Chapter 3:

De Sabbat (Sjabbat)

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.

Het vierde gebod is het gebod om de sabbat te houden. De sabbat was een van de tien geboden die Jahweh in steen heeft gegraveerd.

Shemote (Exodus) 20:8-11
8 “Denk aan de sabbatdag, om het apart te houden.
9 Zes dagen zult u werken en al uw werk doen,
10 maar de zevende dag is de sabbat van Jahweh uw Elohim. Daarin zult u geen werk doen: u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw mannelijke dienaar, noch uw vrouwelijke dienaar, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11 Voor in zes dagen Jahweh maakte de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom Jahweh zegende de sabbatdag en zette hem apart. “

De sabbat is de zevende dag van de week, en het feit dat Jahweh het gebod om te rusten (dwz ‘sabbat’) in steen heeft geschreven, zou ons een idee moeten geven van de mate van belangrijkheid en onveranderlijkheid die Jahweh eraan toekent.

De reden Jahweh toegewezen aan de sabbat als de zevende dag van de week is dat Jahweh schiep de hemel en de aarde in zes dagen en rustte toen op de zevende dag.

B’reisheet (Genesis) 2: 2-3
2 En op de zevende dag beëindigde Elohim Zijn werk dat Hij had gedaan, en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij had gedaan.
3 Toen zegende Elohim de zevende dag en zette die apart, omdat Hij daarop rustte van al Zijn werk dat Elohim had geschapen en gemaakt.

Echter, Jahweh niet alleen rustte op de zevende dag, maar Hij werd ook verkwikt.

Shemote (Exodus) 31: 12-17
12 En Jahweh sprak met Moshe, zeggende:
13 Spreek ook tot de kinderen van Israël, zeggende: ‘Zeker zult gij Mijn sabbatten houden, want het is een teken tussen Mij en u door uw generaties heen, opdat u zult weten dat Ik het ben. Jahweh die jou onderscheidt.
14 Daarom moet u de sabbat houden, want die is voor u apart gezet. Iedereen die het ontheiligt, zal zeker ter dood worden gebracht; want wie er ook maar iets aan doet, die persoon zal uit zijn volk worden afgesneden.
15 Er zal zes dagen gewerkt worden, maar de zevende is de rustsabbat, apart gezet voor Jahweh . Wie op de sabbat iets doet, zal zeker ter dood gebracht worden.
16 Daarom zullen de kinderen van Israël de sabbat houden, om de sabbat als een eeuwigdurend verbond van generatie op generatie te vieren.
17 Het is een teken tussen Mij en de kinderen Israëls in eeuwigheid; voor in zes dagen Jahweh maakte de hemelen en de aarde, en op de zevende dag rustte Hij en werd Hij verkwikt. ”

De taal hier is merkwaardig. Sinds Jahweh ’s kracht en macht is volledig onbeperkt, hoe kan Jahweh moe worden? En als Hij niet moe kan worden, hoe kan dat dan wel Jahweh verfrist worden?

In moderne computertermen, wanneer een computerscherm helemaal in de war raakt, misschien omdat een computer te lang heeft gestaan en te heet wordt, of omdat er te veel computerbewerkingen op zijn uitgevoerd zonder dat de computer een pauze kan nemen , wordt het computerscherm wanordelijk. Om deze toestand te corrigeren, drukt men op de knop ‘vernieuwen’. Op precies dezelfde manier is de sabbat een soort ‘verversings’-knop voor de mensheid, waarbij de juiste orde wordt hersteld tussen Elohim en de mens, door met opzet een dag te nemen om te aanbidden en in Hem te rusten.

Let op de taal hier: dat het doel van de sabbat is om in Hem te rusten. Het doel van de sabbat is niet om te rusten en het vlees te ontspannen door te naaien, te wandelen, door de week bij te praten of door deel te nemen aan recreatieve activiteiten zoals varen, vissen of televisie kijken. Het doel van Jahweh De sabbat is om de juiste volgorde ertussen te herstellen Jahweh Elohim en man. Zoals we zullen zien, roept dit ons op om samen te komen en Hem te dienen als één verenigd, gecombineerd Lichaam van de Messias.

