Chapter 4:

Ješua: Manifestacija (ispoljavanje) Yahweh

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

O Jahvinoj (Yahweh) prirodi se večito raspravlja. Ova debata može delimično proizaći iz činjenice da je ljudskom intelektu teško da zamisliti kako je Ješua („Isus“) mogao biti i ljudski i božanski, a možda proizlazi i iz zdrave želje da se izbegne paganski običaj i tradicija.

Knjiga proroka Ezekiela 28:14-15:
„14 Bio si pomazani heruvim zaklanjač, Ja sam te postavio. Bio si na posvećenoj („svetoj“) gori Elohimovoj. Hodio si usred plamenih stena.
15 Bio si besprekoran na svojim putevima od dana kad si stvoren pa sve dok se u tebi nije našla nepravednost.“

Sotona je bio pomazani heruvim koji je zaklanjao. Zbog toga je Sotona intimno upoznat s nebeskim sistemom, i zato zna kako da nas suptilno odvede od Jahvine (YHWH) savršene istine.

Prva Jovanova 5:7
7 Jer troje je na nebu što svedoči, Otac, Reč i Duh Odvojeni („Sveti“): a ovo troje su jedno.

Čini se da Prva Jovanova 5:7 podržava popularnu hrišćansku ideju o Trojstvu, koja nam govori da je Ješua samo jedna od „tri jednake osobe“ takozvanog „Božanstva“. Ipak, dok Pismo jasno govori o Ocu, Sinu i Duhu, Pismo nikada ne upotrebljava reč ‘Trojstvo’.

Napominjemo, iako se čini da se Prva Jovanova 5:7 podudara sa većinom glavnih koncepata Ješuine prirode, Prva Jovanova 5:7 se ne pojavljuje u aramejskoj Pešiti, niti ijednom grčkom rukopisu pre 1215. godine n.e.. Mnogi učenjaci, uključujući Ser Isaka Njutna, veruju da je prvobitno dodat kao napomena koja se nekako ugradila u kasnije grčke tekstove, kao da tamo i pripada.

Kao što kaže poređenje naših predaka: „Đavo se krije u (pogrešnim) detaljima.“ Dakle, iako postoje svi razlozi da verujemo da postoji Otac, Sin i Duh, postoje neki vrlo dobri teološki razlozi zašto ne bismo trebali upotrebiti reč „Trojstvo“. Postoje takođe i neki valjani teološki razlozi zbog kojih bi trebalo da odbacimo trinitarni koncept „božanstva“ koji se sastoji od „tri jednake osobe u jednoj.“

Specifični koncept ‘trojedinog božanstva’ prvobitno potiče iz paganstva, a Sotona je uspostavio brojne alternativne sisteme verovanja koji uključuju ideju trojedinog Boga. Na primer, u egipatskoj mitologiji Izida (Isis) je bila ćerka Seta, supruga Ozirisa i majka Horusa. Izida (Isis), Horus i Set su majka, sin i deda. Iako Katolička crkva nudi druga objašnjenja, mnogi učenjaci veruju da je to pravo značenje iza slova IHS, koja su prikazana tako istaknuto u većini popularnih „Nedeljnih“ Crkava.

U Vavilonu su „sveto trojstvo“ sačinjavali Nimrod, Semiramida i Tamuz (koji se nazivaju i Bal, Astarota i Tamuz), dok su u hinduizmu „sveta trojica“ Brahma, Višnu i Šiva. Drugi veruju da „tri stuba“ Kabale (Keter, Hohmah i Binah) takođe odražavaju tu drevnu tradiciju trojedinog boga. Prava opasnost ovde je da to predstavlja duh.

Mnoga naša ortodoksna braća odbacuju Ješuu upravo zato što Ješuu povezuju sa Trojstvom. Oni to vide kao suprotnost sa Petom Mojsijevom 6:4, koja nam govori da Jahve (YHWH) nije tri, dva, već samo Jedan.

Peta knjiga Mojsijeva 6,4:
4 „Čuj, Izraele: Jahve (YHWH) Naš Elohim, Jahve (YHWH) je Jedan.“
(4) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל | יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

Budući da Tora kaže da je Jahve (YHWH) jedini, ortodoksni judaizam smatra da je idolopoklonički načiniti od Jahve (YHWH) dve, tri ili bilo koji drugi broj osoba.

Pa dok želimo da branimo Ješuu, da li bi trebali braniti (ili čak poučavati) ideju o tri jednake osobe u jednoj? Mogli bismo verovati da je trinitaristički koncept „tri u jedan“ tačan, jer nam Ješua kaže da dok gledamo na Njega, to je kao da gledamo u Oca.

Jevanđelje po Jovanu 14:8-11:
„8 A Filip Mu reče: „Gospodaru, pokaži nam Oca i to nam je dovoljno.”
9 Ješua mu reče: „Već Sam toliko vremena s vama, a ti Me, Filipe, još nisi upoznao? Ko je video Mene, video je i Oca. Kako onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?
10 Zar ne veruješ da sam Ja u Ocu i da je Otac u Meni? Ono što vam Ja govorim ne govorim Sam od sebe, nego Otac koji stoji u Meni čini svoja dela.
11 Verujte Mi da sam Ja u Ocu i da je Otac u Meni, ako ne inače, verujte zbog samih dela.“

Međutim, tada nam u istom poglavlju Ješua jasno kaže da je Njegov Otac veći nego što On jeste.

Jevanđelje po Jovanu 14:28:
28 Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratiću se k vama.’ Ako Me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac Moj veći od Mene.

