Chapter 8:

Tim crveno-zelenih protiv tima crno-bijelih

Ovo je napredna studija koja se uvelike odnosi na našu raniju studiju, Otkrivenje i Posljednja vremena. Ako ne razumijete ovu studiju, pročitajte prvo studiju o Nazaretskom Izraelu , a zatim pročitajte Otkrivenje i Posljednja vremena .

U Otkrivenju i Posljednja vremena pokazujem da četiri Zaharijina konja i Otkrivenje predstavljaju četiri duhovne sile koje djeluju u svijetu. Oni odgovaraju četiri patrijarha u Svetom pismu, Josipu, Ezavu, Judi i Jišmaelu. Važan je redoslijed u kojem se ti konji pojavljuju, kao i činjenica da se redoslijed mijenja između Zaharije i Otkrivenja, ali o tim promjenama ćemo morati govoriti na drugom mjestu. U ovoj studiji cilj nam je govoriti o borbi koja se odvija između ova četiri konja, posebno s obzirom na dva tima koja oni formiraju, te što to znači u kontekstu posljednjih vremena.

 

Ješua se vraća na bijelom konju u Otkrivenju 19:11.

Hitgalut (Otkrivenje) 19:11
11 Sada sam vidio kako se nebo otvara, i evo, bijeli konj. A Onaj koji je sjedio na njemu zvao se Vjeran i Istinit, i po pravednosti sudi i ratuje.

Iz tog razloga, Bijeli konj predstavlja Ješuu i Njegov narod (tj. one koji su mu odani). Odnosi se na Josipovu kuću, a također i na kuću Efrajima (ili Efrajimov narod), budući da je Efraim bio Josipov sin. U širem smislu također se odnosi na one kršćane koji vole Ješuu i koji nastoje poslušati Njegovu riječ (na bilo kojoj razini), ali kojima misterij Dvije kuće još nije otkriven. Evangelistički kršćani pripadaju ovoj klasi, i općenito podržavaju cionističku državu Izrael, a ortodoksne Židove (što ćemo vidjeti predstavlja Crnog konja).

 

Crveni konj predstavlja Ezava, čija je boja bila crvena.

B’reisheet (Postanak) 25:25
25 I prvi je izašao crven. Svuda je bio poput dlakave odjeće; pa su mu nadjenuli ime Ezav.

Ako je duh u Efrajimu duh bijelog konja, duh u Ezavu je duh velikog zmaja, Sotone (čija je boja također crvena). Međutim, budući da je Sotona varalica, on se predstavlja kao predstavnik bijelog konja. Zbog toga se pape oblače u bijelo (umjesto crveno). Ipak, dok papinstvo služi Sotoni, još uvijek ima nekoliko unutar Katoličke crkve koji vole Yeshuu, osim što su vrlo zbunjeni.

Hitgalut (Otkrivenje) 3:4
4 “Imate nekoliko imena čak i u Sardu koji nisu oskvrnili svoje haljine; i hodat će sa mnom u bijelom, jer su dostojni.”

Crveni konj mrzi bijelog konja Efraimove. Čini se da ili sruši ili uništi Bijelog konja na bilo koji način.

Crni konj predstavlja našu braću u pravoslavnoj Judi. Ortodoksni Židovi su isti kao i farizeji iz Ješuinog vremena (promijenili su ime u srednjem vijeku). Ortodoksni Židovi čak nose crno. Oni predstavljaju patrijarha Judu.

Crni konj je crn jer koristi skrivena i tajna sredstva kako bi stekao globalnu moć i kontrolu, u nastojanju da uspostavi novi svjetski poredak za svog (anti)mesiju. Oni to vide kao svoju dužnost u služenju Elohimu, a ovaj drevni plan možda potječe iz dana kralja Salomona (kojega neki vide kao vrstu anti-Mesije).

Kako bi uspostavili svoj novi svjetski poredak, Crni konj je preuzeo kontrolu nad svjetskim novcem. To im daje moć potrebnu za posjedovanje ili kontrolu medija, kao i za vršenje kontrole nad Iluminatima, a preko njih i masonskom ložom. Putem tih tajnih organizacija mogu kontrolirati ili utjecati na svjetske demokratske vlade, uključujući sudove i škole.

Crni konj mrzi Bijelog konja koliko i u Ješuino vrijeme, a dio plana novog svjetskog poretka je plan da se Josip porobi ili istrijebi, baš kao što je Juda prodao Josipa u ropstvo dolje u Egiptu.

