Chapter 12:

Nema Druge Fondacije

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

U, „Odvajanje skupštine i države“ pokazali smo kako su judaizam, katolicizam, islam i protestantizam kao četiri grupe strela koje su svakome malo promašile bikove. Judaizam promašuje metu u tome što tvrdi da je Yahweh dao rabinima ovlašćenje da prepravljaJu Toru. Katolicizam promašuje znak u tome što tvrdi da je Yahweh dao ovlašćenje da prepravi Toru papi. Islam uči pogrešnog Toraha u potpunosti, zato što sledi pogrešnog proroka (i pogrešnog Elohima), dok je protestantizam usvojio satansku doktrinu: svakome svoje, i nijedan čovek nema pravo da sudi bilo kome drugom, ili da sprovodi Yahwehove zakone!

Politički vakuum nastao je kada su protestanti odbili Yahwehove kraljeve. Odjednom su protestanti morali da naрu zamenu za voрstvo, a Satana voli da nam daje zamenu za stvari koje nam Yahweh kaћe da uradimo. U Americi, Oиe osnivači su osnovali rimsku demokratsku republiku. Sotoni se ovo svidelo, jer su demokratske republike u rimskom stilu zasnovane na ideji da ljudi znaju kako da vladaju sami sobom bolje od Yahweha. Zato, ako smo spremni da to prihvatimo, demokratija je samo još jedan oblik verovanja da smo kao Elohim, znajući razliku između dobra i zla.

B’reisheet (Genesis) 3:4-5
4 I zmija je rekla ženi, „Nećete sigurno umreti:
5 Jer Elohim zna da u danu kada ga pojedeš, onda će ti oči biti otvorene, i bićeš kao Elohim, znajući dobro i zlo.“

Rimske republike zasnivaju se na ideji da muškarci mogu da rade šta žele, sve dok se većina slaže. Međutim, da bi se oni složili da moraju da prave kompromise jedni sa drugima (zbog čega kažu: „Kompromis je suština dogovora“). U poslovnom kompromisu funkcioniše, ali u vladi ovo je greška jer kompromitujući Yahwehove načine da bi udovoljio muškarcima je još jedan način da se kaže „muško zadovoljavanje“.

Galatim (Galatians) 1:10
10 Da li sada ubeđujem muškarce, ili Elohima? Ili ћelim da udovoljim muљkarcima? Jer da i dalje zadovoljan ljudima, ne bih bio mesijev sluga.

Ugodan čovek je preduslov za svaku populističku, demokratsku i/ili rimsku republiku (čak i ako su građani protestanti), jer da biste pobedili na izborima, morate zadovoljiti najveći broj ljudi (ili bar nezadovoljiti najmanji broj ljudi). Ovaj sistem udovoрavanja dao je iluziju radne sposobnosti u ranim godinama ameriиke republike zato љto je veжina populacije bila bar nominalno hriљжanska, i mogla je da se sloћi oko mnogo toga. Međutim, kao što smo objasnili u „Razdvajanju skupštine i države“, kada nema hrišćanskog kralja, ništa ne sprečava ljude da se udaljavaju od Jahveha, i prate nakon sopstvenog zadovoljstva tražeći i požudu (kao što je to danas u Americi i na demokratskom Zapadu).

I protestantizam i rimske republike zasnivaju se na odbacivanju Jahvehovog oblika vlade, a to je teokratija. Zanimljivo je da se zbog toga demokratija nikada ne zahušava u islamskom društvu. Iako naљi iљmaeliti roрaci ne poznaju Yahweha, oni mnogo viљe prihvataju teokratiju.

Za razliku od modernog protestantizma, islam podučava praksu načina života. Mnogo više od pukog dana obožavanja i odmora, ovaj način života reguliše sve što rade. Ovo je uglavnom Torah princip (iako je nažalost pogrešno primenlan u islamu).

U hrišćanskom svetu, ideja o udumanju zahteva da se čovek uteme svim životnim energijama i sposobnostima da se velika komisija dodatno osnaži i uspostavi njegovo kraljevstvo. Međutim, dok nekoliko hrišćana pokušava da stavi ovaj princip u praksu, nivo hrišćanskog upravljanja je skoro šala u poređenju sa nivoom posvećenosti koji su pokazali naši islamski rođaci. Naši islamski rođaci redovno posvećuju ceo svoj život praksi džihada, koji je njihova korumpirana verzija Velike komisije. Poređenja radi, osim nekoliko misionara i monaha, protestantska posvećenost deluje pomalo lakedaistički.

