Chapter 20:

Waarom Gebruiken we de Mezuzah Niet?

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

In dit hoofdstuk zullen we zien hoe de rabbijnse mezuzah een misschien goedbedoelde poging is om Elohim’s bevelen te gehoorzamen, maar hoe het een onjuiste formulering is die de deur opent voor onreine geesten.

De Kabbalistische Hamsa Hand

In het oude Midden-Oosten dacht men dat de wereld bewoond werd door vele onzichtbare goden. Men vond het nodig om hen te kalmeren door tot hen te bidden, standbeelden voor hen te maken, wierook aan te bieden, enz. Een oude Midden-Oostener zou ook een amulet kunnen dragen, wat een ritueel object is dat bedoeld is om bescherming te bieden tegen schade. En in feite zijn amuletten gebruikelijk in het jodendom. Een voorbeeld is de Cabalistische Hamsa Hand, die vaak in joodse (en islamitische) huizen en werkplaatsen wordt getoond.

Zes HAMSA HANDEN

Zowel Joden als moslims zijn van mening dat de Hamsa Hand bescherming biedt tegen de Kwaad Oog, maar zij definiëren de term anders dan wij. Wij geloven dat het Kwade Oog verwijst naar hebzucht, zoals wanneer men weigert om tienden te geven, of hardnekkig is voor een broeder in nood. Denk bijvoorbeeld aan de financiële context van Yeshua’s leer in de zaligsprekingen, waar een goed oog duidt op vrijgevigheid, en een slecht (of kwaad) oog duidt op gierigheid, en hebzucht.

Mattityahu (Mattheus) 6:19-24
19 “Leg niet voor jezelf schatten op aarde, waar mot en roest vernietigen en waar dieven inbreken en stelen;
20 maar leg voor jezelf schatten in de hemel, waar noch mot noch roest vernietigt en waar dieven niet inbreken en stelen.
21 Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
22 “De lamp van het lichaam is het oog. Als je oog dus goed is, zal je hele lichaam vol licht zijn.
23 Maar als je oog slecht is [evil], zal je hele lichaam vol duisternis zijn. Als daarom het licht dat in je is duisternis is, hoe groot is die duisternis dan!
24 “Niemand kan twee meesters dienen; want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een trouw zijn en de ander verachten. Je kunt Elohim en mammon niet bedienen.”

Joden en moslims geloven daarentegen dat het Kwade Oog kosmisch kwaad is dat wordt opgewekt als iemand hen boos aanstaart. Zij geloven dat het tonen van een Hamsa Hand in hun huis of kantoor hen zal beschermen tegen alle kwaadaardige energieën die voortkomen uit het verblinden van iemand “die hen het boze oog geeft”.

De Hamsa Hand is terug te voeren op het oude Irak (d.w.z. Babylon), waar een afbeelding van een open rechterhand symbolisch was voor de godin Ishtar (Pasen) of Inanna. Ze wordt ook wel Venus, Aphrodite en de Koningin van de Hemel genoemd. Het oog is het (Alziende) Oog van Horus.

Tunesië Hamsa Hand

De HAMSA-HAND is duidelijk idolaat, omdat het spirituele kracht toekent aan een object van de schepping, in plaats van aan de Schepper. Het eerde oorspronkelijk ook andere godheden dan Jahweh (bijvoorbeeld Ishtar, Aphrodite en Horus). Hoe heeft het dan zijn weg gevonden naar het Jodendom?

Met alle respect, de orthodoxe benadering van set-apartness is legalistisch, en mechanistisch. Ze proberen niet vervuld te worden met Jesjoea’s Geest en laten Zijn Geest door hen heen (zoals wij) manifesteren. Eerder bestuderen ze zorgvuldig de complexe (en vaak tegenstrijdige) meningen van de rabbijnen in de Talmoed die tweeduizend jaar geleden Jesjoea verwierpen. Dan proberen ze hun leven in overeenstemming te brengen met de Talmoed op zo’n manier dat de oude rabbijnen het zouden goedkeuren. Dit kan leiden tot wat men anders een “legalistische checklist”-mentaliteit zou kunnen noemen.

