O Nazarećanskom Izraelu

Dobrodošli u Nazarećanski Izrael

Nazarećanski Izrael je originalna apostolska vera, kao što je to spomenuto u Pismu, Dela 24: 5 i 28:22.

Dela apostolska 24: 5:
„5 Utvrdili smo da je ovaj čovek nesreća, da izaziva pobune među svim Judejcima po celom svetu, da je kolovođa nazarećanske sekte.“

Svakog dana, pobožniji “Hrišćani” se bude zbog činjenice da jevrejsko-izraelski Mesija nije došao da započne novu religiju, niti da zameni Izrael crkvenim sistemom. Nazarećanski Izrael je napor da se ponovo stvori ta prvobitna vera iz Prvog veka, proučavanjem Pisma i primenom Njegovog primera na nas, kao što nam Pismo govori.

Judina poslanica 1: 3:
„3 Ljubazni, starajući se istrajno da vam pišem o našem zajedničkom spasenju i životu, imao sam potrebu da vam pišem preklinjući vas da se borite za veru koja je jednom predata svetima.“

Rečeno nam je da će Poslednja vremena biti haotična i da će biti mnogo onih koji će nas pokušati zavarati.

Jevanđelje po Marku 13: 22-23:
„22 Jer će ustati lažne mesije i lažni proroci i činiće znakove i čuda da bi, ako je moguće, zaveli izabrane.
23 Vi se, dakle, čuvajte. Sve sam vam unapred rekao.“

PO KNJIZI

Iako postoji mnogo sveštenika koji su izvorno hebrejski orjentisani (vera iz prvog veka koja podrazumeva odanost Tori) , ono što izdvaja Nazarećanski Izrael je naš fokus na poslušnost Pismu.

Druga poslanica Timoteju 2: 5:
„5 I kad se neko takmiči u igrama, ne dobija venac ako se nije takmičio po pravilima.“

Ovo je jedan od razloga zašto mi vršimo proučavanje, tako da oni sa Ješuinim Duhom Istine mogu znati kako da ispravno podele Njegovu reč istine.

Druga poslanica Timoteju 2: 15:
„15 Daj sve od sebe da stekneš Elohimovo priznanje, da budeš radnik koji nema čega da se stidi, koji se ispravno služi rečju istine.“

Verujemo da, ako se mi pokorimo Njegovoj zapovesti, ustrajaćemo, On će nas sačuvati od nevolja koje će uskoro doći na zemlju.

Otkrivenje 3: 10:
„10 Pošto si držao reč trpeljivosti Moje, i Ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na ceo svet, da bi se iskušali oni koji žive na zemlji.“

Nazarećanski Izrael je proveo godine proučavajući Otkrivenje kao nacrt za kraj vremena. Oni koji žele da znaju šta će doći treba da provere našu studiju o Otkrivenju i Poslednjim vremenima.

PRAVILO DELA 15

Kao što objašnjavamo u našim studijama, značenje stiha Dela 15 je veoma pogrešno shvaćeno. U Delima 15 su apostoli dali pravila, da oni koji su primili Ješuin Duh mogu ući u sinagoge, ako pre svega poštuju četiri ključna pravila iz Mojsijevog zakona (Tora):

  1. Nema idolopoklonstva
  2. Nema seksualnog nemorala (uključujući nezakonit razvod)
  3. Nema zadavljenog (ili nečistog) mesa (Treća Mojsijeva 11)
  4. Ne jedite krv

Apostoli su odlučili da, ako novoobraćeni poštuju ova četiri principa Tore, onda mogu da uđu u sinagoge, gde mogu da dođu u vezu sa ostatkom Tela, i vremenom nauče ostatak Tore. Čak i u Melhisedekovom poretku, to zahteva ulazak u finansijsko-pravni odnos sa duhovnim slugama zajednice (desetak, pokloni i ponude).

Prva poslanica Korinćanima 9: 11:
„11 Ako smo mi vama sejali duhovna dobra, zar je previše ako žanjemo vaša telesna dobra?

Cilj je odnos u kome svako radi svoj deo kako bi produbio istinitu Ješuinu Dobru Vest. Svi doprinose, a svi oni koji doprinose dobijaju svoje blagoslove za vernost Jahvi.“

Efescima poslanica 4: 16:
„16 iz koga je celo telo sastavljeno zajedno i objedinjeno kroz spojeve koji ga opslužuju u skladu sa delovanjem u meri svakog dela, čineći da telo raste na izgradnji sebe u ljubavi.“

DOBRO DOŠLI KUĆI

Ako želite da praktikujete istu veru koju je Mesija Ješua (Isus) preneo svojim apostolima da je drže, i ako želite da pomognete Njegovom sveštenstvu da širi Radosnu Vest na sva četiri kraja sveta, onda ste dobrodošli kući u Nazarećanski Izrael.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give