Chapter 9:

Moedim (Imenovano Vreme)

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Moed je vreme kada se Yahweh izdvajao za obožavanje. (Mnoћina moeda je moedim.) Moћda mislimo o tome kao o datumima kada naљ muћ ћeli da se sretnemo sa njim. Ako želimo da on bude zadovoljan sa nama, i da nas uzme za svoju nevestu, trebalo bi da se pojavimo kada kaže. Pokazujemo kako da odredimo moedim u Torah Kalendaru.

Međutim, pod pretpostavkom da se pojavimo u pravo vreme, kako on želi da ga obožavamo? Levitiиki rituali i ћrtve ne vaћe u Meliиedekijskom poretku, a Sveto pismo ne govori љta da se radi umesto toga. Zbog toga ćemo pokušati da izdvojimo ono što bi trebalo da uradimo na osnovu zahteva Svetog pisma i Ješuinog primera u periodu Drugog hrama.

Struktura i Red Protiv Namernosti i Duha

Ranije smo videli da su ljudi velike sinagoge ili komponovao ili sastavljao određene molitve koje su korišćene tokom perioda Drugog hrama.

Navedeno je i: R. Hiyya b. Abba je rekao u ime R. Johanan: Ljudi velike sinagoge uneti za Izraelske blagoslove i molitve, svetinje i habdalahe.
Vavilonski Talmud, Berakhot 33a, Soncino]

Međutim, takođe smo videli da, iako su neki rabini i drugi lideri smatrali da su te molitve obavezne i da ih treba izvoditi rote, većina je smatrala da je te molitve najbolje shvatiti kao smernice, i da je previše krutosti ili ujednačenosti u obožavanju ugušene namere (što znači da je lažna). Jeљua je bila meрu veжinom koja je smatrala da veжina molitvi treba da doрe pravo iz srca.

Sa većim grupama, potrebno vam je malo strukture i reda. Međutim, ta struktura i red takođe treba da ostanu fleksibilni, tako da ne uguši (ili uguši) Duha. Zato smatramo da je ravnoteža koja je korišćena u Ješuno vreme za primer, da su imali veoma labav okvir koji je uključivao nameru i iskrenu molitvu.

Osnovni Rituali: Šema, Amidah, Aleinu, Plus

Kao opšte pravilo, kad god nam Jahve kaže da ne radimo, moramo se okupiti. I zato što je Ješua naš primer, kada se okupljamo, želimo da se molimo iste dve molitve koje su izgovorene u Ješuino vreme. Prvo se molimo Šemi sa Ve’ahavtom (Ponovljeni zakon 6: 4-9). Posle toga, vođa bogosluženja treba da se iz srca moli o osamnaest tačaka Amida, ili naizmenično, molitvi učenika.

Qorintim Aleph (1 Corinthijanci) 14:26
Kako je onda, Brethren? Svaki put kada dođete zajedno, svaki od vas ima pmolm, ima svoj jezik, a ima i neko otkriće. Pustite da se sve stvari obavi za edifikaciju.

Ћeliљ da se ponaљaљ prema ovome kao da su ovo tvoja deca. Ћeliљ da ih ohrabriљ da uиestvuju kao љto se oseжaju voрe. Ћeliљ da ih ohrabriљ da razviju svoje darove.

Hebrejski i Goy Jezici

Vodi se veиna debata o tome da li treba da se molimo i pevamo na hebrejskom, ili na naљim maternjim jezicima. Oиigledno bi bilo najbolje da svi znamo hebrejski, i svi se mole i pevaju u njemu. Međutim, realnost je da to ne rade svi, a postoji i korist od pevanja i molitve na našim maternjim jezicima, jer drugima olakšava da im se pridruže.

Ako tečno govorite hebrejskom i imate vremena i podršku, želite da organizujete glavnu uslugu na hebrejskom, a takođe imate i uslugu pomoći na lokalnom jeziku. Međutim, ako još uvek ne tečno govorite hebrejskom ili još uvek nemate vremena ili podrške, možete pokušati da uključite što više hebrejskog koliko vaš narod može da apsorbuje (a sveštenstvo radi na tome da što više hebrejskog i song materijala bude dostupno za vašu upotrebu.)

Bez obzira da li se molite na hebrejskom ili na svom maternjem jeziku, u ovom poglavlju želimo da pogledamo svako od dodeljenih vremena bogosluženja, i vidimo šta svaki dan zahteva.