Kako možemo da razumemo ovu prividnu kontradikciju? Pročitajmo u narednom poglavlju, u Jovanu 15.

Jevanđelje po Jovanu 15:4-8:
„4 Prebivajte u Meni i Ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne prebivate u Meni.
5 Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko prebiva u Meni i Ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez Mene ne možete činiti ništa.
6 Ako neko ne prebiva u Meni, izbaciće se napolje kao grana i osušiće se; i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.
7 Ako prebivate u Meni i Moje reči prebivaju u vama, zamolite što god želite i to će biti učinjeno za vas.
8 Moj Otac se proslavlja time da donosite mnogo ploda i da budete Moji učenici.“

Iako je Ješua mnogo veći od nas, kada predajemo kontrolu nad svojim životom Njemu i održavamo vezu s Njim, On ostaje s nama i nalazi se u nama.

Ako je Ješua sa nama (i nalazi se u nama), onda ćemo bar u određenom smislu gledajući na nas gledati u Ješuu. Ipak u isto vreme nismo Ješua, jer je On mnogo veći od nas.

Šaul (Pavle) nam govori da iako je to velika misterija, Ješua je bio Elohim manifestovan u telu.

Prva poslanica Timoteju 3:16:
„16 I kao što je potvrđeno, velika je tajna pobožnosti: Elohim koji se objavio u telu, opravdao se u Duhu, viđen od strane glasnika („anđela“), obznanio se među narodima, verovao se u svetu, uzneo se u slavi.“

Šta to znači da nam Šaul (Pavle) kaže da je Ješua bio Elohim ‘manifestovan’ u telu? Manifestacija se može smatrati sličnom projekciji, osim što je mnogo više od slike, duha ili senke: stvarna je. Jovan nam kaže da je Ješuino vaskrslo telo bilo stvarno: Toma je uspeo da stavi ruku u rupe na Ješuinim podlakticama i boku.

Jevanđelje po Jovanu 20:25-27:
„25 Zato su mu drugi učenici govorili: „Videli smo Gospodara!” A on im je rekao: „Dok ne vidim rane od klinova na Njegovim rukama, dok ne stavim prst u te rane i ne stavim ruku u ranu na Njegovom boku, neću verovati.”
26 Posle osam dana Njegovi učenici su opet bili u kući, a i Toma je bio s njima. Ješua je došao, iako su vrata bila zaključana, pa je stao na sredinu i rekao: „Mir vama!”
27 Zatim je rekao Tomi: „Stavi prst ovde i pogledaj Moje ruke, i pruži ruku i stavi je na Moj bok. I nemoj sumnjati, nego veruj.”

Ali ako je Ješuino prikazano telo bilo stvarno, šta je onda manifestacija? Manifestacija je posrednički odnos. Budući da je Jahve (YHWH) Otac čisti duh, On ne želi da se onečisti kontaktom sa materijalnim svetom. Stoga, kad god želi nešto učiniti na zemlji, šalje malaha (anđela, izaslanika ili glasnika). Ili, ako je posao izuzetno važan, On se može ovde manifestovati u materijalnom svetu, a da istovremeno ne napušta svoj presto. To je na gotovo isti način kao što bi zemaljski kralj mogao poslati izaslanika (malah) kad želi da nešto postigne, osim što je u ovom slučaju glasnik istovremeno Jahve (YHWH) Elohim. Neki ljudi veruju da je to nerazumno od strane običnih smrtnika, i to je možda tačno.

Kako se ovo primenjuje u slučaju Ješue? Kao što smo videli ranije, Ortodoksni Jevreji odbacuju Ješuin identitet kao Sina Živog Elohima na osnovu toga što nam Jahve (YHWH) govori da je On samo Jedan.

Peta knjiga Mojsijeva 6:4:
4 „Čuj, Izraele: Jahve (YHWH) Naš Elohim, Jahve (YHWH) je Jedan.“
(4) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל | יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

Koliko god logično ortodoksna argumentacija izgledala, problem sa tim je što nam Tora takođe govori da je Jahve (YHWH) najmanje dva, jer je u Prvoj Mojsijevoj 19:24 jedan YHWH (koji je bio na zemlji) zazvao vatru od drugog YHWH, koji je bio na nebesima.

Prva knjiga Mojsijeva 19:24:
„24 Tada je YHWH na Sodom i Gomor pustio kišu od sumpora i vatre od YHWH, s nebesa.“
(24) וַיהוָה הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ | מֵאֵת יְהוָה מִן הַשָּׁמָיִם

Čitalac će možda želeti da prebroji broj Jahvi (YHWH) u ovom pasusu i utvrdiće da ih ima ukupno dva.

Ali ako nam Peta Mojsijeva 6:4 govori da je Jahve (YHWH) Jedan, kako onda Jahve (YHWH) može biti dvoje? Odgovor je da reč „Jedan“ u Petoj Mojsijevoj 6:4 nije osnovni broj jedan (znači jedini ili jednina). Umesto toga, ima potpuno drugačije značenje. Na hebrejskom se reč „Jedan“, kako se ovde koristi, echad (אֶחָד), a znači „ujedinjen“.

„Strongov Konkordans H#259 ‘echad’ (ekh-awd ‘); broj od H#258; pravilno, „ujedinjeno“, tj. „jedno“.“

Proveravajući koren u Strongovom H#258, videli smo da reč ʼ znači „ujediniti se“.

„Strongov Konkordans H#258 ‘achad (aw-khad’); možda primitivan koren; ujediniti se.“

Dakle, ako reč אֶחָד ne znači osnovni broj ‘jedan’ (usamljen), već redni broj ‘jedan’ (ujedinjen), onda ono što Peta Mojsijeva 6:4 kaže je da je Jahve (YHWH) ujedinjen.

