Chapter 8:

O Govoru na Jezicima

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Satana je princ ovog sveta, a Sotonini pravni i pravosudni sistemi preovlađuju ovde na Zemlji. Razlog zaљto Sotonini sistemi preovlaрuju u nacijama je taj љto ljudi insistiraju na pokuљaju da vladaju sami po svojoj mudrosti i razumevanju. Meрutim, muљkarci nisu Yahweh, i иovekove misli nisu Yahwehove misli, niti njihovi naиini na njegov naиin.

Jeshayahu (Isaiah) 55:8-9
8 „za moje misli nisu vaše misli, niti vaši putevi na mojim putevima“, kaže Yahweh.
9 „jer je nebo veće od zemlje, tako da su moje metode veće od vaših načina, i moje misli nego vaše misli.“

Ljudi nastoje da uspostave vladine sisteme koji udome sebe, ne shvatajući da Yahweh zahteva potpuno drugačiji oblik vlade za svoj narod, zasnovan na potpuno drugačijim principima. Ako Yahweh hoжe, pokuљaжemo da objasnimo ove principe u ovoj knjizi.

Možda će vam biti čudno da počnete da govorite o tome kako da uspostavite pravednu vladu na zemlji objašnjavajući o govoru jezicima (i odnosima između jezika i proročanstva), ali kao što ćemo videti, ovi duhovni darovi su ključ za uspostavljanje pravedne duhovne vlade koju Yahweh želi za svoj narod Izrael.

Kao što ćemo pokazati, suština proročanstva je da se čuje Yahwehov glas (Still Small Voice), a zatim da se prenese ono što je neko čuo govorom, pevanjem ili pisanjem, kako bi ga drugi razumeli.

Nasuprot tome, govoriti jezikom je čuti Yahwehov glas, ali govoriti ga na način koji nije shvaćen. Bez obzira na to, da bi se govorilo iskrenim jezikom, još uvek se mora čuti od Yahweha, i onda pokušati da prenese ono što je neko čuo: i to je dobra stvar, jer kao što ćemo videti, jezici su često prvi korak ka proročanstvima.

Pre nego što počnemo, treba da istaknemo da postoje dve različite vrste proročanstva:

 1. Predgovor (predviđanje); I
 2. Fort-reći (inače govoreći prema Duhu, ali bez predviđanja bilo čega).

Predgovor (predviđanje) je vrsta proročanstva o koje većina ljudi misli. „Tako proročanstva „Sayeth Yahweh“ uglavnom spadaju u ovu kategoriju. Dobar primer forgucije (predviđanja) nalazi se u Prvim kraljevima 17:13-16.

Melachim Aleph (1. kings) 17:13-16
13 I Eliyahu (Elajdža) joj je rekao, „Ne boj se; Idi i uradi kako si rekao, ali prvo mi napravi malu tortu, i donesi mi je; I posle napravi neљto za sebe i svog sina.
14 Jer tako kaže Yahweh, Elohim iz Izraela: ‘Kanta brašna neće biti iskorišćena, niti će tegla ulja presušiti, sve dok Yahweh ne pošalje kišu na zemlju.’
15 Pa je otiљla i uradila prema Elijahu reиi; I ona, on i njeno domaćinstvo su jeli mnogo dana.
16 Kanta brašna nije korišćena, niti je tegla sa uljem presušila, prema reči Yahweh, koju je on izgovorio (ili kroz) Eliyahu.

Eliyahu (Eliyahu) je poslušao Yahwehov glas, a onda je izgovorio ono što je čuo da mu je Yahweh rekao. Time je predvideo (predvideo) da se udovicina kanta brašna neće koristiti, kao i da njena tegla sa uljem neće presušiti.

Pored toga, iako apostol Šaul nikada nije rekao „Tako kaže Yahweh“, on je takođe ponekad predvideo (ili predvideo) šta će se desiti u budućnosti. Dobar primer za to nalazi se u Drugom Solunu 2:7-8.

2. Solun 2:7-8
7 Za misteriju Torahlessness-a već je na delu; Samo on sada suzdržava, dok ne izađe iz sredine;
8 i onda će biti otkriveno Bezako, koga će Yahweh progutati duhom njegovih usta…

Nasuprot tome, druga vrsta proročanstva je otvorena. Ovo je usko povezano sa predgovorom, osim što nema predviđanja. U otvorenom razgovoru, čovek sluša šta Jahweh kaže, a zatim komunicira ono što je neko čuo (obično govorom, pevanjem ili pisanjem). Ovo je takođe deo definicije proročanstva.

OT:5012 naba’ (נבא); primitivni koren; da proročanstvo, odnosno govori (ili peva) inspiracijom (u predviđanju ili jednostavnom diskursu):

Iako je predviđanje budućnosti glamurozno, ne bi trebalo da izgubimo iz vida činjenicu da kad god neko čuje Duha, a onda govori (piše ili peva) prema onome što je neko čuo, neko proročanstvo. To je zato što je suština proročanstva da se čuje Jahvehov glas, a zatim da se prenese ono što se čulo (bilo govorom, pisanjem ili pevanjem).
Kada je Dejvid zgrešio batšebu, prorok Nejtan je poslat da kaže kralju Davidu da je zgrešio.

Shemuel Bet (2 Samuel) 12:7-8
7 Onda je Nejtan rekao Dejvidu: „Ti si čovek! Tako kaže Yahweh Elohim iz Izraela: ‘Pomazao sam te kralju nad Izraelom, i isporučio sam te iz Šauleove ruke.
8 Dao sam vam kuću svoga gospodara i žene gospodara vašeg u svoj čuvar i dao vam kuću Izraelovu i Judinu. I da je to premalo, dao bih ti mnogo više!“

Nejtan je tada nastavio da predviрa kazne koje жe se desiti Dejvidu i njegovoj kuжi, ali иin da se Dejvidu kaћe njegov greh nije predviрao, veж iskren. To jeиe, Nejtan je jednostavno preneo poruku od Yahweha.