Imenovana Vremena i Probe za Postavljanje

Moed je vreme koje je Yahweh imenovao za obožavanje.

Pored toga, miqra qodesh je scenošna proba (koja zahteva okupljanje).

Obiиno se okupimo na onim moedimima kojima takoрe nareрuje odmor. (Međutim, vernici će takođe naći načine da se okupe za molitvu i družtvo na moedimu koji ne zapoveda danima odmora.)

Tamid (Večni, Dnevni)

U tabernaklu, Yahweh je naredio da se ponude donesu dva puta dnevno (brojevi 28:1-8). To nisu bili dani odmora, tako da nije bilo komande za okupljanje (mada neki ljudi jesu). Ako imate zahtev za tim u svom području, a ima dovoljno podrške, možete hipotetički da imate molitvena okupljanja dva puta dnevno. Međutim, ovo vam nije glavni prioritet, osim ako Yahweh ne kaže. (Sve zavisi od toga kako vas Yahweh vodi i od nivoa podrške.)

Pošto Tamid nije zapovedni dan odmora, a takođe nije zapovedni skup, ne morate da recitujete Šemu, Amidah ili Aleinu (iako možete.) Ako želite da se pomolite zarad strukture i reda, razmislite o molitvi učenika (Matej 6:9-13).

Šabat (Sabat)

Pokrili smo Šabat u poslednja dva poglavlja. Sabat je dan zapovednog odmora i okupljanja. Zato bi trebalo da recitujeљ Љemu, Amidu i Aleinu. Takođe, zakazite vreme za učešće naroda (kao što je vođeno Duhom) i pevanje, kao što je gore pomenuto.

Hleb i vino su tradicionalno deo svih Sabata, novih meseci i gozbi. Tradicionalno, ovo je pletena vekna od challah, iako challah nije potrebna. Važnije je da vidite da li možete da nađete organski ili hemijski hleb. Takođe, pošto su celijakijska bolest i drugi savremeni senzibiliteti glutena toliko česti, ako je moguće pronaći drevna zrna kao što su spelto ili ajnkorn, oni nemaju toliko glutena. Dalje, u drevna vremena većina hleba je bila kiselo testo, koje se lakše vari. Vino bi trebalo da bude organsko ako je moguće, a bez pesticida ako ne.

Roš Čodeš i Roš Hasanah

Yahweh je naredio specijalnim ponudama koje će biti donete u danima novog Meseca (brojevi 28:11-15). Međutim, pošto dani novog Meseca nisu zapovedni danima odmora, ne postoji zapovest za okupljanje. Međutim, tradicionalno je da vernici išluju priliku da se okupe na molitvi, hvalospevima, obožavanju, muzici i svečanom obroku.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 20:5
5 I Dejvid je rekao Džonatanu, „Zaista sutra je Mlad Mesec, i ne bi trebalo da ne uspevam da sedim sa kraljem da jedem. Ali pusti me, da se sakrijem na terenu do trećeg dana uveče.“

Takođe:

Melachim Bet (2 Kings) 4:22-23
22 Onda je pozvala svog muža i rekla, „Molim vas pošaljite mi jednog od mladića i jednog od magaraca, da mogu da otrиim do Elohima i vratim se.“
3 Pa je rekao, „Zaљto ideљ do njega danas? Nije ni Mlad Mesec ni Sabat.“ A ona je rekla, „Љalom.“

Takođe, trebalo bi da raznesemo šofar na novim mesecovima, baziranim na Psalmsu 81:3.

Tehilim (Psalms) 81:3
3 Duvaj trubu u vreme Novog Meseca,
Na [plump] Mesecu, na naљ sveиani dan [pilgrimage] gozbe.

[Ovaj stih je često pogrešno preneta. Reи „puna“ znaиi „pun“. Ovo detaljnije objaљnjavamo u poglavlju o „Danima Novog Meseca“ u Torah kalendaru.

Da smo u zemlji Izraela, vernici bi se okupili da fizički vide prvi polumesec, i možda bi posle toga podelili obrok. [U disperziciji ne vidimo uvek fizički novi mesec, jer je važnije pratiti viđenja iz Izraela, kako bismo ostali sinhronizovani sa jerusalimskim vremenom).

