Chapter 1:

O Predestinaciji

Jedna od prvih lekcija Svetoga pisma je da, prepušteni sami sebi, mi ljudi imamo inherentnu sklonost da donosimo pogrešne izbore. Mi biramo ono što će našem tijelu biti dobro, a ne ono što je ispravno.

B’reisheet (Postanak) 3: 6
6 Dakle, kad je žena vidjela da je drvo dobro za hranu, da je ugodno za oči i da je drvo poželjno da se urazumi, uzela je od njegovih plodova i jela. Davala je i mužu sa sobom, a on je jeo.

Osim što je povijesna, doslovna žena, veliki matrijarh cijelog čovječanstva također je simbol Izraela. Iako je žena bila prevarena, također se čini jasnim da je koristila osobnu slobodnu volju, pravo na izbor.

Jasno je da muškarci i žene imaju slobodan izbor volje. Međutim, nemaju li muškarci ništa više od slobodne volje? Kepha (Petar) nam govori da je Ješuina služba bila unaprijed određena prije osnutka svijeta.

Kefa Alef (1. Petrova) 1:20-21
20 On je doista bio unaprijed određen prije postanka svijeta, ali se pokazao u ovim posljednjim vremenima za vas
21 koji po Njemu vjerujete u Boga, koji ga je uskrisio od mrtvih i dao mu slavu, tako da je vaša vjera i nada u Boga.

Ako je Ješuina uloga u povijesti bila predodređena prije osnutka svijeta, onda bi ostala djela čovječanstva više od rezultata slobodne volje. Iako je Ješua bio na pravom mjestu u pravo vrijeme kako bi ispunio proročanstva, ako ostali postupci čovječanstva nisu zapisani, kako onda Jahve može znati da će Njegov narod biti tamo gdje treba biti, kada je trebao biti tamo , kako bi se njegove proročke riječi ispunile?

Efežanima (Efežanima) 1:3-6
3 Blagoslovljen Elohim i Otac našeg Učitelja Ješue Mesije, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebeskim mjestima u Mesiji,
4 kao što nas je izabrao u Njemu prije postanka svijeta, da budemo odvojeni i besprijekorni pred njim u ljubavi,
5 budući da nas je Ješua Mesija predodredio za posvojenje sebi, po dobroj volji Njegove,
6 na hvalu slave Njegove milosti, kojom nas je učinio prihvaćenima u Voljenom.

Nema smisla da je Jahve ispunjenje svoje riječi prepustio slučaju. Šaul (Paul) nam čak govori da je naše posvojenje kao sinova predodređeno. Međutim, ako je naše posvojenje kao sinova predodređeno, tada na najvišoj razini nitko od nas zapravo ne odlučuje prihvatiti ili odbaciti Ješuu. Na najvišoj razini naš izbor da prihvatimo spasenje mora biti nešto što nam je dano kao dar, tako da ga ne možemo odbaciti.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 4:7
7 Jer tko te čini drugačijim od drugoga? A što imate, a niste dobili? Ako ste ga doista primili, zašto se hvalite kao da ga niste primili?

Znamo da je Sveto pismo puno paradoksa, ali kako Sveto pismo može govoriti i o čovjekovoj slobodnoj volji, kao io čovjekovoj predodređenosti da bude posvojen kao sin? Ako čovjek teoretski može birati između ispravnog i pogrešnog, kako onda njegova predodređenost može biti sigurna?

Rješenje je da Jahve sjedi izvan vremena i već zna sve što će se dogoditi prije nego što se dogodi. On je već zapisao događaje naših dana u svojoj knjizi.

Tehillim (Psalmi) 139:16
16 Tvoje su oči vidjele moju supstancu, koja je još bila neuobličena, i u tvojoj knjizi sve su bile zapisane, dani koji su za mene stvoreni, kada ih još nije bilo.

Kako bi osigurao da će se njegova proročanstva ispuniti, Jahve je unaprijed odredio sve što će se ikada dogoditi. To je toliko slučaj da On čak zna kada će jeleni i divlje planinske koze roditi svoje mlade.

Iyob (Job) 39:1-2
39:1 „Znate li vrijeme kad divlje planinske koze rađaju mlade? Ili možete označiti kada jelen rodi?
2 Možete li nabrojati mjesece koje ispunjavaju? Ili znate li vrijeme kad rađaju mlade?”

Neki ljudi misle da postoji logičan sukob između predodređenja i izbora slobodne volje, ali u stvarnosti sukoba nema. To je zato što je predodređenje dovoljno veliko da objasni čovjekov izbor slobodne volje. Ova teorija kaže da Jahve već zna tko je, a tko nije predodređen za posvojenje kao sinovi, jer sjedi izvan vremena i već je vidio svaku odluku koju ćemo ikada donijeti. On je dopustio da stvari idu određenim putem, kako bi ispunio svoju savršenu volju.