Na hebrejskom, reč נבא znači „penušanje napred“, dok voda izlazi iz izvora, ili „izbija“, dok pupoljci pucaju sa drveta. Aluzija je da se iz Duha iznedu dobre i vitalne stvari.

Kada neko proroиanstvo иuje stvari koje dolaze od Yahweha, i onda govori te stvari jasno, i slobodno. Međutim, kada protok nije slobodan, čovek govori mucajućim usnama, a često na nejasnom jeziku; A rezultat je da neko „govori jezikom“.

Isaiah 28:11-12
11 Jer sa mucajućim usnama i drugim jezikom razgovaraće sa ovim ljudima,
12 Kome je rekao, „Ovo je ostalo sa kojim možete da izazovete da se umotamo“, i, „Ovo je osvežavajuće“; Ali nisu hteli da иuju.
11 כִּי בְּלַעֲגֵי שָׂפָה וּבְלָשׁוֹן אַחֶרֶת | יְדַבֵּר אֶל הָעָם הַזֶּה:
12 אֲשֶׁר אָמַר אֲלֵיהֶם זֹאת הַמְּנוּחָה הָנִיחוּ לֶעָיֵף וְזֹאת הַמַּרְגֵּעָה | וְלֹא אָבוּא שְׁמוֹעַ

Kao što ćemo videti, mnogo je bolje proročanstvo nego govoriti jezikom, jer iako se proročanstvo može razumeti, jezici se ne mogu razumeti (osim ako neko nema dar interpretacije, ili ako je prisutan prevodilac). A ipak je veoma dobro govoriti jezikom, ne samo zato što je to dokaz da čovek čuje njegov glas, već i zato što to može biti korak ka učenju kako da se proročanstvo proročanstvo proročanstvo.

Ali ako govor jezikom moћe dovesti do proroиanstva, љta nam onda Sveto pismo govori o tome?
Obnovljeni zavet pet puta govori o „jezicima“. Hronološkim redosledom, ove reference su:

 1. Marka 16:17 ;
 2. Akti 2:1-13;
 3. Akti 10:44-48;
 4. Akti 19:5-7; I
 5. Prvi Korintijansi od 12 do 14 godina

Međutim, postoji problem, jer je prva referenca (Marka 16:17) u suprotnosti sa poslednjom (Prva Korintijans 12 do Četrnaest). To je zaista problem, jer nam Džon u 10:35 govori da se Sveto pismo ne može prekinuti.

Yochanan (John) 10:35
35 „Ako ih je nazvao elohim (g-ds’), kome je došla reč Elohima (a Sveto pismo se ne može slomiti)….“

Ako sveto pismo ne može biti prekinuto, onda je takođe nemoguće da sveto pismo bude u suprotnosti sa sobom, jer ako su neka dva odlomka Svetog pisma u suprotnosti, onda logično govoreći, jedan od njih mora biti slomljen ako drugi treba da bude ispunjen. (Po definiciji, ako su dva pasusa Svetog pisma u suprotnosti, a jedan od njih je istinit, onda drugi mora biti lažan.)

Nije mala stvar sugerisati da je dati prolaz Svetog pisma nelegitiman i da ga treba ukloniti iz Kanona. Ovakve analize moraju da se reše izuzetno pažljivo. Međutim, u isto vreme, ako postoje neki odlomci u Pismu koji zaista ne bi trebalo da budu tamo, onda moramo da znamo za njih, kako ne bismo praktikovali lažno obožavanje zasnovano na lažnim doktrinama.

Sudeći po Metzgerove tekstualne komentare o obnovljenom zavetu, prvi obnovljeni Zavet koji se odnosi na govor jezikom (Marka 16:9-20) nedostaje iz najstarijih poznatih rukopisa, uključujući dva najstarija poznata grčka rukopisa, Stari latinski kodeks, Sinajski Sirijski (Aramaic), iz oko stotinu jermenskih rukopisa, kao i iz dva najstarija gregorijanska rukopisa (oko CE 897 i 913). Dalje, i Origen i Klement iz Aleksandrije nam kažu da je Marka knjiga završena stihom 16:8 (Metzger). Pored toga, crkveni očevi Džerom i Euzebijus su svedočili da su stihovi 9-20 odsutni iz skoro svih grčkih rukopisa koji su im poznati. Onda možemo da primetimo i da je Marka 16:17 u suprotnosti sa poslednjom referencom (First Corinthians Twelve do Fourteen).

Ako svi najstariji poznati rukopisi imaju oznaku 16 koja se završava stihom 8, onda sve posle Marka 16:8 mora biti kasniji dodatak Tekstu. To bi značilo da Marka 16:17 nije prvobitno bio uključen u Markova knjiga (ali je kasnije dodat). To bi znaиilo da nikada ne bi trebalo da koristimo Marka 16:17 kao osnovu za bilo kakvu doktrinu.

Kakvu doktrinu? Ako ga pažljivo pročitamo, možemo da vidimo da jezik Marka 16:17 sugeriše da svi koji prate Yeshua moraju da govore „novim jezicima“. To je da kažemo, ako neko ne govori „novim jezicima“, onda ta osoba ne prati Yeshua (i zato nije sačuvana).

