Chapter 13:

Oud-Hebreeuws Huwelijk, Deel Één

This post is also available in: English Español Deutsch Indonesia Français Português

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

De wereld leert ons dat we succesvolle, gelukkige huwelijken kunnen sluiten zonder nederigheid of discipline. Veel gelovigen accepteren dit, misschien omdat ze zich nooit echt realiseren wat het betekent dat we geroepen zijn om te dienen als Yeshua’s lichaam, en als Zijn koninkrijk.

Als we Jahweh’s dienaren zijn, dan is hij ons niets verschuldigd. Als we willen dat Jahweh onze huwelijken zegent, moeten we Hem redenen geven om onze huwelijken te zegenen. Een van de manieren waarop we dit kunnen doen is door de oude Hebreeuwse patronen voor verkering en huwelijk te volgen, die ons als voorbeeld worden gegeven. Zoals we in deze studie zullen zien, heeft dit het onverwachte voordeel van het bouwen van Yeshua’s koninkrijk.

Als een oudere, zal u en uw vrouw worden gevraagd om niet alleen het model koninkrijk huwelijk, maar je zal ook worden gevraagd om uit te leggen waarom het nodig is, in termen van de mensen kunnen relateren met. Ons doel in dit hoofdstuk is om u de informatie te geven die u nodig heeft om dat te doen.

Het Bedrog van het Wereldse Huwelijk

De wereld leert ons dat we gelukkige, gezegende huwelijken kunnen hebben als we gewoon onze emoties volgen, of “ons hart volgen”. De Schrift leert ons echter dat dit een recept voor een ramp is, omdat ons hart vooral bedrieglijk is en wanhopig boosaardig.

Yirmeyahu (Jeremia) 17:9
9 “Het hart is boven alles bedrieglijk,
En wanhopig slecht; wie kan het weten?”

Onze emoties en hormonen zijn bedrieglijk. Het lijkt alsof ze ons naar geluk en succes zullen leiden, maar in werkelijkheid leiden ze ons op het pad van de echtscheiding en zelfs de dood. (Op zijn minst leiden ze ons niet naar Jesjoea’s koninkrijk volgens Zijn woord.)

Mishle (Spreuken) 14:12
12 Er is een manier die een man goed lijkt,
Maar het einde is de weg van de dood.

De wereld leert ten onrechte dat mannen en vrouwen gelijk zijn, en daarom moeten ze gelijke rollen, gelijke rechten en gelijke verantwoordelijkheden hebben. Dit is echter niet waar. Terwijl Jahweh mannen en vrouwen beide evenveel liefde en consideratie waardig maakte, schiep hij mannen en vrouwen niet hetzelfde.

De Schrift leert ons dat Jahweh de man en de vrouw verschillend heeft gemaakt, en dat Hij hen rollen heeft gegeven als aanvulling op elkaar, zodat ze als een team kunnen optreden. Dit zorgt ook voor koninklijke orde, zelfs binnen onze families.

Het Patriarchale Systeem en het Huwelijk

Onomwonden gelovigen kunnen in verwarring worden gebracht door het idee dat zelfs onze huwelijken moeten helpen bij de opbouw van het koninkrijk, dus laten we eens kijken naar het patriarchale systeem. Oorspronkelijk schiep Yahweh de mens naar zijn beeld. Maar Yahweh zag dat het niet goed was voor de man om alleen te zijn. Daarom maakte hij de vrouw als een helper die met hem correspondeert (of een helper die voor hem past).

B’reisheet (Genesis) 2:18
18 En de HEERE Elohim zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal hem een helper maken die met hem overeenkomt.”

Yahweh wil dat een man en zijn vrouw één vlees zijn. Dit betekent dat hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden worden, alsof er een boomtak in een boomstam is geënt. De tak en de stam kunnen hypothetisch later door een operatie van elkaar worden gescheiden, maar niet zonder veel schade.

B’reisheet (Genesis) 2:24
24 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en tot zijn vrouw worden verbonden, en zij zullen één vlees worden.

Terwijl Yahweh de man de hoofdrol geeft, moet hij zijn autoriteit gebruiken om zijn familie verliefd te leiden. De relatie tussen man en vrouw is dus heel bijzonder. Een man moet zijn vrouw liefhebben en verzorgen zoals hij zichzelf liefheeft, en zelfs zo ver gaan dat hij zijn leven voor haar neerlegt als dat nodig is. En in ruil daarvoor wordt zijn vrouw verondersteld zich te onderwerpen aan zijn liefdevolle en toegewijde leiding en ervoor te zorgen dat zij hem respecteert, ook al is hij een mens (met gebreken).