Romim (Rimljanima) 8:28-30 (iz NASU)
28 I znamo da Elohim čini da sve zajedno djeluje na dobro onima koji ljube Elohima, onima koji su pozvani prema njegovoj namjeri.
29 Za one koje je unaprijed znao, On je i predodredio da postanu suobličeni slici njegova Sina, da bude prvorođenac među brojnom braćom;
30 A one koje je predodredio i pozvao; a ove koje je pozvao, On je i opravdao; a ove koje je opravdao, On je i proslavio.

Jahve je unaprijed znao da će Judina kuća odbaciti Ješuu. On je unaprijed znao da će Juda biti zaslijepljen na neko vrijeme, i to sa svrhom. Čak je i unaprijed znao da će jednoga dana Židovi prihvatiti Ješuu, jer je Njegov poziv svom narodu neopoziv.

Romim (Rimljanima) 11:28-32
28 Što se tiče Radosne vijesti, oni su neprijatelji radi vas, a što se tiče izbora, oni su ljubljeni poradi otaca.
29 Jer darovi i poziv Elohim su neopozivi.
30 Jer kao što ste nekoć bili neposlušni Bogu, a sada ste postali milosrđe njihovom neposlušnošću,
31 tako su i ovi sada bili neposlušni, da po iskazanom milosrđu i oni zadobiju milosrđe.
32 Jer ih je Elohim sve predao u neposlušnost, da bi se svima smilovao.

Iako su naša židovska braća iskoristila svoju slobodnu volju da odbace Ješuu, to nije bilo iznenađenje za Jahvea Elohima. On ne samo da je unaprijed znao da će Judina kuća napraviti pogrešan izbor, već je to i dopustio, kako bi se ispunila Njegova proročka riječ. Sve se dogodilo baš onako kako je Jahve Elohim planirao prije nego što je Zemlja uopće stvorena, a ipak nas to ne oslobađa naših osobnih odgovornosti.

Rimljanima 9:16-28 (preuzeto iz NASU)
16 Dakle, nije do onoga koji hoće, niti od onoga koji trči, nego od Boga koji pokazuje milost.
17 Jer Sveto pismo faraonu kaže: “U tu svrhu sam te podigao, da pokažem svoju moć u tebi i da se moje ime objavi po svoj zemlji.”
18 Stoga se smiluje kome hoće, a koga hoće otvrdne.
19 Onda ćeš mi reći: “Zašto još uvijek nalazi krivnju? Jer tko se odupro njegovoj volji?”
20 Ali doista, o čovječe, tko si ti da odgovaraš protiv Elohima? Hoće li stvorena stvar reći onome koji ju je stvorio: “Zašto si me učinio ovakvim?”
21 Zar lončar nema vlast nad glinom, da od istog gruda napravi jednu posudu za čast, a drugu za sramotu?
22 Što ako je Elohim, iako je bio spreman pokazati svoj gnjev i pokazati svoju moć, s mnogo strpljenja podnosio posude gnjeva pripremljene za uništenje?
23 I učinio je to da objavi bogatstvo svoje slave na posudama milosrđa, koje je unaprijed pripremio za slavu,
24 i nas, koje je i pozvao, ne samo od Židova, nego i od pogana.

Međutim, dok je Jahve predodredio što će se dogoditi s Judom, On je također predodredio ono što će se dogoditi među Efrajimskim narodom.

25 Kao što kaže i u Hošeji,
“One koji nisu bili Moj narod zvat ću ‘Moj narod’, a nju koja nije bila voljena ‘Voljena’.”
26 “I bit će na mjestu gdje im je rečeno: ‘Vi niste moj narod’, ondje će se zvati sinovima Živoga Elohima.”
27 Izaija vapi za Izraelom,
„Iako je broj sinova Izraelovih kao pijesak u moru, ostatak je taj koji će biti spašen;
28 Jer Jahve će izvršiti svoju riječ na zemlji, temeljito i brzo.”
(NASU ispravljeno za imena)

Ako Jahve ima planove koje treba ispuniti Njegov narod, onda jedino ima smisla da je izbor slobodne volje koji nam daje izbor slobodne volje koji savršeno funkcionira u Njegovim planovima.