Peta knjiga Mojsijeva 6:4:
4 Čuj, O Izraele: Jahve (YHWH) naš Elohim, Jahve (YHWH) je Ujedinjen (אֶחָד)!

Kao i svaki dobar tim Oca i Sina, koji je ujedinjen u svrsi i misiji, Jahve (YHWH) i Njegov Sin su takođe ujedinjeni. I kao što ćemo videti, razlog zašto su Jahve (YHWH) i Ješua toliko savršeno ujedinjeni je taj da je Ješua „manifestacija“ Njegovog Oca Jahve (YHWH). Razgovaraćemo i o tome šta to znači, ali prvo da ponovo pogledamo Petu Mojsijevu 6:4. Ovaj odlomak nam daje i druge tragove da je Jahve (YHWH) više od samo jednog singularnog bića.

Peta knjiga Mojsijeva 6:4:
4 „Čuj, Izraele: Jahve (YHWH) Naš Elohim, Jahve (YHWH) je Jedan.“
(4) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל | יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

Na hebrejskom osnovna reč za ‘Boga’ je ‘El’ (אֵל). Međutim, reč „naš Bog“ kao ovde korišćena je „Eloheinu“ (אֱלֹהֵינוּ), koja je posesivna (prisvojna) množina. Reč koja se koristi na većini mesta u Pismu takođe je množina, „Elohim“ (אֱלֹהִים).

Činjenica da se Jahve (YHWH) obraća Sebi u množini govori nam da je On više nego samo jedno usamljeno jedinstveno biće, a Izreke Solomonove 31 nam govore da Jahve (YHWH) ima Sina.

Izreke Solomonove 30:4:
„4 Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake Svoje? Ko je svezao vode u ogrtač Svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je Ime i kako je ime Sinu Njegovom? Sigurno znaš.“

Pa zašto onda Ortodoksni Jevreji odbacuju Ješuu? To ima puno veze sa odbacivanjem ideje o trojstvu.

Ono što ćemo videti je da se Jahve (YHWH) može manifestovati kao bilo šta što poželi, od gorućeg grma (Druga Mojsijeva 3: 2), baklje (Prva Mojsijeva 15:17), Ješue, do drugih načina. Na primer, u Knjizi o sudijama se glasnik koji razgovara sa Gedeonom naziva i Jahve (YHWH) i „glasnik Jahvin (YHWH).“ To je zato što je malah (glasnik) manifestacija YHWH koji je poslan da dostavi poruku.

Knjiga o sudijama 6:11-23:
11 Zatim je došao poslanik Jahvin (YHWH) i seo pod veliko stablo u Ofri koje je pripadalo Joasu iz Abiezerove porodice. Njegov sin Gedeon vršio je pšenicu u vinskoj presi da bi je što pre sklonio od Madijanaca.
12 Tada mu se pojavi poslanik Jahvin (YHWH) i reče mu: „Jahve (YHWH) je s tobom, hrabri junače.”
13 A Gedeon ga upita: „O, Adonaj (Gospodar nad Gospodarima), ali ako je Jahve (YHWH) s nama, zašto nas je snašlo sve ovo i gde su sva Njegova čuda o kojima su nam pričali naši očevi kad su govorili: ‘Zar nas Jahve (YHWH) nije izveo iz Egipta?’ Ali sad nas je Jahve (YHWH) napustio i predao nas u ruke Madijancima.”
14 Tada se Jahve (YHWH) okrenu prema njemu i reče: „Ti si snažan i izbavićeš Izrael iz madijanskih ruku. Ne šaljem li te Ja?”
15 A Gedeon ga upita: „O, Adonaj, ali kako ću izbaviti Izrael? Evo, moja porodica je najmanja u Manasijinom plemenu, a ja sam najneznatniji u kući svog oca.”
16 Tada mu se Jahve (YHWH) okrenu i odgovori: „Ja ću biti s tobom i zato ćeš poraziti Madijance kao da su jedan čovek.”
17 Tada Gedeon reče: „Ako sam našao milost u Tvojim očima, daj mi znak po kome ću znati da zaista Ti govoriš sa mnom.
18 Molim Te, ostani ovde, a ja idem da Ti donesem dar i stavim ga pred Tebe.” A On mu odgovori: „Sedeću ovde dok se ne vratiš.”
19 Tada je Gedeon otišao i pripremio jare i zamesio beskvasne hlebove od jedne efe brašna. Meso je stavio u korpu, a čorbu je sipao u lonac, pa je to doneo kod Njega pod veliko stablo i postavio.
20 Tada mu glasnik Elohimov reče: „Uzmi meso i beskvasne hlebove, pa ih stavi na onu veliku stenu, a čorbu prospi.” On učini tako.
21 Tada glasnik Jahvin (YHWH) pruži vrh štapa koji je držao u ruci i dodirnu meso i beskvasne hlebove. Iz stene planu vatra koja spali meso i beskvasne hlebove, a glasnik Jahvin (YHWH) nestade ispred njegovih očiju.
22 Tada je Gedeon uvideo da je to bio Jahvin (YHWH) glasnik, i reče: „Jao, O Adonaj, Elohim! Jahvinog (YHWH) glasnika videh licem u lice!”
23 A Jahve (YHWH) mu reče: „Mir tebi. Ne plaši se. Nećeš umreti.”

