Chapter 2:

Fase Twee: Erusin: Formele Betrothal

This post is also available in: English Deutsch Indonesia Français Português Italiano

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

In het laatste hoofdstuk zagen we dat Avraham’s bediende Eliezer de shiddukhin (matchmaking) fase in twee dagen afrondde. Daarna reisde Rivkah een paar weken met hem mee, om zich te verenigen met haar man Yitzhak. Dit laat zien dat huwelijken snel kunnen plaatsvinden. We zagen echter ook dat een huwelijk vele jaren kan duren, zoals in het geval van Jakov, Leah en Rachel. Zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, doet de hoeveelheid tijd er niet toe, zolang alles maar in de Geest wordt gedaan, en in de juiste volgorde.

Na shiddukhin is de volgende fase van het oude Hebreeuwse huwelijk de verlovingsfase, die erusin heet (אירוסין). Om erusin goed te begrijpen, moeten we eerst het contractenrecht begrijpen. Dit zal ons laten zien waarom er, hoewel de tradities in de loop der eeuwen zijn veranderd, nog steeds een basisvolgorde van gebeurtenissen is die moet worden gevolgd.

De Drie Elementen van het Verbintenissenrecht

Behalve dat het een zegen is, is een huwelijk in Elohim ook een verbond, wat een soort contract is waarin alle partijen bij de deal plichten en verantwoordelijkheden hebben om te vervullen. Omdat een convenant een soort contract is, is het onderworpen aan de regels van het contractenrecht.

In het verbintenissenrecht wordt elke overeenkomst geacht ten minste drie hoofdelementen te bevatten. Het eerste element is wat men noemt de ontmoeting van de geesten. Dit is het moment waarop de partijen bij de overeenkomst een plan afspreken. (Dit kan elk plan zijn, zoals het kopen en verkopen van een huis, trouwen, of elk plan dat vereist dat alle partijen hun deel doen).

Het tweede element is een uitwisseling van overweging. Dit is elke uitwisseling van iets waardevols, van een symbolisch bedrag of dienst, tot het volledige bedrag van het contract. Wat betreft het huwelijk, wat we moeten beseffen is dat het de uitwisseling van de tegenprestatie is die het contract bekrachtigt en wettelijk bindend maakt (in plaats van de consummatie, of de vervulling van de overeenkomst).

De tegenprestatie kan bestaan uit geld, goederen of diensten (of een combinatie van deze drie).

In een klein contract (zoals het kopen van boodschappen) betaalt men meestal het volledige bedrag, en neemt dan onmiddellijk bezit van de boodschappen. Juridisch gezien, omdat men de volledige prijs betaalt op het moment dat de tegenprestatie wordt geruild, vindt de afronding van de deal onmiddellijk plaats. Bij grotere deals (zoals het kopen van een huis of een stuk grond) neemt men normaal gesproken echter niet direct bezit, omdat er inspecties en juridische papieren moeten worden ingediend (o.a.).

In het geval van de aankoop van een huis is het normaal om een symbolisch bedrag te bieden op het moment dat het aanbod wordt gedaan. Dit wordt vaak serieus geld genoemd omdat het aangeeft dat de koper serieus is. Als de verkoper het serieuze geld (d.w.z. de tegenprestatie) accepteert, wordt de overeenkomst juridisch bindend, ook al neemt de koper het huis pas later in bezit (nadat de volledige koopprijs is betaald en alle wettelijke papieren zijn gedeponeerd).

In het geval van een huwelijk vindt de ontmoeting van de geesten plaats wanneer de hoofden van de huizen het eens zijn, en de bruid keurt ook de deal goed. In het geval van koningen en zelfs enkele rijke families worden dit soort deals geregeld terwijl de bruid en de bruidegom nog kinderen zijn. Echter, voordat de bruid haar instemming geeft, zal geen enkel teken van ruil de overeenkomst juridisch bindend maken. Het is pas na de bijeenkomst van de geesten dat een ruilmiddel de overeenkomst wettig bindend maakt.