Naša pravoslavna braća imaju molitve za blagoslov novog meseca, ali mi ih ignorišemo. Pošto su novi meseci vreme obnavljanja, molimo se iz srca, tražeći obnavljanje u bilo kom aspektu naših života koji treba obnoviti (posvećenost, odnosi itd.).

Zato љto ovo nije ni zapovedni dan odmora ni zapovedno okupljanje, ne moraљ da se moliљ Љemi, Amidahu ili Aleinu. Tradicionalno je pevati jedan od Hallel Psalms (Psalms 113-118), ali to se ne zapoveda. Takođe možete da otpevate novu pesmu.

Tehilim (Psalms) 149:1
1 Hvaljen Yahweh!
Otpevaj Yahwehu novu pesmu,
I njegove pohvale u saboru svetaca.

Ako imate talentovane muzičare, muzički instrumenti mogu da naprave prijatnu atmosferu i stvore obožavanije iskustvo.

Pesach (Pasha)

Pesach i Neiskoriљжeni hleb su dve odvojene gozbe, ali zato љto trиe zajedno, иesto se smatra jednom dugom gozbom. Ipak, Pesach tehniиki nije gozba, veж dogaрaj. To je zato љto ubijamo Pesach samo popodne na Pesachu, dok se obrok jede te noжi, na poиetku prvog dana nenaleћenog hleba.

Ponekad hriљжani ћele da zadrћe Pashe nakon љto shvate da je poslednja veиera bila Pesach. Međutim, Tora precizira da bi trebalo da prisustvuju samo one porodice u kojima su svi mužjaci fizički obrezani.

Shemote (Egzodus) 12:48-49
48 „I kada stranac ћivi sa tobom i ћeli da zadrћi Pashu Yahwehu, neka svi njegovi muћjaci budu obrezani, i onda ga pustite da priрe i zadrћi je; I on жe biti domorodac zemlje. Jer nijedna neobrezana osoba to neжe pojesti.
49 Jedna tora жe biti za roрene uroрene i za stranca koji ћivi meрu vama.“

Moћda жeљ dobiti pitanje zaљto je fiziиka obrezivanja joљ uvek potrebna posle Jeљuine ћrtve. Odgovor je da je Ješua rekao da ne misli da je došao da se obračuna sa Torom ili Prorocima (Matej 5:17-21), a Jezekijel 44:9 nam govori da će nežni efraimiti i dalje morati da budu fizički obrezani u Jezekijelom hramu (koji je budući hram).

Jehezqel (Jezekijel) 44:9
9 Tako kaže Yahweh Elohim: „Nijedan stranac, neobrezan u srcu ili neobrezan mesom, neće ući u moje svetilište, uključujući svakog stranca koji je među decom Izraela.“

Psalm 81:3 nam govori da raznesemo šofar kada mesec bude pun, na dan naše gozbe hodočašća. Pored novih meseci, ovo se odnosi na Pesach / prvi dan Nenavenveničenog hleba, ali i Naokota.

Tehilim (Psalms) 81:3
3 Duvaj trubu u vreme Novog Meseca,
Na [plump] Mesecu, na naљ sveиani dan [pilgrimage] gozbe.

[Ovaj stih je često pogrešno preneta. Reč „puna“ je ispravno prevedena kao „puna“. Ovo objaљnjavamou „Danima Novog Meseca“ uTorah Kalendaru.

Pesach u zemlji protiv Pesacha u disperziciji

Kako zadržati Pashe u disperziciji je složeno pitanje. Pokrivamo to u Nazarenski Izraelu Pasha Studija– ali mi ćemo ovde pokriti osnove.

Kada je Izrael bio u Egiptu, Yahweh je rekao svakom čoveku da uzme jagnje za svoju kuću, i da kuva i jede Pashu u svojoj kući. On i njegova porodica su takođe trebalo da ga jedu u ћuti, i oblaиe se kao da se spremaju da odu (љto su i bili).

Šemote (Egzodus) 12:11-12
11 „I tako ćete ga pojesti: sa kaišem na struku, sandalama na nogama, i osobljem u ruci. Pojeљжeљ ga u ћuti. To je Yahwehova Pasha.
12 ‘Jer proжi жu kroz egipatsku zemlju te noжi, i napasti sve prvoroрene u egipatskoj zemlji, i иoveka i zver; I protiv svih bogova Egipta izvrљiжu presudu: ja sam Jahweh.“

Prema Zakonu o prvom pominjanju, prvi put kada se nešto pominje u Pismu, postavlja se standard za tu stvar. Zbog toga Egzodus 12 postavlja standarde za Pesach. Sada razmislite o tome, iako se zahtev za drћanje Pashe nikada nije promenio, naиin na koji je ona. U Deuteronomiji 12, Yahweh započinje dugačak monolog u kome nam on govori kako da zadržimo njegove statute i presude dok živimo u zemlji Izraela.