Efeze (Efeziërs) 5:33
33 Niettemin laat ieder van u in het bijzonder zo van zijn eigen vrouw houden als zichzelf, en laat de vrouw zien dat zij haar man respecteert.

Er is veel dat we over dit vers kunnen zeggen, maar wat we hier moeten zien is dat deze formule zeer krachtig en robuust is. Het kost tijd om te leren, maar het leidt tot grote zegeningen. Als de man zijn vrouw trouw liefheeft als zichzelf (en zijn leven voor haar neerlegt), en als zijn vrouw zich aan hem onderwerpt en ziet dat ze hem respecteert, zal hun huwelijk een succes worden. Dit is een zeer betrouwbare formule voor succes, ongeacht wie de partners zijn, en dit is wat het oude huwelijksmodel deed werken.

Het Patriarchaat en Onze Natie

Het verbaast veel gelovigen om te beseffen dat het koninkrijk zich zelfs tot in hun huwelijken zou moeten uitstrekken, maar om te zien waarom dit zo is, laten we eerst onthouden dat we geroepen zijn als dienaren (of slaven), en laten we dan de dingen bekijken vanuit Elohim’s perspectief.

We hebben de neiging om Yahweh te zien als een liefhebbende Vader, maar hij is ook een grote Koning. Bovendien is Hij ook een man van de oorlog op een missie om de aarde in geestelijke onderwerping te brengen aan Zijn Zoon.

Shemote (Exodus) 15:3
3 “Jahweh is een man van de oorlog; Jahweh is zijn naam.”

Hoewel de wapens van de Melchizedekische orde niet vleselijk zijn (2 Korintiërs 10:4), vertelt Jahweh niettemin aan Israël dat wij Zijn (geestelijke) legers zijn, en zoals we op andere plaatsen laten zien, verwacht Hij van ons dat we ons als zodanig gedragen.

Shemote (Exodus) 6:26
26 Dit zijn dezelfde Aharon en Mosje tot wie Jahwe zei: “Breng de kinderen van Israël uit het land Egypte naar hun legers”.

In een leger is er altijd orde, en hoofdmanschap. Elke soldaat heeft een baan en een plek om zijn bijdrage te leveren, en hij heeft ook iemand aan wie hij verantwoording moet afleggen. En als we de analogie van Yeshua’s lichaam gebruiken, heeft elke cel in een menselijk lichaam een plek om zijn bijdrage te leveren. Het moet de instructies van het hoofd opvolgen, zodat het lichaam gecoördineerd en fit is.

In ons bedrijfslichaam is het hoofd van elke man de Messias Jesjoea, en we zullen zien dat het hoofd van elke vrouw ofwel haar vader ofwel haar man is. Zelfs de Messias Yeshua rapporteert aan Zijn Vader Yahweh, zodat iedereen in het lichaam verantwoordelijk is.

 

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 11:3
3 Maar ik wil dat u weet dat het hoofd van elke man de Messias is, het hoofd van de vrouw de man en het hoofd van de Messias is Elohim.

Hoe geldt dit voor ons en onze gezinnen? We beschrijven onze globale structuur in Thora Regering en Handelingen 15 Order, maar wat we hier moeten zien is dat we niet geroepen zijn om een groep ongeorganiseerde families te zijn die alleen maar samenkomen voor de gemeenschap. We zijn ook niet geroepen tot moderne “egalitaire” relaties zonder hoofdfunctie of orde. In plaats daarvan vertelt Yeshua ons dat we Zijn Vader moeten vragen om ons te gebruiken om Zijn geordende koninkrijk hier op aarde te vestigen.

Mattityahu (Mattheus) 6:10
10 “Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel.”

Als we echt begrijpen wat Jesjoea wil, moeten we kunnen zien dat het onze missie is om een geordend koninkrijk op te richten dat zich uitstrekt van Hem als het Hoofd, tot aan onze kinderen.

Hoofdschap en de Familie

Omdat een man het hoofd van zijn huis is, als zijn vrouw hem kinderen baart, komen ze automatisch onder zijn hoofd. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Dit brengt koninkrijk orde en verantwoording in huis.

