Chapter 1:

Fase Één: Shiddukhin: Matchmaking

This post is also available in: English Español Deutsch Indonesia Français Português Italiano

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

We denken aan de Schrift als het verhaal van hoe Jahweh (Jehova) zijn Zoon Jesjoea (Jezus) naar de aarde stuurde om ons het eeuwige leven te geven, en dat is het zeker. De Schrift is echter ook een groots drama over hoe Jahweh een paar van ons wil selecteren en dan ontwikkelen tot een bruid die zijn Zoon waardig is. We weten dat dit een van de belangrijkste redenen is waarom Jahweh de mensheid heeft geschapen, omdat het huwelijk van het Lam (d.w.z. Yeshua’s) een van de culminerende handelingen van de Openbaring is.

Hitgalut (Openbaring) 19:7-9
7 “Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de eer geven, want het huwelijk van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich klaargemaakt”.
8 En haar werd toegestaan gekleed te gaan in fijn linnen, schoon en glanzend, want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.
9 Toen zei hij tegen mij: “Schrijf: ‘Zalig zijn zij die worden geroepen tot het bruiloftsmaal van het Lam!'” En hij zei tegen mij: “Dit zijn de waarachtige woorden van Elohim.”

Interessant is dat Jesaja’s huwelijk in de Openbaring ook vanaf het begin bekend kan zijn.

Yeshayahu (Jesaja) 46:9-10
10 “Verklaart het einde van het begin, en uit de oudheid dingen die nog niet gedaan zijn, Zeggende: “Mijn raad zal standhouden, en ik zal al mijn plezier doen”…”

Maar hoe kan Yeshua’s huwelijk in de Openbaring vanaf het begin bekend zijn? Om het te zien, moeten we eerst de oude Hebreeuwse huwelijkstradities begrijpen. In latere hoofdstukken zullen we de profetische vervulling van deze patronen zien.

Impliciete Profetieën in het Oude Hebreeuwse Huwelijk

De Thora (de eerste vijf boeken van Mozes) wordt verondersteld profetisch te zijn omdat het patronen vastlegt die steeds weer terugkeren in de Schrift. Het boek Genesis wordt als bijzonder profetisch beschouwd omdat de patronen hier voor het eerst worden vastgelegd.

Om de patronen te zien die Yeshua’s huwelijk voorspellen, laten we eerst zien hoe de Vader Jahweh een helper zocht voor Zijn “zoon” Adam die Hij had geschapen, maar geen enkele vond die vergelijkbaar was (of passend, of “ontmoeten”).

B’reisblad (Genesis) 2:18-20
18 En Jahweh Elohim zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal hem een helper maken die vergelijkbaar is met hem.”
19 Uit de grond vormde Jahweh Elohim elk beest van het veld en elke vogel van de lucht, en bracht ze naar Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. En hoe Adam elk levend wezen ook noemde, dat was zijn naam.
20 Zo gaf Adam namen aan al het vee, aan de vogels van de lucht, en aan elk beest van het veld. Maar voor Adam is er geen helper gevonden die vergelijkbaar is met hem.

Toen er geen geschikte helper kon worden gevonden voor Jahweh’s “zoon” Adam, besloot Jahweh Elohim er een te maken voor Adam, uit een van zijn ribben. (Opmerking: in het Hebreeuws kan het woord rib ook verwijzen naar een kant, misschien verwijzend naar Adams vrouwelijke kant).

B’reisblad (Genesis) 2:18-24
21 En de HEERE Elohim deed een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben en sloot het vlees op zijn plaats.
22 Toen maakte Hij de rib die Jahweh Elohim van de mens had genomen tot een vrouw, en bracht haar bij de man.
23 En Adam zei: “Dit is nu botten van mijn botten en vlees van mijn vlees, ze zal Vrouw heten, omdat ze uit de mens is gehaald.”
24 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en tot zijn vrouw worden verbonden, en zij zullen één vlees worden.