Marqaus (Marka) 16:15-18
15 „Idite u ceo svet i propovedate dobre vesti svakom stvorenju.
16 On ko veruje i uronjen biće spasen; Ali on ko ne veruje biće osuđen.
17 I ovi znakovi će pratiti one koji veruju: U moje ime oni će izbaciti demone; govoriće novim jezicima;
18 oni će preuzeti zmije; I ako popiju neљto smrtonosno, to ih ni na koji naиin neжe povrediti; oni će se dočepati bolesnih i oni će se oporaviti.“

Specifičan jezik Marka 16:17 čini govor jezikom i rukovanje zmijama u ‘litmus testovima’ spasenja; I postoje neke apone unutar hrišćanstva koje tretiraju te stvari kao takve. Poznato je da neke od ovih apoena čak donose otrovne zmije na svoja mesta (u koja nečedne životinje ne bi trebalo da ulaze), i nateraju svoje članove da se nose sa njima (i govore jezikom), kako bi dokazali svoju veru. Ali da li je stvarno Elohimova ћelja za nas, da dovedemo smrtonosne zmije u naљa mesta oboћavanja?

Postoje brojni problemi sa Marka 16:17, ali ono što nas najviše brine je da je u sukobu sa Prvim Korintijansima 12:8-11, što nam govori da neće svi vernici govoriti jezikom, već da će isti Duh svakom od nas dati različite darove.

Qorintim Aleph (1. Cor.) 12:8-11
8 za jednog se daje reč mudrosti kroz Duh, drugom reč znanja kroz isti Duh,
9 drugoj veri istog Duha, za još jedan dar isceljenja od istog Duha,
10 za drugo rad иuda, za drugo proroиanstvo, za joљ jedno pronicljivo duhove, za drugu razliиite vrste jezika, za drugo tumaиenje jezika.
11 Ali jedan i isti Duh radi sve te stvari, deleći se svakoj pojedinačno kako on želi.

Šesnaest stihova kasnije, Prvi Korintijanci 12:27-30 nam govore istu stvar.

Qorintim Aleph (1. Cor.) 12:27-30
27 Sada ste Mesijevo telo, i članovi pojedinačno.
Elohim ih je imenovao u skupštini: prvi apostoli, drugi proroci, treći učitelji; posle toga čuda, zatim darovi isceljenja, pomažu, administracije, raznovrsnosti jezika.
29 Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi uиitelji? Jesu li svi radnici иuda?
30 Da li svi imaju darove za izlečenje? Da li svi priиaju jezikom? Da li sve tumačiš?

Ako Duh daje razliиite darove svakom od nas, kako onda moћe poћe biti uslov da svi govore jezikom? I, ako pokuљamo da priиamo jezikom kada nam zapravo nije dat ovaj poklon, zar onda zapravo ne pokuљavamo da pribavemo poklone koje nam Yahweh nije stvarno dao?

I što je pokušaj vršenja dara koji nam Jahve u stvari nije dao, već lažno štovanje?
Uoиavajući da neљto nije u redu sa ovakvim vrstama ‘obaveznih sesija jezika’, mnogi vernici su bacili sumnjiиavo oko ka potpunom govoru jezikom. Ovo je velika љteta, jer legitimni jezici su legitiman dar, i oni imaju skrivenu vrednost za nas kao korak u obnavljanju naљe nacije.

Da bismo razumeli šta je zapravo legitiman dar govora na jezicima, pogledajmo druge reference na govor jezikom u Obnovljenom zavetu, i vidimo da li možemo da uočimo neke korisne obrasce.

Mnogi vernici su upoznati sa čudom govora jezikom koji se dogodio u poglavlju Dva.

Ma’asim (Akti) 2:1-13
1 Kada je dan Pentecosta u potpunosti doљao, svi su imali jedan dogovor na jednom mestu.
2 I odjednom se oglasio zvuk sa neba, kao nalet jakog vetra, i ispunio je celu kuću u kojoj su sedeli.
3 Onda su im se pojavili podeljeni jezici, od vatre, i jedan je sedeo na svakom od njih.
4 I svi su bili ispunjeni Set-apart Duhom i poиeli su da priиaju drugim jezicima, kao љto im je Duh dao reи.
5 I bilo je prebivališta u Jerusalimu Jevreja, pobožnih ljudi, iz svake nacije pod nebom.
6 I kada se ovaj zvuk pojavio, mnoštvo se spojilo, i bili su zbunjeni, jer su ih svi čuli kako govore na njegovom jeziku.
7 Onda su svi bili zapanjeni i čudili se, govoreći jedni drugima: „Vidite, nisu svi oni koji govore Galilejcima?
8 I kako to da čujemo, svako na našem jeziku na kojem smo rođeni?
9 Partijanaca, Medesa i Elamija, onih koji borave u Mesopotamiji, Judeji i Kapadokiji, Pontusu i Aziji,
10 Phrygia i Pamphylia, Egipat i delovi Libije koji se pridružuju Cyrene, posetioci iz Rima, i Jevreji i prozeli,
11 Kritana i Arapa — čujemo ih kako govore na našim jezicima divna elohimova dela.“
12 Svi su bili zapanjeni i zbunjeni, govoreći jedno drugom, „Šta bi ovo moglo da znači?“
13 Drugih koji su se rugali su rekli, „Puni su novog vina.“

Akti poglavlja 2 su prvi put da se Duh izliva masovno, i postoji nekoliko važnih stvari koje treba primetiti u vezi ovog ključnog događaja. U Akti dva:

 1. Podeljeni jezik (od vatre) čudom se pojavio na glavama svakog od govornika;
 2. Učenici su počeli da govore jezicima koji sem svog rodnog hebrejskog i/ili aramaičnog;
 3. Strani hodočasnici koji su došli na festival dobili su dar interpretacije jezika na masovnom nivou, tako da je svako od njih mogao da čuje i razume „jezik“ koji se govori na svom maternjem jeziku.
 4. Yahweh je dao čudo tumačenja u masovnim razmerama.

Jezici i interpretacija se pominju i na drugim mestima, ali plamen vatre se nikada ne pojavljuje nigde drugde, a dar tumačenja jezika nikada više nije dat u masovnim razmerama. Zašto? Takođe, pošto je bolje proročanstvo nego govoriti jezikom, zašto su vernici veterani (to jest, učenici) samo govorili jezikom, a ne proročanstvom?

