Chapter 1:

Wat is de Genesis 35 Alliance?

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Dit is een geavanceerde studie die voortbouwt op twee andere studies, Nazarene Israël, en Revelation and the End Times. Nazarener Israël legt uit wat men het Mysterie van de Twee Huizen noemt, terwijl Openbaring en de Eindtijden de tijdlijn uitlegt die in het boek Openbaring verborgen is. Beide studies kunnen gratis worden gelezen of gedownload op de website van Nazarene Israël, of op onze kosten worden gekocht bij Amazon.com. Deze twee studies bevatten essentiële informatie die elke gelovige die de eindtijd wil overleven moet kennen en begrijpen, en we dringen er bij u op aan om deze studies te lezen en te begrijpen].

Wilt u de profetische redenen begrijpen waarom de Verenigde Staten een bondgenootschap aangaan met de staat Israël? En wilt u begrijpen waarom christelijke evangelisten zich geroepen voelen om de orthodoxe joden en de staat Israël te steunen, ook al hebben de orthodoxe joden de Messias vermoord en vervloeken ze de christenen drie keer per dag? In dit boek zullen we de profetieën onderzoeken die deze dingen verklaren, en we zullen ook uitleggen wat het betekent voor zowel Joden als christenen in de komende jaren.

Vandaag de dag bouwt een groeiend aantal christenen banden op met de orthodoxe joden en de staat Israël. Zoals we in deze studie zullen laten zien, zijn er verschillende dynamieken aan het werk, en als je dit boek eenmaal hebt gelezen zou je een veel beter begrip moeten hebben van de dynamiek en de krachten op het werk. Hopelijk kunt u op deze manier ontsnappen aan de vele vormen van vernieling die op de onoplettendheid wachten.

Jahweh (Jehovah) vertelt ons dat Hij het einde vanaf het begin verklaart.

Yeshayahu (Jesaja) 46:9-10
9 “Denk aan de oude dingen, want Ik ben Elohim, en er is geen andere; Ik ben Elohim, en er is geen zoals Ik,
10 Verklaart het einde van het begin, en uit de oudheid dingen die nog niet gedaan zijn, Zeggende: ‘Mijn raad zal standhouden, en ik zal al mijn plezier doen…”.

Omdat het einde vanaf het begin wordt verklaard, laten we onze studie beginnen in het boek Genesis. Laten we ook eens kijken naar enkele dingen die “in het zicht” (als het ware) verborgen zijn en die zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Er wordt algemeen aangenomen dat niets toevallig in de Schrift staat en dat alles in het boek Genesis profetische implicaties heeft. Overweeg daarom dat Elohim (God) voor de dood van Rachel tegen Israël (Jakob) heeft gezegd dat hij twee groepen Israëlieten, een natie (enkelvoud) en een gezelschap van naties (meervoud), tot vader zou maken.

B’reisblad (Genesis) 35:11-12
11 Ook Elohim zei tegen hem: “Ik ben Elohim Almachtig. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je; een natie en een gezelschap van naties zal van jou voortkomen, en koningen zullen van je lichaam komen”.

In Nazarene Israël laten we zien dat de eerst genoemde natie de joodse natie is. Op een bepaald niveau verwijst Judah naar de staat Israël. In de Schrift is een natie echter geen stuk land met geografische grenzen, maar verwijst ze naar een religieus geloof (zoals het jodendom). Daarom is de echte verwijzing hier naar religieuze Joden in elk land (over de hele wereld). Hierin nemen we wat men zou kunnen noemen verloren gegane joden op. Deze kunnen zich al dan niet bewust zijn van hun identiteit als Jood. We zullen deze zo dadelijk bespreken.

In Nazarene Israël we laten ook zien dat het tweede genoemde gezelschap van naties betrekking heeft op het christelijke volk. Dit komt omdat de christenen profetisch afstammen van de patriarch Jozef en vooral van zijn twee zonen, Efraïm en Manasseh.

Juda verkocht Jozef tot slaaf in Egypte (Genesis 37:28). Toen hij in Egypte was, kreeg Jozef een Egyptische vrouw genaamd Asenath. Asenath was de dochter van de heidense priester van On. Ze droeg hem twee halfbloedzonen, Manasseh en Ephraim.