Ivrim (Hebreeën) 10:24-25
24 En laten we naar elkaar kijken om liefde en goede werken aan te wakkeren,
25 niet verdringing van de montage van onszelf samen, zoals de manier van sommigen, maar aansporen elkaar, en zo veel meer als je ziet de Dag nadert.

Jahweh heeft specifieke regels voor de sabbat. Hij vertelt ons dat we niet alleen geen werk mogen doen, maar dat we op die dag niemand anders mogen laten werken: noch onze zonen, noch onze dochters, noch onze knechten, noch onze dienstmaagden, noch ons vee, noch enige andere. vreemdeling die binnen onze poorten is.

Shemote (Exodus) 20:8-11
8 “Denk aan de sabbatdag, om het apart te houden.
9 Zes dagen zult u werken en al uw werk doen,
10 maar de zevende dag is de sabbat van Jahweh uw Elohim. Daarin zult u geen werk doen: u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw mannelijke dienaar, noch uw vrouwelijke dienaar, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11 Voor in zes dagen Jahweh maakte de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is, en rustte op de zevende dag. Daarom Jahweh zegende de sabbatdag en zette hem apart. “

Het basisconcept is dat we moeten rusten en ontspannen in Hem, en dat we iedereen onder onze macht moeten laten rusten en ontspannen in Hem. Concreet betekent dit dat we niemand mogen inhuren om regulier werk te doen, of om op de sabbat tegen betaling te werken.

Jahweh beiden zegende de zevende dag, en Hij zette die apart. Als zegen gaf Hij zijn volk een dag uit hun drukke weken dat ze geen moeizaam werk hoefden te doen. Dit is zo waar dat de kinderen van Israël niet eens op de sabbat mochten koken.

In de woestijn van de Sinaï werd de kinderen van Israël opgedragen om op de zesde dag van de week (ook wel ‘voorbereidingsdag’ genoemd) tweemaal zoveel voedsel te verzamelen en klaar te maken, zodat er op de sabbat niet hoefde te worden verzameld of gekookt.

Shemote (Exodus) 16: 22-30
22 En zo gebeurde het, op de zesde dag, dat ze tweemaal zoveel brood verzamelden, twee omers voor elk. En alle leiders van de samenkomst kwamen en vertelden het Moshe.
23 Hij zei tegen hen: ‘Dit is wat Jahweh heeft gezegd: ‘Morgen is een sabbatsrust, een apart gezette sabbat voor Jahweh . Bak wat je vandaag gaat bakken en kook wat je kookt; en leg voor jezelf alles wat er nog over is, om tot de ochtend te bewaren. ”
24 Dus legden ze het op tot de ochtend, zoals Moshe geboden had; en het stonk niet, noch waren er wormen in.
25 Toen zei Mosje: ‘Eet dat vandaag, want vandaag is het een sabbat Jahweh ; vandaag zul je het niet in het veld vinden.
26 Zes dagen zult u het verzamelen, maar op de zevende dag, de sabbat, zal het er niet zijn. ”
27 Nu gebeurde het dat sommigen van de mensen op de zevende dag uitgingen om bijeen te komen, maar ze vonden er geen.
28 En Jahweh zei tegen Moshe: “Hoelang weiger je mijn geboden en wetten te onderhouden?
29 Zie! Voor Jahweh heeft u de sabbat gegeven; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Laat ieder op zijn plaats blijven; laat niemand op de zevende dag zijn plaats verlaten. ”
30 Dus het volk rustte op de zevende dag.

Het idee is om je alle zes de dagen van de week voor te bereiden op de sabbat en dan op de zesde dag twee keer zoveel voedsel te bereiden, zodat je op de zevende dag niet hoeft te verzamelen of eten te bereiden. Nu het werk van voedselbereiding al gedaan is, is de sabbat veel rustiger.

Jahweh vertelt ons dat Hij het serieus meent dat Zijn volk op de zevende dag rust van hun werk. Hij vertelt ons zelfs dat iedereen die op de sabbat werkt, ter dood moet worden gebracht. Dit is een teken van het verbond tussen Jahweh en ons voor altijd, in al onze generaties.