Postoji politiиki nekorektan љal koji ide ovako: na nebu, policija je sva Engleska, svi poslovi su nemaиki, a kuvari su svi Francuzi, ali u paklu, kuvari su Englezi, svi policajci su Nemci, a svi poslovi su Francuzi. Mogli bismo da pravimo slične šale i poređenja o monoteističkim religijama sveta.

Dok judaizam još uvek veruje u zadržavanje Tore, oni je menjaju kako bi odgovarali sami sebi. Dok katolicizam još uvek veruje u obožavanje jevrejskog Mesije, promenili su ga u greko-rimskog paganina. Dok islam još uvek veruje u potčinjavanje elohimu, i u posvećenosti daljem kraljevstvu, oni su dobili pogrešno – i dok protestantizam veruje u praktikovanje ljubavi, zaboravili su da Yahweh zna da ga volimo kada slušamo njegova naređivanja.

Yochanan (John) 14:15
15 „Ako me voliљ, zadrћi moje zapovesti.“

Deca misle da ih roditelji vole kada im roditelji daju dobre stvari, i kada prekrše pravila za njih. Međutim, nasuprot tome, roditelji znaju da ih njihova deca vole kada rado rade ono što se od njih traži. Protestanti zaboravljaju da u usvajanju demokratskog i satanističkog motoa: „Svako svoj, i ne sude!“ oni se u suštini slažu da bi trebalo da budu u stanju da rade šta žele, kako god žele – i da će, ako drugi zažmure na svoj neuspeh da poslušaju Yahweh’s Torah, uzvratiti uslugu. Meрutim, Yahweh ne vidi ovo odbijanje da poљtuje svoje zakone, i izvrљava svoje presude i uredbe, kao ljubav.

Ješua nas toliko voli da je bio spreman da umre za nas, i mi osećamo njegovu ljubav, ali koliko nas zaista pokazuje našu ljubav prema Njemu tako što će položiti naše živote za Njega, i sprovoditi Veliku komisiju, kako on traži? Koliko nas zaista vodi svu naљu ћivotnu energiju, tako da sluћimo Yahwehu sa svim љto imamo?

Devarim (Deuteronomy) 6:5
5 „Voleжeљ Yahweh svog Elohima svim srcem, svom duљom, i svom snagom.“

Sada dolazimo do petog klastera strela, a to je Mesijanski pokret. Mi Mesijani moћda mislimo da volimo Yahweha sa svim љto imamo, ali da li stvarno? Ako pogledamo paћljivo, zar ne postoje neke kritiиne razlike izmeрu onoga љto znamo da Tora kaћe i onoga љto zapravo radimo? To je ta razlika izmeрu onoga љto znamo da treba da uradimo, i onoga љto zapravo radimo, u kome Sotona ћivi.

Ja’akov (Džejms) 4:17
17 Stoga, za njega koji zna da čini dobro i ne čini to, za njega je to greh.

Protestantska reformacija je poиela kada je monah po imenu Martin Luter naљao neke neslaganja izmeрu onoga љto je Sveto pismo elo, i onoga љto je Crkva u njegovo vreme radila. Osećao je da je problem što Crkva radi nešto drugo osim onoga što je zapisano u njegovoj knjizi i nije mogao da živi sa tim. Љta je sa nama?

Brate, ako pogledamo šta su apostoli uradili u prvom veku, i uporedimo ga sa načinom na koji danas radimo stvari u mesijaniиkom svetu, da li je to isto? Garantovao bih da postoje neka velika neslaganja i da жe nas Yahweh smatrati odgovornim, jer mi ne radimo ono љto Sveto pismo kaћe da uradimo.

Nedavno sam otiљao na razgovor nezavisnog ministra. Govorio je o vrlinama samostalnosti (što znači da teoretski nikome nije odgovoran). Takođe je umanjio značaj činjenice da mu se brak upravo raspao, jer je bio tu da natera ljude da kupe njegovu knjigu. Dok sam sedeo tamo i sluљao, pitao sam se da li bi apostoli ovako da rade stvari, da su danas ovde?