U stihu 23 vidimo da Jahve (YHWH) kaže: „Mir s tobom!“ Međutim, u Jovanu 20:19, Ješua je Taj koji kaže „Mir s vama!“

Jevanđelje po Jovanu 20:19-20:
19 Uveče tog istog dana, na prvi dan sedmice, premda su zbog straha od Judejaca vrata bila zaključana tamo gde su se učenici okupili, Ješua je došao, stao na sredinu i rekao im: „Mir s vama!”
20 Kad je to rekao, pokazao im je Svoje ruke i Svoj bok. I učenici su se obradovali što vide Gospodara.

Takođe treba napomenuti da je razlog zbog kojeg se Gedeon bojao da će umreti bio taj što je razumeo da Tora uči da niko ne može da gleda u lice Jahve (YHWH) Oca, a da ostane živ.

Druga knjiga Mojsijeva 33:20-23:
20 Zatim reče: „Ali ne možeš videti Moje lice, jer čovek ne može Mene videti i ostati živ.”
21 Jahve (YHWH) još reče: „Evo mesta kod Mene, stani na stenu.
22 Tako će i biti, dok Moja slava bude prolazila, staviću te u pukotinu u steni i zakloniću te Svojom rukom dok ne prođem.
23 Posle toga ću skloniti Svoju ruku i videćeš Me s leđa. Ali Moje lice ne može se videti.”

Budući da Mojsije nije bio u stanju da pogleda Njegovo lice, znamo da ova manifestacija nije baš ista kao Ješua, kakvu poznajemo iz Obnovljenog Saveza. Međutim, ima smisla da niko ne može gledati lice nevidljivog Oca na nebu, a da ostane živ. Ipak, mogu se videti barem neke od vidljivih manifestacija Jahve (YHWH) i uživo, baš kao što je to činio i Mojsije kada je pogledao u gorući grm.

Druga knjiga Mojsijeva 3:1-6:
1 Mojsije je čuvao stado madijanskog sveštenika Jotora, svog tasta. Terajući stado iza pustinje, na kraju je stigao do planine Elohima, do Horeva.
2 Tada mu se pojavio Jahvin (YHWH) glasnik u ognjenom plamenu iz grma. On se zagledao, a grm je goreo ali nikako nije sagorevao.
3 Mojsije je rekao: „Idem da pogledam ovo veliko čudo, zašto grm ne sagoreva.”
4 Kad je Jahve (YHWH) video kako prilazi da bolje pogleda, pozvao ga je iz grma: „Mojsije! Mojsije!” A on je odgovorio: „Evo me.”
5 Tada mu reče: „Ne prilazi ovamo. Izuj sandale sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš posvećena („sveta“) zemlja.”
6 Zatim reče: „Ja sam Elohim tvog oca, Elohim Abramov, Elohim Isakov i Elohim Jakovljev.” Tada je Mojsije zaklonio svoje lice, jer se bojao da gleda u Elohima.

Nije se Jahve (YHWH) Otac pojavio u plamenu vatre, jer Jahve (YHWH) Otac ne želi da postane iskvaren napuštanjem neba, i primanjem vidljivog materijalnog oblika. Umesto toga, bio je glasnik Jahvin (YHWH) (stih 2) koji je govorio Mojsiju, a ipak se ova manifestacija nazivala i Jahve (YHWH) i Elohim (stihovi 4 i 6). Jednom kada razumemo da su glasnici Jahvini (YHWH) istovremeno i Jahve (YHWH) i glasnik, tada ćemo razumeti određene misterije Obnovljenog Saveza.

Jevanđelje po Jovanu 1:18:
18 Nijedan čovek nikada nije video Elohima (Oca). Jedinorođeni Sin, koji je Ocu u naručju, On (Ješua) Ga je obznanio (Oca).

Šaul (Pavle) nam takođe kaže da je Ješua bio manifestacija Elohima: On nije bio Jahve (YHWH) sam Otac.

Prva poslanica Timoteju 6:13-16:
13 Obavezujem te pred Elohimom, koji svemu daje život, i pred Mesijom Ješuom, koji je dao dobro svedočanstvo pred Pontijem Pilatom:
14 drži se tog nauka bez mrlje i besprekorno, dok se ne pojavi (drugi put) naš Gospodar Ješua Mesija,
15 koga će On (Otac) u Svoje (Očevo) vreme pokazati: On (Otac) blagosloveni i jedini Silni, Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima,
16 jedini koji ima besmrtnost, koji prebiva u nedostupnoj svetlosti, koga niko od ljudi nije video, niti Ga može videti. Njemu neka je čast i moć večna. Amin.

Budući da Jahve (YHWH) Otac želi da ostane na Svom prestolu, koristio je svog Sina Ješuu kao posrednika da bi stvorio materijalni svet.

Kološanima poslanica 1:15-17:
15 On je slika nevidljivog Elohima, prvorođeni pre svakog stvaranja.
16 Jer je kroz Njega sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti. Sve je stvoreno kroz Njega i za Njega.
17 On je pre svega, i u Njemu sve se sastoji.

Na hebrejskom se termin ‘Otkrivenje’ odnosi na reč za manifestaciju i zato i govori o Ješui.

Otkrivenje 1:1:
1 Otkrivenje (Manifestacija) Ješue Mesije, koje Mu je dao Elohim, da pokaže Svojim slugama ono što će se uskoro dogoditi. I On je to poslao i pokazao u znacima preko Svog glasnika Svom sluzi Jovanu,

Osam stihova kasnije, Ješua nam govori da je On Alef i Tav (Alef-Tav ili אֵת).