Devarim (Deuteronomy) 12:1
1 „Ovo su statuti i presude koje ćete pažljivo posmatrati u zemlji koju vam Yahweh Elohim od vaših očeva daje da posedujete, sve dane koje živite na zemlji.“

Ovaj monolog traje do Deuteronomy 16, gde nam Yahweh kaže da kada živimo u zemlji Izraela, umesto da ubijamo i pečemo Pesach u našim kućama, mi ćemo ga jesti na mestu gde Yahweh odluči da stavi svoje ime. (Istorijski gledano, to je bio tabernaclu ili hram, a danas je ponovo Jerusalim, u skladu sa Zechariah 2:12.)

Devarim (Deuteronomy) 16:1-7
1 „Posmatrajte mesec Aviva, i zadržite Pashe Yahweh vašem Elohimu, jer u mesecu Aviv Yahweh vaš Elohim vas je noću doveo iz Egipta.
2 Zato жeљ ћrtvovati Pashe Jahvehu vaљem Elohimu, iz stada i stada, na mestu gde Yahweh odluиuje da stavi svoje ime.
3 Nećete jesti hleb sa njim; sedam dana ćete jesti nenaknuti hleb sa njim, to jest hleb od muka (jer ste izašli iz zemlje Egipta u ћuuu), da жete se moћda setiti dana kada ste izaљli iz egipatske zemlje svih dana vaљeg ћivota.
4 I nijedno odsustvo neće biti viđeno među vama na celoj vašoj teritoriji sedam dana, niti će bilo koje meso koje žrtvujete prvog dana u sumrak ostati preko noći do jutra.
5 „ne smete žrtvovati Pasu u bilo kom od svojih vrata koja vas je vaša Elohim dala;
6 ali na mestu gde je tvoj Eloon izabrao da se svoje ime pridržava, tamo ćete žrtvovati Pasu u sumrak, na dnu sunca, u trenutku kada ste došli iz Egipta.
7 I peиiжeљ ga i jesti na mestu koje Yahweh tvoj Elohim izabere, i ujutru жeљ se okrenuti i otiжi u svoje љatore.“

Leviticus 23 nam kaћe da je Pasha miqra qodesh. Ovo se obično prevodi kao sveti saziv, što znači okupljanje, ali i u smislu da bude proba za neki budući proročki događaj ili događaje. Reи Miqra je Strongova hebrejskog konkordacije OT:4744.

OT:4744 miqra’ (mik-raw’); od OT:7121; nečim što je prozvalo, odnosno javni sastanak (akt, lica ili mesto); takođe i probu:

Ako je Pasha proba za buduжi proroиački događaj, љta bi trebalo da veћbamo?

Pošto je Ješua već 2017. godine 2018. godine 2018. godine. Iz tog razloga, „Poslednja večera“ je držala kao službu Deuteronomy 16, koja se može proslaviti sedeći ili ležeći. Međutim, nasuprot tome, još uvek smo u disperziciji, a Deuteronomy 16 se ne odnosi na nas. Umesto toga, Egzodus 12 se primenjuje u našem slučaju. Zato bi trebalo da jedemo Pesach u naљim domovima, sa naљim preиinama, i cipelama na nogama, spremne da napustimo Egipat. A onda sledećeg dana treba da se okupimo u našoj sinagogi za prvi dan nenanevenog hleba (1ULB).

Kada se vratimo u zemlju posle Armagedona, nesumnjivo жemo se okupiti u hramu za Pesach, i verovatno жemo ponovo reжi Љema, Amidah, i Aleinu kao deo javnog sluћbe. Međutim, Šema, Amidah i Aleinu se ne pominju u egzodusu 12. Moћemo da ih molimo ako ћelimo, ali glavni uslov je da se molimo iz srca.

Neke kongregacije жe moћda hteti da se okupe za Pesach kao duhovnu porodicu. Iako se za to ne čita egzodus 12, za to se ne može izneti argument, s obzirom da je Ješua sa svojom duhovnom porodicom (to jest, učenicima). Ako odlučite da se okupite kao duhovna porodica, pored Šeme, Amidaha i Aleinua, tradicionalno je da pevate jedan ili više Hallel Psalms (Psalms 113-118).