B’reisblad (Genesis) 41:51-52
51 Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasseh: “Want Elohim heeft me al mijn zwoegen en het huis van mijn vader doen vergeten.”
52 En de naam van de tweede noemde hij Efraïm: “Want Elohim heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn lijden”.

Zoals we ook uitleggen in Nazarener Israël, Manasseh vertegenwoordigt Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk, terwijl Ephraim de Verenigde Staten vertegenwoordigt. De term Efraïm wordt echter ook gebruikt om alle bijbelgelovige christenen over de hele wereld te vertegenwoordigen. Jozefs vader Israël voorspelde dat de jongere zoon Efraïm [USA] de grootste van de twee zou worden, en dat zijn kinderen een “veelheid van naties” zouden worden.

B’reisblad (Genesis) 48:19
19 Maar zijn vader weigerde en zei: “Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij [Manasseh] zal ook een volk worden, en hij zal ook groot zijn; maar echt zijn jongere broer [Ephraim] zal groter zijn dan hij, en zijn nakomelingen zullen een veelheid van naties worden”.

Op één niveau verwijst deze veelheid aan landen naar de 50 verenigde staten van de VS, maar als we naar het Hebreeuws kijken, is het “melo ha’goyim” (מְלֹא הַגּוֹיִם). Dit vertaalt zich meer als de volheid van de naties, of de volledigheid van de naties. Dit heeft profetische implicaties, waaronder het idee van het einde van het belang van ras met betrekking tot de natie.

Oorspronkelijk waren uw religie en uw ras hetzelfde als uw natie. Later kwam er echter een scheiding tussen genetica en nationaliteit. Het lijkt gepast dat een multiraciale natie als de Verenigde Staten Efraïm zou zijn, want Efraïm en Manasseh waren om te beginnen geestelijke halfbloeden. Het spreekt ook tot het feit dat Yahweh zich uiteindelijk niet bekommert om onze genetica, maar alleen om ons geloof.

In Nazarene Israël we laten zien hoe de noordelijke tien stammen van het huis van Efraïm (Israël) in Assyrië in fysieke en spirituele gevangenschap gingen voor hun ongehoorzaamheid aan de Torah. Het grootste deel van het zuidelijke koninkrijk van Juda ging echter ook met hen in de gevangenis, omdat de Assyriërs alle versterkte steden van Israël (behalve Jeruzalem) veroverden.

Melachim Beth (2 Koningen) 18:13
13 En in het veertiende jaar van koning Hezekia, Sennacherib koning van Assyrië kwam tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze.

Ongeveer anderhalve eeuw later werden de overgebleven Joden in Babylon (ca. 586 v. Chr.) in gevangenschap genomen. Terwijl ze in Babylon waren, stopten ze met het gehoorzamen van Jahweh’s instructies en wijzigden ze deze om de door de mens gecreëerde rabbinale orde te creëren. Na 70 jaar keerde zo’n 10% van de Joden in de tijd van Ezra en Nehemia terug naar het land. Maar ook al waren de Joden niet meer fysiek in gevangenschap in Babylon, geestelijk bleven ze in Babylonin dat ze de door de mens geschapen rabbinale orde bleven volgen.

En naast de 10% van de Joden die terugkwamen naar het land maar geestelijk in Babylon bleven, is er ook 90% die niet terugkwamen. Men kan zeggen dat deze nog steeds in de Babylonische gevangenschap zitten, ook al zijn hun kinderen misschien naar andere naties gemigreerd. Alleen Yahweh weet echt wie en waar ze zijn.

Met deze achtergrond, laten we opmerken dat Yeshua zei dat het degenen in gevangenschap waren die hij kwam om te bevrijden.

Luqa (Lucas) 4: 18-19
18 “De Geest van Jahwe is op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd om de goede boodschap aan de armen te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om de gebrokenen te genezen, om de gevangenen de vrijheid te verkondigen en de blinden het zicht terug te geven, om de onderdrukten te bevrijden;

Maar hoe kon Yeshua hen bevrijden? De gevangenen zouden worden bevrijd door zich in Jesjoea (spiritueel) te laten verzamelen. Door naar eigen inzicht te sterven en deel uit te maken van Zijn lichaam, zouden ze in Hem verzameld worden. Dit zou zijn lichaam vormen, en ook een koninkrijk voor Hem vormen.