Historisch gezien is het zo dat in Israël, althans voor gezinnen die in de landbouw werkzaam zijn, als de vader van een man trouw was, ze niet verhuisden toen zijn zonen volwassen werden. In plaats daarvan voegden ze een kamer toe aan het huis van hun vader, en dit is waar de zoon en zijn bruid zouden wonen en hun kinderen opvoeden. Zo zou de zoon onder het hoofd van een rechtvaardige vader doorgaan zolang zijn vader nog leefde.

Yochanan (Johannes) 14:2-3
2 “In het huis van Mijn Vader zijn vele herenhuizen; als dat niet zo was, zou Ik het jullie gezegd hebben. Ik ga een plekje voor je klaarmaken.
3 En als ik ga en een plaats voor u klaarmaak, zal ik weer komen en u tot Mijzelf ontvangen; dat waar ik ben, daar mag u ook zijn.

Toen de dochters trouwden, verhuisden ze daarentegen naar het huis van hun man. Hierdoor moest haar hoofdmanschap worden overgedragen van haar vader, naar haar man. Dat is ook de reden waarom er tussen de hoofden van de huizen is onderhandeld, is dat een overdracht van het hoofschap alleen rechtmatig kan worden onderhandeld door de hoofden van de huizen.

Er waren ook andere realiteiten die moesten worden aangepakt. Tenzij men rijk was en bedienden had, was het leven in de oudheid hard. Zelfs als de dreiging van hongersnood of oorlog buiten beschouwing wordt gelaten, moet een man het leven serieus nemen om zichzelf en zijn familie in leven te houden.

Afhankelijk van het tijdperk, kan de levensduur veel korter zijn, en kinderen trouwen meestal kort na de puberteit. Tenzij de familie rijk was, woonde en werkte de uitgebreide familie (grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen) allemaal samen in hetzelfde huis. In zo’n omgeving had het geen zin om puberende tieners toe te staan om huwelijksbeslissingen te nemen op basis van hun emoties, want als ze slecht zouden trouwen, zou dat een ravage zijn voor het hele gezin. Het huwelijk werd dan ook niet gevoerd als een romantische uitdrukking tussen een jonge man en een jonge vrouw, maar als een strategische relatie tussen twee families. Zolang de man van zijn vrouw hield zoals hij van zichzelf hield, en de vrouw ervoor zorgde dat ze haar man respecteerde, konden zulke gearrangeerde huwelijken worden gebruikt om te werken.

Laten we ook bedenken dat in die tijd (vooral in de landbouw) van kinderen werd verwacht dat ze zouden werken. Van elk lid van de familie werd verwacht dat zij een bijdrage zouden leveren aan het succes van de familie.

Als een zoon trouwt, sluit zijn vrouw zich aan bij de familie en wordt ze een werkende aanwinst. Als een dochter echter zou trouwen, zou ze bij haar man gaan wonen, en dus zou ze geen inkomen meer verschaffen aan het gezin. Daarom zou de vader van de bruidegom een bruidsschat (of een bruidsprijs) betalen aan de vader van de bruid, omdat hij de vader letterlijk compenseerde voor het verlies van de bijdrage van zijn dochter aan het inkomen van het gezin. De vader gaf echter over het algemeen het grootste deel van de bruidsschat aan zijn dochter, dus hij profiteerde echt niet zozeer van de geboorte van een dochter als wel van de geboorte van een zoon.

De Huwelijksonderhandelingen van Yitzhaq en Rivkah

Zoals hierboven vermeld, zou zijn vader, wanneer een zoon trouwt, normaal gesproken een bruidsschat (een bruidsprijs) betalen aan de vader van de bruid, om hem te compenseren voor zijn verlies. Als hij zich die kon veroorloven, waren er ook vaak geschenken voor de bruid, om haar gunst te winnen. We zullen hier zo dadelijk meer over praten.

Het huwelijk werd vaak aangegaan binnen de uitgebreide clan om te voorkomen dat er vreemde verering in het huishouden werd geïntroduceerd. De onderhandelingen werden meestal gevoerd tussen de hoofden van de huizen (of hun vertegenwoordigers). Echter, terwijl de bruid meestal niet direct betrokken was bij de onderhandelingen, nadat alles was geregeld was het gebruikelijk om “bij de mond van het meisje te vragen” om te zien of ze de deal goedkeurde. Ze had volledige vetorecht en was niet verplicht om te accepteren. Ze zou ja of nee kunnen zeggen.

