Chapter 3:

O pravednom sudu

U Ivanu 7:24, Ješua nam govori da ne sudimo prema izgledu, nego da sudimo pravednim sudom.

Yochanan (Ivan) 7:24
24 “Ne sudite po izgledu, nego sudite pravednim sudom.”

Postoji i pravedna i nepravedna presuda, i moramo paziti koju ćemo koristiti. U Mateju 7:1-6 Ješua nas poučava da će nas Jahve, ako sudimo pravedno, suditi kao da smo pravedni, ali ako nepravedno sudimo Jahve će nas suditi kao nepravedne.

Matityahu (Matej) 7:1-5
1 „Ne sudi[unrighteously] , da ne budete suđeni[as being unrighteous] .
2 Jer kakvim sudom sudite, bit ćete suđeni; i mjerom koju koristite, ona će vam se izmjeriti.
3 I zašto gledaš trun u oku svoga brata, a ne gledaš na brvno u svom oku?
4 Ili kako možeš reći svome bratu: ‘Daj da ti izvadim trun iz oka;’ i vidi, daska ti je u oku?
5 Licemjer! Izvadi najprije dasku iz vlastitog oka, a onda ćeš jasno vidjeti ukloniti trun iz oka svoga brata.”

Mnogi kršćani vjeruju da ovaj odlomak znači da nikada nikoga ne smijemo osuđivati, ali to je očito u suprotnosti s Torom, a također i sa spisima apostola Šaula (Paula).

Sveto pismo nam govori da je Moše (Mojsije) služio naciji kao sudac.

Šemote (Izlazak) 18:13
13 I tako je sljedećeg dana Mojše sjeo da sudi narodu; a narod je stajao pred Mošeom od jutra do večeri.

Je li Moše prekršio Toru, jer je sjedio da sudi ljudima? Neka ne bude! Jer Mošejev svekar Yitro (Jetro) je vidio da on to ne čini ljudima, već ljudima.

Šemote (Izlazak) 18:14-16
14 Kad je Mošein tast vidio sve što je učinio za narod, rekao je: “Što je ovo što činiš za narod? Zašto ti sam sjediš, a sav narod stoji pred tobom od jutra do večer?”
15 A Mojsije reče svome tastu: “Jer narod dolazi k meni da se raspita o Elohima.
16 Kad im je teško, dolaze k meni, i ja sudim između jednog i drugog; i obznanjujem zakone Elohimove i njegove upute.”

Mošejev svekar je vidio da je ono što je Moše činio dobro, jer je pomoglo ljudima da primjenjuju Jahvine upute u svojim životima. Jedini problem je bio što je Moshe pokušavao sve to učiniti sam. Stoga je Mošeov svekar rekao Mošeu da imenuje druge etičke ljude da služe kao suci i vladari ispod njega, kako bi se služba suđenja ljudima mogla učinkovitije obavljati. To bi bolje služilo svim ljudima.

Šemote (Izlazak) 18:17-26
17 Tada mu je Mošein tast rekao: “Nije dobro što činiš.
18 I vi i ovi ljudi koji su s vama sigurno ćete se istrošiti. Jer ova vam je stvar previše; niste u mogućnosti sami to izvesti.
19 Slušajte sada moj glas; Dat ću vam savjet i Elohim će biti s vama: Stanite pred Elohima radi ljudi, kako biste mogli donijeti teškoće Elohimu.
20 Poučit ćeš ih zakonima i uputama i pokazati im put kojim moraju hodati i posao koji moraju obavljati.
21 Štoviše, između svih ljudi odabirete sposobne ljude, poput straha od Boga, ljudi istine, koji mrze pohlepu; i postaviti takve da nad njima budu vladari tisuća, vladari stotina, vladari pedesetih godina i vladari desetaka.
22 I neka sude narodu u svako doba. Tada će vam svaku veliku stvar donijeti, ali svaku malu stvar sami će suditi. Tako će vam biti lakše, jer će oni s vama nositi teret.
23 Ako to učinite, a Elohim vam tako zapovijedi, moći ćete izdržati, a i svi će ovi ljudi u miru otići na svoje mjesto. ”
24 Tako je Moše poslušao glas svoga svekra i učinio sve što je rekao.
25 I Mojsije je odabrao sposobne ljude iz cijelog Izraela i postavio ih za poglavare nad narodom: vladare tisuća, vladare stotina, vladare pedesetih i vladare desetina.
26 Tako su sudili narodu u svako doba; teške slučajeve donijeli su Mojsiju, ali su sami prosuđivali svaki mali slučaj.

