Waarom Drie Tienden voor Vandaag

Jahweh gaf ons Zijn Thora zodat we konden weten hoe we verfijnd konden worden tot de bruid van zijn zoon. Hoewel er een aantal delen van de Thora zijn die we niet kunnen gehoorzamen in de verspreiding, moeten we elk deel gehoorzamen dat we kunnen – en zoals we zullen zien, zijn de drie tienden een van die delen die we kunnen.

Sommige mensen geloven yeshua kwam om weg te doen met de tiende, en het aanbod. Ook al is er momenteel geen tempel, laten we eens kijken om te zien waarom de drie tienden nog steeds van toepassing zijn vandaag (zelfs zonder een tempel).

In de vroegste tijden brachten Adam’s zonen offers aan Jahweh. Hevel (Abel) bracht Jahweh de eerste en beste van wat Jahweh hem gaf — en dit beviel Jahweh. Qayin (Kaïn) bracht eenvoudig “een” offer (d.w.z., niets speciaal), en dit ontevreden Jahweh.

B’reisheet (Genesis) 4:3-5
3 En in het proces van tijd geschiedde het dat Qayin een offer van de vrucht van de grond aan Jahweh bracht.
4 Hevel bracht ook van de eerstgeborene van zijn kudde en van hun mooiste. En Jahweh respecteerde Hevel en zijn offer.
5 maar Hij respecteerde Qayin en zijn offer niet. En Qayin was erg boos, en zijn gelaat viel.

In vers 4 is het woord “fijnste” het Hebreeuwse woord chelev (ーسسس), dat verwijst naar het rijkste of keuzesde deel. Het was de beslissing om Jahweh zijn best te doen dat Jahweh aangenaam vond. Dit is het principe dat we moeten volgen, is dat van altijd brengen Jahweh ons best.

[Strong’s Hebrew Concordance] OT:2459 cheleb (kheh’-leb); of cheleb (khay’-leb); van een ongebruikte wortel betekenis om vet te zijn; vet, letterlijk of figuurlijk; vandaar het rijkste of keuzedeel:

De patriarchen offerden rechtstreeks offers aan Jahweh, in ieder geval tot noach’s (Noach’s) tijd.

B’reisheet (Genesis) 8:21
20 Toen bouwde Noach een altaar aan Jahweh, en nam van elk schoon dier en van elke schone vogel, en bood brandoffers op het altaar aan.

Yahweh wilde echter niet dat de Israëlieten offers aan Hem zouden blijven brengen door huizen. Integendeel, Jahweh wil dat we Hem zijn offers brengen als een verenigde natie. Dit kan zijn omdat we meer kunnen doen als een natie verenigd dan we kunnen doen als individuen.

Wat we zullen zien is dat Jahweh begon te ontwikkelen drie hoofdkantoren: die van het koningschap (leger leiderschap), het priesterschap (dat wil zeggen, het geestelijke leger leiderschap), en het kantoor van de profeet (communicatie met Jahweh). Dit soort specialisatie zou Israël in staat stellen om technologisch geavanceerder te worden – en dus rijker en veel succesvoller, als natie.

In Genesis 14 leidde Avram het volk naar de oorlog (waardoor Avram in de koningschapsrol kwam). Jahweh gaf Avram overwinning, en zo gaf Avram Jahweh’s priester Melchizedek een tiende (een tiende) van alles wat hij had. Dit toonde Avram’s dankbaarheid.

B’reisheet (Genesis) 14:18-20
18 Toen bracht Melchizedek koning van Shalem brood en wijn uit; Hij was de priester van Elohim Most High.
19 En hij zegende hem en zei: “Gezegend zijn Avram van Elohim Most High, Bezitter van hemel en aarde;
20 En gezegend worden Elohim Most High, Die heeft je vijanden in je hand.” En hij gaf hem een tiende van alles.

