Stel vragen waar je geeft

Zoals we uitleggen in de Torah regering en andere plaatsen, Yeshua wil dat we allemaal onze geredde levens (onze minas) gebruiken om Hem een letterlijk koninkrijk te bouwen in Zijn afwezigheid. Dit letterlijke koninkrijk moet eruit zien als een organisatie waar iedereen zich bij aansluit, en waarin iedereen een geest heeft die graag het leiderschap wil ondersteunen bij het doen van het wereldwijde werk. Tenzij we allemaal lid worden van deze organisatie, en tenzij iedereen hun deel doet om het te ondersteunen, is Yeshua’s koninkrijk niet gebouwd.

Mattityahu (Matteüs) 28:19-20
19 “Ga dus op weg en maak alle volken tot leerlingen, door hen in mijn naam te dopen,
20 En leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb; en zie, Ik ben altijd bij u, tot aan het einde der tijden.” Amen.

[Om te leren waarom we alleen in Jesjoea’s naam onderdompelen, zie “Alleen onderdompelen in Jesjoea’s naam“, in Nazarener Schriftstudies, deel 3].

We helpen mensen graag meer te weten te komen over Yeshua en Zijn koninkrijk. Echter, de tijd is altijd in zeer kort aanbod, als de oogst is groot, en de werknemers zijn zeer weinig. Dit betekent dat we moeten besteden wat beperkte tijd we hebben, serveren en helpen degenen die al zijn ingevoerd in.

Soms gebeurt het dat wij vragen van mensen krijgen die schijnen te geloven dat allen Yeshua voor ons wil is om te leren (zonder enige echte organisatie, of verantwoordingsplicht). Dit kan echter niet juist zijn, omdat de ervaring ons leert dat dit alleen maar leidt tot een grote ongeorganiseerde massa van studenten, die voor altijd leren over het koninkrijk van Yeshua, maar die nooit binnenkomen, of de dingen doen die nodig zijn om het tot leven te brengen.

Wij houden van het helpen van mensen over Yeshua leren, maar in een wereld waar er schijnbaar nooit genoeg tijd is, is het doel niet voor de gehele wereld om over Yeshua worden opgeleid– het doel is voor de gehele wereld om over Yeshua worden opgeleid, en ook om hem een daadwerkelijk globaal lichaam te bouwen (dat als één enkele verenigde organisatie kijkt). We moeten altijd onthouden dat als onze acties niet leiden tot de bouw van een enkele uniforme organisatie, dan zijn we niet doen wat Yeshua wil dat we doen (en zijn daarom niet de bruid).

HOE HET VIJFVOUDIGE MINISTERIE WERKT:

Omdat de oogst zo groot is en de arbeiders zo weinig (en zo dun gesteund), tijd is altijd schaars in het priesterschap. Om ervoor te zorgen dat we zorgen voor degenen die helpen om het koninkrijk op te bouwen, hebben we geen andere keuze dan het oude aloude beginsel te gehoorzamen dat mensen vragen moeten stellen waar ze geven. Wanneer we onze vragen stellen waar we geven, stelt dit een eis aan het lichaam om zichzelf in de liefde op te bouwen (vers 16), omdat er een tweerichtingsstroom van onderwijs en ondersteuning is. De docenten onderwijzen de leerlingen en de leerlingen ondersteunen de docenten. Zonder deze tweerichtingsstroom bouwt het lichaam niet.

Efeziërs) 4:11-16
11 En Hij zelf gaf sommigen om apostelen te zijn, sommige profeten, sommige evangelisten, en sommige voorgangers en leraren,
12 voor het uitrusten van de heiligen voor het werk van de bediening, voor de stichtelijkheid van het lichaam van Messias,
13 totdat we allemaal tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van Elohim komen, tot een volmaakt man, tot de maat van de gestalte van de volheid van Messias;
14 dat we geen kinderen meer mogen zijn, heen en weer geslingerd en met elke wind van de leer, door de bedrogvan de mensen, in de sluwe listige beramen,
15 maar, spreken de waarheid in de liefde, kan opgroeien in alle dingen in Hem die het hoofd – Messias –
16 van wie het hele lichaam, samengevoegd en samen te breien door wat elke gezamenlijke levert, volgens de effectieve werking waarmee elk deel zijn deel doet, veroorzaakt de groei van het lichaam voor de stichtelijke van zichzelf in de liefde.