Razlog zbog kojeg su vernici govorili jezikom u иinovima drugog poglavlja je taj љto je to bio prvi put da je Duh izlio masovno. Kao što ćemo vidjeti, kad smo prvi ispunili Duhom, prirodni je ishod govoriti jezicima. Proročanstvo je takođe prirodan ishod ispunjenosti Njegovim Duhom, ali potrebna je mnogo dublja veza sa proročanstvom nego što govori jezikom, i nemaju svi vernici duboku povezanost kada prvi put prime Njegovog Duha.

Zato što su vernici veterani govorili samo jezicima (umesto proročanstvom), Yahweh je hodočasnicima dao dar interpretacije jezika masovno, kako bi svako od njih mogao da čuje Dobre vesti na svom jeziku (i samim tim, verujte).

Dar jezika je sledeći dat Kornelijusu (i onima sa njim) u desetom činu. (Kao što objašnjavamo u Nazarenom Izraelu, Kornelijus je zapravo bio prvi od efraimita koji se vratio u naciju Izraela.)

Ma’asim (Akti) 10:44-48
44 Dok je Kepha (Piter) još govorio ove reči, „Scenop duh“ je pao na sve one koji su čuli tu reč.
45 I oni iz Obreza koji su verovali (to jest verujući fariseji) bili su zapanjeni, koliko god da su došli sa Kephom, jer je dar scenopšenog duha izliven i na Đentile (Efraimites) takođe.
46 Jer su ih иuli kako priиaju jezikom i uveжaju Elohima.
Onda je Kefa odgovorio:
47 „Može li neko da zabrani vodu, da se ne uroni ko je primio „Set-apart Spirit“, kao što smo mi i mi?“
48 I naredio im je da budu uronjeni u ime Yahweh. Onda su ga zamolili da ostane nekoliko dana.

U delima dva poglavlja (gore), vernici veterani su govorili jezicima kada su bili ispunjeni Duhom. Međutim, u desetom poglavlju, novi vernici su govorili jezikom. Pošto ovi novi vernici nisu proročanstvo, a pošto nije bilo prevodioca, nije poslata nijedna edukatolorična poruka. Međutim, činjenica da su novi vernici govorili jezicima poslužila je kao znak da su upravo spaseni (što je takođe zapanjila verovane Fariseje, stih 45).

Ali zaљto bi to sluћio kao znak da je neko upravo spaљen, da treba da govori nepoznatim jezikom? Kao što ćemo vidjeti u sljedećem odjeljku, to je zato što govorenje u jezicima je znak da čovjek čuje glas Duha i pokušava govoriti u skladu s Duhom. Ovo je veoma pozitivan korak, jer je prvi korak u proročanstvima da se čuje Yahwehov glas, a onda da pokušamo da govorimo u skladu sa onim što čovek čuje.
U иinovima poglavlje 19, apostol Љal je doљao do onih koji su tek spaљeni. Međutim, ovog puta, oni koji su nedavno spaseni nisu samo govorili jezikom, već su (bar neki od njih) proričli.

Ma’asim (Akti) 19:5-7
5 Kada su иuli ovo, uronjeni su u ime gospodara Jeљue.
6 I kada ih je Saul stavio do ruke, duh seta naiљao na njih, i oni su govorili jezicima i proroиanstvom.
7 Sada su ljudi imali oko 12 godina.

Onda, od Prvih Korintijanaca od 12 do 14, apostol Saul govori o duhovnim darovima za tri cela poglavlja. Pošto Sveto pismo ne gubi prostor (a pošto su ljudi pisali perom), trebalo bi da shvatimo da šta god Šaul izneo za tri cela poglavlja mora biti veoma važno.

Shaul započinje govoreći da ne želi da budemo neuki u vezi sa duhovnim darovima:

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 12:1
1 Što se tiče duhovnih darova, braćo, ne želim da budete neznalice:

Tada nam Shaul jasno govori da neće svatko dobiti iste duhovne darove; ali da će biti različitosti duhovnih darova, premda je isti Duh taj koji daje sve ove različite divergentne darove.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 12:4
4 Postoje raznolikosti poklona, ali isti Duh.

Kao љto smo veж pomenuli, jedan od razloga zaљto Marka 16:17 ne moћe biti inspirisan je taj љto je u suprotnosti sa Љaulim zapisima. Marka 16:17 Zahteva da svi koji su spaseni govore jezikom kao obavezni znak da su spaseni. To je u suprotnosti sa stihom 4, koji nam govori da Duh svakom od nas daje različite darove (iako je to isti Duh koji radi u i kroz sve nas).

8 za jednog se daje reč mudrosti kroz Duh, drugom reč znanja kroz isti Duh,
9 drugoj veri istog Duha, za još jedan dar isceljenja od istog Duha,
10 za drugo rad иuda, za drugo proroиanstvo, za joљ jedno pronicljivo duhove, za drugu razliиite vrste jezika, za drugo tumaиenje jezika.
11 Ali jedan i isti Duh radi sve te stvari, deleći se svakoj pojedinačno kako ona hoće.

Iako neki ljudi govore jezikom kada prvi put spasu (pa čak i posle toga), Šaul je sasvim jasan da nećemo svi dobiti iste duhovne darove. Svi smo još uvek članovi Njegovog tela, čak i ako ne govorimo jezikom.

27 Sada ste mesijevo telo, i članovi pojedinačno.
Elohim ih je imenovao u skupštini: prvi apostoli, drugi proroci, treći učitelji; posle toga čuda, zatim darovi isceljenja, pomažu, administracije, raznovrsnosti jezika.
29 Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi uиitelji? Jesu li svi radnici иuda?
30 Da li svi imaju darove za izlečenje? Da li svi priиaju jezikom? Da li sve tumačiš?