Otkrivenje 1:8:
8 „Ja sam Alef i Tav, Početak i Svršetak“ govori Jahve (YHWH), „koji jeste i koji je bio i koji dolazi, Svemoćni.”

Hebrejski koristi posebnu glagolsku rečcu, Alef-Tav (אֵת). Alef-Tav označava odnos između subjekta i objekta. Kako engleski ne koristi sličnu glagolsku rečcu, možda to možemo bolje razumeti ako pogledamo hebrejski.

Prva knjiga Mojsijeva 1:1:
1 U početku stvori Elohim (את) nebesa i (את) zemlju.
(1) בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים | אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ

Redosled izlaganja je važan na hebrejskom. U početku, prvo Jahve (YHWH) Elohim je stvorio Alef-Tav (בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת) (što je Ješua), a zatim je Elohim stvorio (ili prikazao, manifestovao) nebo i zemlju kroz Alef-Tav (kroz Ješuu). Zbog toga nam Šaul (Pavle) govori da su sve stvari stvorene kroz Ješuu i za Njega.

Kološanima poslanica 1:15-17:
15 On je slika nevidljivog Elohima, prvorođeni pre svakog stvaranja.
16 Jer je kroz Njega sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti. Sve je stvoreno kroz Njega (Ješuu) i za Njega.
17 On je pre svega, i u Njemu sve se sastoji.

Da bismo ovo bolje razumeli, razmotrimo kako je Jahve (YHWH) koristio Alef-Tav (Ješuu) za stvaranje univerzuma.

Prva Jovanova 1:5 govori nam da je Elohim svetlost.

Prva Jovanova poslanica 1:5:
5 A ovo je poruka koju smo čuli od Njega i koju vam objavljujemo: Elohim je svetlost i u Njemu nema nikakve tame.

Pošto je Elohim svetlost, razmotrimo šta se dešava s prizmom. Ako je Svetlo (YHWH) prvo stvorilo prizmu (Ješuu), sve mnoge boje svetlosti bi se onda stvorile refrakcijom Svetlosti kroz prizmu. Ako ovu analogiju uključimo u Prvu Mojsijevu 1:1, dobili bismo:

U početku je Svetlost stvorila prizmu kroz koju su stvorene boje.

Prevod: Elohim je u početku stvorio Ješuu preko koga su stvoreni nebo i zemlja.

Ako sledimo ovu analogiju, trebali bismo videti kako je Ješua bio glavni posrednik (Princ) pomoću kojeg su se (i kroz koje su se) nebesa i zemlja manifestovali (ili stvarali). Međutim, pošto je prizma prvobitno potekla od Elohima, a još uvek je (od) Elohim, stoga je Elohim i dalje Echad (אֶחָד, jedan, ujedinjeni.)

Jevanđelje po Jovanu 10:29-30:
29 Ono što mi je Moj Otac dao veće je od svega drugog. I niko ih ne može ugrabiti iz Očeve ruke.
30 Ja i Otac jedno (אֶחָד) smo.”

Jahve (YHWH) je sigurno više od velike svetlosti, a Ješua je sigurno više od prizme. Međutim, ovako je Jahve (YHWH) koristio Alef-Tava kao glavnog zastupnika (Princa) preko koga su se nebo i zemlja manifestovali.

Iako je Otac Jahve (YHWH) previše odvojen („svet“) da bi direktno komunicirao sa materijalnim carstvom, On uprkos tome treba da ima kontrolu nad materijalnim carstvom. On kontroliše materijalno carstvo, jer On manifestuje materijalno carstvo kroz svog Sina.

Psalmi 8:4-6:
4 šta je smrtni čovek da na njega misliš, i Sin Čovečiji da ga posećuješ?
5 Učinio si Ga malo manjim od Elohima, slavom i čašću si ga krunisao.
6 Dao si mu da vlada nad delima ruku Tvojih, sve si stavio pod noge Njegove:

Masoretski učenjaci su bili karaitski pisari srednjeg veka koji su promenili Tanah da bi odgovarao njihovom razumevanju. Oni priznaju da su popravili stih 5 da se čita „glasnici“ (tj. anđeli, kao što se čita u verziji kralja Džejmsa i većini ostalih uobičajenih verzija).

Međutim, sa prepravkom koju kada vratimo u svoj prvobitni oblik (kao što je to iznad), možemo videti da ovaj odlomak zaista govori o tome da je Jahve (YHWH) Sina Čovekovog (Ješuu) učinio malo nižim od Jahve (YHWH) Elohima; ali i da mu je sva tvorevina data, da bi On vladao nad njom i da je sve namenjeno da bude pod Njegovim nogama. I zašto to ne bi bilo pod Njegovim nogama? To je stvoreno kroz Njega i od Njega. Bez Njega, ništa od toga nikada ne bi postojalo. Stoga nije iznenađujuće da nam apostol Šaul (Pavle) govori isto.

Prva poslanica Korinćanima 15:27-28:
27 Jer On (Otac) je sve „pokorio pod Njegove (Ješuine) noge”. A kad kaže da je „sve pokoreno”, jasno je da je pokoreno sve osim Onoga (Oca) koji Mu (Ješui) je sve pokorio.
28 A kad Mu sve bude pokoreno, tada će se i sam Sin (Ješua) pokoriti Onome (Ocu) koji je stavio sve pod Njega, da Elohim bude sve svima.

Još manifestacija (ispoljavanja)

Cela svrha Jahve (YHWH) Oca, koji je prvobitno načinio Ješuu kao Alef-Tav, je bila da bi Otac (koji je Svetlost) mogao da stvori materijalni svet (koji je izvorno mračan), a zatim transformiše taj materijalni svet da Ga obožava, bez toga da bi ikada mogao biti onečišćen kontaktom s njim. To je učinjeno kroz posrednički odnos, a Ješua (אֵת) je bio glavni zastupnik.