Efežanima (Efežanima) 1:11
11 U Njemu smo također zadobili baštinu, budući da smo predodređeni prema naumi Onoga koji sve čini po namjeri svoje volje…

Sve stvari koje Jahve Elohim čini samo su dio skrivene mudrosti koju je On predodredio prije početka vjekova.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 2:6-7
6 Ipak, mi govorimo mudrost među onima koji su zreli; mudrost, međutim, ne ovoga doba niti vladara ovoga doba, koji prolaze;
7 ali mi govorimo Elohimovu mudrost u otajstvu, skrivenu mudrost koju je Elohim predodredio prije vjekova na našu slavu…
(NASU ispravljeno za imena)

Ako je naše nasljedstvo bilo predodređeno prema Jahvinoj velikoj namjeri, onda naši izbori moraju biti u skladu s Njegovom voljom. Zapravo, Šaul nam govori da su svi naši izbori slobodne volje, uključujući naš izbor da prihvatimo ili odbacimo Ješuu, bili uspostavljeni prema Jahvinim namjerama čak i prije nego što je vrijeme počelo.

TimaTheus Bet (2. Timoteju) 1:8-9
8 Zato se ne stidi svjedočanstva našeg Učitelja, niti mene njegovog zarobljenika, nego sudjeluj sa mnom u patnjama za Radosnu vijest prema moći Elohimova,
9 koji nas je spasio i pozvao nas odvojenim pozivom, ne prema našim djelima, nego prema svojoj vlastitoj namjeri i milosti koja nam je dana u Mesiji Ješui prije nego što je vrijeme počelo…

Ako smo voljni to prihvatiti, Jahve je tako potpuno suveren da ni vrabac ne pada na zemlju osim ako On to ne želi. Čak nam je i broj dlaka na glavi unaprijed određen.

Matitijahu (Matej) 10:29-30
29 “Zar se dva vrapca ne prodaju za bakreni novčić? Ipak, niti jedan od njih ne pada na zemlju bez volje vašeg Oca.
30 Ali sve su vam vlasi na glavi izbrojane.”

Kada je prvi put izložen predodređenosti, koncept može izgledati uznemirujuće, pa čak i zastrašujuće. Međutim, kada se naviknemo na tu ideju, tada se možemo početi opuštati u spoznaji da je Jahve potpuno suveren nad svemirom. Ništa što se događa nikada se nije dogodilo slučajno, već samo po Njegovoj dobroj volji. Kada to shvatimo, tada se možemo početi opuštati u spoznaji da Jahve ima sve u savršenoj kontroli i da se Njegova savršena volja uvijek izvršava, kako na zemlji tako i na nebu.

Yeshayahu (Izaija) 46:9-10
9 Sjeti se onoga što je bilo od davnina, jer ja sam Elohim, i nema drugoga; Ja sam Elohim, i nema nikoga poput mene,
10 Objavljujući kraj od početka i od davnina ono što još nije učinjeno, govoreći: ‘Moj će savjet ustrajati i učinit ću sve što želim…’

Ako je Jahve tako potpuno zadužen za svijet da se ništa ne događa osim Njegove volje, onda je naša dužnost da Ga slavimo; jer nam je dao divan dio i nasljedstvo koje ima samo svojom milošću i savršenom voljom.

Devarim (Ponovljeni zakon) 32:8-9
8 Kad je Svevišnji podijelio njihovu baštinu narodima, kad je odvojio Adamove sinove, odredio je granice naroda prema broju sinova Izraelovih.
9 Jer Jahvin je dio njegov narod. Jakov je mjesto Njegove baštine.

Mogao nam je jednako lako dati naš dio u narodima. Međutim, On nas je izabrao, i voli nas prvi, i dao nam život vječni. Dakle, koliki je naš dug prema Njemu?

Kada shvatimo koliko je Jahve potpuno odgovoran, prava poniznost postaje mnogo lakša. Također, postaje jasno da kada smo suočeni s ogromnim problemima, bilo kao pojedinci, bilo kao nacija, prva stvar koju trebamo učiniti je obratiti se Njemu u molitvi.

Divre HaYamim Bet (2 Ljet.) 7:13-14
13 Kad zatvorim nebo i ne bude kiše, ili zapovjedim skakavcima da prožderu zemlju, ili pošaljem kugu među svoj narod,
14 Ako se moj narod koji se zove mojim imenom ponizi, i moli se i traži lice moje, i okrene se od svojih zlih putova, tada ću čuti s neba, i oprostit ću im grijehe i izliječiti njihovu zemlju.

Iako je Sotona taj koji uzrokuje sve probleme, problem ne postoji, ali Jahve naš Elohim to dopušta. I stoga, da bismo odvratili probleme, trebamo se obratiti Njemu, i prvo ga tražiti.

Kada shvatimo koliko je život skriptiran, tada možemo zahvaliti za sve.

Thessaloniqim Bet (2 Sol.) 2:13-14
13 Ali mi smo dužni uvijek zahvaljivati Elohimu za vas, braćo ljubljena od Jahve, jer vas je Elohim od početka izabrao za spasenje kroz posvećenje Duhom i vjerom u istinu,
14 na koje vas je pozvao našom Radosnom Viješću, za stjecanje slave našeg Učitelja Ješue Mesije.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give