Shemote (Exodus) 31: 12-17
12 En Jahweh sprak met Moshe, zeggende:
13 Spreek ook tot de kinderen van Israël, zeggende: ‘Zeker zult gij Mijn sabbatten houden, want het is een teken tussen Mij en u door uw generaties heen, opdat u zult weten dat Ik het ben. Jahweh die jou onderscheidt.
14 Daarom moet u de sabbat houden, want die is voor u apart gezet. Iedereen die het ontheiligt, zal zeker ter dood worden gebracht; want wie er ook maar iets aan doet, die persoon zal uit zijn volk worden afgesneden.
15 Er zal zes dagen gewerkt worden, maar de zevende is de rustsabbat, apart gezet voor Jahweh . Wie op de sabbat iets doet, zal zeker ter dood gebracht worden.
16 Daarom zullen de kinderen van Israël de sabbat houden, om de sabbat als een eeuwigdurend verbond van generatie op generatie te vieren.
17 Het is een teken tussen Mij en de kinderen Israëls in eeuwigheid; voor in zes dagen Jahweh maakte de hemelen en de aarde, en op de zevende dag rustte Hij en werd Hij verkwikt. ”

Maar mensen zijn wat ze zijn, zeggen ze soms Jahweh op de proef. Zo was het toen Israël in de woestijn was, onmiddellijk daarna Jahweh de mensen had gewaarschuwd dat iedereen die tegen Zijn geboden in opstand kwam, ter dood moest worden gebracht, koos een man ervoor de sabbat te ontheiligen door stokken te verzamelen. Toen Moshe het vroeg Jahweh wat te doen, Jahweh verordende dat de opstandige man zeker ter dood zou worden gebracht.

Bemidbar (cijfers) 15: 32-36
32 Terwijl de kinderen Israëls in de woestijn waren, vonden ze een man die op de sabbat stokken verzamelde.
33 En degenen die hem vonden terwijl hij stokken verzamelde, brachten hem naar Moshe en Aharon, en naar de hele vergadering.
34 Ze stelden hem onder bewaking, omdat niet was uitgelegd wat er met hem moest gebeuren.
35 Toen Jahweh zei tegen Moshe: ‘De man moet zeker ter dood worden gebracht; de hele gemeente zal hem buiten het kamp met stenen stenigen.’
36 Dus, zoals Jahweh beval Moshe, bracht de hele gemeente hem buiten het kamp en stenigde hem met stenen, en hij stierf.

De reden dat deze man de sabbat ontheiligde, was dat hij ervoor had gekozen routinematig, arbeidsintensief werk te verrichten dat zowel voor als na Sjabbat had kunnen worden gedaan. Hij had moeten samenkomen en aanbidden Jahweh in die tijd.

Wanneer Jahweh benoemt een speciale tijd om ons te ontmoeten, wij als Zijn bruid moeten er alles aan doen om Hem dan te ontmoeten. Als er werk is dat vóór de sabbat kan worden gedaan, zodat we op die dag meer tijd met Hem kunnen doorbrengen, dan moet dat werk los van de sabbatdag worden gedaan.

Maar hoewel de man die stokken verzamelde de Shabbat brak, zei Yeshua dat Zijn discipelen de Shabbat niet braken toen ze op de sabbat koren plukten (en aten).

Mattityahu (Mattheüs) 12: 1-8
1 In die tijd ging Yeshua op de sabbat door de graanvelden. En Zijn discipelen hadden honger en begonnen koren te plukken en te eten.
2 Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: ‘Kijk, uw discipelen doen wat niet geoorloofd is om op de sabbat te doen!’
3 Maar Hij zei tegen hen: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, hij en degenen die bij hem waren?
4 hoe hij het huis van Elohim binnenging en het toonbrood at dat hem niet was toegestaan te eten, noch voor degenen die bij hem waren, maar alleen voor de priesters?
5 Of heb je niet in de Thora gelezen dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat ontheiligen en onberispelijk zijn?
6 Toch zeg ik jullie dat er in deze plaats Eén is die groter is dan de tempel.
7 Maar als u had geweten wat dit betekent: ‘Ik verlang genade en geen offers’, dan zou u de onschuldigen niet hebben veroordeeld.
8 Want de Zoon des mensen is Meester zelfs over de sabbat. “