Marqaus (Mark) 14:26
26 I kada su otpevali himnu, otiљli su na Planinu maslina.

Ako odlučite da se okupite kao duhovna porodica, izbegavajte moderne rabinske Haggadah (seder brošute). Prva Pasha Haggadah napisana je tek dva ili tri veka posle Ješue (bilo od Strane Džude HaNasi, ili verovatno nekog drugog), a drevni Hagadah je bio veoma drugačiji od modernih. Neki od osnovnih elemenata postojali su u Ješuno vreme (kao što je šolja vina), moderne usluge su promenile sve ritualne elemente (a Ješua to nije uradila na taj način). Umesto da pratite modernu Hagadu ili seder uslugu, pročitajte kako je to bilo u Pismu.

Ako želite predlog, pročitajte Pasha nalog počevši od Džona 13, a zatim se molite za to, i razgovarajte o tome kao o grupi. (Smatramo da je pranje stopala simbolično, a ne doslovna komanda, ali možete da perete stopala ako želite.) Ipak, šta god da radite, ne pratite rote formulatiku. Jeљua je mrzela formulatiиke usluge, i nema formulacija ili rituala ni u Egzodusu 12 ili Deuteronomy 16.

Uobiиajeno pitanje je da li жe nam trebati pasoљ za drugi egzodus. Odgovor je da će se Ingathering održati nakon što vavilonski sistem padne na trubu 7. Zbog toga viљe neжe biti vavilonske vlade, tako da nam ne trebaju vavilonske vladine papire.

Drugo uobiиajeno pitanje je, ako ћemo da sluљamo Egzodus 12, zar ne bi trebalo da zakoljemo i jagnje, i ofarbamo krv na naљim vratima? Odgovor na ovo je da je to moglo biti tačno u prošlosti, osim što je Yahweh ponovo izabrao Jerusalim, i njegovo ime se sada nalazi tamo.

Zechariah 2:12
12 „I Jahweh će preuzeti Džudu kao njegovo nasledstvo u Zemlji Kudeša, i ponovo će izabrati Jerusalim.“

Zbog toga ne bi trebalo da gradimo oltare ili da se ћrtvujemo van Jerusalima. Osim toga, treba dodati da se po definiciji, Melchizedekijski poredak ne oslanja na ћrtve krvi, ili na oltar krvi. Za više detalja pogledajte Studiju Pashe Nazare Izraela.

Chag Hamatzot (Gozba Neiskorištenog Hleba)

Yahweh nam je rekao da imamo okupljanje prvog i poslednjeg dana nenaleћenog hleba. Prvi i poslednji dani se obično nazivaju visokim danima, dok se drugi dani nazivaju srednjim danima. Ne postoje formalne zapovesti za srednja dana, ali je dobro koordinirati vreme za molitvu, učenje, muziku i stipendiju.

Okupljanje prvog dana neustanog hleba je proba za naredni Drugi egzodus. Trebalo bi da razneseš šofar. Objasnite da vežbamo napuštanje svetskog sistema (kao sklop) i da ćemo boraviti u zemlji (kao obnovljena nacija).

Zato љto su prvi i poslednji dani Neustaиanog hleba zapovedni danom odmora i okupljanja, treba da se molite Љemi, Amidahu i Aleinu. Hleb treba da bude neoљteжen.

Yom Hanafat Haomer (The Wave Sheaf)

Prvi dan u nedelji posle Pashe je Yom Hanafat Haomer, ili Dan talasa. Ovo uvek pada prvog dana u nedelji, i počinje pedesetodnevno prebrojavanje do Šavuota (Pentecost). Jom Hanafat Haomer nije zapovedni dan za odmor, tako da nema zapovednog okupljanja. Meрutim, vernici жe moћda ћeleti da se okupe.

Ako imate lokalno okupljanje, ne morate da se molite Šemi, Amidi ili Aleinu. Ako želite da se pomolite da započnete službu pre molitve iz srca, razmislite o molitvi učenika (Matej 6:9-13).

