Chapter 1:

O Predodređenju

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Jedna od prvih lekcija iz Pisma je da, prepušteni sopstvenim intrigama, mi ljudi imamo svojstvenu sklonost da donosimo pogrešne vrste izbora. Mi biramo šta je dobro po našem telu, a ne šta je ispravno.

Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 3: 6
6 Tada je žena videla da je plod sa drveta dobar za jelo, da je primamljiv i požudan za oči i za sticanje spoznaje. Zato ga je uzela i okusila ga. Posle je dala i svom mužu, kad je bio s njom, pa je i on okusio.

Pored toga što je istorijska, doslovna žena, veliki matrijarh celog čovečanstva takođe je simbol Izraela. Iako je žena prevarena, takođe se čini jasnim da je koristila ličnu slobodnu volju da bira.

Jasno je da muškarci i žene imaju slobodnu volju. Međutim, da li je tačno da čovek nema ništa više od izbora volje? Petar nam govori da je Ješuina služba bila predodređena pre postanka sveta.

Prva Petrova poslanica 1: 20-21
20 koji je uistinu bio predviđen pre postanka sveta, ali se pojavio na posletku vremena radi vas
21 koji kroz Njega verujete u Elohima, koji Ga je podigao iz mrtvih i dao Mu slavu, da biste svoju veru i nadu polagali u Elohima.

Ako je uloga Ješue u istoriji bila predodređena pre postanka sveta, onda bi ostatak čovečanstva trebalo da bude više od samog rezultata slobodne volje. Iako je Ješua bio na pravom mestu u pravo vreme kako bi ispunio proročanstva, i ako ostatak čovečanstva ne čini prema unapred pripremljenim scenarijima, kako Jahve (YHWH) može znati da će Njegovi ljudi biti tamo gde trebaju i kada trebaju biti, kako bi se Njegove proročke reči ispunile?

Efescima poslanica 1: 3-6
3 Blagosloven Elohim i Otac Gospodara našeg Ješue Mesije, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Mesiji;
4 jer nas je pre postanka sveta izabrao u Njemu, da bismo bili posvećeni i bez mane pred Njim u ljubavi.
5 Jer je unapred odredio da nas kroz Ješuu Mesiju usvoji kao sinove, po ugodnosti volje Svoje,
6 da bi bio hvaljen zbog Svoje slavne blagodati kojom nas je učinio prihvatljivim u Voljenome,

Nema smisla da Jahve (YHWH) ispunjenje Njegove reči prepusti slučajnosti. Pavle (Šaul) nam čak govori da je naše usvajanje kao sinova predodređeno. Međutim, ako je naše usvajanje kao sinova predodređeno, tada na najvišem nivou, niko od nas zaista ne odlučuje da li će prihvatiti ili odbaciti Ješuu. Na najvišem nivou naš izbor da prihvatimo spasenje mora biti nešto što nam je dato kao dar, tako da to ne možemo odbiti.

Prva poslanica Korinćanima 4: 7
7 Jer ko tebi daje prednost u odnosu na nekog drugog? I šta imaš, a da nisi primio? A ako si primio, zašto se hvališ kao da nisi primio?

Znamo da je Pismo puno paradoksa, ali kako Pismo može govoriti i o čovekovoj slobodnoj volji i o čovekovoj predodređenosti za usvajanje kao sinova? Ako čovek teoretski može birati između ispravnog i pogrešnog, kako onda njegova predodređenost može biti sigurna?

Rešenje je da Jahve (YHWH) prebiva izvan vremena i već zna sve šta će se dogoditi pre nego što se dogodi. U Svojoj knjizi je već napisao događaje naših dana.

Psalmi 139,16:
Oči su Tvoje videle dok sam zametak bio, u knjizi su Tvojoj svi delovi njegovi bili zapisani, i dani kad su nastajali, kada još nije bilo nijednoga.

Da bi se osigurao da će se Njegova proročanstva ispuniti, Jahve (YHWH) je unapred odredio sve što će se ikada dogoditi. To je takav slučaj da On čak zna i kada će jeleni i divlje planinske koze roditi svoje mlade.

39: 1 „Znaš li vreme kada divlje planinske koze rađaju mlade? I možeš li oceniti kada će košuta da rodi?
2 Možeš li izbrojati mesece kada im se navrše? Ili znaš vreme kada rađaju mlade? „

Neki misle da postoji logični sukob između predodređenja i izbora slobodne volje, ali u stvarnosti nema sukoba. To je zato što je predodređenost dovoljno velika da može računati na čovekov slobodni izbor. Ova teorija kaže da Jahve (YHWH) već zna ko je, a ko nije predodređen za usvajanje kao sina, jer On prebiva van vremena i već je video svaku odluku koju ćemo ikada doneti. Dopustio je da stvari idu određenim putem, kako bi se ispunila Njegova savršena volja.