In de legalistische checklist-mentaliteit kan men, als men alle goedgekeurde dingen doet en alle niet-goedgekeurde dingen vermijdt, overwegen dat men met Elohim op het pad naar verlossing en rechtvaardiging is. En met deze zelfde mentaliteit kan men ook de oude cabalistische meesters volgen, want zij zijn net zo legalistisch.

Met een wereldbeeld dat gebaseerd is op legalisme en checklistgedrag, kan men gemakkelijk denken dat er geen verbod is op het plaatsen van een Cabalistic Hamsa Hand in huis of op kantoor, aangezien de Talmud goed spreekt over amuletten, en aangezien dergelijke amuletten niet alleen zogenaamd genezen, maar ook bescherming bieden tegen demonische krachten.

Onze Rabbijnen hebben lesgegeven: Wat is een goedgekeurd amulet? Een die genezen is [once]een tweede en een derde keer; of het nu gaat om een schriftelijk amulet of een amulet van wortels, of het nu gaat om een invalide wiens leven in gevaar is of om een invalide wiens leven niet in gevaar is. [It is permitted] niet [only] voor een persoon die [already] had een epileptische aanval, maar zelfs [merely] om het af te weren.
Babylonische Talmoed, Shabbat 61a, Soncino…

Maar helaas is het werkelijke effect precies het tegenovergestelde: het gebruik van de Hamsa Hand opent de deur naar de geest van Ishtar (Ashtoreth, de Koningin van de Hemel), en Horus (met het Alziend Oog). Andere amuletten openen de deur voor andere onreine geesten.

Persoonlijke Amuletten en Huisamuletten

In het hoofdstuk over tefilline (phylacteries) zagen we dat het in Babylonische, Griekse en Romeinse culturen gebruikelijk was om amuletten te dragen. Het was ook gebruikelijk om een amulet (zoals de Hamsa Hand) in huis te halen. Men dacht dat het huisamulet iedereen in het huis zou beschermen (wat in de oudheid meestal de vrouwen, kinderen en ouderen waren). Men dacht dat het huisamulet niet alleen iedereen in huis zou beschermen, maar ook iedereen op het terrein.

Als een man het terrein verlaat om te gaan werken, of om oorlog te voeren, zou hij een amulet op zijn lichaam kunnen dragen, voor mobiele bescherming. Zoals we in het hoofdstuk over tefilline uitleggen, geloven we dat tefilline hier vandaan komt. (Wij geloven ook dat dit de echte reden is waarom alleen mannen in het traditionele jodendom tefilline dragen, is dat typisch de vrouwen en kinderen thuis bleven).

Dus, hoe zit het met de mezuzah? Is het ook een amulet? Of is het een legitieme herinnering om Yahweh’s woorden te gehoorzamen? Zoals we zullen zien, probeert het een legitieme herinnering aan de woorden van Jahweh te zijn, maar het faalt in deze rol, omdat het een metaforisch gebod tot een letterlijk gebod maakt.

Huis Amulet: Bloed op de Deurposten

Het idee om iets op de deurposten van onze huizen te zetten om de bewoners te beschermen tegen schadelijke geestelijke krachten begint niet met de mezuzah. In plaats daarvan werd Israël bevolen om ten tijde van het Eerste Pesach bloed op hun deurposten te leggen als een teken naar Jahwe (of Zijn boodschapper) om over het huis te gaan.

Shemote (Exodus) 12:7
7 “En zij zullen een deel van het bloed nemen en het op de twee deurposten en op de bovendorpel van de huizen zetten, waar zij het eten”.

Shemote (Exodus) 12:13
13 “Nu zal het bloed een teken voor u zijn op de huizen waar u zich bevindt. En als ik het bloed zie, zal ik over jullie heen gaan; en de plaag zal niet op jullie rusten om jullie te vernietigen als ik het land van Egypte bestrijk.”