Wat dit ons laat zien is dat onze Vader Jahweh een bruid koos voor Adam die bij hem paste of met hem correspondeerde. En op dezelfde manier zullen we zien dat de Hebreeuwse vaders in de oudheid bruiden regelden voor hun zonen.

Fase Één: Shiddukhin: Matchmaking

De eerste fase in het Hebreeuwse huwelijk heet shiddukhin (שִׁדּוּכִין). Dit is een Aramese term voor de matchmaking. (Ultra-Orthodoxe Joden gebruiken vaak Aramese termen voor het huwelijk, omdat ze tenminste in hun eigen gedachten Avraham willen imiteren, die afkomstig was uit Padan Aram, waar Aramees werd gesproken). Niet-ultra-orthodoxe joden gebruiken vaak de overeenkomstige Hebreeuwse term, shiddukhim (שִׁדּוּכִים). Dit heeft niet alleen betrekking op het maken van de wedstrijd, maar op alles wat voorafgaat aan de formele verloving.

Om te begrijpen waarom vaders bruiden voor hun zonen zouden regelen, moeten we ons realiseren dat het leven in de oudheid veel moeilijker was. De meeste mensen leefden niet zo lang als nu en dus waren de kinderen vaak al snel na de puberteit getrouwd. Verder, als een koppel trouwde, verhuisden ze meestal niet naar een nieuw huis. Als een man een vrouw nam, voegde hij een kamer toe aan het huis van zijn vader, en daar zouden hij en zijn vrouw (samen met hun kinderen) gaan wonen. Omdat hele gezinnen onder één dak zouden samenleven, had een huwelijk gevolgen voor het hele gezin. De beslissing over wie de zoon moet trouwen (en wanneer) werd daarom niet overgelaten aan tieners (die nog aan het leren waren om hun hormonen onder controle te houden). In plaats daarvan hebben de vaders, omdat het huwelijk gevolgen had voor het hele gezin, het huwelijk van hun zonen geregeld (omdat zij het hoofd van hun huishouden waren).

De maatschappij en de overheid binnen de clans was ook tribal, en de positie binnen de stam werd als zeer belangrijk beschouwd. Daarom zouden gezinnen, in plaats van te trouwen uit romantische liefde, vaak huwelijken regelen tussen hun kinderen om strategische allianties te vormen tussen hun clans (en dergelijke huwelijken werden vaak jaren van tevoren geregeld).

Het is vandaag de dag gebruikelijk om het gearrangeerde huwelijk belachelijk te maken, maar het had zijn voordelen. In plaats van dat gezinnen worden gevormd of vernietigd op basis van gevoelens of grillen, werd begrepen dat familierelaties moesten draaien om plicht, eer en verantwoordelijkheden.

Hoewel huwelijken vaak strategisch waren, probeerden de meeste ouders wel huwelijken te regelen waarin ze het gevoel hadden dat hun kinderen gelukkig zouden zijn. Maar men begreep ook dat geluk in het huwelijk gewoon een kwestie van proberen was. Liefde werd niet gezien als een sloot waar mensen in (of uit) zouden kunnen vallen. Eerder werd de liefde gezien als een actie die twee mensen konden kiezen. Het was duidelijk dat elk huwelijk gelukkig kon zijn als de man ervoor koos om zijn echtgenoot als zichzelf lief te hebben, en als de vrouw ervoor zorgde om haar man te respecteren. Zo werd geluk in het huwelijk gezien als een keuze, in plaats van als een ongeluk. Dat is misschien ook de reden waarom Shaul dit advies geeft in Efeziërs 5:33.

Efeze (Efeziërs) 5:33
33 Niettemin laat ieder van u in het bijzonder zo van zijn eigen vrouw houden als zichzelf, en laat de vrouw zien dat zij haar man respecteert.