Rimljanima poslanica 8: 28-30:
28 A znamo da sve zajedno na dobro ide onima koji vole Elohima, onima koji su pozvani po Njegovoj nameri.
29 Jer one koje je unapred znao, njih je i predodredio da se saobraze po obličju Njegovog Sina, da On bude prvorođeni među mnogom braćom.
30 A one koje je unapred odredio, njih i poziva; one koje pozva, njih i opravdava; a one koje je opravdao, njih i proslavlja.

Jahve (YHWH) je znao unapred da će Judin dom odbaciti Ješuu. Unapred je znao da će Juda biti zaslepljena neko vreme i sa svrhom. Čak je i predvideo da će jednog dana Jevreji prihvatiti Ješuu, jer je Njegovo pozivanje za Njegov narod neopozivo.

Rimljanima poslanica 11: 28-31:
28 Što se tiče Dobrih Vesti, oni su neprijatelji zbog vašeg dobra, ali što se tiče izbora, oni su voljeni zbog praočeva.
29 Jer darovi i pozivi Elohimovi su neopozivi.
30 Jer kao što ste vi nekada bili neposlušni Elohimu, sada ste stekli milost kroz njihovu neposlušnost,
31 pa i ovi koji su sada postali neposlušni, da bi kroz milost koja je vama data, mogli steći milost.
32 Jer Elohim ih je sve zatvorio u neposlušnost da bi se svima smilovao.

Iako su naša jevrejska braća iskoristila slobodnu volju da odbace Ješuu, to nije bilo iznenađenje za YHWH Elohima. On ne samo da je predvideo da će Judin dom doneti pogrešan izbor, već je i dozvolio da se Njegova proročka reč ispuni. Sve se dogodilo baš onako kako je YHWH Elohim planirao pre nego što je zemlja još stvorena, a to nas ipak ne oslobađa naše lične odgovornosti.

Rimljanima poslanica 9: 16-28:
16 Dakle, to ne zavisi od onoga ko ima želju niti od onoga ko se trudi, nego od Elohima, koji pokazuje milosrđe.
17 Jer Pismo za faraona kaže: „Podigao sam te, da na tebi pokažem Svoju moć i da se Moje ime objavi po celoj zemlji.”
18 Dakle, nekima pokazuje milosrđe jer tako želi, a nekima daje da budu tvrdokorni jer tako želi.
19 Na to ćeš mi reći: „Zašto onda Elohim okrivljuje ljude? Pa ko se može odupreti Njegovoj volji?”
20 Čoveče, ko si ti da prigovaraš Elohimu? Zar će delo reći svom tvorcu: „Zašto si me ovakvim napravio?”
21 Zar grnčar nema vlast nad glinom da od iste gline napravi jednu posudu za časnu upotrebu, a drugu za nečasnu upotrebu?
22 Pa šta ako je Elohim, iako je hteo da pokaže gnev i da obznani Svoju moć, s puno trpljenja podnosio posude gneva spremne za uništenje,
23 da bi obznanio bogatstvo Svoje slave na posudama milosrđa, koje je unapred pripremio za slavu,
24 naime na nama, koje je pozvao ne samo među Jevreje nego i među neznabošce?
Međutim, dok je Jahve YHWH predodređivao šta će se desiti sa Judom, on je takođe predodređivao šta će se dogoditi među narodima Jefrema.
25 Tako i u Osiji kaže: „One koji nisu moj narod zvaću ‘svojim narodom’ i onu koja nije voljena zvaću ‘voljenom.’”
26 I na mestu gde im je bilo rečeno: „Vi niste moj narod”, tamo će se nazvati „sinovima živog Elohima.”
27 A Isaija viče o Izraelu: „Ako bi Izraelovih sinova brojem bilo i kao peska morskog, samo će ostatak biti spasen.
28 Jer Jahve (YHWH) će se brzo u pravdi obračunati s onima što žive na zemlji.”

Ako Jahve (YHWH) ima svoje planove koje treba da ispuni Njegov narod, onda samo ima smisla da izbor slobodne volje koji nam On daje je slobodni izbor volje koji se savršeno uklapa u Njegove planove.

11 I u kome smo stekli nasledstvo, što je predodređeno prema nameri Onoga koji sve radi po savetu Svoje volje…

Ono što YHWH Elohim radi su sve samo deo skrivene mudrosti koju je On predodređivao pre početka vremena.

Prva poslanica Korinćanima 2: 6-7:
6 A o mudrosti govorimo među zrelima, ali ne o mudrosti ovog doba, niti vladara ovog doba, koji će otići u propast.
7 Naprotiv, govorimo o Elohimovoj mudrosti u tajni, onoj koja je bila prikrivena, koju je Elohim unapred odredio pre eona za našu slavu.