Odgovor na Љaulova mnoga pitanja u stihovima 29 i 30 je „Ne“. Nisu svi apostoli. Nisu svi proroki. Nisu svi uиitelji. Ne иinim svi иuda. Ne daju svi dar isceljenja. Ne daju svi dar jezika, i ne daju svi dar interpretacije. Neki ljudi dobijaju ove poklone, a drugi nisu. Nijedna od ovih grupa nije superiornija od bilo koje druge.

Onda, kao da govori neљto zagonetno, Љal nam kaћe da iskreno ћelimo najbolje poklone. Na taj način nam kaže da su neki od poklona ‘bolji’ (ili poželjniji) od drugih.

31 Ali iskreno ћeliљ najbolje poklone. A ipak жu ti pokazati odliиniji naиin.

Zatim, u Prvoj Korintijans Trinaestici, Šaul nam govori da je ljubav (KJV: milosrđe) najveći od svih duhovnih darova. Pošto je Elohim ljubav (1. Džon 4:8, 16), Šaul nam u suštini govori da bez ljubavi nijedan drugi duhovni dar ne znači ništa.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 13
Iako govorim jezicima ljudi i anрela, ali nemam ljubav, postao sam zvuиao kao mesingani ili zveckajući cimbale.

Љao nam onda kaћe da je ljubav superiornija od proroиanstva, jezika i svih drugih duhovnih darova. Ovo je veoma važno da shvatimo, jer bez ljubavi, ništa što radimo nema nikakvu važnu vrednost.

8 Ljubav nikad ne omanu. Ali bez obzira da li postoje proročanstva, oni neće uspeti; bez obzira da li postoje jezici, oni će prestati; Bez obzira da li ima znanja, nestaće.
9 Za to znamo delimično, i delimično proričemo.
10 Ali kada doрe ono љto je savrљeno, onda жe ono љto je delom uиinjeno.

Neki misle da ovaj pasus znači da ćemo, nakon što počnemo da volimo, prestati da govorimo jezikom (i takođe prestati da proročanstvo). Međutim, to ne može biti Šaulićeno značenje, jer su apostoli svi voleli, a ipak su govorili jezicima i proročanstvom.
Sledeжe, u poglavlju Иetrnaest, Љal nam kaћe da pored ljubavi, treba da sledimo i ostale duhovne darove. Međutim, duhovni dar koji bi trebalo najviše da tražimo (pored ljubavi) je dar proročanstva. To je zato što, iako niko nije edukativ ako govorimo nerazumljivim jezikom (osim ako neko ne tumači), kada proročanstvo proričemo, drugi mogu da se edukaju.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
1 Težite ljubavi; i ћeli duhovne darove, ali posebno љto moћeљ proroиanstvo;
2 Za onog ko govori jezikom ne razgovara sa muškarcima, već sa Elohimom, jer ga niko ne razume; ali u duhu on govori (samo) misterije.
3 Ali on ko proroиanstvo govori o edifikaciji i istrebljenjem i utehi muљkarcima.
4 Onog ko govori jezikom, ali onog ko proročanstvo pročita skupštinu.
5 Voleo bih da svi govorite jezikom, ali još više što ste proročanstvo proročanstvo; jer je on koji proroиanstvo veжe od onog koji govori jezikom, osim ako to zaista ne protumaиi; da skupština može da dobije edifikaciju.

Kada neko govori jezikom, čovek je lično edukan zbog onoga što se čuje u Duhu. Međutim, prorok čuje istu stvar kao neko ko govori jezikom, ali pošto je u stanju da je artikuliše (i stavi na ljudski jezik), i drugi mogu da se edukuju.

Jezici, onda, treba da proroиe, jer je bebi-priиanje zrelo govoriti. Iako je dobro da beba pokuša da progovori, ako beba na kraju izraste u zrelu, potpuno funkcionalnu odraslu osobu, onda i njegov govor mora da sazri. Na isti naиin, on koji govori jezikom mora da radi na razvoju svoje sposobnosti da artikuliљe ono љto иuje u Duhu, tako da moћe da govori u ljudskom govoru, i tako koristi i edukuje druge u skupu.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
6 Ali sada, braćo, ako vam se obraćam jezikom, šta da vam da zaradim ako vam se ne obrate ili otkrovenjem, znanjem, proročanstvom ili učenjem?
7 Čak i stvari bez života, bilo da se radi o flauti ili harfu, kada prave zvuk, osim ako ne naprave razliku u zvukovima, kako će se znati šta se pipka ili svira?
8 Ako truba napravi neizvestan zvuk, ko će se pripremiti za bitku?
9 Isto tako i vi, osim ako ne izgovorite po rečima jezikom koje je lako razumeti, kako će se znati šta se govori? Jer ti жeљ govoriti u vazduhu.

Kada иujemo Yahwehov glas u Duhu, moћemo da uиujemo druge govoreжi u skladu sa otkrovenjem, znanjem, proroиanstvom i/ili uиenjem. Međutim, da bismo bilo koga drugog edukovali ovim sredstvima, naš govor pred drugima prvo mora biti jasan.

S obzirom na to da je suština govora u skupštini da se skupština održi, ukoliko naš govor ne bude u skupštini, treba samo da ćutimo. To je takođe razlog zašto onaj ko govori jezikom treba da ćuti osim ako nije prisutan prevodilac: ako njegov nepoznati jezik ne edukuje nikoga drugog, onda to ne čini ništa dobro.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
10 Postoji, moћda, toliko vrsta jezika na svetu, i nijedan od njih nije bez znaиaja.
11 Stoga, ako ne znam značenje jezika, biću stranac za njega koji govori, a on ko govori biće stranac za mene.
12 Ipak, pošto ste revnosni za duhovne darove, neka to bude za vasenje skupštine koju želite da istaknete.
13 Stoga neka se on koji govori jezikom moli da može (takođe) da tumači.
14 Jer ako se molim jezikom, moj duh se moli, ali moje razumevanje je neplodno.

