Chapter 12:

Die vervulling van die profesieë

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

In die laaste hoofstuk het ons gesien hoe die verlore tien stamme van Israel in die verspreiding gestuur is weens ongehoorsaamheid. Maar hoe lank moes hulle weg wees? Wanneer sou hulle terugkeer? Verskeie van die profesieë gee ons antwoorde op hierdie vrae, en meer.

Esegiël is aangesê om 390 dae op sy linkerkant te lê. Elke dag was ‘n simbool van ‘n jaar wat Efraim in die verspreiding sou bly (buite die land).

Jehesekel (Esegiël) 4: 4-5
4 “Lê ook aan jou linkerkant en lê die ongeregtigheid van die huis van Israel daarop. Volgens die aantal dae waarop u daarop lê, moet u hulle ongeregtigheid dra.
5 Want Ek het die jare van hulle ongeregtigheid op julle gelê volgens die getal dae: driehonderd en negentig dae; so sal jy die ongeregtigheid van die huis van Israel dra[Efraim] . ”

As die verlore stamme hulle na die 390 jaar sou bekeer, sou hulle huis toe kom; maar Levitikus sê vir ons dat diegene wat hulle nie bekeer aan die einde van die straf nie, se tyd van straf sewevoudig sal word.

Vayiqra (Levitikus) 26: 14-18
14 “Maar as julle My nie gehoorsaam nie en al hierdie gebooie nie onderhou nie,
15 en as julle My insettinge verag, of as julle siel My oordele verafsku, sodat julle nie al my gebooie uitvoer nie, maar My verbond verbreek,
16 Ek sal dit ook aan julle doen: Ek sal selfs verskrikking oor julle aanstel, siekte en koors vermors wat die oë sal verteer en hartseer sal veroorsaak. En jy sal tevergeefs jou saad saai, want jou vyande sal dit eet.
17 Ek sal my aangesig teen jou rig, en jy sal verslaan word deur jou vyande. Die wat jou haat, sal oor jou heers, en jy sal vlug as niemand jou agtervolg nie.
18 ‘En na dit alles, as u[still] gehoorsaam My nie, dan sal Ek jou sewe maal meer straf vir jou sondes. ‘”

Die Assiriërs het nie die Efraimiete tegelyk uit die land gedra nie. Hulle het eerder omstreeks 732 vC begin inval, en toe het die veldtogte jare lank voortgegaan. As ons 732 as beginpunt gebruik en 390 jaar daarby voeg, kom ons op 342 vC. Dit is duidelik dat Efraim toe nie berou gehad het nie, en daarom het Yahweh haar straf sewe keer vermenigvuldig, vir ‘n totaal van 2 730 jaar.

As die straf van Efraim in 732 vC begin het, bring ons 2.730 jaar later na 1998 G.J. As hierdie berekening korrek is, sou die Efraimitiese nasie dan begin herstel word; en dit is wat gebeur het. Terwyl die Efraimitiese beweging ‘n paar dekades tevore begin het, het dit omstreeks 1998 nC begin floreer en groei, terwyl Yahweh die straf van Efraim begin terugdraai het.

Die Skrif gee ons verskeie ander belangrike getuies van die herstel van die huis van Efraim. Een van hierdie getuies is in die boek Hosea. Hosea was ‘n profeet in die noordelike koninkryk van Efraim. Hy het oor die Efraimiete gepraat toe hy geprofeteer het:

Hosea (Hosea) 6: 2
2 “Na twee dae sal Hy ons laat herleef;
Op die derde dag sal Hy ons opwek,
Dat ons in Sy oë kan lewe. ”

Kepha (Petrus) sê dat ons nie moet vergeet dat ‘n profetiese dag saam met Yahweh gelyk is aan duisend aardejare nie.

Kepha Bet (2 Petrus) 3: 8
8 Maar, geliefdes, moenie hierdie een ding vergeet nie: dat by Yahweh een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag is.

As ‘n profetiese dag duisend jaar is, verteenwoordig die twee profetiese dae van Hosea 6: 2 tweeduisend aardejare. Wat Hosea daarom sê, is dat die Efraimiete na tweeduisend jaar opgewek sal word, sodat hulle weer in Yahweh se guns (sig) kan lewe.

Die frase “die derde dag” gee ons ‘n remez (wenk) dat hierdie profesie betrekking het op Yeshua, sedert Hy op die derde dag opgewek is.

Marqaus (Markus) 9:31
31 “En nadat Hy gedood is, sal Hy op die derde dag opstaan.”