Het bloed diende effectief als een amulet, maar het was een bevolen amulet, dus het was goed. Dat wil zeggen, het was goed omdat het gedaan werd in gehoorzaamheid aan Yahweh’s woord. Dit vormt dan de maatstaf waarop alle amuletten moeten worden beoordeeld: zijn ze in overeenstemming met het woord van Jahweh? Of niet? Dit zijn vragen van groot belang, want wie de geboden die we houden is degene die we uiteindelijk dienen (of het nu Jahweh, de rabbijnen of een of andere demonische geest is).

Grondbeginselen van de Traditionele Mezuzah

De term mezuzah (מְזוּזָה) betekent technisch gezien deurpost. Het meervoud van mezuzah is mezuzot (מְזוּזוֹת), wat betekent deurposten.

Als de meeste mensen aan een mezuzah denken, denken ze aan het decoratieve geval. De zaak heeft echter ook een stuk perkament in zich, waarop twee passages van de Schrift zijn geschreven. Dit zijn Deuteronomium 6:4-9 en Deuteronomium 11:13-21. Beide passages bevatten het bevel om de woorden van Jahwe op onze deurposten en op onze poorten te schrijven (respectievelijk verzen 6:8 en 11:18).

Devarim (Deuteronomium) 6:4-9
4 “Luister, o Israël: Jahweh onze Elohim, Jahweh is een!
5 U zult Jahweh, uw Elohim, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
6 ‘En deze woorden die ik u vandaag gebied, zullen in uw hart zijn.
7 U zult ze uw kinderen ijverig leren, en erover praten als u in uw huis zit, als u langs de weg loopt, als u ligt en als u opstaat.
8 U zult ze als een teken op uw hand binden, en ze zullen als een voorhoofd zijn tussen uw ogen.
9 Gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Devarim (Deuteronomium) 11:13-21
13 “En het zal zijn dat als je serieus gehoorzaamt aan Mijn geboden die Ik je vandaag opdraag, om Jahweh uw Elohim te beminnen, hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel,
14 dan geef ik u de regen voor uw land in het seizoen, de vroege regen en de laatste regen, zodat u zich kunt verzamelen in uw graan, uw nieuwe wijn en uw olie.
15 En ik zal gras op uw velden sturen voor uw vee, opdat gij zult eten en vervuld worden.
16 Let op uzelf, opdat uw hart niet bedrogen wordt, en u zich afwendt en andere goden dient en aanbidt,
17 opdat de woede van Jahwe niet tegen u wordt opgewekt, en Hij de hemelen sluit, zodat er geen regen is, en het land geen opbrengst geeft, en u snel vergaat van het goede land dat Jahwe u geeft.
18 Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel leggen en ze als een teken op uw hand binden, en ze zullen als een voorhoofd tussen uw ogen zijn.
19 U moet ze uw kinderen leren, als u erover spreekt als u in uw huis zit, als u langs de weg loopt, als u ligt en als u opstaat.
20 En u moet ze op de deurposten van uw huis en aan uw poorten schrijven,
21 opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen vermenigvuldigd zullen worden in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft hun te zullen geven, zoals de dagen van de hemelen boven de aarde. “

Letterlijke of Metaforische Vervulling?

Het is duidelijk dat Jahweh ons opdraagt om Zijn woorden en Zijn geboden op de deurposten van onze huizen en op onze poorten te schrijven. Wat echter een blijvende vraag is, is of Jahweh wil dat we deze bevelen fysiek vervullen met een mezuzah, of dat Hij wil dat we Zijn woorden metaforisch (spiritueel) begrijpen.

Sommige geboden zoals tzitzit (kwastjes) moeten letterlijk in vervulling gaan. Yahweh vertelt ons in concrete taal om kwastjes te maken in de hoeken van onze kledingstukken, en om een draadje blauw in de kwastjes van de hoeken te leggen, zodat we het kwastje hebben, en ernaar kijken, en onthouden dat we alles moeten doen wat Yahweh ons opdraagt om te doen, in plaats van de hoererij te volgen waar ons eigen hart en onze eigen ogen toe geneigd zijn. De taal spreekt hier van een fysiek kwastje met een fysieke draad van blauw.

