Chapter 18:

Yeshua’s United Bride

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Vroeër het ons gesien hoe Yeshua Sy dissipels ‘n groot opdrag gegee het om in alle nasies in te gaan en nog meer dissipels op te wek. Soos ons sal sien, sou hierdie dissipels dien as die offisierkorps van Sy verenigde geestelike leër.

Mattityahu (Matteus) 28: 18-20
18 En Yeshua het gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.
19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en onderdompel hulle in my Naam *,
20 leer hulle om alles te onderhou wat ek u beveel het; en kyk, Ek is altyd by u, tot aan die einde van die eeu. ‘Amein.

[*Waarom ons slegs in die naam van Yeshua onderdompel, sien “ Onderdompeling slegs in die naam van Yeshua , “In Nasarene Skrifstudies, Deel 3 . ]

Yeshua se leër moes nie net die goeie nuus aan die geestelike gevangenes van Juda en Efraim in alle nasies verkondig nie, maar ook om wêreldwye geestelike leierskap te bied onder diegene wat Hom aanneem.

Maar hoe moes die priesters van Yeshua organiseer? In Efesiërs 4 vertel Shaul (Paulus) dat Elohim self vyf verskillende bedieningsgawes of roeping gegee het: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Al sy bedienaars moet saamwerk as een in die sogenaamde vyfvoudige bedieningsorde.

Efesim (Efesiërs) 4: 11-16
11 En Hy self het sommige gegee om apostels te wees, sommige profete, sommige evangeliste, en sommige herders en leraars,
12 vir die toerusting van die afgesonderdes vir die bediening, vir die opbou van die liggaam van Messias,
13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en tot die kennis van die Seun van Elohim, tot ‘n volmaakte mens, tot die mate van die gestalte van die volheid van Messias;
14 dat ons nie meer kinders moet wees nie, heen en weer geslinger en rondgedwaal met elke wind van leringe, deur die bedrog van mense, in die listige listigheid van bedrieglike planne,
15 maar in liefde die waarheid spreek, kan in alles opgroei tot Hom wat die Hoof is – Messias –
16 van wie die hele liggaam, saamgevoeg en saamgebind is deur wat elke gewrig voorsien, volgens die effektiewe werking waarmee elke deel sy deel doen, groei van die liggaam tot opbou van homself in liefde.

Die regering van Yeshua verskil nie van ons aardse regerings nie – alle verskillende soorte werkers moet die taak saam doen.

As jy ‘n groot koning is en jy het 144 000 skape, en jy het twaalf onder-herders wat vir jou werk, wil jy hê dat een van hulle die leiding neem en die optrede van die ander elf koördineer. Hy kan dan diegene wat goed is om hooi te verhoog, toewys om hooi te maak, diegene wat goed is met die herstel van skure en omheining aan hierdie take toewys, en diegene wat werklik goed is met die skape, om die skape van dag tot dag te versorg. Sy algemene bekommernis is om na u beste belange om te sien, maar hy doen dit deur in die behoeftes van die res van die onderherders te voorsien, wat op hul beurt na die behoeftes van die skape kyk. Organisasie speel ‘n sleutelrol om dinge met die hoogste doeltreffendheid te laat gebeur.
As daar geen stelsel vir sentrale organisasie is nie, kan u onder-herders nie optimaal funksioneer nie. In plaas daarvan sal hulle onder mekaar kibbel om te sien wie beheer oor watter skape kry. Dit lei nie daartoe dat die herders na die skape omsien nie – dit lei tot ‘n gesindheid van “elkeen vir homself”. Dit is die situasie in die Protestantse wêreld vandag.

Almal word beter gedien as daar ‘n vorm van sentrale dienende regering is. Nie verrassend nie, dit is presies wat die vyfvoudige bediening vereis. Ons moet vyfvoudig organiseer totdat ons almal tot die eenheid van die geloof kom (vers 13 hierbo). Dit sal nie net ware eenheid in sy liggaam skep nie, maar dit sal ons ook help om te groei en meer geestelik volwasse te word (dws meer aangenaam vir Yeshua).

Satan haat die vyfvoudige bediening juis omdat dit lei tot meer geestelik volwasse bruide. Satan wil hê dat ons moet glo dat alles wat ons hoef te doen is sit en leer (en nie doen nie). As ons ons man wil behaag en in die huwelik wil neem, is die groot opdrag en die vyfvoudige bediening nie opsioneel nie. As ons nie die Groot Opdrag deur die vyfvoudige bediening uitvoer nie, dan gehoorsaam ons nie ons Man nie (en kan ons dus nie verwag dat ons in die huwelik geneem moet word nie).