De Shiddukh Tussen Yitzhak en Rivka…

In de oudheid werden huwelijken vaak gesloten binnen de uitgebreide clan om te voorkomen dat er vreemde verering in het huishouden werd geïntroduceerd. Omdat dergelijke familiale allianties belangrijk en strategisch waren, werden de onderhandelingen meestal tussen de hoofden van de huizen gevoerd, maar konden ze ook door hun vertegenwoordigers worden geregeld. De meeste vaders probeerden het beste te doen voor hun dochters als ze konden. Terwijl de bruid meestal niet direct betrokken was bij de onderhandelingen, nadat alles was geregeld, vroegen de ouders “bij de mond van het meisje” om te zien of ze de deal goedkeurde of niet. Ze was niet verplicht om te accepteren, en ze had volledige vetorecht. Ze kan ja of nee zeggen.

In het geval van het huwelijk tussen Yitzhaq (Isaac) en Rivkah (Rebekka) had Avraham het vinden van een bruid voor Yitzhaq uitgesteld tot hij oud was. Omdat er in het afgodenland Kanaän geen geschikte bruiden voor zijn zoon waren, stuurde hij zijn knecht Eliezer in de koppelingsrol, om voor Yitzhaq een bruid te nemen uit zijn uitgebreide familie in Ur van de Chaldeeën.

B’reisblad (Genesis) 24:1-4
1 Nu was Avraham oud, vergevorderd in leeftijd; en Jahweh had Avraham in alle dingen gezegend.
2 Zo zei Avraham tegen de oudste knecht van zijn huis, die regeerde over alles wat hij had: ‘Alstublieft, leg uw hand onder mijn dij,
3 en ik zal u laten zweren bij Jahwe, de Elohim van de hemel en de Elohim van de aarde, dat u geen vrouw zult nemen voor mijn zoon van de dochters van de Kanaänieten, onder wie ik woon;
maar je zult naar mijn land en mijn familie gaan en een vrouw nemen voor mijn zoon Isaac.”

In die tijd, tenzij men erg rijk was, werkte iedereen in de familie. Als men dus een vrouw nam voor zijn zoon, moest men meestal de vader die een dochter verloor, betalen om hem te compenseren voor het verlies aan inkomen dat zij niet meer zou produceren. Dit werd de bruidsschat genoemd, oftewel de bruidsprijs. In het Hebreeuws heet dit mohar (מֹהַר).

Als de familie rijkdom had, was het ook gebruikelijk om geschenken te geven aan de bruid, om haar gunst te winnen (zodat ze ja zou zeggen). In het Hebreeuws worden dergelijke bruidsgeschenken eenvoudigweg mattan (מַתָּן) genoemd, wat giften betekent.

Omdat Avraham een rijk man was, stuurde hij zijn dienaar Eliezer met ruime mohar en mattan, om de gunst van de familie te winnen.

B’reisblad (Genesis) 24:10
10 Toen nam de knecht tien van zijn meesterkamelen en vertrok, want alle goederen van zijn meester waren in zijn hand. En hij stond op en ging naar Mesopotamië, naar de stad Nahor.

Misschien wel het allerbelangrijkste is dat Eliezer niet uit eigen beweging een bruid voor Yitzhak heeft gekozen. In plaats daarvan bad hij, en zocht Elohim’s richting en leiding om te kiezen voor de zoon van zijn meester.

B’reisblad (Genesis) 24:12-14
12 Toen zei hij: ‘O Jahweh Elohim van mijn meester Abraham, geef mij alstublieft succes deze dag, en toon vriendelijkheid aan mijn meester Abraham.
13 Zie, hier sta ik bij de waterput, en de dochters van de mannen van de stad komen naar buiten om water te putten.
14 Laat het nu zijn dat de jonge vrouw tegen wie ik zeg: ‘Laat alstublieft uw kruik zakken zodat ik kan drinken’ en zij zegt: ‘Drink, en ik zal ook uw kamelen een drankje geven’ – laat haar degene zijn die u voor uw dienaar Isaac hebt aangesteld. En hierdoor zal ik weten dat u mijn meester vriendelijkheid hebt getoond.”

Toen de Geest met succes de bruid aan Eliezer had geïdentificeerd, begon Eliezer te proberen haar gunst te winnen, door haar mattan (geschenken) te geven.

