Chapter 2:

Čuvanje Elohimove Tore (ne naše)

U Nazarecanski Izrael vidjeli smo da u Izraelu postoje dvije kuće, Efrajim i Juda. Previše jednostavno rečeno, kuća Efraimova općenito se odnosi na kršćane, dok se kuća Judina općenito odnosi na Židove. (Za više detalja, pogledajte Nazarecanski Izrael.)

U Nazarecanski Izrael također smo vidjeli kako je Jahve dao Izraelu svoju Toru. Ova riječ Tora odnosi se na skup uputa koje možemo slijediti kako bismo se pročistili i oplemenili, kako bismo se duhovno učinili privlačnijim Elohimu. Jedina stvar je, iako pročišćavanje i profinjenost nisu ugodni, moramo se pokoravati Jahvinim uputama baš onako kako ih je On dao, i ne mijenjati ih ni na koji način, da ne bismo kratko spojili proces profinjenosti. Toliko je važno slijediti proces dorade da nam u Ponovljenom zakonu 4:2 Jahve zabranjuje da mu bilo što dodamo ili da mu bilo što oduzmemo. Implikacija je da ako nešto dodamo ili oduzmemo, onda više ne prakticiramo Jahvinu Toru, već našu vlastitu. A budući da to ne vodi do profinjenosti koju On želi, to znači da se uistinu ne držimo Njegove Tore, već naše vlastite.

Devarim (Ponovljeni zakon) 4:2
2 „Ne dodaj riječi koju ti zapovijedam niti oduzimaj od nje, da se držiš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti zapovijedam.“

Moramo shvatiti da Jahve želi da se pokoravamo njegovim pravilima i da nemogućnost da ih vjerno izvršavamo nije opcija. Ako razmišljamo o Tori kao o računalnom programu koji je dizajniran da optimizira naš računalni hardver i softver, trebalo bi biti jasno da ne bismo trebali uređivati kod. Međutim, ovaj računalni program zahtijeva velike resurse i u biti preuzima rad našeg stroja. Ovo oduzima sve naše resurse. Neki vole ovu značajku, ali većina Efrajimovaca i Židova ne voli koliko je sveobuhvatna, pa su hakirali kod. To olakšava pokretanje programa i troši manje resursa. Međutim, to znači da se željena hardverska i softverska optimizacija neće dogoditi. Ovo je učinkovito ići širokim lakim putem koji vodi u uništenje. Nasuprot tome, discipliniranje sebe da čini i posluša sve što Elohim kaže da čini, vodi u život.

Matityahu (Matej) 7:13-14
13 „Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i širok je put koji vodi u propast, i mnogo je onih koji njime ulaze.
14 Jer uska su vrata i težak je put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze.”

Kaže se da Sotona voli krivotvoriti sve što Jahve čini. Zapravo, što je krivotvorina bliža originalu, to se Sotoni više sviđa jer zavarava više ljudi. Takvo krivotvorenje Tore ogroman je problem i za Efraima i za Judu, iako na različite načine.

U Nazarecanski Izrael vidjeli smo kako rabinski Židovi (i pravoslavni i mesijanski) slijede rabinsku modifikaciju Tore, koju zbunjujuće nazivaju Zakonom Tore. Vjeruju da im je dana polubogova sposobnost da ne budu u skladu s Torom, već da uspostave novu Toru u svakoj generaciji. Štoviše, vjeruju da njihov zakon Tore zamjenjuje izvornu Mošeovu Toru. Unatoč svemu tome, Jeremija nam govori da oni vjeruju da je Tora Jahvina s njima. Međutim, ono što Jahve kaže je da će ih uništiti u vatri nevolje, zbog njihove zloće.

Yirmeyahu (Jeremija) 8:8-13
8 „Kako možeš reći: ‘Mi smo mudri, i Tora je Jahvina s nama’? Gledajte, lažno pero pisara sigurno čini laž.
9 Mudraci su posramljeni, uplašeni su i zarobljeni. Evo, oni su odbacili riječ Jahvinu; Pa kakvu mudrost imaju?
10 Zato ću njihove žene dati drugima, a njihova polja onima koji će ih naslijediti; Jer od najmanjeg i do najvećega Svatko je predan pohlepi; Od proroka pa do svećenika Svi rade lažno.
11 Jer malo su zacijelili ranu kćeri naroda moga govoreći: ‘Mir, mir!’ Kad nema mira.
12 Jesu li se stidjeli kad su počinili gadost? Ne! Nimalo se nisu sramili, Niti su znali pocrvenjeti. Stoga će pasti među one koji padaju; U vrijeme svoje kazne bit će zbačeni“, govori Jahve.
13 “Ja ću ih sigurno uništiti”, govori Jahve. “Neće biti grožđa na trsu, ni smokve na smokvi, I list će uvenuti, i stvari koje sam im dao proći će od njih.”