Soms weten mensen dat we het antwoord ergens op weten, en ze willen gewoon dat we ze het antwoord geven, zodat ze buiten de verantwoordelijkheid kunnen blijven. Dit is echter niet goed voor hen. Als we vragen beantwoorden van mensen die niet bijdragen aan het lichaam (d.w.z. die geen relatie aangaan met de Wijnstok), in een zeer reële zin stellen we hen in staat om buiten de relatie met Yeshua te blijven. Omdat dat niet goed voor hen is, kunnen we niet deelnemen.

Vanaf de bodem, hier is hoe het lichaam werkt. Als een kind zijn moeder een Schriftvraag stelt en ze weet het niet, kan ze het aan haar man vragen. Als hij het niet weet, kan hij zijn diaken (aan wie hij zijn tienden brengt) vragen. Terwijl de diakenen alle tienden naar de ouderlingen brengen, blijft het beginsel hetzelfde: wie onze tienden ontvangt, is verantwoordelijk om ons de juiste antwoorden op onze Schriftvragen te geven.

Veel Messianics komen uit de christelijke kerk, en ze zijn bang om misbruikt te worden. Het achterhouden van Jahweh’s tiende lijkt voor sommigen een veiligheidsdeken. Echter, als het lijkt belastend om tiende, kunnen we ons afvragen of we houden van Elohim zo veel als we denken dat we doen.

Yochanan Aleph (1 Johannes) 5:2-3
2 Door dit weten wij dat wij de kinderen van Elohim houden, wanneer wij Elohim houden, en Zijn geboden onderhouden.
3 Want dit is de liefde van Elohim, dat we Zijn geboden onderhouden. En Zijn geboden zijn niet belastend.

Yeshua is duidelijk dat Elohim’s koninkrijk belangrijker voor ons zal zijn, dan ons geld.

Mattityahu (Mattheüs) 6:19-21
19 “Leg niet voor jezelf schatten op aarde, waar mot en roest vernietigen en waar dieven inbreken en stelen;
20 maar leg voor jezelf schatten in de hemel, waar noch mot noch roest vernietigt en waar dieven niet inbreken en stelen.
21 Want waar je schat is, daar zal je hart ook zijn.”

Zoals we op andere plaatsen laten zien, is de tiende een toelatingseis, want als Zijn geboden omslachtig lijken te zijn, dan horen we niet thuis in Zijn heiligdom.

De discipline van het systeem is dat als we niet krijgen onze behoeften voldaan, of als er geen gekwalificeerde dienaar of ouderling in de buurt van ons, kunnen we overslaan niveaus. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld geen oudere of dienaar in hun buurt, dus ze tienden rechtstreeks naar Nazarene Israël, want dat is waar ze gevoed worden. Ze zijn ook in staat om vragen te stellen en begeleiding te krijgen. Hoewel ik niet zoveel tijd heb als een normale diaken om aandacht te besteden aan hun pastorale ontwikkeling, totdat ik in staat ben om hen iets beters te bieden, is het mijn taak om zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien (als hun “diaken”).

Als mensen het gevoel hebben dat ze geen juiste antwoorden krijgen, kunnen ze ook iemand anders zoeken, die hen de juiste antwoorden zal geven. Echter, degene die vertrekt moet ervoor zorgen dat ze vertrekken om de juiste redenen, en niet alleen voor “kerk winkelen.”

De wijsheid van dit principe is dat het iedereen dwingt om de plaats te vinden waar ze hun beste service kunnen geven (en dat is waar ze hun tienden moeten betalen). Want uiteindelijk zijn we hier niet alleen om te leren, we zijn hier om te leren om dan te dienen.

Hitgalut (Openbaring) 22:12
12 “En zie, ik kom snel, en mijn beloning is bij Mij, om aan ieder te geven volgens zijn werk.”

Onze voorvaderen hadden een vraag, om hen te helpen bepalen of een man serieus was over zijn geloof. “Zet hij zijn geld waar zijn mond is?” Als hij dat doet, dien hem dan. En zo niet, help hem om in een verantwoordingsrelatie met de Meester te komen. Op deze manier groeit de Grote Commissie. Op deze manier behagen we onze man en koning.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give