Shavuot (Duhovi)

Shavuot je zapovedni dan odmora sa zapovednim skupom. Moli se Šemi, Amidi i Aleinu. Hleb treba da sadrћi liљen. Tema učenja može biti kako držati venčani zavet (Torah) kroz popunjavanje Yahweh-Yeshua’s Spirita, i kako to učiniti realnošću.

Ignoriši Machzor

Siddur je knjiga molitve i pesama za Sabat i prolećne gozbe. Veжina molitvi se uzima pravo iz Svetog Pisma. (Koristimo našu za knjigu pesama, ali nikada za formulisanu molitvu.)

Za jesenje gozbe Joma Terua (koje rabini pogrešno zovu Rošh Hashanah) i takođe Joma Kippura, rabini su izmislili posebnu molitvenu knjigu pod nazivom machzor (iako drugi rabini Jevreji koriste mačzor za tri gozbe hodočašća.) Zato što machzor nije izmišljen do srednjeg veka, Ješua nikada nije čula za njega (pa ga ignorišemo).

Yom Teruah (Dan truba)

Yom Teruah je dan novog Meseca sedmog meseca. Iako dan i sat Jom Terua nisu unapred poznati, ipak je zapovedan dan odmora i okupljanja. Molimo se Šemi, Amidahu i Aleinuu kada se okupimo, i raznesemo šofar.

Tehilim (Psalms) 81:3
3 Duvaj trubu u vreme Novog Meseca,
Na [plump] Mesecu, na naљ sveиani dan [pilgrimage] gozbe.

S obzirom da dan i sat viđenja nisu unapred poznati, ovo je tradicionalno dan Ješuinog povratka.

Matijahu (Metju) 24:36-37
36 „Ali tog dana i sata niko ne zna, čak ni nebeski anđeli, već samo moj Otac.
37 Ali kao što su noa dani bili, tako će biti i dolazak Sina Čoveka.“

Yom Teruah tradicionalno poиinje ono љto je poznato kao Deset Dana ћutog Vremena. Ovo je 10 dana koje vode do Jom Kippura. To bi trebalo da bude vreme razmišljanja i samoprogleda. Dobra tema učenja je da pomognemo ljudima da shvate potrebu da vide sebe jasno, ne misleći na sebe više nego što mislimo.

Romim (Rimljani) 12:3
3 Jer ja kaћem, kroz uslugu koja mi je pruћena, svima koji su meрu vama, ne da mislim o sebi viљe nego љto bi trebalo da misli, veж da razmiљljam trezveno, kao љto se Elohim odnosio prema svakom od njih kao merili vere.

Kada vidimo sebe jasno, kao љto nas Elohim vidi, onda moћemo znati kako da se poboljљamo.

Jom Kippur (Dan atonevanja])

Jom Kippur je najposteжeniji dan u godini. Ovo je dan oproљtaja i oslobaрanja dugova. Nareрenje je da se muиimo. Tradicionalno je postiti, ali ako samo ogladnimo, propustićemo veliku tačku oproštaja i oslobađanja dugova.

Yahweh kaћe da жemo osloboditi sve od svih dugova, ukljuиujuжi i finansijski i emocionalni dug. Treba da oprostimo i pustimo proљle bolove i zamerke. Takođe treba da uиinimo dobro siromaљnima i siromaљnima (posebno meрu bratstvom). To je dan za pamćenje da ćemo biti ne samo čuvari našeg brata, već i čuvari ćerki našeg brata. To jeиe, treba da se pobrinemo za braжu i sestre kojima je potrebna.

Ješajahu (Isaija) 58:6-8
6 „Zar ovo nije post koji sam izabrao: da oslobodim veze poročnosti, da poništim teška opterećenja, da pustim ugnjetene da se oslobode, i da lomiš svaki jaram?
7 Da ne delite hleb sa gladnima, i da u svoju kuću dovodite siromašne koji su proterani; Kada vidiљ golog, da ga pokrivaљ, i da se ne krijeљ od svog mesa?
8 Onda će vam se svetlost slomiti kao jutro, vaše isceljenje će brzo iskakati, i vaša pravednost će ići pred vas; Slava Yahweha жe biti tvoja straћa.“

Zato љto je ovo zapovedni dan odmora i okupljanja, molimo se Љemi, Amidahu i Aleinu. Međutim, obratite pažnju na to kako Ješua naglašava da kada se molimo Amidah (Stajatiće molitve), moramo da oprostimo drugima kako bi i Yahweh mogao da nam oprosti. Ako ne oprostimo od srca, Yahweh nam neжe oprostiti.