U stihu 13, Љao nam kaћe da on koji govori nepoznatim jezikom takoрe treba da se moli da ga protumaиi, kako bi njegov govor bio shvaжen.

Drugim rečima, on koji govori nepoznatim jezikom treba da se moli da bude u stanju da proročanstvo proriče pred skupštinom, kako bi njegov govor mogao da edukuje i druge (i ne samo sebe).

15 Kakav je onda zaključak? Moliću se sa duhom, i takođe ću se moliti sa razumevanjem. Pevaću sa duhom, i pevaću sa razumevanjem.
16 Inače, ako se blagoslovena ste duhom, kako će on ko zauzima mesto neinformisanih reći „Amein“ na vaše zahvaljujenje, pošto on ne razume šta vi govorite?
17 Za tebe se zaista dobro zahvaljuje, ali drugi nije edediran.

Oni koji govore jezikom (o mucajuće-usni) treba da nastave dalje ka proročanscima. Oni treba da ostanu slomljeni, i da ostave po strani sopstvene misli, kako bi mogli da čuju (i tako govore od) Još uvek malog glasa jasnije.

Љal nam je rekao da se zahvalio Elohimu na sposobnosti da govori jezikom; a ipak bi radije izgovorio pet reči proročanstva (koje bi se moglo razumeti) nego deset hiljada reči na nepoznatom jeziku.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
18 Zahvaljujem svom Elohimu da govorim jezikom više od vas;
Joљ 19 u saboru radije bih rekao pet reиi sa mojim razumevanjem, da mogu da nauиim i druge, nego 10.000 reиi na jeziku.

Samo ako se sa njegovim razumevanjem razume, Љal moћe da uиinim telo. Bez obzira na to, Šaul nam kaže da je dobro za one koji govore jezikom da govore na njima, jer služe kao znak nevernicima da je govornik spasen.

Qorintim Aleph (1. Cor.) 14:20-25
20 Braćo, ne budite deca u razumevanju; međutim, u zlobi budite bebe, ali u razumevanju budite zreli.
21 U Tori je napisano:
„Sa ljudima drugih jezika i drugih usana razgovaraću sa ovim narodom; A ipak, zbog svega toga, neće me čuti“, kaže Jahveh.
22 Zato su jezici za znak, ne za one koji veruju, već nevernicima; Jer proročanstvo nije za nevernike, već za one koji veruju.

Jezik je ovde težak i moramo da radimo na tome da ga razumemo. Љao nam kaћe da je proroиanstvo namenjeno onima koji veruju, dok su jezici namenjeni kao znak onima koji ne veruju. Meрutim, Љal ne moћe da znaиi da se jezici nikada ne koriste da pokaћu onima koji veruju da je neko upravo spaљen, jer je jasno kako je koriљжen u иinovima Poglavlje 10, gde nam je reиeno da oni koji su nedavno spaљeni govore jezikom.

Ma’asim (Akti) 10:44-48
44 Dok je Kepha (Piter) još govorio ove reči, „Scenop duh“ je pao na sve one koji su čuli tu reč.
45 I oni iz Obreza koji su verovali (to jest verujući fariseji) bili su zapanjeni, koliko god da su došli sa Kephom, jer je dar scenopšenog duha izliven i na Đentile (Efraimites) takođe.
46 Jer su ih иuli kako priиaju jezikom i uveжaju Elohima.
Onda je Kefa odgovorio:
47 „Može li neko da zabrani vodu, da se ne uroni ko je primio „Set-apart Spirit“, kao što smo mi i mi?“
48 I naredio im je da budu uronjeni u ime Yahweh. Onda su ga zamolili da ostane nekoliko dana.

Љao hoжe da kaћe da je dobro za vernika da govori na javnom jeziku, jer je teљko иak i nevernici da ignoriљu иinjenicu da neko govori nepoznatim jezikom. Kada nevernik vidi vernika kako govori jezikom, to mu može dati svedoka da se nešto iz Elohima dešava.

Međutim, Šaul nam takođe kaže da nije dobro da skupština govori jezikom ako nevernik dođe u skupštinu, jer bi nevernik verovatno rekao da su svi ljudi bili van pameti.

23 Dakle, ako se ceo skup okupi na jednom mestu, i svi govore jezikom, i dođe do onih koji su neinformisani ili nevernici, zar neće reći da ste van pameti?
24 Ali ako sva proročanstva, i nevernik ili neinformisana osoba dođe, on je ubeđen od svih, da će ga svi osuditi.
25 I tako se otkrivaju tajne njegovog srca; I tako, padajuжi na njegovo lice, oboћaжe Elohima i prijaviti da je Elohim zaista meрu vama.

Iako je predskazanje (predviđanje) ponekad teško čak i vernicima da razumeju, čak i nevernici mogu da razumeju iskreno, ako onaj koji iznese stvari Duha to radi intelektualno. Ako prorok koristi reči otkrovenja, onda se tajne neverničnog srca mogu otkriti, i nevernik može biti pogođen u njegovo srce, a onda pasti i obožavati Elohima.

Ipak, proročanstvo je superiornije od jezika, čak i u javnosti. Ako nevernik moћe biti udaren u njegovo srce ako mu prorok donese stvari Duha u saboru, onda se taj isti nevernik moћe udariti i u njegovo srce u javnom ambijentu.

Seжajuжi se da je jezik proroиanstvo kao љto je priиa o bebi jeziku za zreli govor, takoрe moћemo da napravimo neke zanimljive analogije ljudskoj porodici.