B’reisblad (Genesis) 24:22-23
22 Toen de kamelen klaar waren met drinken, nam de man een gouden neusring van een halve sikkel, en twee armbanden voor haar polsen van tien gouden sikkels,
23 en zei: “Wiens dochter bent u? Vertel me, alsjeblieft, is er ruimte in het huis van je vader voor ons om te verblijven?”

Eliezer gaf Rivkah later meer matan, en gaf ook kostbare dingen aan haar familie als mohar, om haar familie te compenseren voor het verlies van hun dochter (d.w.z., zodat ze zouden instemmen met haar te laten gaan).

B’reisblad (Genesis) 24:53
53 Toen bracht de knecht sieraden van zilver, sieraden van goud en kleding naar buiten en gaf ze aan Rivkah. Hij gaf ook kostbare dingen aan haar broer en aan haar moeder.

De mannen handelden de onderhandelingen af, maar nadat alles was geregeld, vroegen ze de bruid of ze akkoord ging met de deal door “aan haar mond te vragen” (vers 57).

B’reisblad (Genesis) 24:56-58
56 En hij zei tot hen: “Hindert mij niet, want Jahwe heeft mijn weg welvarend gemaakt; zend mij weg, zodat ik naar mijn meester kan gaan”.
57 En zij zeiden: “Wij zullen de jonge vrouw roepen en naar haar mond vragen”.
58 Toen riepen ze Rivka en zeiden ze tegen haar: “Wil je met deze man meegaan?” En ze zei: “Ik zal gaan.”

Andere Voorbeelden van Mohar en Mattan

Het doel van Avraham om mohar en mattan te geven was niet om Rivkah op zich te kopen, maar om een gunst te vinden bij haar en haar familie. De deal hield respect in.

Daarentegen had Shekhem in Genesis 34 Dinah verkracht en daarna om haar hand gevraagd in het huwelijk. Hij zei dat Dinah’s vader en broers hem “ooit zoveel mohar en mattan” konden vragen, zolang hij maar een gunst in hun ogen kon vinden. Alleen zou hij nooit een gunst vinden in de ogen van haar broers, hoeveel mohar en mattan er ook was, omdat Shekhem hun zus beschamend had behandeld. Wat dit ons laat zien is dat, terwijl mohar en mattan vaak in geld werden gegeven, het punt niet was geld, maar het tonen van respect om gunst te vinden met de familie.

B’reisblad (Genesis) 34:11-13
11 Toen zei Sichem tegen haar vader en haar broers: ‘Laat mij een gunst in uw ogen vinden, en wat u ook tegen mij zegt, ik zal het geven.
12 Vraag me steeds zoveel mohar en mattan, en ik zal geven naar wat je tegen me zegt; maar geef me de jonge vrouw als echtgenote”.
13 Maar de zonen van Jakov antwoordden Sichem en Hamor zijn vader, en spraken bedrieglijk, omdat hij Dinah hun zuster verontreinigd had.

Ook werd mohar niet altijd in zilver of goud betaald, maar kon in de handel of in dienst worden betaald. Toen bijvoorbeeld Jakob (Jakob) voor zijn broer Esau vluchtte, had hij geen geld, dus ging hij ermee akkoord om zeven jaar voor Laban te werken, om Laban’s familie te compenseren voor hun verlies van welk inkomen dan ook dat Rachel aan de familie zou hebben gegeven.

B’reisblad (Genesis) 29:18
18 Nu hield Jakov van Rachel; dus zei hij: ‘Ik zal je zeven jaar dienen voor Rachel, je jongere dochter’.

Nadat Laban hem had bedrogen door Leah in de plaats te stellen van Rachel, stemde Jakov ermee in om nog eens zeven jaar te werken, om de mohar te betalen voor Rachel (opnieuw).

B’reisblad (Genesis) 29:27-28
27 “Vervul haar week, en we zullen je deze ook geven voor de dienst die je met mij nog eens zeven jaar zal dienen.”
28 Toen deed Jaakov dat en vervulde haar week. Dus gaf hij hem zijn dochter Rachel ook als vrouw.

