim radom kojim svaki dio čini svoj udio, uzrokuje rast tijela za izgradnju sebe u ljubavi.

Pre Prosvetljenja je bilo jasno da su Velika komisija i petostruko ministarstvo zahtevali od vernika da se organizuju i podrže melchizedekijsko sveštenstvo sve vreme. To dolazi iz akta 6:2-4, gde su apostoli želeli da ostanu na svojim ministarskim dužnostima sve vreme, umesto da im se oduzme vreme kako bi služili stolovima (to jesti, ispunili administrativne potrebe).

Ma’asei (Akti) 6:2-4
2 Onda je dvanaestoro pozvalo mnoštvo učenika i odgovorio, „Nije poželjno da ostavimo reč Elohim i služimo stolove.
3 Stoga, braćo, tražite od vas sedmoro ljudi dobre reputacije, punog Duha i mudrosti, koga možemo da imenujemo u ovom poslu;
4 ali daćemo se neprestano molitvi i ministarstvu reči.“

Istorijski zapis nam takođe govori da je apostol Johanan (Džon) postao melchizedekijski sveštenik, i da je nosio i svešteničko odelo, uključujući i sacerdotalnu ploču (sličnu Ephodu).

Džon, koji je bio i svedok i učitelj, koji se povukao pred grudima Gospodnjih, i kao sveštenik, nosio je sacerdotalnu ploči.
[Euzebi, crkvena istorija, knjiga V, poglavlje 24. Artur Kuљman MekGifert prevodi. Odlomci iz Nicene i Post-Nicene Fathers, Serija 2, Volume 1, oko 190-195.]

Ako su apostoli bili podržani u ministarstvu sve vreme, i ako je Yochanan donirao sveštenisku odeću kao deo svojih zvaničnih dužnosti, zašto onda Mesijani odbijaju da urade isto? Bar deo odgovora je sigurno da strah od Katoličke crkve ide duboko. Yahweh-ovi ljudi su mnogo propatili od ruku katolika tokom generacija i mnogi ljudi povezuju organizaciju sa Crkvom. Međutim, reći da je organizacija ono što definiše crkvu nije u redu, jer je Izrael uvek trebalo da organizuje i imenuje rukovodstvo.

Devarim (Deuteronomy) 16:18
18 „Postaviжete sudije i oficire na sve vaљe kapije, koje vam Yahweh vaљ Elohim daje, prema vaљim plemenima, i oni жe suditi narodu justi.“

Postoje tri glavne kancelarije u Svetom Pismu, kraljeve, sveљtenik i prorok. Moše je ispunio prvu i treću kancelariju (kralja i proroka), dok je njegov brat Aharon (Aron) popunio sveštenstvo – ali su obe bile deo iste vlade. Sveštenstvo i vlada su bili ujedinjeni kao jedno telo i jedan narod. Jedinstvo između sveštenstva i vlade bilo je deo izraelskog života sve do rimskog izgnanstva, što nam je pokazivalo da je odvajanje crkve i države rimska institucija.

Čak i za vreme protestantskih reformacija, vernici su shvatili da Yahweh želi da njegov narod bude organizovan. Međutim, posle 400 godina prosvećenog učenja, protestanti su počeli da misle da neko može da služi Yahweh-u a da ne bude organizovan– ideja koja bi odvratila Mošu, kralja Davida i Ješuu. Ipak, takva neorganizovanost je obeležje Mesijani pogled na svet, gde je svaka organizacija izvan domaćeg društva oči sa sumnjom i prezirom.

Ali zašto bi Mesijanci trebali gledati na organizaciju s sumnjom i prezirom? Kada je Yahweh iskupio naš narod od ropstva u Egiptu, dao nam je Svoju Toru, koja zahteva jedinstvo između sveštenstva i države. Takođe se navodi da bi vlada i sveštenstvo trebalo da rade zajedno, kao dva dodatka istog tela.

Apostoli nisu mogli da se ujedine jer ih je prvo proganjala njihova jevrejska braća, a onda su ih proganjale vlade zemalja u kojima su pobegli. Uprkos tome, oni su se i dalje organizovali i uredio svešteniиki poredak (zajedno sa sacerdotalnom ploиom). Zaљto onda pomisao na organizaciju toliko paniиi mesijanija?

Mesijanici danas slede radikalno drugačiji model nego što su imali apostoli. Danas imamo nezavisna ministarstva gde jedan čovek propoveda celom svetu, nezavisno od svih ostalih. Ipak, pošto znamo da apostoli nisu koristili ovaj model, zašto branimo model koji apostoli ne bi koristili?

Neki kažu da više vole nezavisna ministarstva zato što imaju kontrolu. Kažu da su ih zlostavljale organizovane crkve i da se osećaju sigurnije sa nezavisnim ministarstvima. I, istini za istine, mali rog (papa) je koristio svoju organizaciju da progoni i ugnjetava svece neko vreme, vreme i poluvreme (to jest, 1.260 godina).

Daniel 7:25-26
25 On će izgovoriti pompezne reči protiv Najvišeg, progoniće svece Najvišeg, i nameravaće da promeni vreme i Toru. Onda će sveci biti predati u njegove ruke neko vreme i po vremena.

Takoрe je istina da жe se papstvo i njegova organizacija ponovo suprotstaviti nama poslednjih dana, ali poљto su i katolici i Nazarenski Izraeliti organizovani, da li je stvarno bezbedno reжi da ako se organizujemo, mi smo crkva?

Pošto su se i apostoli organizovali, da li je organizacija ta koja crkvu čini pogrešnom? Ili to što crkvu čini krivom nije odstupanje od Jahvine Tore? Oиigledno je da odlazak iz Yahweh’s Torah иini crkvu pogreљnom, ali ako odlazak iz Tore pogreљi crkvu, љta je sa Mesijanikima, koji odbijaju da se organizuju, iako Yahweh’s Torah kaћe da to uradi?

Ako je crkva kriva љto je ula protiv Yahweh’s Torah, onda su Mesijani bezvredni, ako slome Toru na drugaиiji naиin?

Mattityahu (Matthew) 5:19
19 „Ko god prekrši jednu od najmanje ovih zapovesti, i nauči ljude tako, biće najmanje nazvan u carstvu nebeskom; Ali ko god da ih nauиi, biжe nazvan velikim u carstvu nebeskom.“

U Otkrivenje i Kraj Vremena, objašnjavamo da će Babilonski duh pasti na trubu 7 – i tog dana Mesijanci će se zapitati zašto se tako boje organizirati i podržavati istu vrstu svećeništva kao što su to činili i naši prethodnici u prvo stoljeće. I u tom danu Mesijanici će napustiti odvajanje skupštine i države, u kojoj Yahweh nikada nije oduševio.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give