Moderne geleerdheid vertel ons dat die Messias ongeveer 4 vC gebore is. As ons tweeduisend jaar by 4 vC tel, kom ons by ongeveer 1996 nC, wat ongeveer dieselfde jaar is, sê Esegiël 4 dat Efraim se straf opraak (hierbo). Dit beteken dat ons nou op die derde profetiese dag is, en daarom begin ons sien dat die huis van Israel regoor die wêreld herstel word.

Omdat Abraham gehoorsaam was aan Yahweh se stem en bereid was om sy enigste seun op te offer, het Yahweh gesê dat al die gesinne van die aarde in hom geseën sou word. Dit is belangrik dat ons sien dat hierdie spesifieke gedeelte slegs verwys na Avraham se fisiese nageslag.

B’reisheet (Genesis) 17: 4-8
4 “Wat My betref, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader word van baie nasies.
5 Jou naam sal nie meer Avram genoem word nie, maar jou naam sal Avraham wees; want Ek het jou die vader van baie nasies gemaak.
6 Ek sal julle uiters vrugbaar maak; en Ek sal van jou nasies maak, en konings sal uit jou kom.
7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte, as ‘n ewige verbond, om Elohim te wees vir jou en jou nageslag ná jou.
8 Ook gee ek aan u en u nageslag ná u die land waarin u ‘n vreemdeling is, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal hulle Elohim wees. ”

Abraham se kinders sou word soos die sterre van die hemele en soos die sand van die seestrand, wat nie getel of getel word nie – omdat Avraham gehoorsaam was aan die stem van die HERE.

B’reisheet (Genesis) 22: 15-18
15 Toe roep die boodskapper van die HERE vir Abraham ‘n tweede keer uit die hemel,
16 en sê: Self het ek gesweer, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste seun, nie weerhou het nie.
17 seën sal Ek jou seën, en vermeerder Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die see is; en jou nageslag sal die poort van hulle vyande in besit neem.
18 In u nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat u na my stem geluister het. ”

Bogenoemde seëninge spreek van fisiese veelvoud, maar daar was ook ‘n geestelike seën van redding, sodat die goddelike verhouding wat in die tuin van Eden verlore gegaan het, herstel kon word. Yeshua vertel ons dat redding uit die Jode kom (Johannes 4:22), maar die wortels van hierdie belofte word gegee in Genesis 17, waar Elohim gesê het dat die verbond van verlossing en verlossing in Yeshua nie deur Ismael sou kom nie, maar deur Yitzhak ( Isak).

B’reisheet (Genesis) 17: 19-21
19 Toe sê Elohim: Nee, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Yitzhak noem; Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond en met sy nageslag agter hom aan.
20 En wat Ismael betref, ek het jou gehoor. Kyk, Ek het hom geseën en sal hom vrugbaar maak en hom baie vermenigvuldig. Hy sal twaalf vorste verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak.
21 Maar my verbond sal Ek sluit met Yitzhak, wat Sara volgende jaar vir julle op hierdie vasgestelde tyd sal dra. ”

As ons mooi kyk, sal ons in Genesis 28:14 (hieronder) sien dat daar twee seëninge aan Jakob (Jakob)/Israel gegee is. Die een sou geneties wees (met verwysing na Israel se fisiese afstammelinge), terwyl die ander verwys na die saad van Jakob (wat Yeshua beteken, en die geestelike redding wat deur Hom sou kom).

B’reisheet (Genesis) 28: 10-15
10 En Jakob het uit Berséba gegaan en na Haran gegaan.
11 Toe kom hy by ‘n sekere plek en bly daar die hele nag, omdat die son ondergegaan het. En hy neem een van die klippe van daardie plek en sit dit voor sy kop, en gaan lê op die plek om te slaap.
12 Toe droom hy, en kyk, daar is ‘n leer op die aarde opgeslaan, en die top daarvan bereik tot by die hemel; en daar was die engele van Elohim op en neer daarop.
13 En kyk, Yahweh het daarbo gestaan en gesê: Ek is Yahweh Elohim van jou vader Abraham en die Elohim van Yitzhak; die land waarop jy lê, sal Ek aan jou en jou nageslag gee.
14 Ook jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde; jy sal uitbrei na die weste en die ooste, na die noorde en die suide; en in jou[genetically] en in jou saad[Yeshua] al die gesinne van die aarde sal geseën word.
15 Kyk, Ek is met jou en sal jou bewaar oral waar jy gaan, en sal jou terugbring na hierdie land; want ek sal jou nie verlaat voordat ek gedoen het wat ek met jou gespreek het nie. ”

Sommige mense sukkel om te glo dat Avraham se genetika oor die hele vier duisend jaar of so na elke kontinent ter wêreld kan versprei en deel kan word van elke nasie, elke stam, elke stam en elke gesin. Maar waarom moet ons daaraan twyfel? Israeliete was nog altyd ‘n handels-en-handel-liefhebbende volk, en hulle het altyd gegaan waarheen daar geld te vinde is. Ou handelsroetes het suid na Afrika gegaan, en oos na Indië en China, en argeologie toon aan dat die ou Israeliete ook na die Amerikas gereis het. As die Israeliete dus in Afrika, Asië, die Amerikas en Europa was, waarom sou ons dan verbaas wees dat Avraham se genetika oor ‘n tydperk van vier duisend jaar na elke nasie, elke stam en elke gesin sou kom?