Het derde element wordt de consumptie genoemd. Dan worden de beloftes van het contract volledig ingevuld. We zullen het hier in het volgende hoofdstuk over hebben.

De Volgorde is Belangrijk

De volgorde is ook belangrijk. Eerst komt de ontmoeting van de geesten, dan komt de uitwisseling van gedachten, en dan komt de vervolmaking (en in die volgorde).

Elke overweging die voor de vergadering van de geesten wordt uitgewisseld, geldt niet als een wettige uitwisseling van overwegingen. Verder, als iemand bezit neemt voordat er een ontmoeting van de geesten en een uitwisseling van gedachten plaatsvindt, is het onwettig. Als een man bijvoorbeeld met een vrouw slaapt voordat ze ermee instemmen om te trouwen, maakt de daad van het samen slapen hen niet gehuwd. Ze zijn gewoon overspelig. (Het is seks buiten het huwelijk.)

Daarentegen, als een man en een vrouw overeenkomen om te trouwen, en er is enige uitwisseling van tegenprestatie (of een shekel, of een verbondsmaaltijd, of samen slapen), ongeacht wat de uitwisseling van tegenprestatie is, bekrachtigt het de overeenkomst, en ze zijn rechtmatig getrouwd in Jahweh’s ogen.

Wat de Schrift betreft, gaf Eliezer in Genesis 24:22 een neusring en armbanden aan Rivkah voordat hij een overeenkomst sloot met Rivkah’s vader Bethuel. Omdat hij de neusring en de armbanden gaf voordat de overeenkomst werd bereikt, waren het gewoon cadeautjes (mattan). Zij kwamen niet in aanmerking als tegenprestatie (d.w.z. mohar of bruidsschat). Het feit dat Eliezer geschenken gaf, gaf hem geen enkele aanspraak op de bruid. De geschenken hebben hem alleen maar in het voordeel van de familie gebracht.

B’reisblad (Genesis) 24:22-24
22 Toen de kamelen klaar waren met drinken, nam de man een gouden neusring van een halve sikkel, en twee armbanden voor haar polsen van tien gouden sikkels,
23 en zei: “Wiens dochter bent u? Vertel me, alsjeblieft, is er ruimte in het huis van je vader voor ons om te verblijven?”
24 En zij zei tot hem: “Ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milcah, die zij aan Nahor baarde”.

Daarentegen hadden Eliezer en Bethuel in de verzen 50-51 een akkoord bereikt. Eliezer gaf vervolgens meer geschenken, die wel in aanmerking kwamen als tegenprestatie. Echter, prachtig, deze geschenken werden niet genoemd mohar (bruidsschat), want terwijl er technisch gezien een aankoop is, is het belangrijkste doel om respect te tonen, en dus om gunst te vinden bij de familie van de bruid.

B’reisblad (Genesis) 24:50-53
50 Toen antwoordden Laban en Bethuel en zeiden: “Het ding komt van Jahwe; wij kunnen niet met jullie spreken, noch slecht, noch goed.
51 Hier is Rebekka voor u; neem haar mee en ga, en laat haar de vrouw van uw meester zijn, zoals Jahweh heeft gesproken.
52 En het geschiedde, toen Abrahams knecht hun woorden hoorde, dat hij Jahwe aanbad en zich voor de aarde boog.
53 Toen bracht de knecht sieraden van zilver, sieraden van goud en kleding naar buiten en gaf ze aan Rebekka. Hij gaf ook kostbare dingen aan haar broer en aan haar moeder.

Op dit punt was er een bijeenkomst van de geesten en een uitwisseling van gedachten (mohar). Nu was het enige wat er overbleef was om “te vragen aan de mond van de bruid.” Toen de bruid ja zei (in vers 57), was de verloving wettelijk bindend, en alles wat overbleef was om de bruid en de bruidegom te verenigen, zodat de overeenkomst volledig kon worden geconsumeerd. (De reis duurde waarschijnlijk ongeveer drie weken.)

