Chapter 11:

Ancient Besnijdenis

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Als we in Yeshua geloven, kunnen we ondergedompeld (gedoopt) worden in Zijn dood en dan wedergeboren worden tot eeuwig geestelijk leven. Alleen, voordat we wedergeboren kunnen worden, moeten we eerst begrijpen waartoe we ons verplichten. We moeten ook oud genoeg zijn om niet te verdrinken. Dit betekent dat onderdompeling in water (doop) niet geschikt is voor zuigelingen.

Hoewel veel kerken de kinderdoop leren, wordt de kinderdoop niet in de Bijbel gevonden. In plaats daarvan roept de Schrift op tot lichamelijke besnijdenis voor alle pasgeboren mannen op hun achtste levensdag, of bij hun latere bekering.

Lichamelijke besnijdenis leidt niet tot redding. Het is eerder een teken dat men van plan is om het verbond van Jahweh te houden (en zijn vlees te onderwerpen aan de heerschappij van Elohim).

B’reisheet (Genesis) 17: 9-14
9 En Elohim zei tegen Avraham: “Wat jou betreft, jij zult Mijn verbond nakomen, jij en je nakomelingen na jou gedurende hun geslachten.
10 Dit is Mijn verbond dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nakomelingen na u: elk mannelijk kind onder u zal besneden worden;
11 En u zult het vlees van uw voorhuid besneden worden, en het zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.
12 Hij die onder u acht dagen oud is, zal worden besneden, elk mannelijk kind in uw geslachten, hij die in uw huis is geboren of met geld is gekocht van een vreemdeling die niet uw afstammeling is.
13 Hij die in uw huis geboren is en hij die met uw geld gekocht is, moet besneden worden, en Mijn verbond zal in uw vlees zijn voor een eeuwig verbond.
14 En het onbesneden mannelijke kind, dat het vlees van zijn voorhuid niet besneden is, die persoon zal van zijn volk worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond verbroken. “

Fysiek onbesneden mannen mogen de sabbatdiensten bijwonen, maar voordat het hoofd van een huis kan deelnemen aan de Pesach (Pascha), moeten al zijn mannen fysiek besneden zijn. Dit geldt zowel voor in het land geboren Israëlieten als voor niet-Joodse Efraïmische bekeerlingen.

Shemote (Exodus) 12: 48-49
48 En wanneer een vreemdeling bij u woont en het Pascha voor de HEERE wil houden, laat dan al zijn mannen besneden worden, en laat hem dan naderbij komen en het houden; en hij zal zijn als een inwoner van het land. Want geen onbesneden persoon mag het eten.
49 Er zal één Thora zijn voor de geborenen en voor de vreemdeling die onder jullie woont. “

Je zult waarschijnlijk veel vragen krijgen waarom fysieke besnijdenis nog steeds vereist is na Yeshua’s offer. Het korte antwoord is dat Yeshua zei niet te denken dat Hij kwam om de Torah of de Profeten te vernietigen, maar dat totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, er helemaal niets uit de Torah zou verdwijnen (inclusief de profetieën die in de Torah staan).

Mattityahu (Mattheüs) 5: 17-18
17 “Denk niet dat ik kwam om de Thora of de profeten te vernietigen. Ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen.
18 Want ik zeg u zeker, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal één jotor of één tititle geenszins van de Thora overgaan totdat alles vervuld is.

Aangezien hemel en aarde er nog zijn, is de Thora van de besnijdenis nog steeds van kracht. Verder spreekt Ezechiël 44: 9 over een tempel die na Armageddon zal worden gebouwd. (Zie voor details Openbaring en de Eindtijd.) In deze tempel moeten de “buitenlanders die onder de kinderen van Israël zijn” (dwz de niet-Joodse Efraïmische bekeerlingen) lichamelijk besneden worden (anders mogen ze niet binnenkomen).

Yehezqel (Ezechiël) 44: 9
9 Dit zegt de HEERE Elohim: “Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart of onbesneden van vlees, zal Mijn heiligdom binnengaan, met inbegrip van enige vreemdeling die onder de kinderen van Israël is.”

Oud Niet-Invasief versus Modern Invasief

In de oudheid was de besnijdenis ongetwijfeld heel anders dan de huidige procedure. De huidige procedure vereist chirurgische verwijdering van de hele voorhuid. Dit is een zeer invasief proces dat gespecialiseerde medische training vereist, en vereist een gezuiverde omgeving. Het is niet iets dat in een oogwenk kan worden gedaan door ongetrainde herders die geen chirurgische hulpmiddelen en antibiotica hebben. Het kon niet in een oogwenk gedaan zijn door iemand zoals Moshe’s vrouw Tzippora, die een scherpe steen gebruikte.