Ako je naše nasleđe bilo predodređeno u skladu sa glavnom svrhom Jahve (YHWH), onda naši izbori moraju biti u skladu sa Njegovom voljom. U stvari, Pavle nam govori da su svi naši izbori za slobodnu volju, uključujući naš izbor da prihvatimo ili odbacimo Ješuu, uspostavljeni u skladu sa svrhom Jahve (YHWH) i pre početka vremena.

Druga poslanica Timoteju 1; 8-9:
8 Zato nemoj da se stidiš svedočanstva o našem Gospodaru, niti mene, koji sam u zatvoru zbog Njega, nego budi spreman da i ti trpiš zlo zbog Dobre Vesti, oslanjajući se na Elohimovu snagu.
9 On nas je spasao i pozvao nas posvećenim pozivom, ne zbog naših dela, već zbog Svoje namere i blagodati, koja nam je pre početka vremena data u Mesiji Ješui,

Ako smo voljni da to prihvatimo, Jahve (YHWH) je potpuno suveren da neće ni vrapci pasti na zemlju, ako to nije Njegova volja. Čak je i broj dlaka na glavi za nas unapred određen.

Jevanđelje po Mateju 10: 29-30:
29 Zar se dva vrapca ne prodaju za jedan bakarni novčić? A nijedan od njih ne pada na zemlju bez vašega Oca.
30 Pa vama je i sva kosa na glavi izbrojana.

Kada se prvi put sretnemo sa predodređenjem, koncept može izgledati uznemirujuće, pa čak i zastrašujuće. Međutim, čim se naviknemo na tu ideju, tada možemo početi da se opuštamo u saznanju da je Jahve (YHWH) potpuno suveren nad univerzumom. Ništa što se dogodilo nikada nije slučajno, već samo sa Njegovim dobrim zadovoljstvom. Kada ovo shvatimo, tada možemo početi da se opuštamo u saznanju da Jahve (YHWH) sve savršeno kontroliše i da će Njegova savršena volja uvek biti učinjena, na zemlji kao što je na nebu.

Knjiga proroka Isaije 46: 9-10:
9 Setite se prošlosti davne, da sam ja Elohim, da nema drugog Elohima i da niko nije kao Ja;
10 Onaj koji kazuje od početka, ubuduće i od ranije ono što se još nije zbilo, govoreći: ’Moj savet će se potvrditi i učiniću što želim.’

Ako je Jahve (YHWH) u potpunosti odgovoran za svet, da se nikada ništa ne događa osim Njegove volje, onda je naša dužnost da ga hvalimo; jer nam je upravo Svojom milošću i savršenom voljom podario predivan udeo i nasledstvo koje ima.

Peta knjiga Mojsijeva ili Ponovljeni Zakon 32: 8-9:
8 Kad je Svevišnji dao nasledstvo narodima, kad je rasejao sinove Adamove, odredio je granice narodima prema broju sinova Izraelovih.
9 Jer je nasledstvo Jahvino (YHWH) narod Njegov. Jakov je deo koji je On nasledio.

Jednako je lako mogao da nam podeli udeo u narodima. Međutim, On nas je izabrao i prve nas je voleo i dao nam večni život. Dakle, koliko je naš dug prema Njemu?

Jednom kada shvatimo koliko je Jahve (YHWH) potpuno odgovoran, prava poniznost postaje mnogo lakša. Takođe, postaje jasno da kada smo suočeni sa ogromnim problemima, bilo kao pojedinci, bilo kao narod, prvo što trebamo uraditi je okrenuti se Njemu u molitvi.

Druga knjiga dnevnika 7: 13-14:
13 Kad zatvorim nebo da ne pada kiša i uputim skakavce da poharaju zemlju i kad pošaljem pošast na svoj narod,
14 pa se Moj narod, koji nosi Moje ime, ponizi, pomoli i potraži Moje lice i vrati se sa svojih zlih puteva, ja ću tada čuti s nebesa i oprostiću im njihov greh, i izlečiću njihovu zemlju.

Dok je Sotona taj koji pravi sve probleme, u stvari problemi ne postoje, nego to Jahve (YHWH) naš Elohim dopušta. I zato, da bi se problemi odvratili od nas, moramo se obratiti Njemu i najpre Ga tražiti.

Kada shvatimo kako je život isceniran, tada se možemo zahvaliti za sve stvari.

Druga poslanica Solunjanima 2: 13-14:
13 A mi smo dužni da uvek zahvaljujemo Elohimu za vas, braćo koju Jahve (YHWH) voli, jer vas je Elohim, zbog vaše vere u istinu, od početka izabrao za spasenje kroz posvećenje Duhom i verom u istinu,
14 gde ste pozvani putem Dobre Vesti koju objavljujemo, da postignete slavu našeg Gospodara Ješue Mesije.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give