U ljudskim porodicama, roditelji ne očekuju da njihove bebe koriste govor odraslih odjednom. Oni su oduševljeni ako njihovo dete uopšte zvuči, čak i ako to zvuči kao bebi brbljanje (to jezici). Međutim, kako dete stari, roditelj očekuje da govor njegovog deteta raste i sazreva, baš kao što bi se na kraju trebalo očekivati da neko govori jezikom. A kada gosti dođu u kuću, roditelji će možda razumeti šta njihova beba govori, ali gosti možda neće razumeti, osim ako roditelji ne tumače za njih.

Neke hrišćanske apoencije, međutim, podstiču domaćinstvo da nastavi da priča o bebi-razgovoru, u slavu činjenice da njihove bebe pričaju u bebi-razgovoru. Ipak, kako bi bilo da se cela kongregacija spusti na sve иetiri i poиne da puzi po zemlji, u slavu иinjenice da njihove bebe puze? Ili љta ako se svi udaju? Zar to ne bi uиinilo da se njihovim gostima ne bude neprijatno?

Isto tako, mi smo očeva deca, i iako je on oduševljen kada u početku budemo brbljali kako da govorimo prema Njegovom glasu, da li će biti srećan ako nastavimo da brbljamo kao deca? Ili neće biti mnogo srećniji ako nastavimo da napredujemo ka zrelom govoru (odnosno proročanstvu)? I zar to nije takoрe Љouljova namera u First Corinthians Trinaest?

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 13:11
11 Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, razumeo sam kao dete, razmišljao sam kao dete; Ali kada sam postao muљkarac, sklonio sam detinjaste stvari.

Iako uvek treba da nam bude drago kada neko prvi put govori jezikom, takođe bi trebalo da ga ohrabrimo da nastavi svoj duhovni napredak, kako bi mogao da nauči kako da proročanstvo (kako bi edukovao druge). Međutim, Šaul nam kaže da nikada ne bi trebalo nikome da zabranimo da govori jezikom kada je prevodilac prisutan (jer bi to bio ekvivalent zabrani proročanstva). Međutim, kada ljudi govore jezikom, moraju to da urade na uredan način:

Qorintim Aleph (1. Cor.) 14:26-28
Kako je onda, Brethren? Kad god se okupite, svako od vas ima psalm, ima učenje, ima jezik, ima otkrovenje, ima tumačenje (to je da vam Elohim daje nešto da podelite).
Neka sve bude urađeno za vasifikaciju!
27 Ako neko govori jezikom, neka ih bude dva ili najviše tri, svaki zauzvrat, i neka jedan protumači.
28 Ali ako nema prevodioca, neka ćuti u skupštini, i neka razgovara sa sobom i Elohimom.

Imajte na umu, međutim, da nisu svi u stanju da tumače jezike, a Šaul nam kaže da ako niko ne bude prisutan ko može da tumači, bilo bi bolje za skupštinu da se oni sa jezikom mole u tišini.
Ipak, čak i kada je prevodilac prisutan, sve stvari moraju da se urade na uredan način. Izrael je vojska živih Elohima; I u vojsci, sve stvari moraju uvek da se rade pristojno, i u redu.

Govoreći o tome, Šaul kaže da oni koji dele u korist svih moraju da budu uredni i da govore na način koji odgovara svima. Oni koji govore treba da se smenjuju, jedan po jedan.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
29 Neka dva ili tri proroka govore, i neka ostali presude;
30 Ali ako se neљto otkrije drugom ko sedi, neka prvi жuti.
31 Jer svi možete da proročanstva jednog po jednog, da sve može da nauči, i sve može biti ohrabreno.

Pošto je red važan, dobro je da se čak i oni koji proročanstvo proročanstvo smenjuju. Dalje, ako neko proroиanstvo, a drugom se daje brza reи otkrovenja, onda svi prisutni treba da poљtnu poиast pokretu Duha жutanjem, omoguжavajuжi onome kome je dato dovoljno vremena da kaћe ono љto mu je Duh upravo otkrio.

32 I duhovi proroka podležu prorocima.

Duhovi proroka podležu prorocima, što znači da proroci treba da se kontrolišu. Ne moraju ništa da „izbrbljuju“, ili da budu neuredni na bilo koji način, ali moraju da nauče da kontrolišu svoj duh.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
33 Za Elohima nije autor konfuzije, već mira, kao i u svim skupovima svetaca.

Konaиno, Љao nam priиa o ћenama koje proroиe u skupovima. Neki su greškom zaključili da samo zato što ženama nije dozvoljeno da predaju (ili da vode skupštinu), da im takođe nije dozvoljeno da govore u skupštini ili da proročanstvo (ili govore jezikom). Ovo uglavnom dolazi iz nesporazuma prvog Timotija 2:12-15.

TimaTheus Aleph (1. Timothy) 2:12-15
12 I ne dozvoljavam ћeni da predaje, ili da ima autoritet nad muљkarcem, veж da bude u tiљini.
13 Za Adama je formirano prvo, a onda Havvah (Eva),
14 I Adam nije bio prevaren, ali žena koja je prevarena, pala je u prestup.
15 Ipak, ona će biti spasena u porođaju, ako (ona) nastavi sa verom, ljubavlju i razdvojenošću, sa samokontrom.

Meрutim, Љaul nam ne moћe reжi da ћenama nije dozvoljeno da govore u skupovima, jer kada nastavimo dalje u Prvom Korintijansu poglavlje 14, vidimo Љaula kako ukazuje na pogreљne zakljuиke nepoznatog korintskog pisca pisma, koji tvrdi da ћene ne bi trebalo da govore u skupovima. Ono љto vidimo je da se Љal ne slaћe sa ovim autorom.