Yochanan (Johannes) 11:49-52
49 En een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tot hen: “Jij weet helemaal niets,
50 en jullie vinden het ook niet passend voor ons dat er één man voor het volk sterft en niet dat de hele natie sterft”.
51 Dit zei hij nu niet op eigen gezag; maar als hogepriester profeteerde hij dat jaar dat Jesjoea zou sterven voor de natie [of Judah],
52 en niet alleen voor die natie, maar ook dat Hij zich zou verzamelen in één de kinderen van Elohim die in het buitenland verspreid waren.

Jesjoea wil dat we voor onszelf sterven, en zijn tabernakel oprichten, en discipelen maken voor Hem in alle naties. Hij wil dat wij het mogelijk maken dat degenen die verdwaald en verspreid zijn, als één geheel in zijn lichaam worden verzameld. Weinigen zullen dit pad vinden, dat de weg is van een Nazarener Israëlitische discipel.

Mattityahu (Mattheüs) 7:13-14
13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de vernietiging leidt, en er zijn velen die er doorheen gaan.
14 Omdat de poort smal is en de weg die naar het leven leidt moeilijk, en er zijn er maar weinig die hem vinden. “

Naast de smalle, moeilijke weg is er ook een brede, makkelijke weg die tot vernietiging leidt, en velen zullen die vinden. Zoals we zullen zien, is dit de weg van de Genesis 35 Alliantie, die los staat van Jesjoea’s lichaam.

In de Schrift is orde belangrijk. Omdat Genesis 35:11-12 eerst Juda noemt, heeft Juda een leidende rol in de alliantie met de Christenen (Efraïm).

B’reisblad (Genesis) 35:11-12
11 Ook Elohim zei tegen hem: “Ik ben Elohim Almachtig. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je; een natie en een gezelschap van naties zal van jou voortkomen, en koningen zullen van je lichaam komen”.

In latere hoofdstukken zullen we andere passages zien die ook uitleggen hoe Juda de wereldgebeurtenissen leidt. Deze passage verklaart waarom bepaalde (satanische) sekten van het Jodendom (zoals de Sabbatean-Frankisten) de wereldgebeurtenissen beheersen en zo actief zijn in de Illuminati. Het verklaart waarom bepaalde families de wereldfinanciën beheersen en de banken in de wereld controleren, en waarom de fondsen van het Joodse politieke actiecomité (PAC) zo’n grote rol spelen in zowel de christelijke als de wereldpolitiek.

Judah leidt Ephraim, en Ephraim leidt ook met militair geweld. Het is een eer om een leidende rol te krijgen, maar aan wie meer wordt gegeven, is meer nodig. En omdat zowel Judah als Efraim veel aan steward hebben gekregen, maar omdat de meesten het niet echt voor Yeshua hebben gebruikt, zullen ze met vele strepen worden geslagen.

Luqa (Lucas) 12:35-48
35 “Laat je taille omgord worden en je lampen branden;
36 en jullie zijn zelf als mannen die wachten op hun meester, als hij terugkomt van de bruiloft, zodat als hij komt en klopt, ze zich onmiddellijk voor hem openstellen.
37 Gezegend zijn de dienaren die de meester, als hij komt, zal zien. Zeker, ik zeg u dat hij zich zal omhelzen en hen zal laten zitten om te eten, en hen zal komen bedienen.
38 En als hij in de tweede wacht komt, of in de derde wacht komt, en ze zo vindt, gezegend zijn die knechten.
39 Maar weet dit, dat als de meester van het huis geweten had welk uur de dief zou komen, hij zou hebben toegezien en niet hebben toegestaan dat er in zijn huis werd ingebroken.
40 Wees daarom ook klaar, want de Zoon des Mensen komt op een uur dat je niet verwacht”.
41 Toen zei Kepha tot Hem: “Adon, spreekt U deze gelijkenis alleen tot ons, of tot alle mensen?
42 En Jahwe zei: “Wie is dan die trouwe en wijze rentmeester, die zijn meester over zijn huishouden zal regeren, om hun te zijner tijd hun portie voedsel te geven?
43 Gezegend is de dienaar die zijn meester zo zal aantreffen als hij komt.
44 Voorwaar, ik zeg u dat hij hem zal aanstellen als heerser over alles wat hij heeft.
45 Maar als die dienaar in zijn hart zegt: “ Mijn meester stelt zijn komst uit ”, en begint de mannelijke en vrouwelijke dienaren te slaan, en te eten en te drinken en dronken te zijn,
46 de meester van die knecht zal komen op een dag dat hij hem niet zoekt, en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem in tweeën hakken en zijn deel met de ongelovigen aanwijzen.
47 En die knecht, die de wil van zijn heer kende, en zich niet voorbereidde of naar zijn wil deed, zal met vele strepen geslagen worden.
48 Maar wie niet wist, maar toch strepen verdiende, zal met weinigen geslagen worden. Voor iedereen aan wie veel gegeven is, van hem zal veel gevraagd worden; en aan wie veel is toegewijd, van hem zullen ze het meer vragen”.