In het geval van het huwelijk tussen Yitzhaq (Isaac) en Rivkah (Rebekka) had Avraham het vinden van een bruid voor Yitzhaq uitgesteld tot hij oud was. Omdat er in het afgodenland Kanaän geen geschikte bruiden voor zijn zoon waren, stuurde hij zijn dienaar om een bruid te nemen voor Yitzhaq van zijn uitgebreide familie in Ur van de Chaldeeërs.

B’reisblad (Genesis) 24:1-4
1 Nu was Avraham oud, vergevorderd in leeftijd; en Jahweh had Avraham in alle dingen gezegend.
2 Zo zei Avraham tegen de oudste knecht van zijn huis, die regeerde over alles wat hij had: ‘Alstublieft, leg uw hand onder mijn dij,
3 en ik zal u laten zweren bij Jahwe, de Elohim van de hemel en de Elohim van de aarde, dat u geen vrouw zult nemen voor mijn zoon van de dochters van de Kanaänieten, onder wie ik woon;
maar je zult naar mijn land en mijn familie gaan en een vrouw nemen voor mijn zoon Isaac.”

Avraham’s dienaar nam vele rijke geschenken aan om Rivkah’s familie te compenseren voor het verlies van haar werkbijdragen, en om een gunst te verkrijgen bij de familie (zodat ze zouden instemmen met het laten gaan van Rivkah).

B’reisblad (Genesis) 24:53
53 Toen bracht de knecht sieraden van zilver, sieraden van goud en kleding naar buiten en gaf ze aan Rivkah. Hij gaf ook kostbare dingen aan haar broer en aan haar moeder.

Het waren de mannen die de onderhandelingen behandelden, maar toen de onderhandelingen eenmaal waren geregeld, vroegen ze Rivkah of ze akkoord ging met de deal door “bij haar mond te informeren” (vers 57).

B’reisblad (Genesis) 24:56-58
56 En hij zei tot hen: “Hindert mij niet, want Jahwe heeft mijn weg welvarend gemaakt; zend mij weg, zodat ik naar mijn meester kan gaan”.
57 Zij zeiden: “Wij zullen de jonge vrouw roepen en bij haar mond navraag doen”.
58 Toen riepen ze Rivka en zeiden ze tegen haar: “Wil je met deze man meegaan?” En ze zei: “Ik zal gaan.”

Mohar en Mattan: De Bruidsprijs en Bruidsgeschenken

In de tijd van Genesis waren er normaal gesproken twee dingen die de familie die de bruid kreeg betaalde aan de familie die de bruid verloor. De eerste werd de bruidsschat genoemd, of bruidprijs. In het Hebreeuws heet dit mohar (מֹהַר). De tweede werd mattan genoemd (מַתָּן), wat betekent giften (en in dit geval, geschenken voor de bruid). Avraham’s dienaar mengde deze beide in Genesis 24:53 (boven), wat ons laat zien dat het ware doel van de mohar en mattan niet zozeer de letterlijke betaling voor de bruid was, maar het tonen van respect voor de familie van de bruid, en het winnen of behouden van een gunst. Echter, in plaats van een eenvoudige monetaire transactie, was het doel om de familie die de bruid verloor tevreden te stellen met de deal.

In Genesis 34 daarentegen verkrachtte Shekhem Dinah en vroeg vervolgens om haar hand in het huwelijk. Hij zei hem te vragen “ooit zoveel mohar en mattan”, zolang hij maar een gunst in hun ogen kon vinden. Alleen kon hij geen gunst vinden bij de broers, ongeacht mohar en mattan, omdat Shekhem hun zus beschamend had behandeld. Dit toont ook aan dat het niet strikt om geld ging. Het ging eerder om het tonen van respect en het vinden van een gunst voor de familie.

B’reisblad (Genesis) 34:11-12
11 Toen zei Sichem tegen haar vader en haar broers: ‘Laat mij een gunst in uw ogen vinden, en wat u ook tegen mij zegt, ik zal het geven.
12 Vraag me steeds zoveel mohar en mattan, en ik zal geven naar wat je tegen me zegt; maar geef me de jonge vrouw als echtgenote”.

De mohar hoefde niet altijd in zilver of goud te worden betaald. Het kan ook worden betaald in de handel, of per dienst. Toen bijvoorbeeld Jakob (Jakob) voor zijn broer Esau vluchtte, had hij om een of andere reden geen geld en koos hij ervoor om zeven jaar te werken.

B’reisblad (Genesis) 29:18
18 Nu hield Jakov van Rachel; dus zei hij: ‘Ik zal je zeven jaar dienen voor Rachel, je jongere dochter’.

