Chapter 11:

Israel word ingesluk

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

In die laaste hoofstuk het ons gesien hoe die Efraimiete in afgodediens verval het en Yahweh genoem het Bel/Ba’al (Here). Ons het ook gesien hoe Yahweh gesê het dat Hy hulle in die aarde sou saai as saad vir hulle ongehoorsaamheid. Dit sou die eerste stap wees om die beloftes aan Avraham en Jakob (Jakob) te vervul, sodat elke gesin, elke nasie en elke stam met hul genetika geseën sou word en sodoende erfgenaam sou word van die belofte van redding.

In die agtste eeu vC het Yahweh die konings van Assirië gestuur om verskeie militêre invalle in Israel te maak. Omstreeks 722 vC val die Efraimitiese hoofstad Samaria. Die Efraimiete is uit die land gehaal en is hervestig in die lande waar die hedendaagse Sirië en Irak bestaan. Dit was die natuurlike gevolg van die afwyking van Sy verbond – dat hulle nie in Yahweh sou glo nie en dat hulle afgode sou aanbid.

Melachim Bet (2 Konings) 17: 6-16
6 In die negende jaar van Hosea het die koning van Assirië Samaria ingeneem[the capital of Efraim] en hy het Israel weggevoer na Assirië en hulle neergelê in Halah en by die Habor, die rivier van Gozan en in die stede van die Meders.
7 Want die kinders van Israel het gesondig teen die HERE hulle Elohim wat hulle uit Egipteland laat optrek het onder die hand van Farao, die koning van Egipte; en hulle het ander gode gevrees,
8 en het gewandel volgens die insettinge van die nasies wat die HERE van die kinders van Israel en van die konings van Israel, wat hulle gemaak het, uitgedrywe het.
9 Ook het die kinders van Israel in die geheim dinge gedoen wat nie reg was nie, teen die HERE hulle Elohim, en hulle het vir hulle hoogtes gebou in al hulle stede, van die uitkykstoring tot die versterkte stad.
10 Hulle het vir hulle heilige pilare en houtbeelde opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groen boom.
11 Daar het hulle reukwerk gebrand op al die hoogtes, soos die nasies wat die HERE voor hulle uit weggevoer het; en hulle het goddelose dinge gedoen om die HERE toornig te maak,
12 want hulle het afgode gedien waarvan die HERE vir hulle gesê het: Julle mag dit nie doen nie.
13 Tog het die HERE getuig teen Israel en teen Juda, deur al sy profete, elke siener: Sê af van julle verkeerde weë en onderhou my gebooie en my insettinge volgens al die Torah wat Ek julle vaders beveel het, en wat Ek gestuur is deur my dienaars, die profete. ”
14 Tog wou hulle nie hoor nie, maar hulle het hul nek verstyf, soos die nekke van hulle vaders, wat nie in Yahweh hulle Elohim geglo het nie (dws hulle het Hom nie gehoorsaam nie).
15 En hulle verwerp sy insettinge en sy verbond wat Hy met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse wat Hy teen hulle getuig het; hulle het afgode gevolg, afgodedienaars geword en agter die nasies aan gegaan wat rondom hulle was, oor wie Yahweh hulle beveel het dat hulle nie soos hulle sou doen nie.
16 En hulle het al die gebooie van Yahweh hulle Elohim verlaat, vir hulle ‘n gevormde beeld en twee kalwers gemaak, ‘n houtbeeld gemaak en die hele leër van die hemel aanbid en die Here gedien[Bel/Ba’al] .

Ons moet onderskei tussen die terme verspreiding en ballingskap , om dinge duidelik te hou. In kort, die term verspreiding geld vir die noordelike koninkryk van Efraim, terwyl die term ballingskap verwys na die suidelike koninkryk van Juda. Toe die tien stamme na Assirië geneem is, is dit genoem die Assiriese verspreiding , ook genoem die Diaspora (die saai). Soms word dit die Assiriese ballingskap , maar die term ballingskap geld tegnies vir die twee Joodse ballinge.