Er zijn verschillende redenen waarom Yeshua’s discipelen de sabbat niet ontheiligden. Een van de meest voor de hand liggende is misschien wel dat zijn discipelen niet tegen betaling werkten. Ze waren ook niet aan het oogsten met een sikkel en een mand, noch om te verkopen, noch om voor later op te slaan. In plaats daarvan brachten ze tijd door met hun man, en aten ze gewoon wat er voorhanden was terwijl ze door het veld liepen, net zoals je een paar granaatappels plukte die je tegenkwam op weg naar de synagoge. Omdat het niet echt ‘werk’ was om deze granen te plukken en op te eten, hoefde het pas later te worden uitgesteld.

Iets anders dat geen ‘gewoon werk’ is en dat niet hoeft te worden uitgesteld tot na de sabbat, is genezing en goeddoen.

Mattityahu (Mattheüs) 12: 9-12
9 En toen Hij daarvandaan was vertrokken, ging Hij hun synagoge binnen.
10 En zie, er was een man die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, zeggende: “Is het geoorloofd om op de sabbat te genezen?” – opdat ze Hem zouden beschuldigen.
11 Hij zei tegen hen: ‘Wie is er onder u die één schaap heeft en als het op de sabbat in een kuil valt, zal hij het niet grijpen en eruit halen?
12 Hoeveel meer waarde is dan een man dan een schaap? Daarom is het geoorloofd om op de sabbat goed te doen. ‘

Soms hebben mensen vragen over ziekenhuispersoneel: sinds Yeshua zei dat het oké is om op de sabbat te genezen, is het dan oké dat gelovigen werken als doktoren, verpleegsters, politie en brandweer, of als ander personeel van de hulpdiensten? Misschien is het gemakkelijker te begrijpen als we de volgende analogie gebruiken:

De Schrift vergelijkt Israël met een maagdelijke bruid, en als Israël een maagdelijke bruid is, dan zou men de sabbat (of een andere feestdag) kunnen beschouwen als een ‘datum’ tussen de bruid en haar toekomstige Echtgenoot. Als de bruid haar geliefde verloofde maar één dag per week te zien krijgt, en als ze haar verloofde echt koestert en bij Hem wil zijn, zal ze manieren zoeken om het meeste uit haar tijd met Hem te halen. Daarom zal ze de rest van de week proberen haar aardse klusjes te doen, zodat ze op haar ene speciale date dag zoveel mogelijk tijd met Hem kan doorbrengen.

Als er iemand aan de deur van de bruid zou komen die dringende medische zorg (of zelfs voedsel) nodig heeft op de dag dat ze met haar verloofde moet doorbrengen, zal haar verloofde waarschijnlijk heel tevreden en gelukkig met haar zijn als ze stopt met wat ze ook doet, en helpt degene in nood. Haar verloofde daarentegen zal waarschijnlijk niet blij zijn als ze doordeweeks lui is geweest, of zichzelf heeft overscheduled, zodat ze zichzelf allerlei kleine klusjes heeft overgelaten, of te uitgeput is om quality time met Hem door te brengen. .

Het is waar dat niet al het werk kan worden uitgesteld tot een ander tijdstip. Zo moeten melkdieren zeven dagen per week worden gemolken en hebben dieren zoals schapen veel hulp nodig tijdens de bevalling, ongeacht op welke dag van de week het is. Bovendien, aangezien het leven is zoals het is, doen zich zeven dagen per week medische noodsituaties voor en moeten ambulance- en medische bemanningen aanwezig zijn om de levens te redden van degenen die het nodig hebben. In al deze scenario’s is er echter werk dat moet worden uitgevoerd op het moment dat de crisis zich voordoet, maar er is ook ander werk dat kan worden uitgesteld tot later. Welk werk er ook gedaan kan worden voor of na de sabbat, het zou moeten zijn.