Yeshua het aan Sy volgelinge gesê dat as hulle net sou hoor wat Yeshua sou doen, maar dit nie doen nie, hulle soos ‘n man sou wees wat sy huis op die sand gebou het – en die val van sy huis sou groot wees.

Luqa (Lukas) 6: 46-49
46 “Maar waarom noem u My ‘Adon, Adon’, maar doen u nie die dinge wat ek sê nie?
47 Elkeen wat na My toe kom en my woorde hoor en dit doen, sal Ek vir julle wys wie hy is:
48 Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat diep gegrawe en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloed ontstaan, slaan die stroom heftig teen daardie huis en kon dit nie skud nie, want dit was op die rots gegrond.
49 Maar hy wat dit gehoor en niks gedoen het nie, is soos ‘n man wat ‘n huis op die aarde gebou het sonder ‘n fondament, waarteen die stroom heftig geslaan het; en dadelik val dit. En die ondergang van daardie huis was groot. ”

As ons in die huwelik geneem wil word, moet ons ons deel van die huweliksverbond handhaaf. Dit wil sê, ons hoef nie net te leer wat ons man wil hê ons moet doen nie – ons moet dit ook doen, en gretig, so wanneer Yeshua terugkeer, is Hy bly.

Yeshua wil hê dat ons as ‘n geheel moet saamwerk. Dit is nie maklik nie, maar eenheid in die liggaam is nie opsioneel nie. Shaul vergelyk Yeshua se liggaam met ‘n menslike liggaam, en geen menslike liggaam kan oorleef as sy dele nie met mekaar in aanraking kom nie (tot die punt waar daar ‘n uitruiling van liggaamsvloeistowwe is). Skeurings in die liggaam behaag Yeshua nie.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 12: 13-26
13 Want deur een Gees is ons almal ondergedompel in een liggaam – hetsy Jode of Grieke, slawe of vry – en ons is almal in een Gees gedrink.
14 Want die liggaam is eintlik nie een lid nie, maar baie.
15 As die voet sou sê: ‘Omdat ek nie ‘n hand is nie, is ek nie van die liggaam nie’, is dit dan nie van die liggaam nie?
16 En as die oor sou sê: Omdat ek nie ‘n oog is nie, is ek nie van die liggaam nie, is dit dan nie van die liggaam nie?
17 As die hele liggaam ‘n oog was, waar sou die gehoor wees? As die geheel gehoor het, waar sou die reuk dan wees?
18 Maar nou het Elohim die lede, elkeen van hulle, in die liggaam gesit net soos Hy wil.
19 En as hulle almal een lid was, waar sou die liggaam dan wees?
20 Maar nou is daar inderdaad baie lede, maar tog een liggaam.
21 En die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het u nie nodig nie”; ook nie weer die kop op die voete: “Ek het julle nie nodig nie.”
22 Nee, veel eerder, die lede van die liggaam wat swakker lyk, is nodig.
23 En die lede van die liggaam wat ons dink minder eerbaar is, skenk ons groter eer; en ons onaanvaarbare dele het groter beskeidenheid,
24, maar ons aanbiedings het nie nodig nie. Maar Elohim het die liggaam saamgestel, omdat hy groter eer gegee het aan die deel wat dit ontbreek,
25 dat daar geen skeuring in die liggaam moet wees nie, maar dat die lede dieselfde sorg vir mekaar moet hê.
26 En as een lid ly, ly al die lede daarmee; of as een lid geëer word, is al die lede verheug daarmee.

In die afgelope eeue het die pousdom ‘n geweldige mag oor die Christelike nasies gehad. As die pous ‘n Christelike koning uitgesluit het weens wangedrag, kan die koning sy koninkryk verloor. Al het die pousdom hierdie mag misbruik, is dit die soort gesag wat die Skrif vra.

Sommige is bang vir eenheid weens misbruik in die verlede. Hulle beweer dat ons nie georganiseerd of verenig moet wees nie omdat die kerk georganiseerd en verenig is. Om hulle argument te ondersteun, noem hulle dikwels Openbaring 18: 4, wat ons vertel om uit die kerk te kom, sodat ons nie in haar sondes kan deelneem en van haar plae ontvang nie.