Avram’s kleinzoon Ya’akov (Jacob) was ook dankbaar. Hij deed een gelofte om tienden te geven aan Jahweh jaar na jaar, omdat Jahweh hield hem in de set apart pad, en omdat Hij gaf hem voedsel om te eten, en kleding te dragen. Dit zette de standaard voor ons, als Ya’akov’s kinderen.

B’reisheet (Genesis) 28:20-22
20 Toen deed Ya’akov een gelofte en zei: “Als Elohim bij mij zal zijn, en mij op deze manier houdt dat ik ga, en mij brood geeft om te eten en kleding aan te trekken,
21 zodat ik in vrede terugkom naar het huis van mijn vader, dan zal Jahweh mijn Elohim zijn.
22 En deze steen die ik als pilaar heb gelegd, zal elohim’s huis zijn, en van alles wat U mij geeft, zal ik U zeker een tiende geven.”

Het principe hier is dat wanneer Jahweh ons voedsel geeft om te eten, en kleding om te dragen, en ons terug naar Hem leidt, dan moeten we ook de gelofte van onze voorvader houden, en tiende jaar na jaar aan Jahweh’s priesterschap (zoals Ya’akov deed).

In Nazarene Israël zien we hoe Jahweh het Levitische priesterschap scheidde van de rest van de stammen. Hij gaf hen geen erfenis in het land, omdat Hij niet wilde dat ze het land bewerken – Hij wilde dat ze zich zouden concentreren op het dienen van Hem en Zijn volk full-time. Daarom gaf Hij hen de tienden en offers van het volk, in plaats van een erfenis in het land.

Bemidbar (Cijfers) 18:20-24
20 Toen zei Jahweh tot Aharon: “Jullie zullen geen overerving in hun land hebben, noch zullen jullie een deel onder hen hebben; Ik ben uw deel en uw erfenis onder de kinderen van Israël.
21 “Zie, ik heb de kinderen van Levi alle tienden in Israël als erfenis gegeven in ruil voor het werk dat zij verrichten, het werk van de tabernakel van ontmoeting.”

Yahweh zei echter niet alleen tegen zijn volk dat hij een tiende aan het priesterschap moest geven (en dat is het). In plaats daarvan gaf Hij zijn volk een systeem van nationale steun, om te zorgen voor alle behoeften van de mensen.

De eerste 10 die het volk ontving, moesten naar jahweh’s priesterschap gaan, voor hun steun. Bovendien moesten zij giften, offers, en eerste fruitoffers geven, om hun dankbaarheid aan Jahweh te tonen. Het doel hiervan was hen te helpen een hart van liefde voor Hem te ontwikkelen, en degenen die hun leven zouden wijden om Hem te dienen.

Bovendien, Jahweh vertelde ons om een tweede tiende te onderscheiden, zodat konden wij onze families tot de feesten brengen. Het idee achter het uit elkaar zetten van een hele tweede tiende is dus het feest zal een vreugdevolle, gelukkige tijd voor het hele gezin. Zelfs als we niet naar Jeruzalem hoeven te gaan, wil Jahweh nog steeds dat we een tweede tiende opzij zetten, om het feestseizoen vreugdevol te maken voor onze families. Op die manier zullen onze kinderen opgroeien met goede herinneringen aan de feesten, en zullen willen dat hun kinderen opgroeien houden van de feesten ook. (Dit is het principe van de christenen onbewust van toepassing door de uitgaven 25 van hun jaarlijkse inkomen tijdens de kerstinkopen seizoen, om Kerstmis een plezierige tijd voor hun gezinnen.) Zelfs als er op dit moment geen tempel is, moeten we de feesten nog steeds een vreugdevolle tijd maken voor onszelf en onze gezinnen.

Jahweh zegt ook een derde tiende opzij te zetten, twee jaar in zeven, voor de armen, de weduwe en de wees. Dit komt omdat het zijn van Yeshua’s bruid is niet alleen over het verzorgen van onszelf (en onze gezinnen)-het gaat over het verzorgen van alle familie van Israël. Dus, in de derde en zesde jaar van de zeven jaar Shemitta cyclus moeten we nog eens tien procent tiende geven.