B’reisblad (Genesis) 24:54-58
54 En hij en de mannen die bij hem waren aten en dronken en verbleven de hele nacht. Toen stonden ze ’s morgens op en hij zei: “Stuur me weg naar mijn meester.”
55 Maar haar broer en haar moeder zeiden: “Laat de jonge vrouw een paar dagen bij ons blijven, ten minste tien, daarna mag ze gaan”.
56 En hij zei tot hen: “Hindert mij niet, want Jahwe heeft mijn weg welvarend gemaakt; zend mij weg, zodat ik naar mijn meester kan gaan”.
57 En zij zeiden: “Wij zullen de jonge vrouw roepen en naar haar mond vragen”.
58 Toen riepen ze Rebekka en zeiden ze tot haar: “Wil je met deze man meegaan?” En ze zei: “Ik zal gaan.”
59 En zij zonden Rebekka hun zuster en haar verpleegster weg, en Abraham’s knecht en zijn mannen.

Toen Rivkah Yitzhak zag, stapte ze van haar kameel af en verhulde zich vervolgens, wat duidt op bescheidenheid en onderdanigheid tegenover haar man.

B’reisblad (Genesis) 24:64-67
64 Toen Rivkah haar ogen optilde, en toen ze Yitzhak zag, stapte ze uit haar kameel;
65 want ze had tegen de knecht gezegd: “Wie is deze man die in het veld loopt om ons te ontmoeten?” De bediende zei: “Het is mijn meester.” Dus nam ze een sluier en bedekte zichzelf.
66 En de knecht vertelde Yitzhak alles wat hij gedaan had.
67 Toen bracht Yitzhak haar in de tent van zijn moeder Sarah; en hij nam Rivkah en zij werd zijn vrouw, en hij hield van haar. Dus Yitzhak werd getroost na de dood van zijn moeder.

Het huwelijk vond plaats zonder een schriftelijk contract of een openbare ceremonie. Verder werd er bijna geen nadruk gelegd op de uitwisseling van tegenprestatie (die meer leek op het geven van geschenken om een gunst te verkrijgen, dan op betaling). Als we dit in overweging nemen, laat het ons zien dat de kwintessens van het huwelijk de overeenkomst tussen de partners is, en vervolgens de opvolging.

Als de Dingen Verkeerd Gaan

Soms gebeurt het dat een man belooft met een vrouw te trouwen, en hij slaapt met haar, maar dan later zegt hij dat hij niet met haar getrouwd is, omdat hij besluit dat de manier waarop het huwelijk is verlopen hem niet bevalt (wat hij haar de schuld zal geven). Dit is feitelijk wat de Farizeense sekte van Beit Hillel betoogde in Matteüs 19:3, toen ze Yeshua vroegen of een man “om welke reden dan ook” van zijn vrouw kon scheiden. (Beit Hillel is vandaag de dag het dominante orthodoxe joodse geloof.)

Mattityahu (Matthew) 19:3
3 De Farizeeën kwamen ook tot Hem, testten Hem en zeiden tot Hem: “Is het geoorloofd dat een man om een rechtvaardige reden van zijn vrouw scheidt?”

De Schrift leert ons echter dat we onze huwelijksovereenkomsten moeten nakomen, zelfs als het huwelijk veel anders uitpakt dan we dachten.

B’reisblad (Genesis) 29:25-29
25 Zo kwam het in de morgen, dat zie, het was Leah! En hij zei tegen Laban: “Wat heb je met mij gedaan? Was het niet voor Rachel dat ik je gediend heb? Waarom heb je me dan bedrogen?”
26 En Laban zei: “Dat moet in ons land niet gebeuren, om de jongere voor de eerstgeborene te geven.
27 Vervul haar week, en we geven je deze ook voor de dienst die je met mij nog eens zeven jaar zal dienen”.
28 Toen deed Jaakov dat en vervulde haar week. Dus gaf hij hem zijn dochter Rachel ook als vrouw.
29 En Laban gaf zijn dienstmeisje Bilhah aan zijn dochter Rachel als dienstmeisje.