Wat precies kan en niet kan worden gedaan op de sabbat, is ook de kwestie van enig debat. Exodus 35 vertelt ons dat iedereen die op de sabbat werkt ter dood moet worden gebracht, en dan geeft het ons ook een nogal merkwaardig gebod om op de sabbat geen vuur aan te steken.

Shemote (Exodus) 35: 1-3
1 Toen verzamelde Moshe de hele vergadering van de kinderen Israëls en zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Jahweh heeft u bevolen te doen:
2 Er zal zes dagen gewerkt worden, maar de zevende dag zal voor u een apart gezette dag zijn, een rustdag voor u. Jahweh . Wie er iets aan doet, wordt ter dood gebracht.
3 Op de sabbatdag mag u in uw woningen geen vuur aansteken. ‘

Waarom zou Jahweh ons verbieden om een vuur aan te steken in onze woningen op Sjabbat? In veel klimaten moet men in de winter een vuur stoken om warm te blijven, en de sabbat zou nauwelijks ontspannend of verkwikkend zijn zonder warmte. Als we echter naar deze passage in het Hebreeuws kijken, kunnen we er misschien een beter gevoel voor krijgen Jahweh bedoelde betekenis.

Exodus 35:3
3 “Op de sabbatdag mag u in uw woningen geen vuur aansteken.”

(3) לֹא רוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם | בְּיוֹם הַשַּׁבָּת

Het woord ‘kindle’ is hier ta-ba-aru (תְבַעֲרוּ), wat waarschijnlijk de Hebreeuwse bron is voor het Engelse woord “to burn”. Dit is ook het woord dat wordt gebruikt om de brandende struik in Exodus 3: 2 te beschrijven. Dus het gebod om geen vuur aan te steken op Sjabbat is waarschijnlijk het gebod om geen vuur te verbranden op de sabbat.

Maar zelfs als het gebod in Exodus 35: 3 is om geen vuur te verbranden op de sabbat, blijft er toch de vraag over: Jahweh ons opdragen geen vuur te branden voor warmte (of voor licht) op Zijn rustdag en verkwikking? Verlangt Hij dat wij in het donker wonen en koud zijn?

Laten we in overweging nemen dat de uitdrukking ‘uw woningen’ ‘moshavotheichem’ is, (מֹשְׁבֹתֵיכֶם), wat ‘uw gemeenschappen’ betekent. Omdat hout met de hand verzameld moest worden, bouwde niet elke individuele familie zijn eigen vuur. In de oudheid bouwden families en clans eerder een gemeenschapsvuur. Dit is waar de mensen van een uitgebreide familie kookten en allerlei soorten werk deden waarvoor vuur nodig was, zoals smeden. Daarom lijkt het waarschijnlijk dat wat Jahweh echt verbood was het aanmaken of verbranden van een werk of een kookvuur op Sjabbat.

We zagen al in het vorige hoofdstuk dat er veel lampen waren in de bovenkamer waar de apostel Shaul lesgaf.

Ma’asei (Handelingen) 20:7-8
7 Nu, op de eerste dag van de week, toen de discipelen samenkwamen om brood te breken, sprak Saul, die de volgende dag zou vertrekken, tot hen en vervolgde zijn boodschap tot middernacht.
8 Er waren veel lampen in de bovenste kamer waar ze werden verzameld.

Veel geleerden betwisten de vertaling “op de eerste dag van de week.” Het Grieks leest “mia ton Sabbaton” (mia / | tw / n sabba, twn), waarvan veel geleerden beweren dat het correcter is vertaald als “op een van de sabbatten”.

Handelingen 20: 7
7 Op een van de sabbatten, toen we samen waren om brood te breken, begon Saul met hen te praten, met de bedoeling om de volgende dag te vertrekken, en hij verlengde zijn boodschap tot middernacht.
TR Handelingen 20: 7
(7) εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων των μαθητων του κλασαι αρτον ο παυλος διελεγετο αυτοις μελλων εξιεναι τη επαυριον παρετεινεν τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου

Als deze bijeenkomst zou plaatsvinden op een van de sabbatten, zoals sommige geleerden beweren, zou het ons laten zien dat Shaul geloofde dat je niet-werkgerelateerde vuren (in dit geval lampen) op de sabbat kon branden voor licht.

