Chapter 6:

Het horen van Yahweh’s stem

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen dit te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org“.

Kijk: Het horen van Yahweh’s stem

Welkom in Nazarene Israël.

In het vorige hoofdstuk, De Torah en het Getuigenis, gaven we een zeer belangrijk onderricht ter voorbereiding op dit, nog belangrijkere onderricht over, Het horen van Jahweh’s Stem. De reden dat het horen van Jahweh’s stem zo belangrijk is, is dat heel Israël is opgedragen om “Jahweh’s stem te gehoorzamen”. Wij kunnen de stem van Jahweh zeker niet gehoorzamen als wij die niet eens kunnen horen.

Voordat we in het onderwerp van het horen van Jahweh’s Stem springen, willen we eerst de hoofdpunten van de presentatie van vorige week, over de Torah en het Getuigenis, snel samenvatten.

In dat hoofdstuk spraken we over wat de ware definitie van de Torah is, en ook over waarom de meeste Messiaanse leraren en leiders die definitie niet echt kennen. We spraken ook over waarom er meer dan één Thora is. Er is een Torah voor het Eerstgeboren Priesterschap, een Torah voor het Levitische Priesterschap, en ook een Torah voor het Melchizedekiaanse Priesterschap. We bespraken ook waarom we momenteel deel uitmaken van het Melchizedekiaanse priesterschap, en waarom we de Melchizedekiaanse Torah zouden moeten volgen. We spraken over waarom de Messiaanse leraren en leiders dit niet begrijpen, dat is waarom de meesten van hen nog steeds stukjes en beetjes van de Levitische Torah onderwijzen (die niet op ons van toepassing zal zijn totdat we terugkomen naar het land Israël, na Armageddon).

We spraken ook over de relatie tussen deze verschillende Torot (niet ‘Torahs’, Torot is een vrouwelijk meervoud), en de Geest. Dus, nu, na al die voorbereiding, willen we het hebben over hoe we Jahweh’s stem kunnen horen. Want, nogmaals, ons wordt geboden “de stem van Jahweh te gehoorzamen”, en we kunnen Jahweh’s stem zeker niet gehoorzamen als we hem niet eens kunnen horen.

En toen realiseerden we ons dat, nu we toch bezig zijn, we net zo goed nog een sectie kunnen toevoegen over de twee verschillende soorten profetie. Omdat al deze onderwerpen nauw met elkaar verbonden zijn. De twee soorten profetie zal het volgende hoofdstuk zijn.

Maar zoals we zagen in De Torah en het Getuigenis, verliet Israël Egypte in Exodus hoofdstuk 12. Toen, in Exodus hoofdstuk 13, werd het Eerstgeboren Priesterschap ingesteld. Toen, in Exodus hoofdstuk 19, sprak Yahweh de volgende woorden tot Israël.

Shemote (Exodus) 19:5
5 ‘Nu dan, als u inderdaad Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond nakomt, dan zult u een bijzondere schat voorMij zijnboven alle mensen; want de hele aarde is van Mij.”

Wat we hier zien zijn twee belangrijke, primaire componenten. Het eerste onderdeel is dat van het gehoorzamen van Zijn stem. Dat betekent dat we moeten luisteren naar de Geest, we moeten de stem van de Geest horen. Daar hebben we het in dit hoofdstuk over. Het tweede deel is dat wij Zijn verbond moeten houden. Dit is het specifieke van de Torah, de geboden, de oordelen, de verordeningen, de inzettingen, de wetten, enz. Maar het belangrijkste om hier te onthouden is dat de manier waarop wij Zijn verbond kregen, was dat wij om te beginnen luisterden naar Zijn stem, en dat wij de bijzonderheden van het verbond opschreven. Deze beide componenten, het gehoorzamen van Zijn stem en het houden van Zijn verbond, hangen beide af van het gehoorzamen van Zijn stem. Dat wil zeggen, we moeten in staat zijn de stem van de Geest te horen.

1. Gehoorzaam Zijn stem (Luister naar de Geest, d.w.z. een geestelijke component).
2. Houdt Zijn verbond (specifieke kenmerken van de Torah – geboden, inzettingen, wetten, verordeningen, oordelen, enz.)

Nogmaals, we gaan het daar in het volgende hoofdstuk over hebben, want dat is in feite wat profeten doen. Zij horen de stem van de Geest, dan spreken of schrijven zij in overeenstemming daarmee.