Ipak, ako niko nije video Jahvu (YHWH) Oca, ko je onda dao Toru Izraelu na planini Sinaj?

Druga knjiga Mojsijeva ili Izlazak 19:18-20:
18 Gora Sinaj se sva dimila, jer je Jahve (YHWH) sišao na nju u ognju. Iz nje se dizao dim kao dim iz velike peći, i sva se gora strašno tresla.
19 Dok je zvuk roga postajao sve jači, Mojsije je govorio, a Elohim mu je odgovarao silnim glasom.
20 Tako je Jahve (YHWH) sišao na goru Sinaj, na vrh gore. Jahve (YHWH) je pozvao Mojsija na vrh gore, i Mojsije se popeo.

To je mogla biti samo manifestacija Jahvina (YHWH) koji je dao Toru Izraelu, ali ova manifestacija je još uvek bila sami Jahve (YHWH), jer je rekao da ne treba imati drugog elohima („bogova“) ispred Njega.

Druga knjiga Mojsijeva ili Izlazak 20:2-3:
2 „Ja sam Jahve (YHWH), tvoj Elohim, koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz doma robovanja.
3 Nemoj imati drugih elohima (bogova) ispred mene.

Međutim, kao što ćemo videti, iako manifestacije zaslužuju da ih se plašimo, pa čak i da im se klanjamo, nikad se njima ne trebamo moliti. Dok bi neko mogao da obožava Ješuu, on bi se uvek trebao moliti Jahvi (YHWH) nevidljivom Ocu.

U Knjizi o Sudijama 13, Samsonovim roditeljima se manifestuje malah (glasnik ili anđeo) u obliku muškarca. Međutim, primetite da se ovaj glasnik naizmenično opisuje kao čovek, pa kao glasnik i kao Elohim.

Knjiga o sudijama 13:2-23:
2 Bio je jedan čovek iz Saraje, iz Danovog plemena, koji se zvao Manoje. Njegova žena je bila nerotkinja i nije imala dece.
3 Posle nekog vremena njoj se pojavio glasnik Jahvin (YHWH) i rekao joj: „Gle, ti si nerotkinja i nemaš dece. Ali zatrudnećeš i rodićeš sina.
4 Zato te sada molim da paziš na sebe. Nemoj da piješ ni vina ni opojnog pića i nemoj da jedeš ništa što je nečisto.
5 Jer, evo, zatrudnećeš i rodićeš sina. Neka britva ne pređe preko njegove glave, jer će dete biti Elohimov Nazirej još od majčine utrobe. On će predvoditi u izbavljanju Izraela iz ruku Filisteja.”
6 Tada je žena došla i rekla svom mužu: „Elohimov Čovek je došao kod mene. Izgledao je kao glasnik Elohimov, veoma zastrašujuće. Nisam Ga pitala odakle je, niti mi je On rekao Svoje ime.
7 Ali mi je rekao: ‘Zatrudnećeš i rodićeš sina. Zato sada nemoj da piješ ni vina ni opojnog pića i nemoj da jedeš ništa što je nečisto, jer će dete biti Elohimov Nazirej još od majčine utrobe do dana svoje smrti.’”
8 Tada se Manoje usrdno pomolio Jahvi (YHWH): „O, Adonaj (Gospodaru nad gospodarima), molim te, neka nam opet dođe Elohimov Čovek kog si Ti poslao i neka nas pouči šta treba da činimo s detetom koje će se roditi.”
9 Elohim je poslušao Manojev glas. Glasnik Elohimov opet je došao kod žene dok je ona sedela u polju, a Manoje, njen muž, nije bio s njom.
10 Tada žena odmah otrča kod svog muža i reče mu: „Gle, Čovek koji je pre neki dan bio kod mene ponovo mi se pojavio.”
11 Manoje je ustao i pošao sa svojom ženom i kad je došao do Čoveka, upitao ga je: „Jesi li Ti Čovek koji je razgovarao s ovom ženom?” A On mu odgovori: „Jesam.”
12 Tada Manoje reče: „Neka se obistine Tvoje reči. Kako će dete živeti i šta će raditi?”
13 Glasnik Jahvin (YHWH) reče Manoju: „Neka se žena čuva svega što sam joj rekao.
14 Neka ne jede ništa od vinove loze, neka ne pije ni vino ni opojno piće i neka ne jede ništa od onog što je nečisto. Neka se drži svega što Sam je uputio.”
15 Manoje tada reče glasniku Jahvinom (YHWH): „Dopusti, molim te, da te zadržimo i spremimo ti jare.”
16 Ali glasnik Jahvin (YHWH) reče Manoju: „Ako me i zadržiš, neću jesti tvog jela. Ali ako želiš prineti žrtvu paljenicu, moraš je prineti Jahvi (YHWH).” (Manoje nije znao da je to bio glasnik Jahvin (YHWH)).
17 Tada Manoje reče glasniku Jahvinom (YHWH): „Kako se zoveš? Hteli bismo da Ti odamo čast kad se ispuni Tvoja reč.”
18 Ali glasnik Jahvin (YHWH) mu reče: „Zašto Me pitaš kako se zovem, kada je Moje ime Čudesno?“
19 Tada je Manoje uzeo jare i prinos od žita pa ih je na jednoj steni prineo Jahvi (YHWH), koji je učinio čudo pred Manojem i njegovom ženom.
20 Kada se plamen sa oltara podigao prema nebu, podigao se i glasnik Jahvin (YHWH) u tom plamenu sa oltara. Kada su to Manoje i njegova žena videli, pali su ničice na zemlju.
21 Glasnik Jahvin (YHWH) nije se više pojavio Manoju ni njegovoj ženi. Tada je Manoje shvatio da je to bio glasnik Jahvin (YHWH).
22 Manoje reče svojoj ženi: „Sigurno ćemo umreti, jer smo videli Elohima.”
23 Ali njegova žena reče: „Da je Jahve (YHWH) hteo da nas ubije, ne bi iz naših ruku prihvatio žrtvu paljenicu i prinos od žita i ne bi nam pokazao sve ovo, niti bi nam dopustio da tako nešto čujemo.”