As ons chloor in die een kant van ‘n swembad gooi, kom dit uiteindelik deur die swembad. Laat ons nou kyk dat Israelitiese genetika in die mensdom se genepoel ingebring is, oral waar daar handelsroetes was, oor land en oor see. Hoe moeilik is dit om die genepoel van die wêreld deur te dring as u dit oor duisende jare met Israelitiese genetika oor baie verskillende roetes bespring?

Hypoteties, selfs al het ‘n mens êrens op die aarde (byvoorbeeld in die oerwoud van die Amasone) geen genetika van Avraham gehad nie, kon hy steeds deur geloof in die volk Israel ingeënt word. Genetika sou nie ‘n probleem wees nie. Trouens, die idee om deur geloof in die nasie in te ent, is lankal voor Yeshua. Rahab het byvoorbeeld by die nasie aangesluit alhoewel sy ‘n Kanaäniet was (Josua 6), en Rut, die Moabitiese, het koning Dawid se oumagrootjie geword. Sy het ‘n Israeliet geword op die oomblik dat sy aan Yahweh getrou was.

Wortel (Rut) 1:16
16 Maar Root het gesê: ‘Smeek my om u nie te verlaat nie, of om terug te keer van agter u aan; want waar u ook al gaan, sal ek gaan; en waar u ook al woon, sal ek bly; u volk sal my volk wees, en u Elohim , my Elohim. ”

Alhoewel Yahweh sekere genetiese groepe mense gebruik het om sy voornemens te vervul, is die Skrif uiteindelik nie ‘n boek oor genetika nie – die Skrif is ‘n boek om ons trou en gehoorsaamheid aan Yahweh te gee en om die beste bruid vir Hom te word. Genetika wys ons slegs die historiese middele waarmee Yahweh besluit om sy profesieë te vervul.

Die tien stamme het ondanks hul gene in die verspreiding gegaan. Gebrokenheid en gehoorsaamheid sou hulle baie beter gedien het. Tog help dit om die meganika van wat histories plaasgevind het, te verstaan. Jakob se droom, opgeteken in Genesis 28, help ons om profesieë te verstaan wat slegs deur die verspreiding van die stamme vervul kon word. Laat ons dit noukeurig lees, want daar is ‘n paar dinge wat Joodse sowel as Christelike geleerdes dikwels mis.

B’reisheet (Genesis) 28: 10-15
10 En Jakob het uit Berséwa uitgegaan en na Haran gegaan.
11 En hy kom op ‘n plek en bly daar oornag, want die son het ondergegaan. En hy neem klippe van die plek en sit dit op sy kop; en hy gaan lê op daardie plek.
12 En hy het gedroom; en kyk! ‘N Leer is op die aarde neergesit, en die bokant reik na die hemel. En kyk! Die engele van Elohim was besig om op en af te gaan!
13 En kyk! Yahweh het daarbo gestaan en gesê: “Ek is Yahweh, die Elohim van jou vader Avraham en die Elohim van Isak. Die land waarop jy lê, dit gee Ek aan jou[genetically] , en aan jou saad.
14 En julle saad sal wees soos die stof van die aarde, en julle[Israel’s children] sal versprei na die weste en na die ooste en na die noorde en na die suide; en al die geslagte van die aarde sal in jou geseën word[genetically] ; en[in] jou Saad[Yeshua] .
15 En kyk! Ek sal by jou wees en jou bewaak op elke plek waarheen jy mag gaan, en sal jou terugbring na hierdie land. Want ek sal jou nie in die steek laat voordat ek alles gedoen het wat ek met jou gespreek het nie. ”

In Galasiërs 3:16 vertel die apostel Shaul (Paulus) dat hierdie woord “saad” enkelvoud is en verwys na Yeshua.

Galasiërs (Galasiërs) 3:16
16 Die beloftes is gemaak aan Abraham en sy saad. Hy sê nie: “En vir saad”, soos van baie nie, maar van een: “En vir jou saad”, die Messias.