Maar hoe verzamelen we de tienden? En hoe moeten we ze gebruiken en verspreiden, in de verspreiding? Laten we eerst naar de Levitische orde kijken, zodat we de principes kunnen begrijpen die Jahweh in gedachten heeft.

Omdat Jahweh van orde houdt, beval Hij dat het Levitische priesterschap in drie rangen, met de mensen tiende tot de Levieten, en de Levieten tiende tot de priesters wordt bevolen. Op hun beurt, de priesters dan tiende omhoog naar de hogepriester. Als we bereid zijn om het te ontvangen, was dit een systeem van wederzijdse relationele gemeenschap, waarin een deel van het lichaam gaf van wat het had. Het priesterschap gaf van hun geestelijke dingen, en de mensen steunden hen met hun materiële dingen.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 9:11
11 Als wij geestelijke dingen voor u hebben gezaaid, is het dan een groot goed als wij uw materiële dingen oogsten?

Zoals we uitleggen in Nazarene Israël, toen Jahweh voor het eerst Israël riep uit Egypte, waren ze niet sterk als een volk. Daarom gaf Jahweh hen de tabernakeldienst, om hen om Hem heen te verenigen. Verder moet Jahweh de waarheid van het oude gezegde hebben gekend: ‘De familie die samen speelt, bij elkaar blijft’, omdat de feesten in wezen dienden als drie grote familiereünies, waarin ook zijn priesterschap was voorzien. Maar hoe moeten we opereren, in de verspreiding?

Het doel van de tempeldienst was om Israël rond Jahweh te verenigen en steun te verlenen aan jahweh’s priesterschap. Echter, na de komst van Yeshua, was de noodzaak niet langer om Israël te verenigen rond een tempel in het land Israël, maar om uit te gaan in alle naties, en bouwen van een samenhangend wereldwijd lichaam.

Mattityahu (Mattheüs) 28:19-20
19 ‘Ga daarom en maak discipelen in alle volken en dompel ze onder in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Stel apart-Geest,
20 hen te leren om alle dingen te gehoorzamen die ik u heb bevolen; en zie, ik ben altijd bij jullie, zelfs tot het einde van de tijd.” Amein, ik weet niet wat ik moet doen.

Zoals we in Nazarene Israël uitleggen, richtte Yeshua een georganiseerd priesterschap op dat bestond uit mannen die hun leven in de wereld hadden neergelegd, zodat ze Hem fulltime konden dienen. Ze zouden in elke stad ouderlingen opvoeden.

Titus 1:5
5 Om deze reden verliet ik u in Kreta, dat u in orde de dingen die ontbreken, en benoem ouderlingen in elke stad zoals ik u bevolen –

De ouderlingen (opzichters, bisschoppen) verzamelen de tienden en offers van de mensen en gebruiken ze om de Grote Commissie in hun stad uit te voeren. Ze houden ook toezicht op het gebruik van de derde tiende om voor de armen, de weduwe en de wees te zorgen (als ze geen ander gezin hebben om voor hen te zorgen).

TimaTheus Aleph (1 Timoteüs) 5:3-4
3 Eer weduwen die echt weduwen zijn.
4 Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laat hen dan eerst leren om thuis vroomheid te tonen en hun ouders terug te betalen; want dit is goed en aanvaardbaar voor Elohim.

Congregatie dienaren (diakenen) kunnen worden betaald uit de tienden en offers van het volk, als ze het werk van de bediening full-time. Ze zijn analoog aan de Levieten van het tempelsysteem. (Velen op ministerie personeel zou goed worden beschouwd als “congregatie dienaren.”)

Congregatie oudsten moeten worden betaald dubbele eer, vooral als ze werken in het woord en de leer.