Maar dezelfde geboden gelden ook voor het Levitische priesterschap, omdat het dezelfde voorschriften zijn. Jahweh wil dat wij Zijn stem horen en Hij wil dat wij gehoorzaam zijn aan de bijzonderheden van het verbond dat Hij in vroegere tijden met Zijn stem gebood. Dat is wat we ook zien in Deuteronomium hoofdstuk 28.

Devarim (Deuteronomium) 28:1-2
1 “Nu zal het geschieden, indien gij ijverig gehoorzaamt aan de stem van Jahweh, uw Elohim, om [keep] nauwkeurig al zijn geboden in acht te nemen, die ik u heden gebied, dat Jahweh, uw Elohim, u hoog zal stellen boven alle volken der aarde.
2 En al deze zegeningen zullen over u komen en u overvallen, omdat u gehoorzaam bent aan de stem van Yahweh, uw Elohim…”

Wanneer Hij zegt dat “al deze zegeningen over ons zullen komen en ons zullen inhalen“, betekent dit dat wij er zelfs niet voor zullen kunnen weglopen. Deze zegeningen zullen ons overvallen omdat wij de stem van Jahweh, onze Elohim, gehoorzamen, inclusief Zijn geschreven geboden die Hij als een bruidscontract opdroeg aan onze voorouders, vele jaren geleden, in de woestijn van Sinaï.

Maar het ding is, mensen raken verdwaald en verward. En zoals we vorige week bespraken, heeft de Rabbijnse Orde een verkeerd, legalistisch concept dat de Torah kan worden opgedeeld in zo’n 613 vermeende “do’s en don’ts“. En als we gewoon alles doen wat op de lijst staat van dingen die we moeten doen, en we vermijden alles te doen wat op de lijst staat van dingen die we niet moeten doen, dan kunnen we in principe doen wat we verder willen. Zo werkt het orthodoxe Juda in feite. En de Messiasbelijdenden hebben in grote lijnen dezelfde foutieve interpretatie van hen overgenomen. Omdat de meeste Messiasbelijdenden geen enkel idee hebben over wat de Melchizedekiaanse Torah inhoudt, of hoe we die geacht worden te gehoorzamen.

Maar de manier waarop we de Torah moeten begrijpen is dat Jahweh spreekt tot Zijn geadopteerde, misbruikte kinderen. Het zou zijn alsof Yahweh zou zeggen,

“Zoon, ik weet dat je problemen hebt gehad. Ik weet dat je in Egypte geboren bent; Ik weet dat je een Egyptische moeder had die Asenath heette; Ik weet dat je in Babylon bent opgevoed. Ik weet dat je allerlei slechte gewoonten hebt opgepikt. Ik weet dat je allerlei problemen hebt. Maar ik hou zoveel van je, je hebt geen idee hoeveel ik van je hou. Oké. Dit is wat ik wil dat je doet. Nu, ik weet dat je problemen hebt op dit moment. Maar als je naar Mijn stem gaat luisteren, en Ik ga je ook wat huisregels geven om te volgen, maar alleen omdat Ik je wat huisregels geef betekent niet dat je niet naar Mijn stem hoeft te luisteren van moment tot moment. Oké? Dus, wat Ik wil dat je doet is, Ik wil dat je Mijn huisregels bestudeert. En dan wil Ik dat je luistert naar wat Ik je zeg van moment tot moment. En als je dat doet, dan zal ik je hertrainen. En niet alleen zul je waardig worden om een bruid te worden voor Mijn Zoon Jesjoea, maar Ik ga je gebruiken om Jesjoea’s Duizendjarige Rijk op te richten en vervolgens te besturen. Maar de enige manier waarop je dat kunt doen is als je Mijn huisregels bestudeert en als je luistert naar Mijn stem van moment tot moment. Als je dat doet, zal alles goed komen.”

Jahweh getuigt hiervan op veel verschillende plaatsen en Hij spreekt op veel verschillende plaatsen over het belang hiervan. Bijvoorbeeld, Jesaja hoofdstuk 8

Yeshayahu (Jesaja) 8:20
20 “Op de Torah en op de getuigenis! Als zij niet volgens dit woord spreken, is dat omdat er geen licht in hen is.”
(H7837: שַׁחַר Ochtendgloren, dageraad).