U stihu 18, glasnik nam govori da je Njegovo ime Čudesno. Primetite sličnost s Isaijom (Ješajahu) 9:6.

Knjiga proroka Isaije 9:6:
6 Jer Dete nam se rodi, Sin nam se dade; poglavarstvo će biti na Njegovom ramenu. I nazivaće Ga Čudesnim, Savetnikom, Moćnim El (Elohim), Večnim Ocem, Princom Mira.

Ova referenca u Isaiji 9:6 može biti samo Ješua, manifestacija Elohima, jer nijedno smrtno ljudsko dete nikada se nije zvalo Moćni El ili Večni Otac.

Još više manifestacija (ispoljavanja):

Možda najočitija manifestacija u Pismu je kada su se Ješua i dva izaslanika pojavila Avramu neposredno pred uništenje Sodome i Gomore. Manifestacija Jahve (YHWH) se naizmenično opisuje kao čovek, kao glasnik i kao Jahve (YHWH). Nasuprot tome, drugi glasnici se opisuju naizmenično kao glasnici i kao muškarci (ali nikada kao YHWH).

Prva knjiga Mojsijeva 18:1-8:
1 Posle se Jahve (YHWH) pojavio Avramu kod velikog drveća u Mamriji, dok je on za vreme dnevne žege sedeo na ulazu u šator.
2 Kad je podigao oči, video je tri čoveka kako stoje nedaleko od njega. Čim ih ugleda, s ulaza u šator potrča im u susret i pokloni se do zemlje.
3 Zatim reče: „Molim te, Adonaj (Gospodaru nad gospodarima), ako sam našao milost u Tvojim očima, nemoj proći pored Svog sluge.
4 Dozvolite da se donese malo vode da vam se operu noge. Onda se odmorite pod ovim drvetom.
5 Doneću vam malo hleba da se okrepite, pa onda pođite dalje, jer ste zato i svratili kod vašeg sluge.” Oni su na to rekli: „Dobro. Uradi onako kako si kazao.”
6 Avram je požurio u šator kod Sare i rekao joj: „Brzo, uzmi tri mere finog brašna, zamesi testo i ispeci pogače.”
7 Zatim je otrčao do stada, uzeo mladog i dobrog junca i dao ga sluzi, koji ga je brzo pripremio.
8 Onda je uzeo maslac, mleko i junca kog je pripremio i to je stavio pred njih. Dok su jeli, on je stajao pored njih pod drvetom.

Primetite da je Jahve (YHWH) u 1. stihu opisan kao Jahve (YHWH), ali u 2. stihu On je opisan kao čovek. Ovaj trend zamenljivosti se nastavlja.

Prva knjiga Mojsijeva 18:13-23:
13 Tada Jahve (YHWH) reče Avramu: „Zašto se Sara nasmejala i rekla: ‘Zar ću zaista roditi sada kad sam ostarila?’
14 Zar je Jahvi (YHWH) išta nemoguće? Doći ću opet kod tebe kad bude vreme, dogodine u ovo doba, i Sara će imati sina.”
15 Tada je Sara porekla da se smejala: „Nisam se smejala!” Jer se uplašila. A On joj je rekao: „Jesi, smejala si se.”
16 Kasnije su ti ljudi ustali i pogledali dole prema Sodomu, a Avram je pošao s njima da ih isprati.
17 Tada Jahve (YHWH) reče: „Zar da od Avrama krijem šta ću učiniti?
18 Od Avrama će postati velik i moćan narod, i preko njega će se blagosloviti svi narodi na zemlji.
19 Jer mi je poznato da će poučiti svoje sinove i svoj dom posle sebe da se drže Jahvinog (YHWH) Puta postupajući pravično i kako valja, tako da Jahve (YHWH) ispuni na Avramu sve što je obećao za njega.”
20 Jahve (YHWH) zatim reče: „Velike su pritužbe na Sodom i na Gomor, i njihov je greh veoma težak.
21 Odlučio Sam da siđem i da vidim da li zaista rade to zbog čega vika dopire do Mene, i da znam ako nije tako.”
22 Tada su se oni ljudi okrenuli odande i krenuli u Sodom, a Jahve (YHWH) je još uvek stajao pred Avramom.
23 Tada mu Avram priđe i reče: „Hoćeš li zaista pogubiti pravednika zajedno sa zlim?

Nakon što je Avram zamolio Jahvinu (YHWH) manifestaciju da spasi grad i njegovog rođaka Lota, dolazimo do 19. poglavlja, gde se dva „čoveka“ iz stiha 22 ponovo pojavljuju u tekstu kao glasnici (anđeli).

Prva knjiga Mojsijeva 19:1:
1 Uveče su dva glasnika stigla u Sodom, a Lot je sedeo na vratima Sodoma. Kad ih je Lot ugledao, ustao je, izašao im u susret i poklonio se licem do zemlje.