Wat dit ons laat zien, is dat dit niet zo is Jahweh de bedoeling dat we in de kou of het donker blijven op Zijn dag van aanbidding en verkwikking. Dat is waarom, als de straf voor het ontheiligen van de sabbat streng is, de regels voor het houden van de sabbat met gezond verstand moeten worden geïnterpreteerd.

Soms wordt gesuggereerd dat we niet op de sabbat hoeven samen te komen, omdat toen de kinderen van Israël in de woestijn waren, Jahweh zei dat ze op de zevende dag op hun plaats moesten blijven.

Shemote (Exodus) 16:29
29 “Ziet u! Voor Jahweh heeft u de sabbat gegeven; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Laat ieder op zijn plaats blijven; laat niemand op de zevende dag zijn plaats verlaten. “

De context van dit gebod om ‘een ieder op zijn plaats te blijven’ heeft echter geen betrekking op de bijeenkomst voor aanbidding, maar alleen op het verzamelen en bereiden van voedsel. In plaats van voedsel te verzamelen en klaar te maken op de Shabbat, moesten de kinderen van Israël een dag van tevoren bereiden, zodat ze niet hoefden te koken.

Het gebod om samen te komen voor aanbidding op de Shabbat wordt gegeven in Leviticus 23: 3. We zullen hier naar het Hebreeuws kijken.

Vayiqra (Leviticus) 23:3
3 ‘Zes dagen zal er gewerkt worden, maar de zevende dag is een sabbat van plechtige rust, een apart gezette bijeenkomst. U mag er niets aan doen; het is de sabbat van Jahweh in al uw woningen.
(3) שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ | שַׁבָּת הִוא לַיהוָה בְּכֹל וֹשְׁבֹתֵיכֶם:

De zevende dag wordt beschreven als een sabbat van plechtige rust en een apart gezette bijeenkomst. Het Hebreeuws is hier ‘miqra qodesh’ (מִקְרָא קֹדֶשׁ ), wat in het Engels meestal wordt vertaald als een ‘heilige oproeping’. Een ‘miqra’ is een openbare bijeenkomst, maar ook een profetische repetitie.

OT: 4744 miqra’ (mik-raw);; van OT:7121; iets riep, d.w.z. een openbare vergadering (de handeling, de personen, of de plaats); ook een repetitie.

De letter ‘mem’ (מ) impliceert een massa, en ‘karaw’ (קְרָא) betekent ‘geroepen’. Daarom een miqra (מִקְרָא) is een ‘opgeroepen massa’, of een ‘oproep voor een openbare bijeenkomst’. Merk op dat dit ook een profetische repetitie is, zoals we zagen in Kolossenzen 2: 16-17 (hierboven).

Het was Yeshua’s gewoonte om dit gebod te vervullen om naar een openbare eredienst en gebedsbijeenkomst te gaan door naar de plaatselijke synagoge te gaan.

Luqa (Luke) 4:16
16 Toen kwam Hij naar Nazareth, waar Hij was opgevoed. En zoals Zijn gewoonte was, ging Hij naar de synagoge op de sabbat, en stond op om te lezen.

Zoals we uitleggen in Nazarener Israël , lijkt het erop dat de apostelen ook van plan waren dat de terugkerende niet-Joodse Efraïmieten zouden voldoen aan de vereiste om voor gebed bijeen te komen door op elke sabbat naar de plaatselijke synagogen te gaan.

Ma’asei (Handelingen) 15:19-21
19 Daarom oordeelt ik dat we degenen van onder de heidenen die zich tot Elohim wenden, niet moeten lastigvallen,
20, maar dat we hen schrijven om zich te onthouden van dingen die door afgoden, van seksuele immoraliteit, van gewurgde dingen en van bloed.
21 Want Moshe heeft gedurende vele generaties degenen gehad die hem in elke stad prediken, die elke sabbat in de synagogen worden voorgelezen.”.