Wat Yahweh in feite zegt is, “voor de bijzonderheden van wat Ik geboden heb, tot de manifestatie van de Geest van Mijn Zoon“, want dat is wat het getuigenis is, wanneer we Yeshua’s Geest manifesteren. Dus, als zij niet begrijpen onder welke Torah wij zijn, en zij begrijpen niet dat wij nu onder de Melchizedekiaanse Torah zijn. En als zij niet onderwijzen volgens de Melchizedekiaanse Torah (als zij niet eens weten wat het is!), en zij manifesteren zelfs niet Jesjoea’s Geest. Dat komt omdat de “dageraad” nog niet tot hen is “doorgedrongen”. Het daglicht is voor hen nog niet doorgebroken, zij verkeren nog in duisternis. Laat ze met rust, het is als de blinde die de blinde volgt. Ze gaan allemaal in een put vallen. Laat ze met rust, ga bij ze weg, red jezelf.

Jahweh spreekt hetzelfde tot Zijn volk in de dagen van Jeremia de profeet.

Yirmeyahu (Jeremia) 11:1-4
1 Het woord dat tot Jeremia kwam van Yahweh, zeggende,
2 “Hoor de woorden van dit verbond [The one that Yahweh spoke], en spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem…” [“Hoor“, niet lezen, niet denken, niet verzinnen. Kijk niet in de Talmud].
3 “En zeg tot hen: ‘Zo zegt Jahweh Elohim van Israël: “Vervloekt is de man die niet gehoorzaamt aan de woorden van dit verbond
4 die Ik uw vader gebood op de dag dat Ik hen uit het land Egypte haalde, uit de ijzeroven, zeggende: ‘Gehoorzaam Mijn stem, en doe naar alles wat Ik u gebied; zo zult gij Mijn volk zijn, en Ik zal uw Elohim zijn’…”

Wat hij zegt is hetzelfde. Wij moeten Zijn stem van moment tot moment horen, en wij moeten Zijn huisregels gehoorzamen, die Hij vele, vele jaren geleden aan onze vaderen heeft gedicteerd. Het is hetzelfde. Maar nu, hier is waar het lastig wordt. Omdat Satan ook een stem heeft. Kijk naar Genesis hoofdstuk 3.

B’reisheet (Genesis) 3:1
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat Jahweh Elohim gemaakt had. En hij ze ide tot de vrouw: Heeft Elohim waarlijk gezegd: Gij zult niet eten van alle bomen des hofs?” [Trying to get us to question what the things are that Yahweh has commanded].

Dus, Satan heeft een makkelijkere tijd met ons. Omdat Satan ons zal verleiden met de begeerte van onze ogen, met de begeerten van het vlees, en met onze trots. Het zal veel, veel gemakkelijker voor ons worden om Satans stem te volgen en de stem van zijn volgelingen, die ook stemmen hebben. Omdat zij ons gaan vertellen om dingen te doen die bevredigend en aangenaam zijn voor ons vlees. Hij kan ook spreken met een zeer luide, boze stem, en kan ons dwingen om dingen te willen doen. Hij zal met ons praten als we boos zijn, en hij zal proberen ons in boosheid verder te laten gaan. Terwijl Jahweh tot ons zal spreken met een zeer kleine, stille stem. Het zal een zeer kalme, rustige en zelfverzekerde stem zijn. We moeten leren onderscheid te maken tussen die twee, dat is zo belangrijk.

B’reisheet (Genesis) 3:6
6 Toen de vrouw zag dat de boom goed was om te eten [lust of the flesh], dat hij aangenaam was voor de ogen [lust of the eyes], en een boom die begeerlijk was om iemand [worldly] wijs [pride], nam zij van zijn vrucht en at ervan. Ze gaf ook aan haar man met haar, en hij at.

Dit was een vreselijke zaak, want zij begonnen te “bedenken” wat zij konden doen buiten “het horen en gehoorzamen van Jahweh’s stem”. Het is niet zo dat we niet mogen denken, we hebben hersens, Jahweh verwacht dat we ze gebruiken. Maar in de eerste plaats worden wij verondersteld Zijn geboden te horen en dan binnen de grenzen daarvan te denken. En wat Satan ons wil laten doen, is dat we ‘buiten’ de grenzen daarvan denken. Dat is het grote verschil, en het is een gemakkelijke fout om te maken, dus we moeten altijd waakzaam en oplettend zijn.