(Voor meer discussie over dit onderwerp, zie “Yahweh’s Hart in het Huwelijk“, in Verbondsrelaties).

De Rol van Getuigen

Maar als een verloving juridisch bindend is zonder een schriftelijk contract en een ceremonie, waarom hebben we dan een schriftelijk contract en een ceremonie nodig? De reden hiervoor is dat de Schrift ons vertelt dat elke zaak door twee of drie getuigen moet worden vastgesteld.

D’varim (Deuteronomium) 19:15
15 “Een getuige zal niet in opstand komen tegen een mens met betrekking tot enige ongerechtigheid of enige zonde die hij begaat; bij de mond van twee of drie getuigen zal de zaak worden vastgesteld.

Toen Avraham zijn dienaar Eliezer stuurde om een bruid te vinden voor zijn zoon Yitzhak, wist het hele kamp zeker waarom hij vertrok. Ze wisten ook zeker dat als hij terugkwam, de jonge vrouw waarmee hij zou terugkeren, de bruid van Yitzhak zou zijn. Er waren dus geen verrassingen. Niemand dacht dat Yitzhak in zonde leefde toen ze hem later met Rivkah samenleefden.

Een huwelijksceremonie dient een soortgelijk doel. Het maakt een publieke afkondiging van het huwelijk, dus er zijn veel getuigen. In feite kan het geven van de Thora op de berg Sinaï worden gezien als een openbare huwelijksceremonie (en daar zullen we het later meer in detail over hebben).

Shemote (Exodus) 19:7-8
7 Aldus kwam Moshe en riep de ouderlingen van het volk op, en legde hen al deze woorden voor, die Jahwe hem bevolen had.
8 Toen antwoordden alle mensen samen en zeiden: “Alles wat Jahweh heeft gesproken, zullen we doen”. Dus Moshe bracht de woorden van het volk terug naar Jahweh.

De geschreven Torah dient ook als een ketubah (een geschreven huwelijkscontract), zodat zowel die generatie als toekomstige generaties (die niet aanwezig waren op de berg Sinaï) ook een getuige van het huwelijk hebben.

De Ketubah: Het Huwelijkscontract

In de context van het contractenrecht dient de Tora niet alleen als publieke getuige van Elohim’s verloving met Israël, maar het stelt ook de voorwaarden van de overeenkomst vast. Iedereen die in het huwelijk wil worden opgenomen, kan lezen wat er in de Thora (d.w.z. de ketoeb) staat.

Op dezelfde manier zou een normale ketubah vaak vastleggen wat de man beloofde mee te brengen naar het huwelijk, inclusief een eventuele mohar (bruidsschat). Het zou ook een inventarisatie maken van de goederen die de bruid naar het landgoed van haar man zou brengen. (Als de familie van de bruid rijk was, kon deze inventarisatie zilver of goud, vee, bedrijven, land, enz. omvatten).

Voor een arme bruidegom stelde de Thora de minimale mohar vast op 50 shekels zilver (hoewel als de bruidegom rijk was, het aantal veel hoger kon zijn). Afhankelijk van het tijdperk waar we het over hebben, was 50 shekels ongeveer 200 dagen loon voor de gemiddelde ongeschoolde arbeider (een shekel is nominaal 4 denarii waard, of 4 daglonen).

Devarim (Deuteronomium) 22:28-29
28 “Als een man een jonge vrouw vindt die een maagd is, die niet verloofd is, en hij grijpt haar en liegt met haar, en ze worden ontdekt,
29 dan zal de man die bij haar ligt de vader van de jonge vrouw vijftig shekels zilver geven, en zij zal zijn vrouw zijn omdat hij haar vernederd heeft; hij zal niet worden toegestaan om al zijn dagen van haar te scheiden”.