Glasnici su još jednom u stihu 12 opisani kao muškarci.

Prva knjiga Mojsijeva 19:12:
12 Tada su oni ljudi rekli Lotu: „Imaš li ovde još nekoga? Izvedi iz ovog mesta svoje zetove, sinove, kćeri i sve svoje koji su u gradu!

Muškarci u 15. stihu su ponovo opisani kao glasnici.

Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 19:15:
15 Kad je svanula zora, glasnici su tada požurivali Lota: „Ustani! Uzmi svoju ženu i svoje dve kćeri koje su ovde, da ne pogineš zbog krivice ovog grada!”

U stihu 16, dva glasnika se odjednom u tekstu ponovo vraćaju kao „muškarci“:

Prva knjiga Mojsijeva 19:16:
16 Pošto je on odugovlačio, oni ljudi su uzeli za ruku njega, njegovu ženu i njegove dve kćeri, jer se Jahve (YHWH) smilovao na njega, pa su ga izveli i ostavili izvan grada.

To je Jahve (YHWH) koji je milostiv prema Lotu. Još jednom primetite da je Jahve (YHWH) na zemlji Taj koji poziva vatru od Jahve (YHWH) s neba (pokazujući nam da postoji barem veći i manji Jahve (YHWH), ili dva Jahvea (YHWH)).

Prva knjiga Mojsijeva 19:23-24:
23 Sunce se podiglo nad zemljom kad je Lot stigao u Sigor.
24 Tada je Jahve (YHWH) obasuo Sodom i Gomor kišom od sumpora i vatrom od Jahve (YHWH), s nebesa.

Koga obožavati i kome se moliti?

U Knjizi Jošue Nunova (Isusa Navina) 5, Čovek koji sebe opisuje kao „Zapovednikom Vojske Jahvine (YHWH)“ pojavljuje se Jošui, sinu Nunovu. Jošua ga obožava, ali se Njemu ne moli. To je zato što se manifestacija Jahvina (YHWH) može obožavati, ali se njoj nikada ne treba moliti. Ovo je vrlo važna stvar: čovek se treba moliti samo Jahvi (YHWH) Ocu, jer je Jahve (YHWH) Otac veći od svih (a sva molitva pripada samo Njemu).

Knjiga Jošue Nunova 5:13-15:
13 Kad je Jošua bio kod Jerihona, podigao je oči i pogledao, a pred njim je stajao Čovek s mačem u ruci. Jošua mu je prišao i upitao ga: „Jesi li na našoj strani ili na strani naših neprijatelja?
14 A On mu odgovori: „Ni na jednoj; ja sam došao kao Zapovednik Vojske Jahvine (YHWH).” Tada Jošua pade ničice na zemlju i duboko se pokloni pa Mu reče: „Šta Adonaj (Gospodar nad gospodarima) govori Svom sluzi?”
15 A Zapovednik Vojske Jahvine (YHWH) odgovori Jošui: „Izuj sandale sa svojih nogu, jer je mesto na kome stojiš posvećeno („sveto“).” Jošua je učinio tako.

Kao što je Mojsije skinuo cipele u prisustvu gorućeg grma, Jošua je skinuo cipele, jer je prisustvo Zapovednika Vojske Jahvine (YHWH) posvetilo/odvojilo zemlju. Pa kako se Mojsije nikada nije molio gorućem grmu, Jošua se nikada nije molio Zapovedniku Vojske Jahvine (YHWH).

Ono što bismo iz ovoga trebali naučiti je da, dok trebamo obožavati Ješuu, uvek se moramo setiti da se nikada ne bismo trebali molili Njemu (već samo Jahvi (YHWH) Ocu). Nikada ne bi trebalo da se molimo bilo kojem ljudskom biću (ili bilo kojem biću koje nije Jahve (YHWH) nevidljivi Otac). Na primer, nikada ne bi trebalo da se molimo nikome od apostola, niti Mariji.

S obzirom da nijedno vidljivo manifestirajuće biće nije nevidljivi Otac na nebu, tada i nijedno zemaljsko biće nije vredno naše molitve: samo nevidljivi Otac na tronu nebeskom vredan je naše molitve.

Malahimi (anđeli, glasnici ili poslanici) moraju biti tretirani slično kao i ljudska bića. Dok ih trebamo poštovati, Otkrivenje nam pokazuje da nikada ne bismo trebali da im se molimo, pa čak i da ih ne obožavamo, jer su i oni sluge Svevišnjeg.

Otkrivenje 22:8-9:
8 Ja, Jovan, čuo sam i video sve to. A kad sam to čuo i video, pao sam pred noge glasnika koji mi je to pokazivao, da mu se poklonim.
9 Ali on mi je rekao: „Nemoj to činiti! Ja sam samo sluga kao i ti i tvoja braća proroci i kao oni koji se drže reči ove knjige. Elohimu se klanjaj!”

Ovde su četiri nivoa:

KO: OBOŽAVANJE? MOLITVA?
Jahve (YHWH) Otac DA DA
Manifestacije DA NE
Malahimi NE NE
Ljudi NE NE

Nikada ne bi trebalo da obožavamo stvorena bića, poput malahima, Marije ili bilo koga od svetaca. Nadalje, dok trebamo obožavati manifestirajuća bića (poput Ješue ili Zapovednika Vojske Jahvine (YHWH)), mi im se nikada nećemo moliti. Naše molitve pripadaju samo Jahvi (YHWH) Elohimu, koji je stvorio (i stvara) sve nas.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give