Bemidbar (nummers) 15: 38-40
38 “Spreek tot de kinderen van Israël: Zeg hen om kwasten te maken op de hoeken van hun kleding gedurende hun generaties, en om een blauwe draad in de kwasten van de hoeken.
39 En u zult de kwast hebben, opdat u ernaar kijken en alle geboden van Jahweh mag gedenken en ze doen, en dat u de niet mag volgen waartoe uw eigen hart en uw eigen ogen geneigd zijn,
40 en opdat u al Mijn geboden gedenkt en doet, en apart gezet wordt voor uw Elohim. “

Ook de taal van Exodus 12:7 en 12:13 (hierboven) spreken van het plaatsen van fysiek bloed op fysieke deurposten (en in zeer concrete termen).

Er zijn echter ook enkele geboden die duidelijk bedoeld zijn om metaforisch te worden opgevat, en we moeten niet proberen ze letterlijk te vervullen. Als Elohim ons bijvoorbeeld vertelt dat we de voorhuid van ons hart moeten besnijden, moeten we dat niet in fysieke zin proberen te doen (en in feite is het onmogelijk, omdat het hart geen voorhuid heeft). Yahweh verwacht van ons dat we dit soort geboden metaforisch begrijpen en in metaforische zin vervullen.

D’varim (Deuteronomium) 10:16
16 “Besnijd daarom de voorhuid van uw hart, en wees niet langer halsstarrig.”

Op dezelfde manier, wanneer Deuteronomium 6:6 (hierboven) ons vertelt dat we alle woorden van Jahweh in ons hart moeten hebben, moeten we dit niet proberen te vervullen in fysieke zin, omdat het alleen mogelijk is in metaforische zin (en het heeft geen zin om te proberen het fysiek te vervullen).

Het belangrijkste is dus om te bepalen of Jahweh wil dat we zijn woorden letterlijk, of metaforisch, in vervulling laten gaan. Als Hij ze letterlijk bedoelt dan moeten we ze letterlijk doen, maar als Hij ze metaforisch bedoelt dan moeten we ze metaforisch doen.

Totafot: Een Predikant

Verder, zoals we zagen in het hoofdstuk over tefillin, wanneer ons wordt verteld om Yahweh’s woorden als frontletters voor onze ogen te zetten, is het woord in het Hebreeuws totafot (טוֹטָפֹת), wat kan voortkomen uit het woord prediking of profetie, zoals in Ezechiël 21:2 wordt gebruikt.

Yehezqel (Ezechiël) 21:2
2 “Mensenkind, richt je gezicht naar Jeruzalem, predik tegen de afgezonderde plaatsen en profeteer tegen het land Israël ….”

Dit woord prediken of profeteren is hatef ( הַטֵּף). Het is gerelateerd aan Strong’s Concordance OT:5197, wat betekent dat er gepredikt of geprofeteerd moet worden door geleidelijk te distilleren of bij te brengen (zoals sijpelen, of druipen).

OT:5197 nataph (naw-taf’); een primitieve wortel; te sijpelen, dwz geleidelijk distilleren; impliciet, om in druppels te vallen; figuurlijk, door inspiratie te spreken.
KJV – laten vallen (-ping), profeteren (-et).

Het gebod is dus om iets voor onze ogen te hebben dat ons metaforisch preekt of profeteert, waarbij we langzaam de woorden van Jahweh in ons leven inboezemen. Dit kan niet verwijzen naar een fysiek gebod (zoals tefilline). Het moet metaforisch zijn, en het heeft geen zin om te proberen het letterlijk te vervullen.

Een Redelijke Herinnering of een Poging tot Amulet?

Verder is het fysiek niet mogelijk om alle woorden van Jahweh en al zijn geboden op onze deurposten en aan onze poorten op een leesbare manier te schrijven. (De enige manier om dit te doen zou zijn om in microfiches of digitale gegevens te komen, maar dit zou absurd zijn omdat deze dingen in de oudheid niet bestonden). Hierdoor is het niet mogelijk om deze geboden letterlijk te vervullen en is het dus niet zinvol om het te proberen. We moeten ons veeleer realiseren dat Elohim deze passages metaforisch wilde interpreteren, en dat we dus alleen maar moeten proberen ze metaforisch te vervullen.