B’reisheet (Postanak) 37:26-28
26 Tada Juda reče svojoj braći: “Kakva korist ako ubijemo svoga brata i sakrijemo njegovu krv?
27 Dođi da ga prodamo Jišmaelcima, i neka naša ruka ne bude na njemu, jer on je naš brat i naše tijelo.” A braća su slušala.
28 Tada su prolazili midjanski trgovci; pa su braća povukla Josipa i izvukla ga iz jame te ga prodala Jišmaelcima za dvadeset šekela srebra. I odvedoše Josipa u Egipat.

Većina ortodoksnih Židova misli dobro i nije svjesna mračnijeg plana Crnog konja, baš kao što većina katolika nije svjesna mračnih ciljeva Rima. Međutim, unutar židovstva postoji sekta koja se zove sabatski frankisti, i oni vjeruju da je način da ubrzaju dolazak svog (anti)mesije učiniti što više zla. Dok je Ješua odbacio Sotonu, sabateanski frankisti su se predali Sotoni i tako su stekli vlast nad zemaljskim kraljevstvima.

Luka (Luka) 4:5-7
5 Tada mu je đavao, uzevši ga na goru visoku, pokazao sva kraljevstva svijeta u trenutku.
6 A đavao mu reče: “Svu ovu vlast dat ću ti i njihovu slavu; jer mi je ovo predano i dajem je kome hoću.
7 Stoga, ako se klanjaš preda mnom, sve će biti tvoje.”

Crni konj mrzi Ješuu i Njegov narod jednako kao i u prvom stoljeću—ali iako Crni konj kontrolira svjetsku zalihu novca, još uvijek mu je potrebna Efraimova vojna moć kako bi uspostavio svoj novi svjetski poredak, budući da je Efraim Jahvin bojnu sjekiru i Njegovo ratno oružje.

Yirmeyahu (Jeremija) 51:20-23
20 “Vi ste Moja sjekira i ratno oružje: jer s vama ću razbiti narod u komade; s vama ću uništiti kraljevstva;
21 S tobom ću razbiti konja i jahača; S tobom ću razbiti kola i njegova jahača;
22 S tobom ću također razbiti muškarca i ženu; S tobom ću razbiti staro i mlado; S tobom ću razbiti mladića i djevojku;
23 S tobom ću također razbiti pastira i njegovo stado; S tobom ću razbiti seljaka i njegov jaram volova; A s vama ću razbiti namjesnike i vladare.”

Ipak, iako ortodoksni Židovi mrze Ješuu i njegov narod, još uvijek postoji odnos između njih, budući da su Juda i Josip obojica Jahvin narod. Pogledat ćemo ovaj odnos za trenutak, nakon što razgovaramo o Zelenom konju.

Zeleni konj predstavlja Ismaila (islam). Ishmaelova boja je zelena, baš kao što je zelena primarna boja islama.

Zanimljivo je da većina islamskih zastava sadrži ne samo zelenu, već i sve četiri boje nevolje, bijelu, crvenu, crnu i zelenu (simbolizira sva četiri konja).

Ishmaelova majka Hagara prezirala je Saraju (Saru) kada je vidjela da je zatrudnjela Avram, dok Saraj nije.

B’reisheet (Postanak) 16:3-4
3 Tada Sara, Avramova žena, uze Hagaru svoju sluškinju, Egipćanku, i dade je svom mužu Avramu za ženu, nakon što je Avram boravio deset godina u zemlji kanaanskoj.
4 Tako je ušao k Hagari i ona je zatrudnjela. A kad je vidjela da je zatrudnjela, njezina je gospodarica postala prezrena u njenim očima.

Budući da je Hagar prezirala Saraju, prezirala je i Sarajinog sina, Yitzhaka (Izaka). A budući da je Ishmael Hagarin sin, on je prezirao i Yitzhaka, i rugao mu se na dan kada je bio odbijen. Ovo ruganje ukazuje na osnovni nedostatak poštovanja.

B’reisheet (Postanak) 21:8-10
8 Tako je dijete raslo i bilo je odbijeno. I Avraham je priredio veliku gozbu istoga dana kad je Yitzhak bio odbijen.
9 Sara je vidjela sina Hagare Egipćanke, kojega je rodila Abrahamu, kako se ruga.
10 Zato je rekla Abrahamu: “Otjeraj ovu robinju i njezina sina, jer sin ove robinje neće biti nasljednik s mojim sinom, naime s Yitzhakom.”

U kontekstu kraljevske vlasti i nasljedstva, da se Ishmael ruga Yitzhaku ukazuje na smrtnu prijetnju, jer ako Ishmael nije poštovao Yitzhaka i ubio Yitzhaka, tada bi kraljevska vlast i nasljedstvo pripali njemu. Zato Ishmael danas nastoji ubiti Yitzhakove potomke (Judu i Efrajima).