TimaTheus Aleph (1 Timothy) 3:2-5
2 Nadzornik onda mora biti bezoljudnik, muž jedne žene, umeren, trezveno um, dobrog ponašanja, gostoljubiv, sposoban da predaje;
3 ne daje vino, nije nasilno, ne pohlepno za novcem, ali nežno, ne svađa, ne žudi;
4 koji dobro vlada svojom kuжom, imajuжi svoju decu u pokornosti sa svim poљtovanjem.
5 (jer ako čovek ne zna kako da vlada sopstvenom kuжom, kako жe se pobrinuti za skup Elohima?) ….

Ovde je koncept da kada je čovek na čelu, i stoji ispred skupštine, on se drži kao primer drugima, svidelo se to njemu ili ne. A ako se čovek drži kao primer jatu, onda mu se čini pogrešnim da objasni činjenicu da mu je brak jednostavno propao (da bi mogao da proda svoje knjige). Dalje, pogrešno je što je on nezavisni ministar.

Braжo, ako se nadamo da жemo sluћiti Yahwehu, zar ne treba da ga sluћimo na pravom temelju? I nijedan drugi čovek ne može da leži osim onog koji je već postavljen – naime, Ješua Mesija.

Qorintim Aleph (1 Corinthians) 3:11
11 Ni za jedan drugi temelj niko ne može da položi više od onog koji je postavljen, a to je Ješua Mesija.

Љao kaћe da kada gradimo na ovoj osnovi, naљ rad жe biti testiran, i dokazaжe se kao vatrom. Ako gradimo u drvetu, senu i stabljikama, onda, iako smo možda spaseni na kraju, takođe ćemo pretrpeti gubitak.

Qorintim Aleph (1 Corinthians) 3:12-15
12 Ako neko gradi na ovoj podlogi sa zlatom, srebrom, dragocenim kamenjem, drvetom, senom, slamom,
13 rada svakog od njih postaće jasno; jer će se Dan proglasiti, jer će biti otkriven vatrom; I vatra жe testirati rad svakog od njih, o tome kakva je.
14 Ako bilo иije delo koje je izgradio na njemu izdrћi, on жe dobiti nagradu.
15 Ako je neиije delo spaljeno, pretrpeжe gubitak; Ali on жe liиno biti spaљen, ali tako i kroz vatru.

Љao nam kaћe da smo mi hram ћivog Elohima, i duh Elohima ћivi u nama.

Qorintim Aleph (1 Corinthians) 3:16-17
16 Zar ne znate da ste hram Elohima i da duh Elohima boravi u vama?
17 Ako neko prkosi hramu Elohima, Elohim жe ga uniљtiti. Jer hram Elohim je razdvojen, koji hram si ti.

Ali primećujete da nismo mnogo različitih hramova (ili mnogo različitih tela)– već, nazivamo se jednim hramom i jednim jednim telom. To zahteva da budemo povezani sa ostatkom tela, i to na pravi način. Sugerisati da Ješuno telo može da ima nezavisne ekstremitete je apsurdno – kao da njegovo telo može biti sačinjeno od više različitih delova tela koji nisu u međusobnom kontaktu i koji nisu koordinisani ni na koji način (što je fer opis Mesijani pokret danas).

Kako nezavisni ministri mogu zaista da sluћe Yahwehu? Da je Yahweh veliki pastir sa 144,000 ovaca, da li bi bio zadovoljan nezavisnim љeљirima koji se takmiиe oko toga kojoj ovcama pripada? Zar ne bi bio mnogo zadovoljniji da se njegove sluge ponizne, i odluиe da se organizuju, da vide koliko bolje mogu da sluћe njegovim ovcama, ako bi svi radili zajedno?

Može li bilo koji ovozitjevni biznis funkcionisati ako zaposleni ne rade zajedno? I ako ovosveрki zaposleni moraju da rade zajedno da bi posao funkcionisao, koliko onda joљ Yahwehovi pastiri treba da rade zajedno, umesto da rade nezavisno?