Nadat Laban hem had bedrogen, werkte hij nog eens zeven jaar (dus opnieuw werd de mohar betaald in dienst).

B’reisblad (Genesis) 29:27-28
27 “Vervul haar week, en we zullen je deze ook geven voor de dienst die je met mij nog eens zeven jaar zal dienen.”
28 Toen deed Jaakov dat en vervulde haar week. Dus gaf hij hem zijn dochter Rachel ook als vrouw.

De Drie Elementen van het Verbintenissenrecht

Het huwelijk is een convenant, wat een zeer speciaal soort overeenkomst is; en in het verbintenissenrecht wordt elke overeenkomst geacht ten minste drie elementen te bevatten. De eerste is wat men noemt de bijeenkomst van de geesten. Dit is wanneer de partijen bij de deal een plan afspreken (zoals trouwen). Vervolgens is er een uitwisseling van de tegenprestatie om de deal te cementeren (zoals huwelijksgeloften, of een trouwring). Tot slot is er de consumptie (die in dit geval verwijst naar echtelijke relaties). De vervolmaking vindt normaal gesproken plaats nadat de deal door de gemeenschap, op het bruiloftsfeest, is bijgewoond. (Met getuigen worden alle partijen verantwoordelijk gehouden voor de deal.)

In de zeer oude voorbeelden in Genesis was er zeer weinig tijdsscheiding tussen de ontmoeting van de geesten, de uitwisseling van gedachten en de vervolmaking. Dat wil zeggen dat de onderhandelingen in één keer zijn gevoerd. Dit patroon lijkt echter te zijn veranderd nadat Jahweh ons meenam als Zijn bruid en ons Zijn Torah gaf (als publieke getuige).

Huwelijk in Twee Delen: Erusin en Nissuin

Nadat Jahweh ons zijn Torah heeft gegeven, vindt het huwelijk niet meer in één keer plaats. In plaats daarvan gebeurt het nu in twee delen. Het eerste deel is de verloving (d.w.z. verloving), die in het Hebreeuws de erusin wordt genoemd (אירוסין). Erusin omvat de ontmoeting van de geesten (d.w.z. de overeenkomst om te trouwen), en de uitwisseling van de tegenprestatie (of het nu gaat om een publieke verlovingspartij, of een andere vorm van tegenprestatie). Vandaag de dag geven veel bruidegoms hun bruidjes een ring als ruilmiddel (wat een apart onderwerp is). In de Schrift heeft Jahweh ons zijn Torah gegeven.

Toen onze voorvaderen reageerden en zeiden dat ze alles zouden doen wat Jahweh had gezegd, was er een bijeenkomst van de geesten en werden ze rechtmatig met Hem (erusin) getrouwd. Dit is waar, ook al waren (en zijn) het bruiloftsfeest en de consumpties nog in de toekomst.

Shemote (Exodus) 19:7-8
7 Aldus kwam Moshe en riep de ouderlingen van het volk op, en legde hen al deze woorden voor, die Jahwe hem bevolen had.
8 Toen antwoordden alle mensen samen en zeiden: “Alles wat Jahweh heeft gesproken, zullen we doen”. Dus Moshe bracht de woorden van het volk terug naar Jahweh.

Het is belangrijk om op te merken dat de bruid en de bruidegom na de erusine als wettig gehuwd worden beschouwd, ook al is het huwelijk nog niet voltrokken. De bruid blijft echter in het huis van haar vader wonen tot de dag van de bruiloft.

Na de erusin worden beide echtgenoten onderworpen aan de doodstraf voor overspel. Dat is ook de reden waarom Miriam’s man Yosef, die een rechtvaardige man is (een tzaddik), dacht haar in het geheim op te bergen, in plaats van een openbaar voorbeeld van haar te maken (door middel van steniging).

Mattityahu (Matthew) 1:19
19 Toen was Yosef haar man, die een rechtvaardig man was en haar geen openbaar voorbeeld wilde maken, van plan om haar in het geheim op te sluiten.

Nissuin: Het Huwelijksfeest en de Bruiloft

Na de vertraging van ergens tussen enkele maanden en een jaar zou er het tweede deel van de bruiloft zijn. Dit heet nissuin (נישואין), en het omvat zowel het huwelijksfeest, als het consumeren.

Zoals we in Revelation en de End Times laten zien, is Yahweh van plan om nissuin met ons te vervullen op Armageddon. Op dat moment zal het huwelijksfeest zijn waar de vogels van de lucht en de beesten van het veld komen en zich tegoed doen aan het vlees van de vijanden van Israël. Het huwelijk wordt beschreven in Hoshea (Hosea) 2, maar let ook op de verwijzing naar het huwelijksfeest in vers 18.