B’reisheet (Genesis) 3:8-10
8 En zij hoorden het geluid[קֹל] van Jahweh Elohim, wandelende in de hof op de koelte van de dag, en Adam en zijn vrouw verborgen zich voor de tegenwoordigheid van Jahweh Elohim onder de bomen van de hof.
9 Toen riep Yahweh Elohim naar Adam en zei tegen hem: “Waar ben je?” [As if He did not know!]
10 Toen zei hij: “Ik hoorde Uw stem[קֹל] in de tuin, en ik was bang omdat ik naakt was; en ik verborg mij.”

Nu, het is hetzelfde woord in vers acht als het is in vers tien. Merk op dat er staat dat Adam en Chavah het ‘geluid’ (of qol; kole) hoorden van Yahweh Elohim die wandelde. Maar in vers tien wordt dit gekwalificeerd als “het horen van de stem” van Jahweh Elohim. Wat we hier moeten begrijpen is dat de stem van Jahweh ofwel een stem kan zijn of het kan een geluid zijn.

Strong’s H6963
Kole; qol; קֹל
Van een ongebruikte wortel die hardop roepen betekent;
Een stem of geluid; – + hardop, blaten, kraken, schreeuwen (+ uit), roem, lichtheid, loeien, lawaai, + vrede houden, [pro-] claim, proclamatie, + zingen, geluid, + vonk, donder (-ing), stem, + schreeuw.
Totaal aantal KJV vermeldingen: 506

Er zijn twee manieren om het te spellen, maar het wordt op dezelfde manier uitgesproken en het vertaalt zich ofwel naar een stem ofwel naar een geluid. En dit is een van de dingen die zo belangrijk is voor mensen om te begrijpen. Omdat mensen vaak luisteren naar een letterlijke, hoorbare stem. En als zij geen letterlijke hoorbare stem horen, en zij horen geen hoorbare woorden in hun binnenoor, dan denken zij dat Jahweh niet tot hen spreekt. Maar dat is niet waar, want Jahweh spreekt altijd tot ons. Omdat Hij ons gebiedt Zijn stem tehoren en te gehoorzamen. Hij spreekt altijd tot ons; het gaat er alleen om dat wij leren ons af te stemmen op wat Jahweh door Zijn Geest zegt. Shemuel leert hoe de stem van Yahweh Elohim klinkt. Hier, roept Yahweh Shemuel.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 3:8-10
8 En Yahweh riep Shemuel voor de derde maal. Toen stond hij op en ging naar Eli en zei: “Hier ben ik, want u hebt mij geroepen.” Toen bemerkte Eli dat Jahweh de jongen had geroepen. [The light comes on for Eli and he perceives that Yahweh is the one calling Shemuel].
9 Daarom zeide Eli tot Semuel:Ga heen, ga liggen; en het zal zijn, als Hij u roept, dat gij moet zeggen: ‘Spreek, Jahwe, want uw knecht hoort.'” Zo ging Semuël heen en legde zich neer op zijn plaats.
10 Nu kwam Jahweh en stond en riep als op andere tijden: “Shemuel! Shemuel!” En Samuel antwoordde: “Spreek, want uw dienaar hoort”.

Dus begon Shemuel te begrijpen wat het is om ‘de stem van Yahweh te horen.

Nu, het kan een letterlijke stem zijn, of het kan een geluid zijn.

Yeshayahu (Isaiah) 30:21
21 Uw oren zullen achter u een woord horen, dat zegt: “Dit is de weg, bewandel hem”, telkens wanneer gij u naar rechts of naar links wendt.”

We hebben het hier over het innerlijke oor, het spirituele gehoor. Hij die ons zegt, “Nee, nee, nee! Dit is de weg, bewandel hem. Ga niet die kant op, ik wil dat je deze kant op gaat. Ik wil niet dat je dat kiest, ik wil dat je dit kiest”. We moeten er naar luisteren. Het enige wat we moeten doen is luisteren.

En dit is het probleem, de meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat zij van moment tot moment moeten luisteren naar een spirituele stem. Maar als zij eenmaal beseffen dat het een kwestie is van horen wat Jahweh zegt, dan wordt het een eenvoudige kwestie van discipline en gehoorzaamheid. Het is gewoon iets dat we moeten doen. En dat is alles, het vergt gewoon oefening. En zoals het gezegde luidt, “oefening baart kunst”.