Znamo da Jahve želi da imenujemo suce i službenike na svim našim vratima jer nam to tako kaže. Samo, On želi da imenujemo pravedne suce i službenike (a ne nepravedne), tako da će se ljudima suditi pravednom (a ne nepravednom) sudom.

Devarim (Ponovljeni zakon) 16:18
18 “Postavi suce i službenike na svim svojim vratima, koje ti daje Jahve, tvoj Elohim, prema svojim plemenima, i oni će suditi narodu pravednim sudom.”

Kršćanstvo nas uči da je gotovo grijeh osuđivati svoje bližnje. Međutim, to je u suprotnosti s Torom, koja nam govori da svoje susjede sudimo pravedno.

Vayiqra (Levitski zakonik) 19:15
15 “Ne činite nepravde u sudu. Ne budi pristran prema siromasima, niti poštuješ osobu moćnog. U pravednosti ćeš suditi bližnjemu svome.”

Izaija nam govori da tražimo sud (משפט), a čak nam kaže da sudimo (שִׁפְטוּ) siroti. o čemu se radi?

Jeshayahu (Izaija) 1:17
17 „Naučite činiti dobro;
Tražiti presudu,
Ukori tlačitelja;
Sudi siročad,
Zamolite se za udovicu.”
(17) לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט אַשְּׁרוּ חָמ | שִׁפְטוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָה

Hebrejska riječ za pravdu (משפט) je ista kao i hebrejska riječ za sud (משפט), a engleski se izrazi mogu koristiti naizmjenično s obzirom na hebrejsku riječ. Govori o davanju Jahvine presude.

OT:4941 mishpat (mish-pawt’); od OT:8199; pravilno, sudski izrečena presuda (povoljna ili nepovoljna), posebno kazna ili službena odluka (ljudska ili [participant’s] božanski zakon, pojedinačni ili kolektivni), uključujući čin, mjesto, tužbu, zločin i kaznu; apstraktno, pravednost, uključujući pravo ili privilegiju sudionika (zakonske ili uobičajene), ili čak stil:

KJV – protivnik, ceremonija, optužba, zločin, običaj, pustinja, odlučnost, diskrecija, raspolaganje, dužno, moda, oblik, suditi, presuda, pravedno (-ice, -ly), (način) zakona (-ful) , način, mjera, (dostojan) red, uredba, pravo, rečenica, usest, dostojan, pogrešan.

Želimo li pravdu (משפט) za siročad? Ako je tako, onda ih trebamo suditi (שִׁפְטוּ). Moramo objaviti Jahvinu presudu. Opširnije, ovo je također vladati pravedno za njih (u njihovo ime).

OT: 8199 shaphat (shaw-fat’); primitivni korijen; suditi, odnosno izreći kaznu (za ili protiv); implicirano, opravdati ili kazniti; po proširenju, vladati; pasivno, voditi parnicu (doslovno ili figurativno):

KJV – osvetiti se, koji osuđuje, bori se, brani, izvršava (presuda), (biti a) suditi (-ment), treba, moliti, obrazlagati, vladati.

Ironično je da je kršćanska koncepcija suda tako negativna, jer hebrejski koncept suda predstavlja obznanjavanje Jahvinih puteva i njegovih presuda. To je nešto što Jahve želi da učinimo.

Yehezqel (Ezekiel) 20:4
4 „Hoćeš li im suditi, sine čovječji, hoćeš li suditi
ih? Tada im obznanite gadosti njihovih otaca.”