Setite se da nema navodnika na drevnom hebrejskom (ili na grčkom), onda možemo da vidimo da Šaul nije odobravao tvrdnje ovog nepoznatog korintskog pisca pisma da ženama nije dozvoljeno da govore u skupštinama.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
34 (Citiranje) „Neka vaše žene ćute u skupštinama, jer im nije dozvoljeno da govore; Ali oni treba da budu pokorni, kao љto to tora takoрe kaћe!
35 I ako ћele neљto da nauиe, neka pitaju svoje muћove kod kuжe; jer je sramota da žene govore u skupštini.“
(Kraj ponude.)

Љao zamera nepoznatom korintijskom piscu pisama postavljajuжi mu neka pitanja.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14:36
36 Što?! Ne mogu da verujem da si to uradio. Da li je došla Reč Elohima
Poreklom iz tebe? Ili si samo ti dosegao?

Mnogi ljudi su istorijski uzeli stihove 34 i 35 kao „drugog svedoka“ da ženama nije dozvoljeno da govore u skupštinama (zajedno sa Prvim Timotijem 2:12-15). Međutim, ovo zapravo ne funkcioniše, jer ako ne pretpostavimo da Šaul citira nekog drugog u stihovima 34 i 35, stih 36 izgleda da se ne nalazi niotkuda, jer je potpuno neshosan sa ova druga dva stiha. Jedini naиin da stih 36 ima smisla je ako razumemo stihove 34 i 35 su citat nepoznatog pisca pisma.

Moћemo to da potvrdimo ako se vratimo na izvorne jezike. U grčkom tekstualnom receptusu, stih 36 počinje grčkom predispozicijom „ay“ (Strongov grčki NT#2228).

NT:2228 e (ay!); primarna čestica razlike između dva povezana termina: odstunja ili; uporedno, od:

Ova čestica ukazuje na razliku (ili kontrast) između stvari kojima se spaja. Drugim rečima, to nam govori da postoji kontrast između stihova 34-35 i stiha 36. Kada se koristi na početku rečenice ova čestica može da znači „Šta?!“ ili „Kakve gluposti!“ Ova иestica e (ay!) zvuиi kao hebrejski izraz „Oj!“ i ima sliиno znaиenje.

U Peshiti Aramaic ova reč se pojavljuje kao „Oj“. „Simuski rečnik“ J. Pejna Smita govori nam da aramaična reč ukazuje na izraz istovremenog čuda, tuge i otpora, slično hebrejskom izrazu „Oj!“

או : izražavanja vokacije, čuda, tuge, otpora; – O, čoveče! Oh!

1. Korinćanima 14:36.
36 Oh! Jesu li od tebe dobili riječ Elaha? Oh! Samo tebi je stigao?
או דלמא מנכון הו נפקת מלתה דאלאהא. או לותכון הו בלהוד מטת.

Šaul je mogao samo da prekori govornike izjave u stihovima 34 i 35. On kaћe, „Nikada nisam иuo za takvu Torah zapovest koja nam govori da ћene жute u skupљtima. Da li ste vi sami napisali ovu zapovest? Ili si ti jedini koji je to иuo?“

Neki autori sugerišu da je ‘Torah zapovest’ na koju je mislio nepoznati korintski pisac pisama zapravo Geneza 3:16.

B’reisheet (Genesis) 3:16
16 „Umnožiću vašu tugu i začeće: u bolu ćete doneti decu. Vaљa ћelja жe biti za vaљim muћem, a on жe vladati vama.“

Međutim, iako Genesis 3:16 podržava muško sedište (kako u domaćinstvu, tako i u skupštinama), i iako ukazuje na sporednu ulogu žena, ona ne predstavlja zapovest da žene ćute. Stoga, treba da razumemo da je ono što je Šaul stvarno govorio u Prvom Timotiju 2:12-15 bilo:

TimaTheus Aleph (1. Timothy) 2:12-15
12 I ne dozvoljavam ženi da predaje, ili da ima autoritet nad muškarcem, ali (generalno) da bude u tišini (što se rukovodstva u skupštinama tiče).
13 Za Adama je formirano prvo, a onda Havvah (Eva),
14 I Adam nije bio prevaren, ali žena koja je prevarena, pala je u prestup.
15 Ipak, ona će biti spasena u porođaju, ako (ona) nastavi sa verom, ljubavlju i razdvojenošću, sa samokontrom.

Nema favorita sa Elohimom. Iako ženama nije dozvoljeno da vode zajednicu, ako se ženama daje dar istog Duha kao i muškarci, zašto onda ženama ne bi bilo dozvoljeno da govore u skladu sa Duhom (odnosno, da govore jezicima ili proročanstvo)?

Ako ћena proroиanstvo prema Duhu, a jedna je spreиava da govori, zar onda jedna zapravo ne utoli Duha?

Љoulj znaиi, „Tora ne govori ћenama da ne govore u skupštinama! Izmiљljaљ stvari!“

Onda je rekao:

37 Ako neko misli da je prorok ili duhovnik, neka prizna da su stvari koje ja (a ne nepoznati pisac pisama iz Korinta) pišem vama zapovesti Jahveha.
38 Ali ako je neko neznalica, neka bude neznalica!

Љao onda zakljuиuje govoreжi Korintijancima da, iako je proroиanstvo zaista mnogo bolji duhovni dar od jezika, mora se paziti da se ljudima ne zabrani da govore jezikom, jer im to moћe pomoжi da nauиe proroиanstvo.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 14
39 Stoga, braćo, iskreno žele proročanstvo; Ali ne zabranjujete da govorite jezikom.

Samo:

40 Neka se sve radi pristojno, i to u redu.

Ako Yahweh hoжe, u sledeжem poglavlju жemo govoriti o tome љta su sudije, i o ulozi proroиanstva u imenovanju sudija u naciji Izraela, kao i zaљto je apsolutno vaћno da bilo koji sudija u Izraelu иuje Yahwehov glas.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give