TimaTheus Aleph (1 Timoteüs) 5:17-18
17 Laat de ouderlingen die goed regeren waardig worden geteld, vooral degenen die in het woord en de leer werken.
18 Want de Schrift zegt: “U zult een os niet muilkorven muilkorven geven terwijl het uit het graan treedt,” en: “De arbeider is zijn loon waard.”

Merk op hoe dit systeem alleen werkt als de tiende en het aanbod nog steeds van toepassing is. Als we de tiende en het offer wegnemen, moeten we hele hoofdstukken uit de Schrift scheuren, omdat ze niet langer zinvol zijn.

Zoals we in Nazarener Israël uitleggen, is het belangrijkste verschil tussen de congregatieoudsten en het priesterschap dat terwijl de priesters van Yeshua geen erfenis (d.w.z. bezittingen) kunnen hebben om aan hun kinderen door te geven wanneer zij sterven, congregatieoudsten kunnen.

Dit zijn waarheden die sommige mensen moeilijk te accepteren vinden, omdat ze ingaan tegen de verlangens van de vleselijke man, die alles voor zichzelf wil houden. Echter, Yeshua zei dat Hij niet werd gestuurd om weg te doen met zelfs het minste deel van de Thora.

Mattityahu (Mattheüs) 5:17-20
17 “Denk niet dat ik kwam om de Thora of de profeten te vernietigen. Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen.
18 Want ik zeg u zeker, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal één jotor of één tititle geenszins van de Thora overgaan totdat alles vervuld is.
19 Wie daarom een van de minste van deze geboden overtreedt en de mensen dat leert, zal het minst in het koninkrijk van de hemel worden genoemd; maar wie dat doet en hen leert, hij zal groot genoemd worden in het koninkrijk des hemels.
20 Want ik zeg u, dat, tenzij uw gerechtigheid de gerechtigheid van de schriftgeleerden en Farizeeën overschrijdt, u in geen geval het koninkrijk van de hemel zult binnengaan.’

Als de Thora de juiste relaties tussen het volk en hun priesterschap beschrijft en een systeem biedt waarmee iedereen in het lichaam voldoende gevoed wordt, waarom zou Yeshua dat dan wegnemen?

En als de schriftgeleerden en de Farizeeën (Orthodoxe Joden) tiende, hoe kan onze gerechtigheid eventueel overtreffen van hen, als we niet staan te popelen om de Thora van de tiende gehoorzamen?

Wat voor gerechtigheid zoekt Jahweh? Jahweh kijkt op ons hart. In de dag van Yeshua, toen een slechte weduwe echt niet in staat was om haar tien procent tienden te betalen, gaf ze alles wat ze had om Jahweh’s werk, uit geloof, en liefde voor Jahweh.

Marqaus (Teken) 12:42-44
42 Toen kwam er een arme weduwe en gooide er twee mijten in, die een quadrans maken.
43 Toen riep Hij zijn discipelen tot Zichzelf en zei tot hen: “Ik zeg u zeker dat deze arme weduwe meer heeft gedaan dan allen die aan de schatkist hebben gegeven;
44 want zij allen zetten in uit hun overvloed, maar zij uit haar armoede gezet in alles wat zij had, haar hele levensonderhoud.”

Als we het ons kunnen voorstellen, was dit het equivalent van een dakloze vrouw die haar laatste twee dollar aan Jahweh gaf, omdat ze zoveel van Jahweh hield. Yeshua zei dat haar liefde voor Jahweh groter was dan iedereen, omdat zij zelfs gaf van wat zij nodig had, om van te leven. Dit was het soort discipline yeshua vereist van al Zijn discipelen.

Christenen gebruiken soms Shaul’s (Paul’s) woorden om die van Elohim af te doen. Bijvoorbeeld, deze passage is vaak gebruikt om te suggereren dat we niet nodig om tienden, als we niet willen.