Het is niet de wens van Jahweh dat er iemand omkomt, maar hij laat het ook aan ons over om te kiezen voor leven of dood. Ieder van ons moet deze keuze maken. Yahweh is een zeer vriendelijke, liefdevolle, gevende en geduldige Elohim, en hij houdt heel veel van zijn mensen, maar uiteindelijk, zelfs zijn grote geduld heeft limieten. Zijn uiteindelijke doel is het vestigen van een koninkrijk voor Zijn Zoon, en daarom moet Zijn volk ofwel kiezen om Hem te gehoorzamen, ofwel moeten ze naar de schroothoop van de geschiedenis worden gestuurd (omdat Hij alleen de gehoorzamen wil). Dus, in deze studie zullen we zien dat Jahweh in Zijn oneindige wijsheid een systeem heeft opgezet dat automatisch de ongehoorzame als stormram zal gebruiken, om de duizendjarige heerschappij tot stand te brengen, en het te overhandigen aan hen die gehoorzamen.

Zoals we zullen zien, zullen joden en christenen die minder dan volledig gehoorzamen de komende jaren samen worden gedwongen in een wederzijds verdedigingspact. Zij zullen gedwongen worden zich te beschermen tegen de aanvallen van de seculiere humanisten, de radicale islamisten en de katholieke kerk. We zullen zien dat Judah en Efraïm steeds dichter bij elkaar komen, totdat er in de beproeving een gigantische wereldwijde vuurzee ontstaat tussen Judah en Efraïm aan de ene kant en de rest van de wereld aan de andere kant. En aan het einde van deze vuurzee zal de macht en de heerschappij onder de hele hemel niet worden gegeven aan het Genesis 35 Verbond (dat als stormram zal worden gebruikt), maar aan de gelovigen van nazi-Israël (d.w.z. het lichaam van Jesjoea), de heiligen.

Daniël 7:27
27 “Dan zal het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder de gehele hemel, aan het volk, de heiligen der Allerhoogsten worden gegeven. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk, en alle koninkrijken zullen Hem dienen en gehoorzamen.”

Yahweh geeft ieder van ons de keuze tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Dit staat gelijk aan een keuze tussen leven en dood. Of we kiezen bewust voor de smalle en geplaagde weg van de gehoorzaamheid (die naar het leven leidt), of standaard gaan de dingen de verkeerde kant op. Zo is het sinds het begin.

Devarim (Deuteronomium) 30:19-20
19 “Ik roep vandaag hemel en aarde op als getuigen tegen u, dat ik leven en dood, zegening en vervloeking voor u heb neergezet; kies daarom het leven, opdat zowel u als uw nakomelingen mogen leven;
20 opdat u Jahweh, uw Elohim, liefhebt, opdat u zijn stem gehoorzaamt, en opdat u zich aan hem vasthoudt, want Hij is uw leven en de lengte van uw dagen; en opdat u in het land woont dat Jahweh aan uw vaders, aan Abraham, Izaäk en Jakob heeft gezworen, om hen te geven”.

Zelfs als we voor het leven kiezen, zullen we de komende dagen en jaren nog steeds zwaar worden getroffen door de werking van de Genesis 35 Alliantie, dus laten we het nu bestuderen en begrijpen, zodat we, wanneer de profetieën uitkomen, weten wat we moeten doen en hoe we moeten overleven.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give