Hitgalut (Openbaring) 18: 4
4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie deel het aan haar sondes en dat julle van haar plae ontvang nie.”

Die probleem met hierdie argument is dat organisasie en eenheid nie ‘n kerk is nie. Trouens, daar is baie kerke wat geen leierskap of organisasie het nie. Wat eerder ‘n kerk definieer, is valse leerstellings (vervangingsteologie). Verder moet ons nie die organisasie vermy nie, omdat die Skrif ons beveel. Efesiërs 2:20 sê vir ons dat Yeshua se tempel veronderstel is om op een fondament van apostels en profete gebou te word.

Efesim (Efesiërs) 2: 19-22
19 Nou is julle dus nie meer vreemdelinge en vreemdelinge nie, maar medeburgers by die heiliges en lede van die huisgesin van Elohim,
20 gebou op die[single] fondament van die apostels en profete, Yeshua Messias self die belangrikste hoeksteen,
21 in wie die hele gebou, wat bymekaar pas, groei tot ‘n[singular] tempel in Yahweh afgesonder,
22 in wie julle ook saam gebou word tot ‘n woonplek van Elohim in die Gees.

In Torah regering ons verduidelik dat die rede waarom die apostoliese fondament veronderstel is om uit apostels en profete te bestaan, juis is omdat dit die twee klasse bedienaars is wat die stem van Yahweh kan hoor. Dit is die sleutel tot alles. As ons nougeset ag slaan op die stem van Yahweh, dan weet ons hoe ons Yeshua se Melgisedekiaanse torah moet gehoorsaam; en as ons nie na sy stem luister nie (maar deur ons eie verstand gelei word), dan maak ons eenvoudig ‘n ander wettiese godsdiens van die mens. Om op die menslike verstand te vertrou, het nie vir die Fariseërs gewerk nie, en dit sal ook nie vir ons werk nie.

Kepha (Petrus) vertel ons dat die huis van aanbidding van Yeshua gebou moet word uit lewende stene wat sy stem hoor en gehoorsaam.

Kepha Aleph (1 Petrus) 2: 4-6
4 Hy kom soos ‘n lewende steen, inderdaad deur die mense verwerp, maar uitverkies deur Elohim en kosbaar,
5 julle bou ook as lewende stene ‘n geestelike huis, ‘n afgesonderde priesterdom, om geestelike offers te bring wat vir Elohim aanvaarbaar is deur Yeshua Messias.
6 Daarom is dit ook vervat in die Skrif: “Kyk, ek lê in Sion ‘n belangrikste hoeksteen, uitverkore, kosbare; en wie in Hom glo, sal hoegenaamd nie beskaamd staan nie.”

Om ‘n kliptempel te bou, lê eers die fondament, en dan sit ‘n mens mure op. As die dak eers op is, is daar ‘n ruimte binne waar mense kan kom aanbid. Hierdie analogie beskryf hoe Yeshua se vyfvoudige predikante moet saamwerk. Sodra die apostels en profete bymekaargekom het om die apostoliese fondament te vorm, moet die evangeliste, herders en leraars met die apostels en profete saamgaan en hul plek op daardie apostoliese grondslag inneem. Eers as hulle almal in orde bymekaarkom, word ‘n lewende tempel gebou, waar mense kan kom aanbid.

Dit is nie goed dat die predikante van Yeshua dit vestig nie onafhanklik bedienings meer as wat dit goed sou gewees het as Levitiese priesters onafhanklike (en mededingende) tempels in Jerusalem sou oprig. Die enigste manier waarop Yahweh tevrede sou wees, is as al die priesters en Leviete saam opereer onder leiding van die aardse hoëpriester. Enigiets anders as dit sou nie effektief of doeltreffend gewees het nie – en dit sou nie tot eenheid in die land gelei het nie.

Solank ons in die verspreiding is, sal daar beslis meer as een plek wees om te aanbid, maar die leierskap moet saamwerk. Dit is die enigste manier waarop ons een liggaam, een nasie, een volk en dus een verenigde vegmag kan bly.
In die volgende hoofstukke sal ons sien hoe die apostels almal bymekaargekom het om die mense onder een leerstelling verenig te hou, alhoewel hulle in baie verskillende nasies van die wêreld was.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give