Qorintim Bet (2 Korintiërs) 9:6-11
6 Maar dit zeg ik: Hij die spaarzaam zaait zal ook spaarzaam oogsten, en hij die overvloedig zaait zal ook overvloedig oogsten.
7 Laat ieder dus geven als hij doeleinden in zijn hart, niet met tegenzin of van noodzaak; want Elohim houdt van een vrolijke gever.
8 En Elohim is in staat om alle genade in overvloed naar jullie toe te laten, opdat jullie, altijd met alle toereikendheid in alle dingen, een overvloed kunnen hebben voor elk goed werk.
9 Zoals het geschreven is: “Hij heeft zich in het buitenland verspreid, Hij heeft aan de armen gegeven; Zijn gerechtigheid duurt eeuwig.”
10 Nu mag Hij, die zaad levert aan de zaaier, en brood voor voedsel, het zaad bevoorraden en vermenigvuldigen dat jullie hebben gezaaid en de vruchten van jullie gerechtigheid verhogen,
11 terwijl je verrijkt bent in alles voor alle liberaliteit, wat thanksgiving door ons naar Elohim veroorzaakt.

Sommige gelovigen nemen vers 6 om te betekenen dat als wij niet vrolijk zijn om om het even wat aan Jahweh terug te geven, dan wij niet torah van de tiende moeten gehoorzamen. We moeten Shaul echter nooit gebruiken om de woorden van Elohim af te sluiten. Verder, als wij de volledige passage in context lezen, wat Shaul werkelijk zegt is dat wij blij zouden moeten zijn om onze tienden te geven, omdat Jahweh ons voorbij onze wildste verbeeldingen kan zegenen, zoals Jahweh ook in Maleachi zegt.

Maleachi 3:8-10
8 “Zal een man Elohim beroven? Toch heb je mij beroofd! Maar jij zegt: “Op welke manier hebben wij U beroofd?” In tienden en offers.
9 U bent vervloekt met een vloek, want u hebt mij beroofd, zelfs deze hele natie.
10 Breng alle tienden in het magazijn, opdat er voedsel in Mijn huis kan zijn, en probeer mij nu in dit,” zegt Jahweh van de gastheren, “Als ik niet zal openen voor u de ramen van de hemel en giet voor u zo’n zegen dat er geen ruimte genoeg om het te ontvangen.”

Tenzij we Jahweh gehoorzamen en Zijn priesterschap zijn tienden geven, dan berooft het Elohim letterlijk, want zo voorziet Hij in Zijn werk. Als het priesterschap niet over de middelen beschikt die ze nodig hebben om te werken, kunnen ze de Grote Commissie niet wereldwijd uitvoeren – en als we denken dat we onze man kunnen behagen terwijl we weigeren de priesters het geld te geven dat ze nodig hebben voor het goede nieuws van onze man, vergissen we ons helaas.

Yeshua zei meer over geld dan Hij over liefde zei. Misschien is dit omdat Yeshua wist dat het hart van de mens vooral bedrieglijk is – en dat Satan ons zou proberen te misleiden door te zeggen dat we Elohim kunnen liefhebben, zelfs als we Jahweh’s tiende van zijn priesterschap achterhouden.

Yirmeyahu (Jeremia) 17:9
9 “Het hart is bedrieglijk boven alles, en wanhopig goddeloos; Wie kan het weten?”

Yeshua was echter duidelijk. Als we Elohim liefhebben, moeten we Zijn geboden onderhouden. Hij heeft miljoenen potentiële bruiden– dus als we gekozen willen worden, moeten we Hem dan niet gretig gehoorzamen, en met een hart blij om Hem te dienen?

Jahweh wil dat we tienden, om ervoor te zorgen dat het goede nieuws van zijn Zoon wordt verspreid over de hele wereld- en het is ook Zijn manier om ervoor te zorgen dat heel Israël is voorzien. Als we van Hem houden, moeten we dan niet doen wat Hij zegt?

Yochanan (John) 14:15
15 “Als u Mij liefhebt, onderneem dan mijn geboden.”

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give