De Rol van de Ouders als Onderhandelaars

Nogmaals, aangezien de bruidegom en het bruidspaar normaal gesproken thuis onder het dak van de vader wonen, was de vader normaal gesproken degene die de onderhandelingen afhandelde. De zoon kon echter ook vragen dat zijn vader zou onderhandelen over een specifieke bruid. Zo vroeg Sichem zijn vader Hamor om Dinah voor hem te halen, als echtgenote.

B’reisblad (Genesis) 34:4
4 Dus Sichem sprak met zijn vader Hamor en zei: “Geef me deze jonge vrouw als vrouw.”

Ook zien we in Rechters 14:1-5 dat Shimshon (Simson) niet zomaar zijn eigen bruid heeft genomen. In plaats daarvan vroeg hij zijn ouders om haar voor hem te nemen.

Shophetim (Rechters) 14:1-5a
1 Simson nu ging naar Timna en zag in Timna een vrouw van de dochters van de Filistijnen.
2 Hij ging dus naar voren en zei tegen zijn vader en moeder: ‘Ik heb in Timna een vrouw gezien van de dochters van de Filistijnen; koop haar nu voor mij als vrouw.’
3 Toen zeiden zijn vader en moeder tegen hem: ‘Is er geen vrouw onder de dochters van uw broers, of onder al mijn volk, dat u een vrouw moet gaan halen van de onbesneden Filistijnen?’ En Simson zei tegen zijn vader: “Haal haar voor mij, want ze behaagt mij goed.”
4 Maar zijn vader en moeder wisten niet, dat het van Jahwe was – dat hij een gelegenheid zocht om tegen de Filistijnen in te gaan. Want in die tijd hadden de Filistijnen de macht over Israël.
5a Dus Shimshon ging naar Timnah met zijn vader en moeder, en kwam naar de wijngaarden van Timnah…

In het geval van Jakov was de reden dat Jakov een bruid voor zichzelf nam, dat zijn vader Jakak hem vertelde dat hij dat moest doen. De afstand tussen Padan Aram en het land Israël was te groot voor Yitzhak om zich ermee bezig te houden, en Yaakov zou ook niet direct onder zijn dak wonen. Dus, om die reden, heeft Yitzhak effectief tegen Yaakov gezegd om als zijn (Yitzhak’s) agent op te treden.

B’reisblad (Genesis) 27:46-28:2
46 En Rivka zei tegen Yithzak: “Ik ben moe van mijn leven vanwege de dochters van Heth; als Yaakov een vrouw van de dochters van Heth neemt, zoals deze die de dochters van het land zijn, wat voor goeds zal mijn leven dan voor mij zijn?
1 Toen riep Yitzhak Yaakov en zegende hem, en belastte hem, en zei tot hem: “Gij zult geen vrouw nemen van de dochters van Kanaän.
2 Sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Bethuel je moeders vader; en neem daar een vrouw van de dochters van Laban je moeders broer.

De Trend: De rechtbank Groeit Langer

In het begin gebeurden de huwelijken snel. Jahweh zorgde ervoor dat Adam diep in slaap viel, en toen Adam wakker werd, had hij een helper.

Hoewel niet zo snel, regelde Eliezer het huwelijk tussen Yitzhak en Rivkah in twee dagen (en dan was er slechts een paar weken reizen tot de bruid met de bruidegom werd verenigd).

In latere jaren duurden de huwelijksonderhandelingen vaak maanden, of zelfs jaren. In veel gevallen (en vooral bij koningen) zouden de onderhandelingen kunnen beginnen terwijl de toekomstige bruidegom en zijn bruid nog kinderen waren.

Tegen Yeshua’s tijd, zou normale shiddukhin kunnen duren van een paar maanden, tot een jaar. In deze periode hebben de partners elkaar niet gezien (of als ze elkaar wel zagen, werden ze zwaar begeleid). De partners werden geacht in de shiddukhin-fase te zitten tot er een officiële verloving plaatsvond. Deze verloving werd erusine genoemd, en we zullen het in de volgende paragraaf bespreken.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give