Tim Crveno-zeleni: Stari rimski poredak

Yitzhak je imao dva sina, Ezava i Jakova (Jakova). Poput Jišmaela, Ezav također mrzi Yitzhakovog drugog sina Jakova (uključujući njegove potomke, Judu i Efraima). To je zato što je Yaakov (legitimno) kupio Ezavovo prvorođeno pravo (tj. kraljevstvo), a također je prevario svog oca Yitzhaka da mu da Ezavov blagoslov.

B’reisheet (Postanak) 27:41-42
41 Tako je Ezav mrzio Jakova zbog blagoslova kojim ga je blagoslovio njegov otac, a Ezav je rekao u svom srcu: “Približili su se dani žalosti za mojim ocem; tada ću ubiti svog brata Jakova.”
42 I riječi Ezava, njezina starijeg sina, prenesene su Rivki. Zato je poslala i pozvala Jakova svog mlađeg sina i rekla mu: “Stvarno se tvoj brat Ezav tješi zbog tebe time što te namjerava ubiti.”

Ako bi Ezav ubio Jakova, tada bi mu se pravo prvorodstva i blagoslov vratili. Nadalje, oženio je dvije Ishmaelove kćeri, Mahalath i Basemath, i tako je u krvnom savezu s Ishmaelom.

B’reisheet (Postanak) 28: 9
9 Tako je Ezav otišao u Išmael i uzeo Mahalath, kći Ismaela, Avrahamova sina, sestru Nebajotovu, za svoju ženu pored žena koje je imao.

B’reisheet (Postanak) 36: 1-3
1 Ovo je rodoslov Ezava koji je Edom.
2 Ezav je uzeo svoje žene od kćeri Kanaana: Ada, kći Elona Hetejina; Aholibamah, kći Anah, kći Hivejaca Zibeona;
3 i Basemath, Ishmaelova kći, sestra Nebajotha.

Budući da i Ezav i Išmael žele ubiti Yaakova i njegove potomke, oni čine ono što ja zovem tim Crveno-zeleni (ili osovina Ezav-Išmael). To objašnjava naklonost Katoličke crkve prema islamu.

Ono što Ezav ne shvaća, međutim, jest da Ishmael mrzi sve Yitzhakove sinove, uključujući i njega, jer samo brisanjem svih ostalih Avrahamovih potomaka Ishmael može ponovno steći prvorodstvo i blagoslov.

Tim crno-bijelih, zvani Novi svjetski poredak

Baš kao što se Ezav udružuje sa svojim starijim stricem Jišmaelom u nastojanju da ubije Jakovljeve sinove, Efrajimci (tj. evangelički kršćani) se također udružuju sa svojim starijim stricem Judom (tj. ortodoksnim Židovima u zemlji Izraelu) u nastojanje da se obrani od Jišmaelovih (i također Ezava) grabežljivaca. Međutim, ovo će se pokazati kao tragična pogreška, jer ono što evanđeoski kršćani ne shvaćaju je da Juda za njih nije legitimni mirovni partner, kao što je Jišmael legitimni mirovni partner za Judu. Kao što Jišmael pored Jakovljevih sinova želi ubiti Ezava, Crni konj Juda također mrzi bijelog konja Efraima i planira ga uništiti nakon što ga je iskoristio u najvećoj mogućoj mjeri. Ipak, Jahve čuva Efraima, čak i u njegovom neznanju, zbog Jahvine zaštite. Vidimo to na mnogim mjestima, ali najočitije su u Zahariji 6, a također i u Postanku 35.

Zaharija 6:1-8
1 Tada sam se okrenuo, podigao oči i pogledao, i gle, četiri kola dolaze između dvije planine, a planine su bile planine od bronca.
2 S prvim kolima bili su crveni konji, s drugom kočijom crni konji,
3 s trećom kočijom bijeli konji, a s četvrtim kočija šareni konji – jaki konji.
4 Tada sam odgovorio i rekao glasniku[angel] koji je sa mnom razgovarao: “Što je ovo, gospodaru?”
5 A glasnik mi odgovori i reče mi: “Ovo su četiri duha neba, koji izlaze sa svoje pozicije pred Adonom cijele zemlje.
6 Onaj s crnim konjima[Judah] ide u sjevernu zemlju, bijeli[Ephraim] idu za njima, i pjegavi[later Green] idu prema južnoj zemlji [tj. Sinaju].”
7 Tada su jaki konji izišli, željni odlaska, kako bi mogli hodati amo -tamo po cijeloj zemlji. I On je rekao: “Idi, hodaj amo -tamo po cijeloj zemlji.” Tako su hodali amo -tamo po cijeloj zemlji.
8 I pozva me i progovori mi govoreći: “Vidiš, oni koji idu prema sjevernoj zemlji umirili su se Duhu mojemu u sjevernoj zemlji.”