  1. Die Assiriese diaspora (Efraim, 722 v.C.)
  2. Die Babiloniese ballingskap (Juda, 576 v.C.)
  3. Die Romeinse ballingskap (Juda, 70 nC)

Toe die Assiriërs ‘n nuwe gebied verower, wou hulle geen probleme ondervind met opstande nie, en daarom het hulle almal weggeneem wat rede gehad het om die ou orde te laat herstel. Hulle beleid was om almal behalwe die armste mense uit die land te verwyder en dit met ander etniese groepe uit die omliggende gebiede te hervestig. Die idee was nie net om die mense se bande met die land te verbreek nie, maar ook om almal se vorige etniese en godsdienstige identiteite te vernietig deur middel van ondertrouery.

Melachim Bet (2 Konings) 17:24
24 Toe bring die koning van Assirië mense uit Babel, Kuta, Ava, Hamat en Sefarvajim en plaas dit in die stede van Samaria in plaas van die kinders van Israel; en hulle het Samaria in besit geneem en in sy stede gewoon.

Die hoofstad van die noordelike koninkryk Efraim was in die berge van Samaria – en toe die Assiriërs klaar was met die wegneem van die meeste Israeliete en die inbring van die mense van ander nasies, was die gevolg ‘n nuwe gemengde ras genaamd die Samaritane .

Yahweh haat afgodsaanbidding, en die afgodiese godsdienste van die Samaritane het Yahweh so ontsteld dat Hy leeus gestuur het om hulle aan te val. Omdat die koning van Assirië besef het dat “die Elohim van die land” nie gelukkig is nie, het hy een van die Efraimitiese priesters na Samaria gestuur om die mense te leer hoe om die “rituele” van die land te onderhou, sonder om te besef dat die noordelike koninkryk valse aanbidding beoefen sedert Jerobeam.

Melachim Bet (2 Konings) 17: 25-29
25 En aan die begin van hulle woonplek daar het hulle die HERE nie gevrees nie; daarom het die HERE leeus onder hulle gestuur, wat sommige van hulle doodgemaak het.
26 Toe het hulle met die koning van Assirië gepraat en gesê: Die nasies wat u verwyder het en in die stede van Samaria laat woon het, ken nie die rituele van die Elohiem van die land nie; daarom het Hy leeus onder hulle gestuur, en hulle maak hulle dood omdat hulle nie die rituele van die Elohim van die land ken nie. ”
27 Toe beveel die koning van Assirië en sê: Stuur een van die priesters wat u daarvandaan gebring het, laat hom daar gaan woon, en laat hulle die rituele van die Elohiem van die land leer.
28 Toe kom een van die priesters wat hulle uit Samaria weggevoer het, in Bethel, en leer hulle hoe hulle die HERE moet vrees.
29 Maar elke nasie het voortgegaan om elohim van sy eie te maak en dit in die heiligdomme te sit op die hoogtes wat die Samaritane gemaak het, elke nasie in die stede waar hulle gewoon het.

Alhoewel hierdie priester sonder naam die Samaritane kon leer om Yahweh te vrees, sê vers 29 dat elke nasie (dws elke godsdienstige groep) hul eie afgode bly maak het, en hulle het hulle in die heiligdomme op die hoogtes gesit. So, net soos die Christene baie jare later sou doen, het hulle Yahweh gevrees, maar dien hulle steeds hul eie magtiges.

Melachim Bet (2 Konings) 17: 33-34
33 Hulle[Samaritans] vrees die HERE; maar hulle dien hul eie magtiges volgens die heerskappy van die nasies na wie hulle verban is.
34 Tot vandag toe doen hulle volgens die vorige uitsprake: Hulle is nie so nie[truly] om die HERE te vrees, en hulle ook nie[really] volg hulle wette of hulle regspraak, wat Yahweh beveel het aan die kinders van Jakob, wie se naam Hy Israel gemaak het,

Aangesien die Samaritane ‘n korrupte weergawe van die Torah gehou het, het die Jode hulle vermy – en daar was vyandskap, agterdog en vyandigheid tussen die Jode en die Samaritane. Intussen is die Efraimiete wat in Assirië verstrooi was, aangemoedig om die godsdienstige gebruike van die lande waarin hulle gesaai is, op te neem en aan te neem. Hulle het so goed geassimileer dat hulle alles van Yahweh en sy Torah vergeet het. Dit het plaasgevind om Hosea 8: 8 te vervul.