De stem van Jahweh kan een letterlijke stem zijn, zoals te zien is in Mattheüs hoofdstuk 3.

Mattityahu (Mattheüs) 3:17
17 En plotseling kwam er een stem uit de hemel, die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb.”

En voor een ander voorbeeld, kunnen we Mattheus hoofdstuk 17 lezen.

Mattityahu (Mattheüs) 17:5
5 Terwijl Hij nog sprak, zie, een heldere wolk overschaduwde hen; en plotseling kwam er een stem uit de wolk, die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb. Hoort Hem!”

Maar is het een stem, of is het een geluid? Of is het misschien allebei?

Yochanan (Johannes) 12:28-29
28 “Vader, verheerlijk Uw naam.” Toen kwam er een stem [of geluid (qol), hetzelfde woord] uit de hemel, zeggende: “Ik heb het beide verheerlijkt en zal het wederom verheerlijken.”
29 Daarom zeiden de mensen die erbij stonden en het hoorden, dat het gedonderd had. [They heard the sound]. Anderen zeiden: “Een boodschapper heeft tot hem gesproken.” [They heard a voice] .

Dus, misschien maakt ons niveau en vermogen van horen een verschil met of we een geluid horen of dat we werkelijk Zijn stem horen. Nogmaals, het is iets waar we op moeten afstemmen en naar moeten luisteren.

We moeten ook begrijpen dat dit luisteren een voortdurend iets moet zijn. Want wij zien in Genesis hoe Jahweh Avraham had bevolen zijn eniggeboren zoon, zijn geliefde Izaäk, mee te nemen naar een plaats die Hij hem zou wijzen, en hem als offer te offeren. We lezen over hoe Avraham ging gehoorzamen.

B’reisheet (Genesis) 22:10-11
10 En Avraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te doden.
11 Maar de boodschapper van Jahweh riep hem vanuit de hemel toe en zei: “Avraham, Avraham!” Dus zei hij, “Hier ben ik”.

Avraham moest van moment tot moment blijven luisteren, want op dat moment riep Jahweh tot hem vanuit de hemel. En zei: “Leg je hand niet op de jongen, dood hem niet!“We kunnen ons voorstellen wat er gebeurd zou zijn als Avraham niet was blijven luisteren.

Het is dus een voortdurende conversatie die Hij met ons wil.

In Eerste Koningen hoofdstuk 19 zien we hoe Eliyahu (Elia) was gevlucht voor Achab en Jezebel. En zo ging hij naar de berg Sinaï. Er was een sterke wind, een aardbeving en een brand. Maar Jahweh was niet in een van die dingen. Maar na het vuur was er een stille, kleine stem, of kunnen we zeggen een stil, klein geluid.

Melachim Aleph (1 Koningen) 19:12-13
12 …en na de aardbeving een vuur, maar Jahweh was niet in het vuur; en na het vuur een stille kleine stem.
13 Zo kwam het, toen Eliyahu het hoorde, dat hij zijn aangezicht in zijn mantel wikkelde en naar buiten ging en in de ingang van de grot ging staan. Plotseling kwam een stem tot hem, en zeide: Wat doe je hier, Eliyahu?”

Laten we eens kijken naar Handelingen hoofdstuk 10, waar apostel Kefa (Petrus) op een dak staat en een visioen heeft. In het visioen wordt dit reusachtige laken neergelaten met al deze onreine dieren erin.

Ma’asei (Handelingen) 10:13-15
13 En een stem kwam tot hem: “Sta op, Kefa; doodt en eet.”
14 Maar Kefa zei: “Niet zo, Adon! Want ik heb nog nooit iets gewoons of onrein gegeten.”
15 En een stem sprak de tweede maal tot hem: “Wat Elohim gereinigd heeft, moet je niet gemeen noemen.”

In de context, waar dit over spreekt (zoals we uitleggen in de Nazarener Israël studie en elders) is dat dit Elohims manier is om Kefa te vertellen dat hij moet beginnen met het brengen van het “goede nieuws” naar de heidenen. Het is dus niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen, zoals Kefa zelf later in het hoofdstuk zegt. En kort daarna, in Handelingen hoofdstuk tien, was Cornelius de eerste heiden die in het verbond werd gebracht, en vervolgens in hoofdstuk 11 werden velen in Antiochië in het verbond gebracht.