Mi ћivimo kamenje u Njegovom hramu, i Љao kaћe da жemo biti stavljeni na temelj apostola i proroka, sa Jeљuom Mesijem kao glavnim kamenom temeljca.

Efes (Efes) 2:19-22
19 Dakle, više niste stranci i stranci, već sugrađani sa svecima i članovima domaćinstva Elohima.
20, poљto je izgraрeno na temeljima apostola i proroka, Jeљua Mesija je bio glavni kamen temeljac,
21 u kojoj cela zgrada, zajedno, izrasta u zaseoljen hram u Gospodaru,
22 u kojima se takoрe gradite zajedno za mesto Elohima u Duhu.

Ali ako je mesijanski pokret izgrađen na temeljima apostola i proroka, kako onda nikada ne vidimo apostole i proroke u ovom pokretu? Zar nije prikladnije reći da smo izgrađeni na temeljima nezavisnih prodavaca knjiga i traka?

Brate, u ozbiljnosti, na kakvoj fondaciji gradimo? Ako smo organizovani oko prodavaca knjiga i traka, a ne apostola i proroka, kako жe onda naљ rad stajati, u danu kada Yahweh testira naљ rad vatrom? I kako жe Yahweh biti sreжan, ako ne uradimo ono љto njegova reи kaћe?

Kao što objašnjavamo u Otkrivenju i Krajnjim Vremenima, pečat 6 će biti obeležen nuklearnim događajem (barem na Bliskom istoku, ako nije nuklearni svetski rat).

Hitgalut (Otkrovenje) 6:12-17
12 Pogledao sam kada je otvorio šesti pečat, i gle, bio je veliki zemljotres; I sunce je postalo crno kao vreća kose, i mesec je postao kao krv.
13 I nebeske zvezde su pale na zemlju, dok smokve ispuštaju svoje kasne smokve kada ga potresa jak vetar.
14 Onda se nebo povuklo kao svitak kada se savije, i svaka planina i ostrvo su premešteni sa svog mesta.
15 I kraljevi zemlje, veliki ljudi, bogataši, komandanti, moćni ljudi, svaki rob i svaki slobodan čovek, sakrili su se u pećinama i u stenama planina,
16 i rekao planinama i stenama, „Pao na nas i sakrij nas od lica Njega koji sedi na prestolu i od gneva Jagnjeta!
17 Za veliki dan njegovog gneva je došao, a ko je u stanju da stoji?“

Kao što objašnjavamo u Otkrivenju i Krajnjim Vremenima, zemljotres koji se dogodio u foka 6 verovatno se odnosi na potres u druљtvenom poretku. To može biti isti potres koji se događa u Ezekielu 37, što dovodi do stvaranja Efraimovog štapa.

Jehezqel (Ezekijel) 37:7
7 Tako sam proroиio kako mi je nareрeno; I kao što sam proročanstvo, čula se buka, i iznenada zveckanje [shaking]; i kosti su se spojile, od kost do kostiju.

U Jezekilu 37:7 „kosti“ se odnose na vođstvo. Kada UN doрu do pune moжi i uиenju u jednu svetsku religiju, biжe vapaja naroda da njihovi lideri urade neљto da okupe pokret. Međutim, to neće biti moguće, sve dok svaki nezavisni ministar pokušava da objasni Yahwehove reči, kako bi maksimalno povećao sopstvenu prodaju knjiga i traka. Nijedna unija na kraju neće biti moguća na osnovu prodaje knjiga i kaseta.

Jedino reљenje жe biti da rukovodstvo prestane da igra nezavisne igre, i da se okupi na temeljima apostola i proroka. Umesto da žele da monetizuju besplatan poklon, ministri će morati slobodno da daju ono što su slobodno primili, i poverenje u Yahweh da će obezbediti svoje potrebe kroz tite, dar i ponudu.

Matijahu (Metju) 10:7-8
7 „I dok odlazite, propovedate, govoreжi, „Carstvo nebesko je na odљlo.“
8 Izlečite bolesne, očistite gubavce, podići mrtve, izbaciti demone. Slobodno ste primili, slobodno dali.“

I sa svoje strane, i ljudi će morati da se uozbilje. Oni će morati da prestanu da pomažu i pomažu prodavcima knjiga i traka u njihovoj nagonu da zamene temelj apostola i proroka temeljima knjige i prodavaca traka – jer nijedna druga fondacija ne može da leži, od one koja je već postavljena– temelj apostola i proroka, Ješue Mesije lično je glavni kamen temeljac.