Shemote (Exodus) 4:25
25 Toen nam Tzippora een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon af en wierp die aan Moshe’s voeten, en zei: “Je bent zeker een bloedmens voor mij!”

Verder is de moderne chirurgische procedure zo ingrijpend dat het weken kan duren om te genezen, en het risico op infectie is groot, zelfs met moderne medische zorg en hygiëne. Omdat de snee zo diep is, zou het, als een volwassen mannetje zoals Avraham zelfs tijdens het slapen een erectie zou krijgen, waarschijnlijk de korsten openscheuren en de wond zou waarschijnlijk geïnfecteerd raken (of opnieuw geïnfecteerd raken). En laten we ook erkennen dat de woestijn niet bepaald een steriele omgeving is. Om al deze redenen is het logisch dat ze een minder invasieve procedure moesten gebruiken waarbij niet de hele voorhuid operatief hoefde te worden verwijderd.

Terzijde: Engels versus Hebreeuws

Even terzijde, het lijkt ironisch dat het Engels van de New King James Version niet spreekt over het verwijderen van de hele voorhuid, maar over het besneden worden van de voorhuid.

B’reisheet (Genesis) 17:11
11 “En gij zult het vlees van uw voorhuid besneden worden, en het zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.”

We zeggen dat het ironisch is dat dit in het Engels staat, omdat dit niet wordt gespecificeerd in het Hebreeuws, dat simpelweg zegt “het vlees van je voorhuid te besnijden”.

(11) וּנְמַלְתֶּם אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם | וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם:

De moderne invasieve procedure kan voortkomen uit de neiging van broeder Judah om te schrijven wat wordt genoemd hek wetten, waarin hij tracht de vervulling van het gebod veel strenger te maken dan wat de Schrift vereist, om er zeker van te zijn dat het gebod wordt vervuld. Volgens die logica wordt het, in plaats van een kleine besnijdenis in de voorhuid uit te voeren, als “veiliger” beschouwd om de hele voorhuid weg te nemen. Maar hoewel dit in de rabbijnse logica als “veiliger” kan worden beschouwd, is het niet veiliger in de context van een woestijnomgeving zonder gesteriliseerde chirurgische apparatuur en antibiotica.

Disclaimer: Romeinen 13: 1-7

Romeinen 13: 1-7 vertelt ons om de regeringen die over ons zijn aangesteld te gehoorzamen terwijl we in onze straf in de verstrooiing zitten.

Romim (Romeinen) 13: 1-7
1 Laat elke ziel onderworpen zijn aan de besturende autoriteiten. Want er is geen autoriteit behalve van Elohim, en de autoriteiten die er zijn, worden aangesteld door Elohim.
2 Daarom verzet wie zich tegen de autoriteit verzet, verzet zich tegen de verordening van Elohim, en zij die zich verzetten, zullen oordeel over zichzelf brengen.
3 Want heersers zijn geen verschrikking voor goede werken, maar voor kwaad. Wilt u niet bang zijn voor de autoriteit? Doe wat goed is, en u zult lof ontvangen.
4 Want hij is Elohims dienaar voor u ten goede. Maar als u kwaad doet, wees dan bang; want hij draagt het zwaard niet tevergeefs; want hij is de dienaar van Elohim, een wreker om toorn uit te oefenen op hem die het kwade bedreven.
5 Daarom moet u onderworpen zijn, niet alleen vanwege toorn maar ook vanwege uw geweten.
6 Want daarom betaalt u ook belasting, want zij zijn de dienaren van Elohim, die deze zaak voortdurend bijwonen.
7 Geef daarom aan al hun verschuldigde belastingen: belastingen aan wie belastingen verschuldigd zijn, gebruiken aan wie gewoonten, vrees aan wie vrezen, eer aan wie eer.

Dat wil niet zeggen dat onze Babylonische regeringen in de natiën rechtvaardig zijn. (Zij zijn niet.) Het is alleen om te zeggen dat we ze moeten gehoorzamen als onderdeel van onze straf, totdat Elohim besluit dat de tijd van onze straf voorbij is.

Hoewel de oude besnijdenismethode niet moeilijk is, eisen de meeste regeringen dat wij de besnijdenis laten uitvoeren door bevoegde professionals, en ze zullen waarschijnlijk de hele voorhuid willen verwijderen. Dit is niet in strijd met het gebod, en in sommige gevallen (zoals phimosis) is het beter. De onze is echter een geloof dat er de voorkeur aan geeft de oude manieren te volgen, dus als er geen phimosis is, raden we aan de professional te vragen om de oude methode te gebruiken (en als hij nee zegt, vecht er dan niet tegen).