Ako ljudi žive prema Tori, zašto bi se onda bojali Njegove presude/pravde? Zašto ne bismo bili željni da se Jahvine presude objave u tijelu?

Jahve ponekad šalje proroke (kao što je Jona) da upozore one u narodima da se pokaju i vrate Njemu. Međutim, ako se narodi ne pokaju i ne vrate se Jahvi (što dokazuje njihova pokornost Njegovom autoritetu), onda stvarno nema načina da im se sudi (isporuči pravdu). Samo oni koji su unutar Izraela (i koji su podložni Elohimovoj vlasti) mogu biti suđeni (suđeni s pravdom).

Šaul primjenjuje ovaj isti princip u svom pismu Korinćanima, govoreći im da ne smijemo suditi onima koji su izvan tijela, već samo suditi onima koji su unutra (i koji tvrde da se pokoravaju Jahvi).

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 5:9-13
9 Napisao sam vam u svojoj poslanici da se ne družite sa spolno nemoralnim ljudima.
10 Ipak, zasigurno nisam mislio sa seksualno nemoralnim ljudima ovoga svijeta, ili sa pohlepnicima, ili iznuđivačima, ili idolopoklonicima, budući da ćete tada morati otići iz svijeta.
11 Ali sada sam vam pisao da se ne družite ni s kim po imenu brat, koji je bludnik, ili pohlepnik, ili idolopoklonik, ili pogrdilac, ili pijanac, ili iznuđivač – čak ni da jedete s takvom osobom .
12 Jer što ja imam sa suđenjem i onima koji su vani? Zar ne osuđujete one koji su unutra?
13 Ali oni koji su izvan Elohima sude. Stoga “uklonite od sebe zlu osobu”.

Šaul je također rekao Kološanima samo da dopuste da nas Mesijino tijelo sudi (tj., poučava ili vodi) o tome koju hranu jedemo i koje festivalske dane održavamo (s obzirom da te stvari imaju proročke implikacije).

Qolossim (Kološanima) 2:16-17
16 Zato neka vas nitko ne sudi u jelu ili piću, ili u pogledu praznika ili mladog mjeseca ili subote,
17 koji su sjena stvari koje dolaze, ali Tijelo Mesijino.

Većina engleskih verzija mijenja jezik Kološanima 2:16-17 (iznad). To može biti zbog činjenice da većina kršćanskih crkava ne shvaća da u hebrejskom mišljenju suditi znači osigurati pravdu (i vodstvo). Shaul nam govori da ovu vrstu vodstva i prosuđivanja trebamo osigurati u kući, tako da naši ljudi to ne trebaju tražiti u vanjskom svijetu.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 6:1-6
1 Usuđuje li se itko od vas, imajući nešto protiv drugoga, suditi pred nepravednicima, a ne pred onim razdvojenim?
2 Zar ne znaš da će oni koji su suditi svijetu? A ako ćete vi suditi svijetu, jeste li nedostojni suditi i o najsitnijim stvarima?
3 Zar ne znaš da ćemo mi suditi glasnicima[angels] ? Koliko više, stvari koje se odnose na ovaj život?
4 Ako dakle imate presude o stvarima koje se odnose na ovaj život, postavljate li da sude one koje skupština najmanje cijeni?
5 Ovo govorim na tvoju sramotu. Je li tako, da među vama nema mudra čovjeka, niti jednog, koji bi mogao suditi između svoje braće?
6 Ali brat se tuži protiv brata, i to pred nevjernicima!

U 2. stihu Šaul nam kaže da će odvojeni suditi svijetu, a u 3. stihu nam kaže da ćemo čak suditi i glasnicima (anđelima). Ali ako ćemo uopće suditi glasnicima, zašto bismo onda tražili pravednu presudu izvan skupštine? Zar među nama nema nikoga tko govori po glasu Jahvinu?