Efes (Efes) 2:19-22
19 Dakle, više niste stranci i stranci, već sugrađani sa svecima i članovima domaćinstva Elohima.
20, poљto je izgraрeno na temeljima apostola i proroka, Jeљua Mesija je bio glavni kamen temeljac,
21 u kojoj cela zgrada, zajedno, izrasta u zaseoljen hram u Gospodaru,
22 u kojima se takoрe gradite zajedno za mesto Elohima u Duhu.

Apostoli bi bili revoltirani ako bi se vratili danas, i videli kakvu korumpiranu, samouslužnu varijaciju vere koju su prodavci knjiga urobili Ješuinom krvlju.

Filipini (Filipini) 3:18-19
18 Za mnoge љetnje, od kojih sam ti иesto govorio, a sada ti kaћem da иak i zaћaиeљ, da su oni neprijatelji Mesije:
19 Čiji je kraj uništenje, čiji je elohim njihov stomak i čija je slava u njihovoj sramoti – koji su se okrenuli zemaljskim stvarima.

I sa njegove strane, Jeљua bi bila besna.

Johanon (Džon) 2:14-16
14 I on je u hramu pronašao one koji su prodavali volove, ovce i golubove, i menjače novca koji posluju.
15 Kada je napravio bič od kablova, sve ih je oterao iz hrama, sa ovcama i volovima, i izlio novac menjača i prevrnuo stolove.
16 I on je rekao onima koji su prodali golubove: „Odnesi te stvari! Ne pravi od kuće mog oca kuću robe!“

Dok sam sedeo tamo i slušao prodavca knjiga kako objašnjava svoj razvod, i odbacuje njegovu potrebu da bude u odgovarajućoj odgovornosti za Yahwehove druge ministre, nisam mogao a da ne pomislim da se pozitivne promene neće održati dok ljudi to ne zahtevaju. Ako uđete u neku prodavnicu, sva sveža, zdrava hrana je oko ivica prodavnice – a centar prodavnice je prepun prolaza pred predvorjenom, zašećeretnom brzom hranom koja će vam uništiti zdravlje – a ipak je sve prodavnice nose, jer to ljudi žele da jedu. Mesijanski svet je omi iji.

Kada mi njegovi ljudi zahtevamo da se svi naši ministri saberu, i dođu u pravi odnos na osnovu apostola i proroka (i odbijaju da podrže nezavisne prodavce knjiga), onda ćemo (i samo tada) imati jedinstvo za kojim svi žude, ali koje nezavisno prodavce knjiga nikada neće moći da ostvari.

Jeљua govori o vaћnosti izgradnje neиija kuжe na pravom temelju.

Matijahu (Metju) 7:24-27
24 „Dakle, ko god čuje ove moje izreke, i radi ih, voleću ga mudrom čoveku koji je izgradio svoju kuću na steni:
25 i kiša se spustila, poplave su došle, i vetrovi su duvali i udarali tuku na tu kuću; I nije pala, jer je osnovana na steni.
26 „Ali svako ko čuje ove moje izreke, a ne radi ih, biće kao budalast čovek koji je izgradio svoju kuću na pesku:
27 i kiša se spustila, poplave su došle, i vetrovi su duvali i udarali tuku na toj kući; I pao je. I veliki je bio njegov pad.“

Prijatelju, na kom temelju gradiљ svoju kuжu oboћavanja? Gradite li na temeljima apostola i proroka, a Mesija Ješua je glavni kamen temeljac? I da li vi vodete svu svoju životnu energiju i resurse ka daljem pravcu da se Velika komisija ojača petostrukim ministarstvom? Ili gradite kafić na osnovu knjige i trgovaca trakama?

Mudro izaberi svoju fondaciju, jer nijedna druga fondacija ne moћe da poloћi, od onog koji je veж postavljen. Ako se ne uklapa u primer apostola koji su nam dali u prvom veku, to je pogrešno.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give