In antwoord hierop zou het orthodoxe jodendom kunnen zeggen dat deze twee passages zijn gekozen omdat ze niet alleen de bevelen bevatten om Jahweh’s woorden en bevelen op onze deurposten en aan onze poorten te schrijven, maar dat ze ook de noodzaak oproepen om alle andere woorden en bevelen van Jahweh in vervulling te laten gaan. Zo zouden ze kunnen beargumenteren dat het plaatsen van deze twee passages op onze deurposten de opdracht vervult om al Zijn woorden op onze deurposten en poorten te schrijven in een soort hybride metaforisch-fysieke zin, omdat deze twee passages de rest van Jahweh’s woorden en bevelen oproepen.

Zoals zoveel rabbijnse argumenten lijkt dit zinvol, maar er zijn echte gevaren verbonden aan het proberen te vervullen wat Elohim letterlijk als metafoor bedoelde. Als we proberen om fysiek te vervullen wat Elohim metaforisch bedoeld was, dan veranderen (d.w.z. voegen we toe aan) zijn commando’s effectief. Dit is uitdrukkelijk verboden.

D’varim (Deuteronomium) 4: 2
2 “U mag niets toevoegen aan het woord dat ik u gebied, noch ervan afdoen, opdat u de geboden van de HEER, uw God, onderhoudt, die ik u gebied.”

De implicatie hiervan is dat als we de geboden van Jahweh niet houden zoals Hij ze bedoelt, dan gehoorzamen we zijn geboden niet echt (maar verzinnen we onze eigen geboden). Jahweh houdt hier niet van.

Devarim (Deuteronomium) 12:32
32 “Wat ik u ook beveel, wees voorzichtig om het te observeren; jullie zullen er niet aan toevoegen en er niet aan afnemen.”

Legalisme, Cabala, de Zohar, en Huis Amuletten

Er was een grote discussie binnen het jodendom na de terroristische aanslag van 1974 in Ma’alot, Israël. Leden van de sekte van Chabad Lubavitch lieten een brochure circuleren met de naam, De Vijf-Punts Mitzvah-Campagne. Deze brochure zei dat de reden dat Israël ontvankelijk was voor terrorisme was dat de geestelijke “verdediging” van de natie naar beneden was gegaan omdat te veel van de mensen zich niet hielden aan de rabbijnse regels voor kosjere mezuzot. Deze brochure riep alle Joden op om de geestelijke “verdediging” van de Joodse natie op te voeren door de rabbijnse regels voor kosjere mezuzot te gehoorzamen. De collectieve mezuzot van de natie werd ook vergeleken met “helmen”, en er werd gesteld dat de “militaire strategie” zou moeten zijn om de rabbijnse riten van kosjere mezuzot precies uit te voeren, om zo de “verdediging” van de natie te verbeteren. Dit leverde veel discussie op in het Jodendom, maar het is niet echt verrassend als we ons realiseren dat de Chabad Lubavitch sekte Cabala volgt, en de Cabala leert dat magische amulet-achtige beschermende effecten op magische wijze worden toegekend aan degenen die de rabbijnse versies van Jahweh’s geboden uitvoeren. Dat wil zeggen, Cabala vertelt ons dat we automatisch goddelijk beschermd zijn als we de geboden uitvoeren zoals de rabbijnen zeggen dat we ze moeten doen. (Dit is natuurlijk een farce, maar het punt is dat het niet al te verwonderlijk is om dit te horen gezien de legalistische checklist-mentaliteit van het jodendom).

Na de inval in 1976 op Entebbe liet een studententak van de Tsjaad een flyer rondgaan waarin werd gesuggereerd dat terrorisme vooral mogelijk was omdat de slachtoffers zich niet hielden aan de rabbijnse regels voor kosjere mezuzot.