Maar we luisteren niet per se naar een hoorbare stem. Het kan hoorbaar zijn, maar het kan ook een onhoorbare stem zijn die we moeten horen in de Geest of in ons innerlijk oor.

Johannes hoofdstuk 5 geeft daar een voorbeeld van.

Yochanan (Johannes) 5:28-29
28 “Verwondert u hierover niet, want het uur komt, waarin allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen
29 en komen tevoorschijn – zij die goed gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en zij die kwaad gedaan hebben, tot de opstanding der veroordeling.”

Het is duidelijk dat dit geen hoorbare stem is, want hoe zouden zij in de graven het kunnen horen?

We weten ook in Johannes hoofdstuk 10 dat Jesjoea zegt: “Mijn schapen horen mijn stem“.

Yochanan (Johannes) 10:27
27 “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij.”

Maar, als Jesjoea niet fysiek hier is, hoe kan dit dan een hoorbare stem zijn? Dit moet een spirituele stem zijn, waar we naar moeten luisteren. Net als in Openbaring hoofdstuk 3.

Hitgalut (Openbaring) 3:20
20 “Zie, ik sta aan de deur en klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en met hem dineren, en hij met Mij.”

Aangezien dit een visioen is, is dit duidelijk een spirituele stem waar we naar luisteren.

Laten we nu eens kijken wat Job zegt in Job hoofdstuk 33. Job zegt enkele zeer belangrijke dingen.

Iyov (Job) 33:14-16
14 “Want Elohim kan op de ene of op de andere wijze spreken, doch de mens bemerkt het niet.
15 In een droom, in een visioen van de nacht, wanneer een diepe slaap de mensen overvalt, terwijl zij sluimeren op hun bed,
16 Dan opent Hij de oren der mensen, en verzegelt hun onderricht.”

Mishle (Spreuken) 8:1-3
1. Schreeuwt de wijsheid niet, en verheft het verstand haar stem niet?
2 Zij neemt haar plaats in op de top van de hoge heuvel, naast de weg, waar de paden samenkomen.
3 Zij roept bij de poorten, bij de ingang der stad, bij de ingang der deuren:

Wijsheid wordt vergeleken met een vrouw, omdat de “Geest” in het Hebreeuws vrouwelijk is.

Mishle (Spreuken) 8:32-34
32 “Luistert dan naar Mij, mijn kinderen, want gezegend zijn zij die Mijn wegen bewandelen.
33 Hoor het onderricht en wees verstandig, en veracht het niet.
34 Gezegend is de man die naar Mij luistert, dagelijks wachtend aan mijn poorten, wachtend aan de posten van mijn deuren.”

De visuele beeldspraak hier is die van de Geest die uit haar deuropening komt en letterlijk aankondigingen ophangt, ze aan de deurposten vastmaakt.

Dus, dit spreekt van iets actiefs, dit spreekt van iets dat we eigenlijk actief moeten doen. We moeten uitzoeken wat het is dat Wijsheid ons zegt. We kunnen niet passief blijven en wachten tot er stemmen tot ons komen. We moeten wijsheid zoeken. Als we zoeken naar verborgen schatten.

Wij kunnen vertrouwen en vertrouwen op de dingen die wij van de Geest horen.

Yochanan (Johannes) 16:13
“Maar wanneer zij, de Geest der waarheid, zal gekomen zijn, zal zij u in alle waarheid leiden; want zij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat zij hoort, zal zij spreken; en zij zal u de toekomende dingen zeggen.”

We kunnen haar stem vertrouwen.

We kunnen niet altijd passief blijven, we moeten een actieve rol spelen.

Mishel (Spreuken) 2:4-5
4 Indien gij haar zoekt als zilver, en naar haar zoekt als naar verborgen schatten [Als wij vragen, en zoeken, en kloppen];
5 Dan zult gij de vreze van Yahweh begrijpen, en de kennis van Elohim vinden.

Dus, dit is iets actiefs. We moeten actief zijn in het nastreven van onze spirituele wijsheid. We kunnen niet gewoon wachten tot de dingen naar ons toe komen.

We moeten ook opletten waar we naar luisteren. We moeten de geesten onderscheiden.

Yochanan (Johannes) 4:1
1 Geliefde, geloof niet elke geest, maar test de geesten, of ze nu van Elohim zijn; omdat veel valse profeten de wereld in zijn gegaan.