Voorbereiding op de Val van Babylon

Op het moment van schrijven (2020) komen we in de eindtijd. Als we naar de profetieën kijken, verwachten we vele jaren van burgerlijke ellende en oorlog. Na trompet 7 verwachten we dat het hele Babylonische systeem zal instorten. De ziekenhuizen kunnen op dat moment ook instorten. Verder wordt ons verteld dat antibiotica in de nabije toekomst zullen falen. Verder vertelt Hosea 12: 9 ons dat we op een dag weer bij Hem in tenten zullen wonen.

Hosea (Hosea) 12: 9
9 Maar ik ben de HEER, uw Elohim,
Al sinds het land Egypte;
Ik zal je weer in tenten laten wonen,
Zoals in de dagen van het afgesproken feest. “

Bij al deze dingen zal het jouw taak zijn om ervoor te zorgen dat de mensen die Elohim aan jouw zorg heeft toevertrouwd lichamelijk besneden kunnen worden, zodat ze kunnen deelnemen aan het Pascha. Om al deze redenen en meer, is het logisch om een minder ingrijpende manier te hebben om het bevel te vervullen. Het is in deze context dat we deze informatie aanbieden, maar nogmaals met het advies dat u een gekwalificeerde medische professional de procedure ten minste tot trompet 7 laat uitvoeren.

Stappen naar Ancient Circumcision

Ter informatie en ter voorbereiding zou de oude procedure deze stappen volgen, als deze vandaag zou worden uitgevoerd.

Houd op de 8e dag bij de hand:
1. Kleine gaasjes
2. Grote gaasjes
3. Steriele absorberende kussentjes
4. Steriele latexhandschoenen
5. Antiseptisch middel zoals povidonjodium (alleen voor uitwendig gebruik)
6. Genezende zalf, zoals Eden Salve
7. Tandzijde
8. Gesteriliseerde navelstrengschaar (gebogen)
9. Bloedstelpend poeder (voor volwassen mannen, voor stolling)

Navelstrengschaar moet gebogen zijn. Alles moet vlak voor de procedure worden gesteriliseerd. Metalen zoals scharen kunnen worden gesteriliseerd door ze vijf minuten in schoon water te koken. Ontsmettingsalcohol kan ook worden gebruikt. De getrainde medische professional en het gezin moeten allemaal bidden en Jahweh vragen om u bij de procedure te begeleiden.

1. Leg alles neer zodat u er gemakkelijk bij kunt
2. Maak de kamer lekker warm voor de patiënt
3. Het hebben van een paar assistenten is een hulp
4. Trek steriele handschoenen aan
5. Verwijder de lendendoek van de patiënt
6. Reinig de liesstreek van de patiënt met jodium voorafgaand aan de incisie (niet erna)
7. Gebruik tandzijde als een soort tourniquet om de bloedstroom naar de voorhuid van de patiënt voorzichtig maar stevig te vernauwen. Het mag niet super strak zijn, maar pas knus genoeg om na een minuut of twee verkleuring te veroorzaken. De primaire functie is alleen om de overtollige huid voor de punt van de eikel te houden, om een veilige en zuivere snede te garanderen

8. Lijn de gebogen schaarbladen net buiten de floss uit en controleer nog een laatste keer of de punt van de eikel niet wordt afgesneden
9. Maak tijdens het gebed de snede
10. Plaats onmiddellijk na het snijden een nieuw, steriel, absorberend gaasje over de snee en oefen zachtjes gedurende een minuut of twee druk uit om het stollen te bevorderen. Bij een acht dagen oud kind zou het bloedverlies minimaal moeten zijn en binnenkort moeten stoppen. Bij een volwassen of oudere man zou bloedstelpend poeder niet nodig moeten zijn, maar houd het bij de hand, voor het geval dat. (Bloedstelpend poeder is een zout en verbrandt, maar branden is beter dan doorgaan met bloeden.)

11. Bij een jong kind zou het bloeden na slechts een minuut of twee moeten vertragen tot een sijpeling. Bij een volwassen mannetje kan dit vijf tot vijftien minuten (of langer) duren, maar uiteindelijk moet het langzamer gaan.