Een kosjere mezuzah op uw deurposten maakt uw huis niet alleen een verblijfplaats voor G-dliness, maar is ook uw veiligheidsmaatregel, zelfs nadat u uw huis voor de dag hebt verlaten. En omdat alle Joden één groot lichaam zijn, verhoogt het de veiligheid van de hele Joodse natie. Vanwege het feit dat de meeste van de mezuzot in de huizen van de gijzelaars, bij onderzoek, defect, onjuist of niet op elke deurpost bleken te staan, zouden alle Joden hun mezuzot onmiddellijk moeten controleren.
[Joden en Wonderen, Chabad Lubavitch Student Organization, Morristown, NJ, USA]

De flyer geeft duidelijk aan dat de Tsjaad de mezuzah als een soort magisch huisamulet beschouwen. Zij zijn ook van mening dat er een landelijke “kudde amulet” bescherming moet worden verkregen wanneer alle Joden de rabbijnse regels voor “kosjere” mezuzot gehoorzamen.

De perceptie dat “kosjere” mezuzot een magische beschermende amuletfunctie heeft is ook terug te vinden in de mystieke literatuur van de Middeleeuwen. Het is bijvoorbeeld te vinden in dergelijke Cabalistische werken als de Zohar en de Sefer Raziel.

Klassiek Talmudisme en Checklist Gedrag

Na de Chabad publicaties protesteerden verschillende opmerkelijke Joodse Talmoedgeleerden dat de Talmoed geen magische krachten aan mezuzot toeschrijft. Deze protesten zijn echter niet geheel bevredigend, want de Talmud noemt vaak amuletten en tefilline samen, en noemt ook tefilline en mezuzot samen. Zo zijn amuletten, tefilline en mezuzot allemaal effectief verwant.

Raba heeft het opgemerkt: Doet iemand de moeite om een amulet in de vorm van tefilline te maken? Toch hebben we geleerd: DIT GELDT VOOR DE OUDE, MAAR IN HET GEVAL VAN DE NIEUWE IS HIJ VRIJGESTELD!
Babylonische Talmoed, Eiruvin 96b, Soncino…

En:

WAT BETREFT DEGENEN DIE IN DE RIJ STAAN, ZIJN DEGENEN AAN DE BINNENKANT VRIJGESTELD, MAAR DEGENEN AAN DE BUITENKANT NIET. VROUWEN, SLAVEN EN MINDERJARIGEN ZIJN VRIJGESTELD VAN HET RECITEREN VAN DE SHEMA EN HET AANTREKKEN VAN TEFILLINE, MAAR ZIJN ONDERWORPEN AAN DE VERPLICHTINGEN VAN TEFILLAH, MEZUZAH, EN GRATIE NA DE MAALTIJD.
Babylonische Talmud, Berachot 17b, Soncino.

Talmoedische geleerden betoogden uit latere bronnen dat de enige rechtmatige rol van de mezuzah was om alle woorden en geboden van Elohim te bewaren, en dat het geen inherente magische krachten als een amulet had. Maar het feit dat de Talmoed vaak amuletten en tefilline samen noemt, en ook tefilline en mezuzot samen noemt, maakt amuletten en mezuzot verwant. Het opent ook de deur naar het idee van de mezuzah als een ritueel huisamulet (en de Cabala maakt daar dan gebruik van).

Wat Moeten we Doen?

Men kan pleiten voor het gebruik van de rabbijnse mezuzah alleen als een herinnering om alle woorden en geboden van Jahweh te gehoorzamen, maar dit argument mislukt omdat het gebod als metafoor wordt gegeven, en het is niet juist om te proberen een metaforisch gebod op een letterlijke manier te vervullen. Dat is effectief toevoegen aan het commando, wat verboden is. Het heeft ook te veel gemeen met oude huisamuletten, en andere amuletten in het Jodendom (zoals de Hamsa Hand).

Om de mogelijkheid van onbedoelde afgoderij te vermijden, moeten we proberen het bevel van Jahweh te vervullen om al zijn woorden en geboden op onze deuren en poorten te schrijven op een metaforische (spirituele) manier, zoals Jahweh het gebod bedoeld heeft om begrepen te worden.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give