En de manier waarop we de geesten testen is heel belangrijk. Doorgaans kunnen wij de geesten testen aan de hand van het geschreven woord van Jahweh. Nu, het kan de letter overtreden, maar het zal nooit het voorschrift overtreden. Daarom legden wij de nadruk op leefregels in het laatste onderricht over de Torah en het Getuigenis. Dus, het kan het specifieke schenden, maar het zal nooit het doel schenden van het vestigen van Jesjoea’s geordende koninkrijk.

Verder zal de Geest nooit de vruchten van de Geest geweld aandoen. Als je een stem hoort die boos klinkt, of geagiteerd, of die je opdringt om iets te doen (Nu! Nu! Schiet op, nu!), dan is dat niet Zijn Geest. Omdat Jahweh het volledig voor het zeggen heeft, heeft Hij de controle over alle dingen. Hij zal een rustige stem zijn, een kalme stem, een stille stem, een zelfverzekerde stem. Zo weet je dat het de Geest van Yahweh is.

Iyov (Job) 34:3
3 “Want het oor proeft woorden zoals het gehemelte voedsel proeft.”

Ik weet niet of je ooit iemand hebt horen zeggen, “Ja, dat klinkt goed.” Of “Hmm, nee, dat klinkt gewoon niet goed.” Dat is het soort dingen waar we het over hebben als we het hebben over het testen van woorden zoals het gehemelte voedsel proeft.
Een ander probleem dat veel mensen hebben, is dat velen van ons, omdat we in Babylon geboren en getogen zijn, misbruikt zijn. Velen van ons hebben problemen, velen van ons hebben nog een restje verwarring van het Babylonische systeem. Dus moeten we leren hoe we stil kunnen zijn en hoe we onszelf stil kunnen krijgen.

Tenslotte moet worden vermeld dat dit alles een sterke emotionele component heeft. Heb je ooit iemand gekend die zich niet op zijn gemak voelde bij stilte? Zij moeten altijd de televisie aan hebben, zij moeten altijd de radio aan hebben, omdat zij het niet prettig vinden om gewoon rustig te zitten en een gesprek met Elohim te hebben. Of, als je misschien iemand hebt gekend die bang is voor de eindtijd, hij is bang met wat er gaat gebeuren met zijn familie. Dit is de reden waarom David, sprekend volgens de Geest, het volgende zegt in Psalmen hoofdstuk 10.

Tehillim (Psalmen) 46:10
10 Wees stil, en weet dat Ik Elohim ben;
Ik zal onder de naties worden verheven,
Ik zal verheven worden op de aarde!”

Yahweh gaat winnen, Hij heeft de overwinning al. Dus, als we gewoon bij Hem blijven, zal Hij bij ons zijn. En alles komt goed. Het komt allemaal goed als we naar Zijn stem luisteren en Zijn huisregels in acht nemen.

Ook als je mensen hebt ontmoet die innerlijke onrust hebben. We zijn allemaal in Babylon opgevoed. Sommigen van ons zijn misbruikt. Sommigen van ons hebben complexen gekregen van families, van onze ouders, van onze buren. Dit soort dingen. Opnieuw, sprekend door de Geest, zegt David het volgende in Psalmen hoofdstuk 131.

Tehillim (Psalmen) 131:2
2 Waarlijk, ik heb mijn ziel tot rust gebracht, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder; gelijk een gespeend kind is mijn ziel in mij.

Vandaag betekent spenen gewoon dat we geen melk meer nemen. Maar toen, in die tijd, betekende gespeend dat we nu verantwoordelijke, jonge volwassenen zijn die zelfcontrole hebben over onze eigen emoties. Dat is het belang van bijbels spenen. Maar dit is een verantwoordelijkheid die ieder van ons moet nemen.

Dus, als je innerlijke onrust hebt, twijfels of angsten of complexen die je tegenhouden in je relatie met Jahweh Elohim, vraag Hem dan om je te helpen je ziel te kalmeren en tot rust te brengen. En te worden als een gespeend kind met zelfbeheersing.

Dit soort dingen moeten wij allemaal leren om de stem van Jahweh te kunnen horen. Zodat we Hem kunnen behagen door het te gehoorzamen. En we gaan meer praten over de vertakkingen daarvan in het volgende hoofdstuk wanneer we het hebben over de twee verschillende soorten profetie in Twee soorten profetie.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give