Nažalost, brat Juda nije sam u kršenju Jahvine Tore. Kao što smo vidjeli u Otkrivenje i Vrijeme Zavrsetka, većina kršćana ne shvaća da su iz Efrajimove kuće, a većina to neće shvatiti sve dok se Ješua ne vrati u Armagedon. Ipak, čak i s malim postotkom Efraimove kuće koja se danas identificira kao Efrajimovi, ono što oni tvrde je “održavanje Tore” doista samo nešto više od odmaranja subotom i blagdanima. Ovo je popularno jer je jednostavno i malo košta, ali također ne pomaže u izgradnji globalnog kraljevstva kakvog Ješua želi. Ovo je kao “oduzimanje” od Jahvinih zapovijedi.

Devarim (Ponovljeni zakon) 12:32
32 „Što god vam zapovjedim, pazite na to[do] to; nećeš mu ni dodavati ni oduzimati.”

Dakle, iako je bolje odmarati se subotom i blagdanima nego nedjeljom, Božićem i Uskrsom, ako želimo biti profinjeni, moramo držati cijelu Toru – a također moramo znati što znači držati Toru u raspršenosti, kako bismo joj se mogli predati, u živoj žrtvi.

Mnogi su pozvani, ali malo je izabranih. Ako želimo biti među odabranima, trebamo zadržati svaki dio Tore koji možemo. Međutim, također moramo znati što znači držati Toru u Melkisedekovskom redu. Ono što to znači u Disperziji je pridržavati se svih Elohimovih (i u ovom slučaju, Yeshuinih) uputa.

Mattityahu (Matej) 28: 19-20
19 „Idite dakle i učinite učenicima sve narode, uronivši ih u Moje ime*,
20 poučavajući ih da drže [tj. slušaju] sve što sam vam zapovjedio; i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka.” Amein.

[*Zašto uranjamo samo u Ješuino ime, molimo pogledajte “Uranjanje samo u Ješuino ime – Nazarene Israel”, u Nazarenskim studijama Svetog pisma, svezak 3.]

Ali što znači čuvati sve što nam je Ješua zapovjedio? Koje su nam upute koje nam je dao?

U Vlada Tore vidjeli smo da je rabinski red modifikacija ili korupcija levitskog reda. Zato je Jahve poslao Ješuu da podigne obnovljeni Melkisedekov red. Ovaj obnovljeni Melkisedekov red ima drugačiji skup uputa (Tora) jer ova dva reda imaju različite funkcije. Levitski red je dizajniran da djeluje u hramu, u zemlji Izraela. Nasuprot tome, Melkisedekovski red osmišljen je da podigne globalno kraljevstvo za Ješuu koje neće završiti dok mu cijeli svijet ne pripadne. Budući da se potreba promijenila, svećenstva su tehnički zamijenila mjesta, pri čemu je rabinski red odstupio, a Melkisedekovski red se pojačao. To će trajati sve dok se oba reda konačno ne spoje zajedno, nakon Drugog izlaska (npr. Izaija 66:20-21). (Za više pojedinosti, pogledajte Otkrivenje i Vrijeme Zavrsetka)

Postoji zanimljiva međuigra između Mošeove Tore i Ješuine Tore. U Mošeovoj Tori čitamo posebne upute o tome kako se levitski red trebao organizirati i djelovati. Međutim, ne govori se puno o tome što bi ljudi trebali učiniti osim davanja desetine. U izrazitoj suprotnosti, Obnovljeni savez govori mnogo o tome kako bi ljudi trebali pročistiti svoj duh. Međutim, malo govori o tome kako bi se Melkisedekovsko svećenstvo trebalo organizirati i djelovati, kako bi izgradilo globalno kraljevstvo za Ješuu bez kraja.

Jeshayahu (Izaija) 9:7
7 Povećanju njegove vlasti i mira Neće biti kraja, Na prijestolju Davidovu i nad njegovim kraljevstvom, Da ga uredi i utvrdi sudom i pravdom Od tog vremena pa nadalje, čak i zauvijek. Revnost Jahve nad Vojskama učinit će to.

Upute za svećeništvo su svima jasne, ako imamo oči za čitanje. Umjesto neovisnih službi, Ješua želi da svi Njegovi sluge zajedno rade u Njegovoj službi, prema Efežanima 4:11-16. Stih 11 precizira da je Ješua sam to naredio.