We moeten oppassen dat Deuteronomium 22:28-29 niet spreekt over verzet tegen gewelddadige verkrachting, want de tekst bepaalt dat het koppel “ontdekt” wordt. In plaats daarvan is de context meer die van verleiding (of verkrachting), want uiteindelijk vertelde de jonge maagd haar vader niet over het verlies van haar maagdelijkheid (maar stemde ze in met de relatie). Met andere woorden, op een of andere manier stemde ze toe om haar maagdelijkheid te verliezen buiten het huwelijk om, en de relatie werd later ontdekt. Het oordeel hiervoor is dat de man die haar verleidde haar vader de standaard mohar van 50 shekels zilver (of 200 dagen loon) moet betalen, en hij zal getrouwd zijn met de vrouw die hij verleidde, en hij kan nooit van haar scheiden.

De vader kan dit huwelijk echter ook weigeren, omdat het huwelijk een fusie van gezinnen is, en een vader heeft het recht om te weigeren zijn gezin te laten fuseren met een gezin dat een verleider heeft voortgebracht. Bijvoorbeeld, in Exodus 22:16-17, als een vader volkomen weigert om zijn dochter te trouwen met een man die haar verleid heeft, moet de verleider nog steeds de standaard minimum bruidsprijs van 200 dagen loon betalen, omdat hij de maagdelijkheid van zijn dochter heeft gestolen.

Shemote (Exodus) 22:16-17
16 “Als een man een maagd verleidt die niet verloofd is en bij haar ligt, zal hij zeker de bruidsprijs betalen voor haar om zijn vrouw te zijn.
17 Als haar vader haar absoluut niet aan hem wil geven, zal hij geld betalen volgens de bruidsprijs van de maagden”.

Vragen Bij de Bruid Mond na Sinai

Tegen Yeshua’s tijd waren de huwelijkstradities veranderd. Zodra de vaders (of hun vertegenwoordigers) met de overeenkomst hadden ingestemd, kreeg de bruid normaal gesproken enige tijd om het voorstel te overwegen. Volgens de traditie zouden de bruidegom en zijn vader na een bepaalde tijd het huis van de bruid gaan bezoeken, waar ze zouden roepen en op de deur kloppen. Als de bruid de deal goedkeurde, zou ze de deur openen, en de bruidegom en zijn vader zouden het huis van de bruid binnengaan, en ze zouden samen een verbondsmaaltijd delen.

Hitgalut (Openbaring) 3:20
20 “Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en met hem dineren, en hij met Mij.”

Deze maaltijd diende als ruilmiddel en maakte het huwelijk in Yahweh’s ogen wettig bindend.

Vervolgens zou er een openbare verlovingsceremonie zijn, om het huwelijk aan te kondigen. Dit werd meestal voor de getuigen gehouden. Dit was nog in de erusin fase (en het was anders dan het huwelijksfeest, waar we het in het volgende hoofdstuk over zullen hebben).

Publiek Betrothal in Erusin

De bruid en de bruidegom dompelen zich voor de openbare verlovingsceremonie (apart) onder. Dit moet gebeuren in levend water (d.w.z. een bron, of een ander waterlichaam dat op een of andere manier verbonden is met een bron, zoals een rivier die door een bron wordt gevoed, of een meer dat door een bron wordt gevoed, of zelfs de oceaan). Dit is de reden waarom Israël door de Riet (Rode) Zee ging voordat het naar het huwelijk kwam op de berg Sinaï, is dat het diende als een soort van onderdompeling.

Shemote (Exodus) 14:21-22
21 Toen strekte Moshe zijn hand uit over de zee; en Jahwe liet de zee die hele nacht door een sterke oostenwind teruggaan, en maakte de zee tot droog land, en de wateren werden verdeeld.
22 Alzo gingen de kinderen Israels in het midden van de zee op de droge grond, en de wateren waren voor hen een muur aan hun rechterhand en aan hun linkerhand.

De bruidegom en de bruid zouden onder een chuppah (een Israëlitische bruidskap) staan, en de bruidegom zou in het openbaar de mohar (bruidsschat) aan zijn bruid beloven of geven. Dit diende als een verdere afweging. Dan zou de ketubah worden ondertekend, waardoor de deal wordt geformaliseerd.

