Chapter 12:

Osmi dan skupštine

Kada nam je Jahve dao kalendar Tore, nije nasumično birao dane. Umjesto toga, ugradio je određene dane u svoj kalendar kako bi nam dao proročanske slike sjena stvari koje je namjeravao ostvariti.

U posljednjem poglavlju o Sukotu ukratko smo govorili o Posljednjem velikom danu blagdana. Ovaj posljednji veliki dan naziva se i ‘Shemini Atzeret’, što u biti znači ‘Skupština Osmog (Dana).’

Iako se Skupština Osme često smatra samo posljednjim danom blagdana Sukota, to je zapravo zaseban festival. To je otprilike isto kao što nakon Pashe slijedi sedam dana beskvasnih kruhova. Međutim, u ovom slučaju, nakon sedam dana Sukota slijedi jednodnevna skupština Osme (Shemini Atzeret).

Na hebrejskom, riječ ‘Atzeret’ (עֲצֶרֶת) ne znači samo ‘skup’, već vrlo posebnu vrstu okupljanja. To znači da ga domaćin ne pušta kući. Umjesto toga, nečiji domaćin ‘drži jedan iznad’ dulje vrijeme. Strongova Concordance definira riječ atzeret (עצרת) na ovaj način:

OT:6116 `atsarah (ats-aw-raw’); ili `atsereth (ats-eh’-reth); od OT:6113; skup, posebno na festival ili praznik:

Kada pogledamo korijen na Strongovom OT:6113, dobivamo:

OT:6113 `atsar (aw-tsar’); primitivni korijen; ograditi; po analogiji, suzdržati; također održavati, vladati, sastavljati:
KJV – moći, zatvoriti, zadržati, brzo, zadržati (samo blizu, mirno), prevladati, oporaviti se, suzdržati se, vladati, obuzdati, zadržati, zatvoriti (zašutiti), opustiti, ostati, zaustaviti se, zadržati (se).

Shemini Atzeret nam, dakle, pokazuje da nas Jahve namjerava zadržati, zatvoriti ili na neki način ‘zatvoriti’ za osmi dan. Ali na koji način nas Jahve namjerava ‘zadržati’ ili ‘zadržati’?

Apostol Kefa (Petar) nam govori da jedan proročki dan može simbolizirati tisuću zemaljskih godina.

Kepha Bet (2. Petar) 3:8
8 Ali, ljubljeni, ne zaboravite ovo jedno: da je kod Jahve jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.

Zapazite, dakle, da nam Sveto pismo govori da je Tjedan stvaranja bio sedam dana.

B’reisheet (Postanak) 2:2
2 I sedmoga dana Elohim je završio svoje djelo koje je učinio, i počinuo je sedmi dan od svih svojih djela koje je učinio.

Ako je Tjedan stvaranja trajao sedam dana, i ako jedan proročki dan može predstavljati tisuću zemaljskih godina, onda je Tjedan stvaranja simbol sedam tisuća godina plana za Zemlju i njezine stanovnike.

Ali ako će Zemlja trajati sedam tisuća godina, zašto bi onda blagdan Sukota trajao osam dana? A koja je simbolika osmog dana?

Istina, blagdan Sukota traje samo sedam dana. Znamo to jer će sinovi Izraelovi samo sedam dana živjeti u sjenicama.

Vayiqra (Levitski zakonik) 23:41-43
41 Držite ga kao blagdan Jahvi sedam dana u godini. To će biti pravilo zauvijek u vašim naraštajima. Slavit ćete ga u sedmom mjesecu.
42 Sedam dana živiš u senicama. Svi koji su domaći Izraelci živjet će u separeima,
43 da vaše generacije znaju da sam sinove Izraelove nastanio u sjenicama kad sam ih izveo iz zemlje egipatske: ja sam Jahve, vaš Elohim.'”

Osmi dan Sukota je, dakle, zaista zaseban festival. Levitski zakonik 23:36 nam govori da ovog osmog dana trebamo održati skupštinu (עֲצֶרֶת) kako bismo donijeli žrtvu paljenu. Također ne smijemo raditi običan ili naporan posao.

Vayiqra (Levitski zakonik) 23:36
36 Sedam dana prinosit ćeš Jahvi žrtvu paljenu. Osmoga dana imat ćete zaseban zbor i prinijeti žrtvu paljenu Jahvi. To je odvojeni sklop i na njemu ne smijete raditi uobičajeni rad.

Stih 39 nam zatim govori da držimo prvi i osmi dan praznika kao posebne subote odmora.

Vayiqra (Levitski zakonik) 23:39
39 ‘Također petnaestoga dana sedmog mjeseca, kad saberete plodove zemlje, svetkujte blagdan Jahvin sedam dana; prvi dan neka bude subotnji odmor, a osmi dan subotnji odmor.

Čini se vjerojatnim da prvi dan blagdana simbolizira prvi dan tjedna stvaranja, kada je Jahve Elohim stvorio nebo i zemlju.

B’reisheet (Postanak) 1:1-2
1 U početku je Elohim stvorio nebo i zemlju.
2 Zemlja je postala bezoblična i prazna; a tama je bila na licu bezdana.

U Otkrivenju i Posljednjim vremenima objašnjavamo kako će se Zemlja neko vrijeme “zadržati” nakon drugog rata Goga i Magoga (nakon što je tisućljeće završilo). To neće biti punih tisuću godina, već samo dio tog vremena, slično kako razbijamo logor i odlazimo kući osmi dan blagdana.

Postoji zanimljiva simbolika oko broja osam u Tori. Prvih sedam dana ovca ili koza nisu prihvatljivi Jahvi. Međutim, osmi dan je prihvatljivo. Ovo može simbolizirati kako nismo prihvatljivi za Jahvu prvih 7000 godina, ali nakon toga bit ćemo.

Vayiqra (Levitski zakonik) 22:26-27
26 I Jahve se obrati Mošeu govoreći:
27 “Kad se rodi bik ili ovca ili koza, neka bude sedam dana s majkom, a od osmog dana i nakon toga neka se prima kao žrtva Jahvi.”

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give