Efezima (Efežanima) 4: 11-16
11 I on je sam dao neke za apostole, neke za proroke, neke evanđeliste, a neke za pastire i učitelje,
12 za opremanje svetaca za djelo službe, za izgradnju tijela Mesijina,
13 dok svi ne dođemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršenog čovjeka, do mjere rasta Mesijine punine;
14 da više ne smijemo biti djeca, bacana naprijed -natrag i nošena svakim vjetrom doktrine, lukavstvom ljudi, u lukavom lukavstvu varljivog spletkarenja,
15 ali, govoreći istinu u ljubavi, može u svemu izrasti u Onoga koji je glava – Mesija –
16 od kojih cijelo tijelo, spojeno i povezano onom što svaki zglob opskrbljuje, u skladu s učinkovitim radom kojim svaki dio čini svoj dio, uzrokuje rast tijela za izgrađivanje sebe u ljubavi.

O ovom odlomku ćemo još puno govoriti, ali ono što ovdje trebamo vidjeti je da su ovo Ješuine upute. Drugim riječima, ovo je Ješuina Tora o tome kako se trebamo organizirati u disperziji. Ovo također treba poslužiti kao disciplina koja čini rad u zajednici. I ovako moramo živjeti, osim ako ne želimo uređivati stvari iz Ješuine Tore, i tako propustiti profinjenost.

Mnogi će dobrobiti naši ljudi kada nauče živjeti ovaj odlomak kao disciplinu. To će dovesti do istinskog globalnog tijela i svih prednosti koje kao rezultat toga proizlaze iz Yeshuinog imena. Ovaj čin služenja i slavljenja Njegovog imena će Mu se jako svidjeti.

Ključ za razumijevanje Yeshuinog modela je shvatiti da je izgrađen na predanom volonterstvu i uključenosti među ljudima. Svaka osoba mora dati svoje vrijeme i svoj novac koliko god je u mogućnosti, inače Yeshuino tijelo neće biti zdravo, kao što bi bilo koje ljudsko tijelo bilo bolesno da njegovi udovi i organi ne čine sve što su mogli za cjelokupno zdravlje tijelo.

U Melkisedekovskom redu, vodstvo se bira na temelju poštovanja u zajednici. U idealnom slučaju, što se više volontira i služi, zarađuje više utjecaja i poštovanja, kako u zajednici, tako i u vanjskoj zajednici.

Marko (Marko) 9:35
35 I sjeo je, pozvao dvanaestoricu i rekao im: “Ako tko želi biti prvi, bit će posljednji od svih i svima će biti sluga.”

Neki možda nikada neće predati svoja srca i svoje živote Ješui, iako je to naša razumna služba.

Romim (Rimljanima) 12: 1-2
1 Molim vas, dakle, braćo, milošću Elohimovim, da svoja tijela prinesete kao živu žrtvu, odvojenu, prihvatljivu Elohimu, što je vaša razumna služba.
2 I nemojte se prilagoditi ovom svijetu, nego se preobrazite obnavljanjem svog uma, kako biste dokazali koja je to dobra, prihvatljiva i savršena volja Elohima.

Mnogi će biti pozvani. Neko vrijeme će se neki od njih možda trebati nahraniti i ojačati prije nego što odluče dati svoja srca i svoje živote Ješui i njegovoj službi; no kad to učine, postaju Ješuina nevjesta. Bez obzira na to kako požele vratiti, što više nas koji svoja srca i svoje živote dajemo Njemu i Njegovoj službi, to će više rasti Njegovo kraljevstvo. Naša je dužnost i privilegija da počnemo rasti ovo pravo Ješuino tijelo u ljubavi, prema onome što je On sam ustanovio.

Kasnije ćemo detaljnije proučiti Efežanima 4, ali prije nego što to učinimo, prvo trebamo vidjeti kako je Ješua obučavao prve učenike, koji su kasnije postali prvi svećenici Melkisedekova reda. Gledajući proces odabira i obuke koji je Ješua koristio, te proučavajući Djela i druge odlomke, možemo vidjeti koje su kvalifikacije za svećenstvo i zašto. Također možemo vidjeti zašto u skupštinama postoje oba starješine, a također i zasebno svećenstvo. S ovim znanjem možemo početi ponovno uspostavljati Yeshuin pravi globalni poredak. Ovo će se jako svidjeti Yeshui i bit će kao da smo dobro uložili svoje mine.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give