12. Voor een baby zou het bloeden binnen vijf minuten na de incisie helemaal moeten stoppen en zou zich een gezond stolsel moeten vormen. Bij volwassen mannen kan dit tot een half uur duren. (Als het langer dan een uur duurt, bid dan voor het gebruik van bloedstelpend poeder. Het zal verbranden, maar het zal het bloeden stoppen.)

13. Nadat zich een gezond stolsel heeft gevormd, verwijdert u de flosdraad. Plaats wat steriele genezende zalf op een nieuw gaasje, maak de snee schoon en bedek de lendenen

Pas voor zuigelingen een normaal postbesnijdenisproces toe. Breng bij elke luierwissel vers gaas en vaseline (of iets dergelijks) aan. De eerste paar urinaties zullen waarschijnlijk pijnlijk zijn en het kind zal waarschijnlijk huilen. Dit is normaal en het is veel minder ingrijpend dan besnijdenis waarbij de hele voorhuid wordt verwijderd. Volwassenen moeten hun eigen voortgang kunnen volgen, maar het is belangrijk om de snijwonden zo schoon mogelijk te houden en ook om de bloedstolsels niet weg te spoelen.

Houd de situatie onder gebed in de gaten. Zorg er bij een kind voor dat hij normaal, plast en dat alles schoon wordt gehouden. Antibiotica zouden niet nodig moeten zijn voor een gezonde baby van acht dagen oud. Tachtig procent genezing is normaal binnen ongeveer drie dagen. Begin na drie dagen met elke luierwissel de voorhuid voorzichtig naar achteren te duwen, zodat de doorgesneden huid niet probeert samen te groeien of dicht te sluiten. (Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar het is een goed idee om de weefsels in ieder geval na een paar dagen te verplaatsen, zodra dit kan zonder de wond opnieuw te openen.) Een volwassen man zou er geen moeite mee moeten hebben om zijn eigen vooruitgang te volgen. Het is belangrijk om gedurende deze tijd een erectie te vermijden om ervoor te zorgen dat de stolsels niet worden gescheurd en dat de wond niet opnieuw wordt geopend.

Deze procedure is veel minder ingrijpend dan een normale moderne besnijdenis, en geneest veel sneller. Let in de onderstaande afbeelding op de minimale hoeveelheid verwijderde voorhuid in vergelijking met een cent. Let ook op de relatief kleine hoeveelheid bloedingen.

De medische voordelen van deze procedure zouden duidelijk moeten zijn.

Kruiden- en Voedingsproblemen

Sommige kruiden stimuleren de doorbloeding. Normaal gesproken is dit erg goed, maar ze kunnen ook voorkomen dat bloed gaat stollen. Aangezien u wilt dat het bloed van de patiënt stolt, moet u deze een week voorafgaand aan de procedure uit het dieet van de patiënt verwijderen. Deze omvatten cayennepeper, kurkuma, knoflook, lijnzaad, chiazaad, kaneel, ginkgo, moederkruid en bromelaïne.

De Chinese geneeskunde heeft een kruidenformule genaamd Yunnan Baiyao dat de stolling bevordert en het bloeden onder controle houdt. Het is naar verluidt veilig en effectief. Het is afgegeven aan Aziatische soldaten voor het geval er schotwonden zijn, en zou naar verluidt vele levens hebben gered. Als u ouder bent of als u zich zorgen maakt over bloedingen, kunt u een arts raadplegen die traditionele Chinese geneeskunde beoefent voordat u dit product gebruikt. (Hun theologie is slecht, maar de kruiden komen van Yahweh en werken.)

In geval van nood kun je duizendbladwortel in poedervorm ook gebruiken als een natuurlijke versie van bloedstelpend poeder, maar omdat het op planten gebaseerd is, is het niet zo steriel als bloedstelpend poeder (wat een zout is).

Gezien de letterlijk apocalyptische situatie die voor ons ligt, is het een goed idee om uw mensen aan te moedigen zoveel mogelijk te leren over Jahweh’s kruiden en natuurlijke gezondheid.

De beste genezing is altijd het aangezicht van Jahweh te zoeken, te bidden en naar Zijn stem te luisteren en te doen wat Hij zegt. Dan brengt Hij genezing.

Geen uit het Hoofd Gebeden

Onze orthodoxe broeders hebben doorgaans een speciale medische professional genaamd a mohel doen hun besnijdenissen. Ze zeggen ook meestal uit het hoofd gebeden. Yeshua was tegen gebeden uit het hoofd, maar als je mohel gebeden wil zeggen, doen ze niets. (Alleen, we raden ze niet aan, omdat gebeden die niet uit het hart komen niet helpen). We raden altijd aan om al je gebeden vanuit je hart op te zeggen.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give