Marqaus (Mark) 11:25-26
25 „I kad god se moliš, ako imaš nešto protiv bilo koga, oprosti mu, da ti tvoj Otac na nebu takođe može oprostiti svoje grehe.
26 Ali ako ne oprostiљ, neжe ni tvoj Otac na nebesima oprostiti tvoje grehe.“

Iako postimo i bavimo se, ovo je vreme velike radosti, znajući da smo njegovi.

Sukkot (Sjenice)

Nareрeno nam je da se odmorimo i okupimo prvog i poslednjeg dana Sukkota. Takoрe жemo razneti љofaru prvog dana, poљto je to gozba hodoиaљжa sa bujnim mesecom.

Tehilim (Psalms) 81:3
3 Duvaj trubu u vreme Novog Meseca,
Na [plump] Mesecu, na naљ sveиani dan [pilgrimage] gozbe.

Za detalje o ovom pasusu pogledajte „Dane Novog Meseca“ u Torah Kalendaru.

Takoрe nam je nareрeno da stavimo naљu suku prvog dana gozbe. Suka (סֻכָּה) je drugačija od šatora, koji je ohel (אֹהֶל). Komanda je da boravimo u sukkotu, koji su veoma lepršaju strukture koje ne pružaju pravu zaštitu. Ovo nas podseжa da je Yahweh naљ љtit, i on жe nas zaљtititi.

Ako možete da uzmemo svih osam dana slobodno sa posla i šatorske kampa, najbolje je, jer služi kao proba da ponovo boravimo sa Yahwehom u šatorima (i to uskoro).

Hoshea (Hosea) 12:9
9 „Ali ja sam Jahweh tvoj Elohim, još od egipatske zemlje; Ponovo жu te naterati da ћiviљ u љatorima, kao u danima postavljene gozbe.“

Međutim, nisu svi u stanju da dobiju slobodno dane, a u mnogim gradovima takođe ne postoji bezbedno mesto za šatorski kamp, tako da će u ovim slučajevima morati da se uradi suka. Ako moћeљ da ga staviљ napolju, bolje je, ali ako moћeљ samo da ga staviљ unutra, onda je dobro. Idealno je da spavate u suki (ili u šatoru). Ne ћeliљ da spavaљ u normalnom krevetu.

Želimo da provedemo što više vremena u našoj sukkotu, čitajući, moleći se, i generalno podsećajući nas na njegovo obećanje da će nas zaštititi u vremenima velike opasnosti (kao što su muke i Armagedon), ako ga zaista poslušamo.

Shemini Atzeret (Osmodnevna Skupština).

Baš kao što je Pesach poludnevni događaj praćen sedam dana neustajenog hleba, Sukkot je sedmodnevna gozba praćena poludnevnim događajem poznatim kao Shemini Atzeret (Skupština osmog [Day]). Na ovaj dan razbijamo suku, razbijamo kamp, i okupljamo se za poruku. Zato љto je Shemini Atzeret zapovedan dan odmora i okupljanja molimo se Љemi, Amidahu i Aleinu. Onda obiиno delimo i obrok. Onda idemo kuжi.

Kako objašnjavamo u Torah Kalendaru, Šemini Azeret se bavi „držanju“ Od strane Jahveha. Neki vide paralele sa Teri sluћbu. Poruka moћe imati veze sa teљkoжama za Yahwehom, i njegovim spasenjem. (Za više paralela pogledajte „Osmi Dan Sabora“ u Torah Kalendaru.)

Nema Rote Usluga

Љta god da uиinim za moedim, setite se da usluge sinagoge nisu bile standardizovane u Jeљuano vreme. Zapamtite i da je Jeљua bio ћivahno protiv rot molitvi. Umesto toga, On (i većina drugih lidera i nastavnika u eri Drugog hrama) smatrao je da je mnogo superiornije moliti se iz srca.

Љta god da radiљ treba da se sloћiљ sa Torom, Duhom i doktrinom, ali bi trebalo da bude jedinstveno i za tebe i prilagođeno ljudima koje ti je Elohim dao da se brineљ. Ovo je baљ kao љto su ovce sve individualna biжa, a ћivo kamenje je jedinstveno.

Ako se vi i vaљ stariji tim molite i zamolite Yahweha da vam pokaћe љta ћeli da uиinim za vaљe usluge, on жe.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give