Chapter 12:

Osmodnevna skupština

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Kada nam je Yahweh dao Torah kalendar, nije birao dane nasumično. Umesto toga, on je uvrstio odreрene dane u svoj kalendar kako bi nam dao proroиaиne slike iz senke stvari koje je on svrsishodio da bi se doљao.

U poslednjem poglavlju o Sukkotu kratko smo razgovarali o poslednjem velikom danu gozbe. Ovaj poslednji veliki dan se naziva i ‘Shemini Atzeret’, što u suštini znači, ‘Skupština osmog (dana)“.

Iako se Skupština Osmog često smatra poslednjim danom sukkotske gozbe, to je zapravo poseban festival. Ovo je na isti način kao što pashu prati sedam dana nenanevenog hleba. Međutim, u ovom slučaju, sedam dana Sukkot-a prati jedan dan Skupštine Osme (Shemini Azeret).

Na hebrejskom, reč „atzeret“ (עֲצֶרֶת) znači ne samo „skup“, već i posebnu vrstu okupljanja. To ukazuje da neиja domaжina ne puљta da ide kuжi. Naime, domaćin je „držao jedan preko“ duži vremenski period. Strongova Konkorda definiše reč atzeret (עצרת) naovaj način:

OT:6116 ‘atsarah (ats-aw-raw’); ili ‘atsereth (ats-eh’-reth); od OT:6113; skupštine, posebno na festivalu ili prazniku:

Kada pogledamo koren u Strongov OT:6113, dobijamo:

OT:6113 ‘atsar (aw-car’); primitivni koren; da biste se oglašali; analogijama, da se suzdrža; takođe da održava, vlada, sklapa:
KJV – biti u stanju, zatvoriti, zadržati, brzo, držati (samo blizu, mirno), prevladati, oporaviti se, refreniti, režati, obuzdati, zadržati, zaćutati (gore), popustiti, ostati, zaustaviti se (sebe).

Shemini Atzeret nam onda pokazuje da Yahweh namerava da nas zadrži, da nas zadrži, ili da nas ‘zatvori’ na neki način osmi dan. Ali na koji način Yahweh namerava da nas ‘zadrži’, ili da nas ‘zadrži’?

Apostol Kefa (Petar) nam govori da jedan proročki dan može simbolizovati hiljadu zemaljskih godina.

Kepha Bet (2. peter) 3:8
8 Ali, voljeni, ne zaboravi ovu jednu stvar: da sa Yahwehom, jedan dan je hiljadu godina, i hiljadu godina je kao jedan dan.

Primećujete, onda, da nam Sveto pismo govori da je Nedelja stvaranja bila sedam dana.

B’reisheet (Genesis) 2:2
2 I sedmog dana Elohim je završio svoj posao koji je uradio, i on se odmarao sedmog dana od svog posla koji je uradio.

Ako je Nedelja stvaranja trajala sedam dana, i ako jedan proročki dan može da predstavlja hiljadu zemaljskih godina, onda je Nedelja stvaranja simbol plana od 7.000 godina za zemlju i njene stanovnike.

Ali ako zemlja treba da traje 7.000 godina, zaљto bi gozba Sukkot-a trajala osam dana? A koja je simbolika osmog dana?

Istina, Sukkotova gozba traje samo sedam dana. To znamo jer samo sedam dana deca Izraela treba da ћivela u separeima.

Vayiqra (Leviticus) 23:41-43
41 Čuvaćeš ga kao gozbu Zahvehu sedam dana u godini. To жe biti statut zauvek u vaљim generacijama. Proslaviжeљ ga u sedmom mesecu.
42 Boraviжeљ u separeima sedam dana. Svi koji su domorodaиki Izraelci ћiviжe u separeima,
43 da vaše generacije možda znaju da sam naterao decu Izraela da se ћivela u separeima kada sam ih izneo iz egipatske zemlje: ja sam Yahweh vaљ Elohim.’

Osmi dan Sukkota je zaista poseban festival. Leviticus 23:36 nam govori da ćemo (עֲצֶרֶת) osmog dana održati skupštinu kako bismo doneli ponudu koja je dala vatru. Takođe, ne treba da radimo običan ili mučan posao.

Vayiqra (Leviticus) 23:36
36 za sedam dana ponudićemo ponudu od požara do Yahweh. Osmog dana imaжeљ skup, i ponudiжeљ ponudu od vatre Yahwehu. To je skup okupljanja, a vi nećete raditi na njemu uobičajeno.

Stih 39 nam onda govori da prvi i osmi dan festivala ostane kao scenošci odmora.

Vayiqra (Leviticus) 23:39
39 ‘ takođe dana u sedmoj danu sedmog meseca, kada ste se okupili u plodu zemljišta, Zadržaću praznik Yahweh na sedam dana; prvog dana će biti Sabo-odmor, a osmi dan je sablja-ostatak.

Izgleda da prvi dan gozbe simbolizuje prvi dan Nedelje stvaranja, kada je Yahweh Elohim stvorio nebesa i zemlju.

B’reisheet (Genesis) 1:1-2
1 U poиetku, Elohim je stvorio nebesa i zemlju.
2 Zemlja je napravljena bezoиavna i prazna; A tama je bila na licu dubina.

U „Otkrivenje i Posljednja Vremena „ Otkrivenje i posljednja vremena objašnjavamo kako će zemlja „zalećiti“ neko vreme posle drugog rata Goga i Magoga (nakon završetka milenijuma). Ovo neće biti punih hiljadu godina, već samo deo tog vremena, slično kao što smo prelomli kamp i emo kući osmog dana gozbe.

Postoji zanimljiva simbolika oko broja osam u Tori. Prvih sedam dana, ovca ili koza nisu prihvatljivi za Yahweh. Međutim, osmog dana to je prihvatljivo. Ovo moћe da simbolizuje kako nismo prihvatljivi Yahwehu prvih 7000 godina, ali posle toga, biжemo.

Vayiqra (Leviticus) 22:26-27
26 I Yahweh je razgovarao sa Mosheom, govoreći:
27 „Kada se rodi bik, ovaca ili koza, to će biti sedam dana sa majkom; i od osmog dana i nakon toga će biti prihvaćena kao ponuda koju je dala vatra Yahwehu.“

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give