U studiji “O govoru u jezicima”, u Studije Nazarenskog Svetog pisma sv 1, objašnjavamo obje vrste proročanstava. Ono što obje vrste proročanstava imaju zajedničko je zahtjev da govorimo u skladu s Jahvinovim glasom (a ne svojim tijelom). Kada umremo svom tijelu i govorimo po Njegovom glasu, tada će naši sudovi biti ispravni i istiniti jer ćemo govoriti samo Njegove riječi. Međutim, kada sudimo po tijelu, ne možemo ne suditi nepravedno jer tijelo nije sposobno za savršenstvo. Gotovo uvijek ćemo se projicirati u sliku.

Romim (Rimljanima) 2:1-3
1 Stoga si neoprostiv, o čovječe, tko god da si koji sudiš[according to the flesh] , jer u čemu god sudiš drugoga[according to the flesh] sami sebe osuđujete; za vas koji sudite prakticirajte iste stvari[because you project your own flaws onto the other person] .
2 Ali znamo da je[righteous] Elohimova presuda je u skladu s istinom protiv onih koji čine takve stvari.
3 I misliš li da ćeš, o čovječe, ti koji osuđuješ one koji tako postupaju, a čine isto, izbjeći Elohimovu sud?

Mnogi od nas su slušali kako prijatelj kritizira drugu osobu, samo da bi primijetili da se čini da se optužbe odnose na obje strane. Psiholozi ovu pojavu slikanja vlastitih atributa na druge nazivaju projekcijom i uobičajena je kad god govorimo u skladu sa svojim emocijama (i vlastitim duhom), umjesto da slušamo Njegove riječi i govorimo u skladu s Njegovim glasom.

Jahvin Duh može navesti nekoga da kaže i komplementarne i nekomplementarne stvari, ali u svakom slučaju potreban je svjestan, discipliniran napor da se vlastite misli ostave po strani i govore u skladu s Duhom.

Matej 12:33-37 nam govori da se stabla (tj. ljudi) poznaju po plodovima. Ako govorimo po Njegovom glasu, onda je naš plod/govor dobar (služi Njemu); ali ako govorimo svoje riječi, naše drvo nije dobro jer je naš govor besposlen (ne služi Mu).

Matityahu (Matej) 12:33-37
33 „Ili učinite stablo dobrim i plodove njegove, ili učinite drvo lošim i plodove njegove; jer drvo se poznaje po plodu.
34 Poskočno leglo! Kako možeš, kao zao, govoriti dobre stvari? Jer iz obilja srca usta govore.
35 Dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca izvlači dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.
36 Ali ja vam kažem da će za svaku besposlenu riječ koju ljudi izgovore dati račun na Sudnjem danu.
37 Jer po svojim riječima bit ćeš opravdan, a po riječima svojim bit ćeš osuđen.”

Naša svrha prosuđivanja nije nikada osuđivati druge, već samo pomoći našoj braći i sestrama da uče i rastu u Njemu. Ako je naša svrha suđenja drugoga osuditi (a ne pomoći izgubljenom bratu), onda ne znamo kakvog smo duha, jer Sin Čovječji nije došao uništiti ljudske živote, nego ih spasiti.

Luka (Luka) 9:54-56
54 A kad su to vidjeli njegovi učenici Ya’akov i Yochanan, rekli su: “Adone, hoćeš li da naredimo da vatra siđe s neba i proždre ih, baš kao što je to učinio Eliyahu?”
55 Ali on se okrenu, ukori ih i reče: “Ne znate kakvog ste duha.
56 Jer Sin Čovječji nije došao uništiti ljudske živote nego ih spasiti.” I odoše u drugo selo.