“Sjeverna zemlja” predstavlja ono što će kasnije postati kršćanska Europa (a posebno protestantska područja). O tome bismo mogli još puno toga reći, ali to će morati pričekati neki drugi put.

Drugi odlomak koji nam pokazuje da bi postojao odnos između Jude i Efrajima je Postanak 35:10-12.

B’reisheet (Postanak) 35:10-12
10 A Elohim mu reče: “Zoveš se Jakov; neće ti se više zvati Jakov, nego će ti biti ime Izrael.” Zato mu je dao ime Izrael.
11 I Elohim mu reče: “Ja sam Elohim Svemogući. Budite plodni i množite se; narod [Judah] i družina [Ephraimite Christian] naroda će proizaći iz tebe, i kraljevi će doći iz tvoga tijela.
12 Zemlju koju sam dao Abrahamu i Izaku dajem vam; i tvome potomstvu poslije tebe dajem ovu zemlju.”

U Svetom pismu red je važan. Juda se prvi spominje u oba odlomka, govoreći nam da će Juda voditi. To se slaže s činjenicom da je Juda trebala biti kraljevsko pleme (barem prije Armagedona).

Juda treba Efraima da pomogne uspostaviti svoj novi svjetski poredak, jer je Efraim Jahvina bojna sjekira i ratno oružje.

Yirmeyahu (Jeremija) 51:20-24
20 “Vi ste Moja sjekira i ratno oružje: jer s vama ću razbiti narod u komade; s vama ću uništiti kraljevstva;
21 S tobom ću razbiti konja i jahača; S tobom ću razbiti kola i njegova jahača;
22 S tobom ću također razbiti muškarca i ženu; S tobom ću razbiti staro i mlado; S tobom ću razbiti mladića i djevojku;
23 S tobom ću također razbiti pastira i njegovo stado; S tobom ću razbiti seljaka i njegov jaram volova; A s tobom ću razbiti namjesnike i vladare.
24 “I uzvratit ću Babilonu i svim stanovnicima Kaldeje za sve zlo što su učinili u Cionu pred tobom”, govori Jahve.

Jedini problem ovdje je taj što je u širem cjelokupnom kontekstu odlomka, Efraimova sadašnja domovina u Sjedinjenim Američkim Državama, koje također identificiramo kao zemlju Babilona. A zapravo, Jeremija 50-51 (u kojem se nalazi ovaj odlomak) govori o uništenju proročke zemlje Babilona. To znači da će, iako će Efraim biti korišten za Jahvinu svrhu u uspostavljanju globalne tisućljetne vladavine, oni također na kraju biti strogo kažnjeni jer to nisu učinili na Jahvin način.

Babilon i njezin pad kod trube 7

Kao što pokazujem u Otkrivenju i Posljednja vremena , sva četiri konja trenutno pripadaju babilonskom svjetskom sustavu. Juda je u glavi zlata, zbog čega oni kontroliraju svjetsku zalihu novca i ili kontroliraju ili snažno utječu na svoje vlade. Ezav je grčko-rimski torzo, a demokracija je cvjetala i u Grčkoj i u Rimu. Rimsko kršćanstvo čini noge kipa, a islam je glina pomiješana s stopalima kipa.

Ovdje su isti odnosi, prikazani drugačije.

Na ovom dijagramu Crni konj Juda je u glavi kipa. Oni će vladati demokratskim Novim svjetskim poretkom, koji bi mogli provoditi kršćanski Efrajimci i njihova vojska. Međutim, Crni konj Juda, kao i Crveni konj Ezav, nastoje dovesti Zelenog konja Išmaela u efraimske zemlje bijelog konja kroz ono što se danas naziva „masovnom migracijom“. Svrha toga je slomiti kršćanski svijet. To dovodi do zabune i nasilja, a za održavanje mira potrebna je totalitarna policijska država (to nije mir). Ovo je svijet koji evanđeoski kršćani pomažu izgraditi kroz svoju podršku Black Horse cionističkoj Judi i njegovoj želji da uspostavi Novi svjetski poredak (bez Yeshue). Past će na trubi 7, zajedno s Ezavom u Rimu (i cijelim babilonsko-rimskim sustavom), koji potajno kontrolira Babilon na mnogo dubljoj razini.

Hitgalut (Otkrivenje) 14:8
8 I drugi anđeo ga je slijedio govoreći: “Pade Babilon, pade, taj veliki grad[Rome] , jer je napojila sve narode vinom gnjeva svoga bluda.”

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give