Hosea (Hosea) 8: 8
8 “Israel is verslind;
Nou is hulle onder die heidene
Soos ‘n vaartuig waarin geen plesier is nie. ”

Ons Joodse broers het dit van ver af dopgehou, en hulle het hul indrukke opgeteken in ‘n belangrike historiese dokument genaamd die Talmoed . Alhoewel die Talmoed nie die Skrif is nie, teken dit wel die diepste gedagtes en besinning van die mees gerespekteerde Joodse godsdiensowerhede van daardie tyd op. Daarom is dit so belangrik dat die Joodse wysgere in die Talmoed -traktaat Yebamot 17A opteken dat die verspreide Efraimiete ‘vreemde kinders’ begin verwek het. Hulle het hulle ‘vreemd’ genoem omdat hulle nie meer die Torah gehou het of Hebreeus gepraat het nie, maar ‘volmaakte heidene’ geword het.

Toe ek die saak in die teenwoordigheid van Samuel noem, het hy vir my gesê: hulle[the Ephraimites] het nie van daar af beweeg totdat hulle[the Jewish sages] hulle verklaar het[Ephraimites] volmaakte heidene te wees; soos daar in die Skrif gesê word: Hulle het verraderlik teen die Here gehandel, want hulle het vreemde kinders verwek.
[Talmoed -traktaat Yebamot 17A, Soncino]

Om dinge nog interessanter te maak, is daar twee verskillende woorde vir heidene in Hebreeus. Die een is goy , wat verwys na iemand wat geen verhouding met die volk Israel het nie. Die ander is ger , wat verwys na iemand wat in die verlede ‘n verhouding met Israel gehad het, maar wat nie nou deel van die nasie is nie. Hoe hierdie woorde presies toegepas word, hang af van wie dit gebruik en wat sy agenda is. Omdat Kepha (Petrus) geweet het dat die Efraimiete op die vier winde verstrooi was om die beloftes wat aan Abraham en Jakob gegee is, na te kom, skryf hy sy brief aan die vreemdelinge van die (Assiriese) verspreiding (dws aan die Efraimiete) .

Kepha Aleph (1 Petrus) 1: 1
1 Kepha, ‘n apostel van Yeshua Messias, aan die pelgrims van die[Assyrian] Verspreiding in Pontus, Galasië, Kappadokië, Asië en Bithynië ….

Kepha het geweet dat die Efraimiete vreemdelinge was (gerim, meervoud van ger ) omdat die profesieë in Hosea en elders gesê het dat hulle eendag sou terugkom. Die Joodse wysgere wat die Talmoed geskryf het, het dit sekerlik ook geweet, anders sou hulle nie die bewegings van die Efraimiete gevolg het nie. Maar eerder as om die Efraimiete gerim (vreemdelinge) te noem, het die wyse mense die Efraimiete ‘volmaakte heidene’ genoem, wat beteken dat hulle nie van die goyim (meervoud van goy ).

In die Talmoed -traktaat Yebamot 17A het die Jode beslis dat die Efraimiete vanaf daardie tyd as goyim (geen verhouding tot Israel) beskou moes word. Dit is een van die redes waarom so baie van ons Joodse broers vandag so moeilik is met die Two House Theory: etnisiteit staan sentraal in hul oortuigings. Hulle glo dat daar Jode is en dat daar goyim is. Hulle glo dat al twaalf stamme in die stam van Juda moet assimileer – en hulle verstaan of waardeer geen rol wat die res van die stamme moet speel nie, omdat dit afbreuk doen aan wat hulle as hul voortreflike hoofrol beskou.

Selfs die Jode wat verstaan het dat die verlore tien stamme versprei moes word en weer bymekaar sou kom, het geen idee gehad hoe die verlore tien stamme weer by die nasie versamel kon word as hulle geslagsregisters vinnig verdwyn nie. Die definisie van ‘n messias is die van ‘n goddelik gesalfde leier wat die verlorenes en verstrooides van Israel terugbring na die land en na die ewige verbond-maar hoe moes die Jode seker gewonder het dat iemand ooit die Efraimiete kon terugbring nadat hulle so deeglik geassimileer geraak het en nie meer genealogies geïdentifiseer kon word nie?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give