Hoshea (Hosea) 2:16-20
16 “En het zal zijn, in die dag,” zegt Jahweh,
“Dat je me ‘Mijn man’ zult noemen,
En noem me niet langer ‘Mijn Baäl’ [My Lord],
17 For I will take from her mouth the names of the Baals [Lords], And they shall be remembered by their name no more.
18 Op die dag zal ik voor hen een verbond sluiten
Met de beesten van het veld,
Met de vogels in de lucht,
En met de kruipende dingen van de grond.
Boog en zwaard van de strijd zal ik verbrijzelen van de aarde, om ze veilig te laten liggen.
19 “Ik zal je voor altijd met Mij verloofd hebben;
Ja, ik zal je aan mij verloven
In gerechtigheid en rechtvaardigheid,
In liefdadigheid en barmhartigheid;
20 Ik zal jullie in getrouwheid met Mij verloofd hebben,
En je zult Yahweh kennen.”

Let nu op de parallelle taal met betrekking tot het huwelijksfeest in Ezechiël 39, dat de eerste oorlog van Gog en Magog beschrijft, ook bekend als Armageddon. (Voor details, zie “Armageddon: het Huwelijksfeest” in Revelation en de eindtijden).

Yehezqel (Ezechiël) 39:17-22
17 “En wat u betreft, zoon van de mens, zegt Jahweh Elohim, ‘Spreek tot elk soort vogel en tot elk beest van het veld: “Verzamel je en kom; Verzamel je van alle kanten voor Mijn offermaaltijd die Ik voor jou offer, Een groot offermaaltijd op de bergen van Israël, Dat je vlees mag eten en bloed mag drinken.
18 Gij zult het vlees der helden eten, drinkt het bloed der vorsten der aarde, van rammen en lammeren, van geiten en stieren, allen vettigen van Bashan.
19 Jullie zullen vet eten tot jullie vol zijn, en bloed drinken tot jullie dronken zijn, op Mijn offermaaltijd die Ik voor jullie offer.
20 Gij zult aan Mijn tafel vervuld worden met paarden en ruiters, met machtige mannen en met alle krijgslieden”, zegt Jahweh Elohim.
21 “Ik zal Mijn heerlijkheid onder de volken zetten; alle volken zullen Mijn oordeel zien dat Ik heb uitgevoerd en Mijn hand die Ik hen heb opgelegd.
22 Zo zal het huis Israëls weten dat ik vanaf die dag Jahweh hun Elohim ben”.

Er is ook een derde verwijzing in Openbaring 19:17-18.

Hitgalut (Openbaring) 19:17-18
17 Toen zag ik een boodschapper in de zon staan; en hij riep met luide stem tot alle vogels die in het midden van de hemel vliegen: ‘Kom en verzamel je voor het avondmaal van de grote Elohim,
18 opdat u het vlees van koningen, het vlees van kapiteins, het vlees van machtige mensen, het vlees van paarden en van degenen die op hen zitten, en het vlees van alle mensen, vrij en slaaf, zowel klein als groot, zult eten”.

We behandelen dit onderwerp meer in detail in “Armageddon: het Huwelijksfeest” in Revelation and the End Times, maar wat we hier moeten zien is dat hoewel onze verloving (erusin) plaatsvond op de berg Sinaï, het bruiloftsfeest en de voleinding (nissuin) plaats vinden op Armageddon. Hieruit ontstaat het idee van de moderne verlovingsceremonie en de latere bruiloft.

Over Judah’s Trouwtradities

Op andere plaatsen leggen we uit hoe broeder Juda in ballingschap ging in Babylon, en terwijl hij daar was, raapte hij een Babylonische geest op. Helaas, als gevolg van deze Babylonische geest, denkt broeder Juda nu dat hij het gezag heeft om tradities te vestigen die het voorbeeld van Jahweh in de Schrift vervangen.

Omdat de huwelijkstradities van broeder Juda niet meer overeenkomen met de Schrift, kunnen we de traditionele Joodse huwelijksdienst niet als patroon aanbevelen. In plaats daarvan zullen we in de komende hoofdstukken proberen de beste elementen van zowel Efraïm als Juda’s traditionele huwelijksdiensten te integreren, om zo een Schriftuurlijke dienst te herstellen.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give