Zoals uitgelegd in Nazarener Israël Handelingen Hoofdstuk Vijftien vertelt ons dat als de terugkerende niet-Joodse Efraïmieten zich zouden onthouden van de vier gruwelen van afgoderij, overspel, gewurgd (dwz onrein) vlees en bloed, ze de synagogen op sabbat zouden kunnen betreden, zou de apartheid van de ruimte niet verontreinigen. Daar in de openbare gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten leerden ze de rest van de Thora in de loop van de tijd, aangezien delen van de Thora elke week hardop worden voorgelezen in de synagogen.

Er wordt soms geleerd dat, aangezien Torah-rollen in de eerste eeuw niet direct beschikbaar waren, maar aangezien de meeste huishoudens zich tegenwoordig een kopie van de Schrift kunnen veroorloven, het niet nodig is dat de mensen op de Sjabbat bijeenkomen en samenkomen voor openbare erediensten. Dit negeert echter zowel Leviticus 23: 3, dat ons duidelijk vertelt dat we op de Shabbat moeten vergaderen, als Hebreeën 10:25, dat ons specifiek gebiedt om het samenkomen van onszelf niet te verzaken, hoewel het de gewoonte is van sommigen.

Ivrim (Hebreeën) 10:24
24 En laten we op elkaar letten om liefde en goede werken aan te wakkeren, 25 niet verzuimend onszelf samen te vergaderen, zoals sommigen de gewoonte zijn, maar elkaar aan te sporen, en des te meer naarmate u de dag ziet naderen.

Jahweh vertelt ons dat de sabbat een van zijn bestemde tijden is. Met andere woorden, het is een van de keren dat Hij ons heeft aangewezen om samen te komen en onszelf te verzamelen, om Hem als één nieuwe man te aanbidden

Leviticus 23: 2-5
2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: ‘De feesten van Jahweh , waarvan jullie zullen uitroepen dat ze apart gehouden bijeenkomsten zijn, dit zijn Mijn feesten:
3 ‘Zes dagen zal er gewerkt worden, maar de zevende dag is een sabbat van plechtige rust, een apart gezette bijeenkomst. U mag er niets aan doen; het is de sabbat van Jahweh in al uw woningen.
4 ‘Dit zijn de feesten van Jahweh , apart gezette bijeenkomsten die u op hun bestemde tijden zult afkondigen.
5 Op de veertiende dag van de eerste maand is het schemerdonker Jahweh ’s Pascha….

(2) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם מוֹעֲדֵי יְהוָה אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ | אֵלֶּה הֵם מוֹעֲדָי:
(3) שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ |

שַׁבָּת הִוא לַיהוָה בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם:
(4) אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְהוָה מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ | אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם:
(5) בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעַרְבָּיִם | פֶּסַח לַיהוָה

Het gebeurt soms dat Efraïmieten een excuus zoeken om de vergadering van zichzelf te verzaken, ook al is de sabbat het vierde van de geboden die Jahweh in steen geëtst. Laten we dat niet vergeten Jahweh is Elohim, en dat wanneer Hij Zijn volk gebiedt bijeen te komen, het het beste is om te doen wat Hij zegt.

We kunnen de anderen dat wel of niet leuk vinden Jahweh heeft geroepen om deel uit te maken van zijn geestelijke familie hier op aarde, en als we ze niet mogen, dan kan de neiging zijn om ze te willen mijden of vermijden. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de apostelen in de Schrift vier regels voor beginnende gemeenschap voor ons hebben vastgelegd (geen afgoderij, geen overspel, geen gewurgd vlees en geen bloed), en dat zolang onze mededienstknechten deze regels gehoorzamen, wij zijn niet vrij om onszelf te isoleren, of om onszelf van hen te onderscheiden.

Service aan Jahweh gaat niet over comfortabel zijn; het is ook niet altijd aangenaam. Het is echter bijna altijd opbouwend als we er de juiste houding tegenover hebben.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give