Daar is twee seëninge in Genesis 28:14 (hierbo). Behalwe dat hulle in Yeshua geseën is, sou al die gesinne van die aarde in Jakob geseën word, en kan hulle nou verlossing in Yeshua ontvang, omdat hulle die regverdige genetika van Jakob sou hê. Natuurlik moet hulle nog steeds Yeshua aanvaar en vervul wees met Sy Gees; maar omdat die Christendom nie die genetiese komponent verstaan nie, verstaan hulle slegs inplanting deur geloof. Ongelukkig gee dit ‘n skewe prentjie.

Galasiërs (Galasiërs) 3: 26-29
26 Want julle is almal seuns van Elohim deur die geloof in die Messias Yeshua.
27 Want almal onder julle wat in die Messias gedompel was, het die Messias aangetrek.
28 Daar is nie Jood of Griek nie[Hellenized Jew] , daar is nie slaaf of vry nie, daar is nie man of vrou nie; want julle is almal een in die Messias Yeshua.
29 En as julle aan die Messias behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Die Christene verstaan dat as ons deur die geloof in Messias Yeshua deur guns ingeënt word, ons erfgename is van die belofte van redding – maar hulle verstaan nie die behoefte aan ‘n letterlike genetiese komponent nie. Maar as daar geen genetiese komponent is nie, dan is daar geen manier vir Yahweh om die belofte na te kom wat Hy in Genesis 28: 13-15 aan Israel gegee het, dat Hy sy nageslag na die vier winde sou verstrooi en al die gesinne van die aarde sou seën nie in sy genetika, en later ‘n oorblyfsel van hul nageslag na die land Israel terugbring.

B’reisheet (Genesis) 28: 13-15
13 En kyk! Yahweh het daarbo gestaan en gesê: “Ek is Yahweh, die Elohim van jou vader Avraham en die Elohim van Isak. Die land waarop jy lê, dit gee Ek aan jou[genetically] , en aan jou saad.
14 En julle saad sal wees soos die stof van die aarde, en julle[Israel’s children] sal versprei na die weste en na die ooste en na die noorde en na die suide; en al die geslagte van die aarde sal in jou geseën word[genetically] ; en[in] jou saad[Yeshua] .
15 En kyk! Ek sal by jou wees en jou bewaak op elke plek waarheen jy mag gaan, en sal jou terugbring na hierdie land. Want ek sal jou nie in die steek laat voordat ek alles gedoen het wat ek met jou gespreek het nie. ”

Dan, in Genesis 35: 10-12, word ons vertel dat Israel ‘n ‘nasie’ (Juda) en ‘n ‘groep volke’ (die Christelike nasies van Europa) sou hê.

B’reisheet (Genesis) 35: 10-12
10 En Elohim sê vir hom: Jou naam is Jakob; jou naam sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. Daarom het Hy hom Israel genoem.
11 Elohim sê ook vir hom: Ek is Elohim, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder; a[Jewish] nasie en ‘n maatskappy van[Christian] nasies sal van jou uitgaan, en konings sal uit jou liggaam kom.
12 Die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, gee ek aan u; en aan jou nageslag ná jou gee Ek hierdie land. ”

Sommige mense voer aan dat die hedendaagse Jode nie regtig Joods is nie, aangesien baie van hulle afkomstig is van wit Europese voorraad. Soos ons egter vroeër gesien het, as iemand hom by die volk Israel aansluit en aan Yahweh getrou bly, word hy ‘n Israeliet. Hierdie beginsel geld vir die Joodse nasie sowel as die Efraimiete. As iemand hom by die Joodse nasie aansluit en as ‘n Jood as vreemdeling woon, word hy Jood, ongeag wat sy etnisiteit vroeër was.

Verbasend genoeg beweer sommige mense dat vers 11 verwys na Ismael (die Moslemvolk). Dit kan egter nie wees nie, omdat ons meegedeel word dat die ‘groep volke’ van Jakob sou afstam, terwyl die Moslem -volk van Ismael afstam. Tog sê verskillende profesieë dat baie van die Moslem -mense na ‘n paar groot oorloë in die Midde -Ooste ook tot die aanbidding van Yahweh sal oorgaan.

Yeshayahu (Jesaja) 19: 23-25
23 In dié dag sal daar ‘n snelweg wees van Egipte na Assirië, en die Assiriër sal in Egipte kom en die Egiptenaar in Assirië, en die Egiptenare sal saam met die Assiriërs diens doen.
24 In dié dag sal Israel een van drie wees met Egipte en Assirië – ‘n seën in die middel van die land,
25 wat die HERE van die leërskare sal seën deur te sê: Geseënd is my volk Egipte en Assirië die werk van my hande en Israel my erfdeel.

Juda en Efraim is nou versprei na die uithoeke van die aarde. Hulle word gemeng met elke stam en tong en mense. Elke nasie, elke stam en elke gesin is geseën met Israel se genetika en kan Yeshua ontvang.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give