Vizija i Misija

VIZIJA:

Da se obnovi vera koja je nekada bila dostupna posvećenima (Nazarećanski Izrael) kao zvanična religija proširene Milenijumske zemlje Izrael, sa misionarima i skupštinama širom sveta, za dobrobit sveg Jahvinog (YHWH) naroda Izraela (i Jefrema i Jude). Kao što je objašnjeno u ostaloj našoj literaturi, ovo je proces u više koraka. Prvi korak je rekonstrukcija Severnog carstva Jefrema. Drugi korak je otvaranje i produbljivanje diplomatskih kanala sa Južnim carstvom Jude, tako da se možemo spojiti s njima u vreme Žetve (referenca Otkrivenje i Poslednja vremena).

SITUACIJA:

Zaharija 12:10 nam govori da će doći vreme kada će naša jevrejska braća prihvatiti Ješuu (“J-sus”) kao svog Mesiju. Jezekilj 37 (i drugi odlomci) nam govore da će doći i vreme kada će izgubljenih deset Izraelskih plemena (koji su trenutno sakriveni unutar hrišćanstva) biti vraćeno u zemlju Izrael kao Severno carstvo Jefrema (Josif, Izrael), da drže Toru (ili Mojsijev zakon). Ovo vreme povratka se naziva Žetva. Ovo je proces u dva koraka. Sada moramo otvoriti diplomatske kanale sa Južnim carstvom, kako bismo se pripremili za naš povratak, jer su oni zaduženi za zemlju i proces ponovnog ulaska.

Nakon toga će doći ono što je poznato kao religijsko ujedinjenje, kada će Jahve (YHWH) navesti Jefremite (tj. bivše hrišćane i ostale) i Jevreje da se spoje i formiraju jednu čistu doktrinu, tako da oni mogu hodati zajedno u harmoniji, miru i ljubavi. Možemo dosta da se pripremimo za taj dan, otvarajući odgovarajuće diplomatske kanale sa Južnim carstvom, i pažljivo slušati njihove savete, s poštovanjem, jer ćemo se u vreme Žetve pripojiti Južnom carstvu (npr. Isaija 66: 19-21).

FILOZOFIJA:

Poslanik Amos nam kaže da dvojica ne mogu hodati zajedno ako se ne dogovore (Amos 3: 3). Da bismo hodali zajedno sa našim dobrim nebeskim Ocem, moramo se složiti s Njim. To jest, naša doktrina mora biti Njegova doktrina. Dalje, treba da predajemo ovu jedinstvenu, čistu doktrinu našoj deci u školama, tako da deca svih dvanaest plemena mogu hodati zajedno u ljubavi, u harmoniji i u jedinstvu. Uspostavljanje ove čiste doktrine je stoga primarna briga. Međutim, to će biti takav hod ljubavi da ovo bude doktrina za ceo Izrael. Poverenje je iznevereno sa obe strane i imperativ je da svi delujemo s ljubavlju jedni prema drugima i s poštovanjem prema Južnom carstvu.

Sve aktivnosti Nazarećanskog Izraela moraju direktno da doprinesu Sveopšem Poslanju (Evangelizaciji), kao što je navedeno u nastavku:

MISIJA (Sveopšte Poslanje – Evangelizacija):

1. Ješua nam govori: “Sva vlast mi je data na nebu i na zemlji. Pođite, dakle, u sve narode i načinite učenike iz svih naroda, uronivši (“krsteći”) ih u ime (tj. slavi) Oca i Sina i Ruach HaQodesh-a (“Sveti Duh” – Odvojeni Duh), učeći ih da poštuju sve što Sam vam zapovedio (Matej 28: 19-20).
Oko dve hiljade godina nakon Ješuine službe, istinski jevrejski koreni vere su izgubljeni i nalaze se u procesu obnove. Misija Nazarećanskog Izraela je, dakle,:

  1. Prvo, da utvrdimo šta Pismo zaista kaže, i onda
  2. Da načinimo učenike iz svih naroda, uronimo (“krstimo”) ih u ime (tj. slavi) Oca, Sina i Ruach HaKodesh-a (“Sveti Duh”- Odvojeni Duh), i
  3. Učimo ih (učenike) da se pridržavaju svih stvari koje nam je On zapovedio.

Nazarećanski Izrael shvata da zapovest da se načine učenici iz svih naroda, primenjuje kako na ličnom tako i na nacionalnom nivou.

2. Uspostavljanje čistog razumevanja Pisma je prvi korak, jer dok ne saznamo šta treba da se uspostavi, ne postoji način da se to uspostavi. Iako je disciplinovanje mnogo bitnije od objavljivanja informacija, objavljivanje informacija je definitivno deo disciplinovanja. Jedna od misija Nazarećanskog Izraela je, dakle, objaviti ovu informaciju u svim formatima i medijima kako Jahve (YHWH) omogućuje sredstva. Ovi formati i mediji obuhvataju korišćenje sajta na internetu za elektronsku distribuciju materijala (putem e-pošte, e-knjiga, .mp3 audio fajlova, internet video i internet stranica), kao i „štampanih kopija“ (knjige, DVD-ovi, audio CD-ovi) za one koji to žele.

3. Dosezanje je važan deo ove misije, a distribucija materijala je suštinski element dopiranja. Trenutno, štampane kopije naših materijala su dostupne po ceni koštanja (osnovni troškovi štampe) putem internet sajta Amazon.com. Međutim, pošto nam je naređeno da ne prodajemo reč ili stvari Njegovog carstva (Isaija 55: 1, Izreke 23:23, Jovan 2:15, itd.), naši materijali moraju biti dostupni bez troškova. Očigledno postoje troškovi koje treba snositi u stvaranju i objavljivanju ovih materijala, a taj trošak se treba platiti desetkom naroda, darovima i ponudama. Ovo će uveliko olakšati primarnu misiju stvaranja učenika u svim narodima, u tome što će oni u drugim zemljama (koji ne mogu priuštiti ove materijale) i dalje imati pristup njima. Pored toga, dostupnost besplatne literature je veoma efikasno sredstvo širenja reči i u industrijalizovanim društvima.

4. Kao deo disciplinovanja, Pismo nam takođe nalaže da organizujemo ljude, kao i da uspostavimo i imenujemo vođstvo (Luka 9:14, Titu 1: 5, itd.). Ovakvo struktuiranje i imenovanje liderstva omogućava da se sve stvari urade pristojno, i to u skladu sa Jahvom (YHWH).

5. Neprestani deo misije Nazarećanskog Izraela je takođe da pomogne ljudima da se povežu i komuniciraju radi zajedništva, kao i da grade sale za sastanke i druga mesta obožavanja.

6. Elohim je otvorio direktan kanal pregovora sa novonastalim jevrejskim Sinedrionom (skupštinom). Mi ovo smatramo nebeskom odredbom i nastojimo da služimo starijeg brata sa svim raspoloživim mogućnostima koje imamo. Ovo je jedan od najvećih prioriteta pokreta.

7. Ideja je da se pomogne u prepobraćenju ne-Jevreja i rimo-katolika u hebrejske “Hrišćane” (Severnog carstva), sve dok učimo sve što možemo od starijeg brata, Jude.
Postoje mnogi drugi aspekti misije Nazarećanskog Izraela koji se odnose na Veliko Poslanje (Evangelizaciju), ali ovo su najvažnije. Sve aktivnosti Nazarećanskog Izraela moraju direktno (ili indirektno) služiti ovom Sveopštem Poslanju (Evangelizaciji).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give