Kao što objašnjavamo u “Proces po Mateju 18” (uključeno u Zavjetni odnosi ), svrha presude nije da se netko proglasi krivim ili da ga se izbaci iz skupštine. Umjesto toga, svrha je pomoći našoj braći i sestrama da zauzmu pravi položaj sa svojim Stvoriteljem, tako da im stvari idu bolje na Sudnjem danu. Bit će trenutaka kada ćemo morati izbaciti izvan skupštine one koji odbijaju igrati po pravilima, ali sam proces trebao bi biti poput oca pune ljubavi koji razgovara sa svojom djecom i pomaže im da isprave svoje stavove. Ako se djeca odbiju ponašati ispravno, tada gube neke od svojih privilegija (a u ovom slučaju obično je privilegija okupljati se); ali čim se pokaju i nadoknade u skladu s Torom (i isprave sve svoje odnose), njihove se privilegije okupljanja mogu obnoviti.

Ranije smo vidjeli da kada je čovjek u Korintu počinio seksualni nemoral sa ženom svog oca, Šaul je pisao skupštini u Korintu i rekao im da izbace čovjeka vani (1. Korinćanima 5). Međutim, nakon što se čovjek pokajao za svoj grijeh, vratio se u pravi položaj kod Jahve; i tako je Šaul ponovno pisao Korinćanima i rekao im da ga puste natrag.

Qorintim Bet (2 Korinćanima) 2:6-11
6 Takvom čovjeku dovoljna je ova kazna koju je izrekla većina,
7 pa da mu, naprotiv, radije oprostiš i tješiš, da ne bi takvoga možda progutala prevelika tuga.
8 Stoga vas pozivam da mu ponovno potvrdite svoju ljubav.
9 Jer u tu svrhu i napisao sam da vas iskušam jeste li u svemu poslušni.
10 Kome vi išta oprostite, opraštam i ja. Jer ako sam doista išta oprostio, oprostio sam i tome radi vas u prisutnosti Mesije,
11 da nas Sotona ne bi iskoristio; jer nismo neznani o njegovim napravama.

Šaul je očito ovdje djelovao kao sudac, ali je sudio prema Duhu. Njegova je namjera bila izgraditi Jahvin narod (i time izgraditi Jahvino kraljevstvo) inzistirajući da se Jahvini standardi poštuju. Bila je to pravedna presuda, i iako možda nije bila ugodna u to vrijeme, dovela je do najboljeg krajnjeg rezultata za sve strane.

U članku “Lashon Hara: zli jezik” (u studiji o Zavjetni Odnosi) objašnjavamo da pravedni govor izgrađuje i izgrađuje Jahvin narod. Ponekad moramo reći negativne stvari u kratkom roku kako bismo stvari ispravili. Međutim, ako samo govorimo loše o drugim ljudima bez namjere da ispravimo pogrešnu situaciju, onda taj govor nije veličanje, i predstavlja nepravednu osudu.

Jakov (Jakov) 4:11-12
11 Ne govorite zlo jedni o drugima, braćo. Tko o bratu rđavo govori i sudi bratu[according to his emotions] govori zlo o Tori i sudi Toru. Ali ako osuđujete Toru, niste izvršitelj Tore, već sudac.
12 Jedan je Zakonodavac, koji može spasiti i uništiti. Tko si ti da sudiš drugome[after the flesh] ?

Idealno je govoriti u skladu s Njegovim Duhom u svakom trenutku, bilo da govorimo dobro ili loše. U idealnom slučaju, trebali bismo sve svoje misli zarobiti u poslušnost Mesiji, kako bismo mogli čuti i govoriti u skladu s njegovim glasom, i tako jesti od drveta života.

Qorintim Bet (2 Korinćanima) 10:3-6
3 Jer iako živimo u tijelu, ne ratujemo po tijelu.
4 Jer oružje našeg ratovanja nije tjelesno, već moćno u Elohimu za rušenje uporišta,
5 bacajući argumente i svaku visoku stvar koja se uzdiže protiv spoznaje Elohima, dovodeći svaku misao u ropstvo prema poslušnosti Mesiji,
6 i biti spreman kazniti svaku neposlušnost kad se vaša poslušnost ispuni.

Zarobljavanje svake misli u poslušnosti Mesiji je životni hod, ali donosi velike nagrade i iznimno je ugodan našem dobrom nebeskom Ocu i njegovu Sinu.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give