In sommige periodes waren er drie exemplaren van de ketubah. Eén was voor de vader van de bruid, één was voor het echtpaar, en één exemplaar werd verzegeld en aan de plaatselijke gerechtelijke rechtbank gegeven. Op dat moment waren de bruidegom en het bruidspaar zowel wettig als wettelijk gehuwd, hoewel het huwelijksfeest, de voleinding en het samenwonen pas later zouden komen.

Nadat de ketubah was getekend, ging de bruidegom terug naar het huis van zijn vader en bereidde een plek voor waar hij en zijn bruid zouden wonen.

Yochanan (Johannes) 14:2-4
2 “In het huis van Mijn Vader zijn vele herenhuizen; als dat niet zo was, zou Ik het jullie gezegd hebben. Ik ga een plekje voor je klaarmaken.
3 En als ik ga en een plaats voor u klaarmaak, zal ik weer komen en u tot Mijzelf ontvangen; dat waar ik ben, daar mag u ook zijn.
4 En waar ik heen ga weet je, en de manier waarop je dat weet.”

Scheiding in Erusin

Tot aan het huwelijk had de bruid de taak zich zuiver te houden en te leren wat haar man (en zijn vader) leuk vond. Dit is hetzelfde als dat Israël de taak heeft om te leren wat Jesjoea en Zijn Vader willen, door hun woorden te lezen en alles te doen wat de Schrift zegt.

Omdat er zo’n hoge waarde werd gehecht aan het feit dat de bruid een maagd was, werden de bruidegom en de bruid normaal gesproken tijdens de erusine periode gescheiden gehouden (of, als ze elkaar wel zagen, werden ze zwaar gechanteerd). De communicatie verliep normaal gesproken via de vriend van de bruidegom. Dit is net zoals we gescheiden zijn van onze bruidegom Yeshua, maar toch kunnen we met hem communiceren door zijn Geest. (Opmerking: in het Aramees is de Geest een vrouwelijk, Rukha).

Yochanan (Johannes) 16:13
13 “Maar wanneer Hij, de Geest van de waarheid, is gekomen, zal Hij u in alle waarheid leiden; want Hij zal niet op eigen gezag spreken, maar wat Hij ook hoort, Hij zal spreken; en Hij zal u dingen vertellen die komen gaan”.

Een bruid zou ook haar huwelijkskleding voorbereiden, wat in ons geval onze rechtvaardige handelingen zijn en voor Yeshua werkt.

Hitgalut (Openbaring) 19:7-8
7 Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. ‘
8 En haar werd toegestaan gekleed te gaan in fijn linnen, schoon en glanzend, want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.

Om onze huwelijkskleding voor te bereiden, doen we alle dingen die onze bruidegom ons vraagt te doen, zoals het vervullen van zijn grote opdracht en het vestigen van zijn verenigd koninkrijk.

Mattityahu (Mattheus) 22:10-14
10 “Dus die knechten gingen de snelwegen op en verzamelden alles wat ze vonden, zowel het slechte als het goede. En de trouwzaal was gevuld met gasten.
11 Maar toen de koning binnenkwam om de gasten te zien, zag hij daar een man die geen bruiloftskleed aanhad.
12 Hij zei tegen hem: ‘Vriend, hoe bent u hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?’ En hij was sprakeloos.
13 Toen zei de koning tegen de dienaren: ‘Bind hem aan handen en voeten, neem hem weg en werp hem in de buitenste duisternis; er zal geween zijn en tandengeknars. ‘
14 “Want velen worden geroepen, maar weinigen worden gekozen.”

Er zijn veel Messiasbelijdenden en Efraïmieten die onafhankelijk willen blijven, die de sekte van de Nazareners niet helpen om het verenigd koninkrijk van Yeshua te vestigen volgens de vijfvoudige bediening. Dat wil zeggen, ze bereiden hun huwelijkskleding niet voor door het goede werk te doen dat Yeshua wil dat we doen. Op die dag, als de Koning hen vraagt waarom ze deze goede werken niet hebben gedaan (d.w.z. waarom ze geen trouwkleed hebben), zullen ze sprakeloos zijn, omdat Zijn woord ons duidelijk zegt wat we moeten doen, en we hebben genoeg tijd gehad om ze te doen. (Een woord aan de wijzen is voldoende.)

Overspel en Echtscheiding Tijdens Erusin

Nadat het huwelijk zowel rechtsgeldig als juridisch bindend was, was een echtscheidingsakte nodig om het convenant nietig te verklaren.

Zoals we zagen in “Yahweh’s Hart in het Huwelijk“, in Verbondsrelaties, vertelt Yeshua ons dat de enige wettige reden om te scheiden iemands bruid is actieve fysieke overspel.

Mattityahu (Mattheus) 5:32
32 “Maar ik zeg u, dat wie van zijn vrouw scheidt om welke reden dan ook, behalve wegens seksuele onzedelijkheid, haar tot overspel aanzet; en wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel.

Misschien omdat het duidde op zuiverheid en kuisheid, werd er veel nadruk gelegd op het feit dat de bruid een maagd is. Als een bruid overspel pleegde, of geen maagd was, werd dit beschouwd als contractbreuk. Niet alleen kon de bruidegom haar opbergen, maar hij kon ook de prijs van de bruid houden, en alles wat de ketoeba zei dat ze naar het huwelijk moest brengen. Hij zou verder technisch kunnen vragen om haar te laten stenigen (hoewel Yahweh daar niet de voorkeur aan geeft).

Dat is ook de reden waarom, nadat bekend werd dat Miriam geen maagd was, haar man Yosef, die een rechtschapen (of “rechtvaardig”) man was, dacht haar in het geheim op te bergen, in plaats van een openbaar voorbeeld van haar te maken (door middel van steniging).

Mattityahu (Matthew) 1:19
19 Toen was Yosef haar man, die een rechtvaardig man was en haar geen openbaar voorbeeld wilde maken, van plan om haar in het geheim op te sluiten.

Dood door steniging zou technisch gezien gerechtvaardigd zijn, omdat overspel in de Thora een doodvonnis is.

Vayiqra (Leviticus) 20:10
10 “De man die overspel pleegt met de vrouw van een andere man, hij die overspel pleegt met de vrouw van zijn buurman, de overspelige en de overspeligen, zal zeker ter dood worden gebracht.”

Echter, een overspelige vrouw stilletjes wegzetten werd ook als rechtvaardig of “rechtvaardig” beschouwd, omdat Jahweh genade en medeleven verkiest boven oordeelsvermogen.

Jakov (James) 2:13
13 Want oordeel is genadeloos voor degene die geen genade heeft getoond. Genade zegeviert over het oordeel.

In feite, Yahweh scheidde ook van Ephraim, in plaats van haar te laten vermoorden.

Yirmeyahu (Jeremiah) 3:8
8 “Toen zag ik dat ik haar voor alle oorzaken waarvoor Israël overspel had gepleegd, had opgeborgen en haar een echtscheidingsakte had gegeven; toch vreesde haar verraderlijke zuster Juda niet, maar ging ook de hoer spelen”.

(Voor een meer volledige discussie, zie “Yahweh’s Hart in het Huwelijk“, in Verbondsrelaties).

Succesvol Betrothal

Zoals we hebben gezien, kan het huwelijk een korte tijd duren, of een lange tijd. Maar hoe lang het ook duurt, als iedereen het voorbeeld van de Geest volgt, moet alles goed gaan. Dan, normaal gesproken na enkele maanden (of tot een jaar), zal het paar de derde fase van de bruiloft ingaan, genaamd nissuin (נישואין). Dit omvat zowel een week lang bruiloftsfeest, als de vervolmaking, en daar zullen we het in het volgende hoofdstuk over hebben.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give