Chapter 16:

Die spektrum van dissipelskap

Soos ons sal sien, het Yeshua ‘n hoë standaard vir sy oorspronklike twaalf dissipels bepaal – en tog was daar ander dissipels in die eerste eeu wat nie aan dieselfde hoë standaard voldoen het nie. Maar hoe was dit moontlik? Om die antwoord op hierdie vraag (en wat dit vandag vir ons beteken) te verstaan, laat ons kyk na wat geleerdes die wet van eerste vermelding (of eerste gebruiksteorie) noem.

Die wet van eerste vermelding sê vir ons dat die eerste keer dat ‘n konsep in die Skrif bekendgestel word (of ‘n gebod gegee word), dit ‘n standaard of presedent daarstel. Alle latere variasies word volgens hierdie standaard beoordeel. ‘N Duidelike voorbeeld hiervan is die huwelik. In Genesis 2 is die huwelik gevestig as een man en een vrou, lewenslank getroud (as een vlees).

B’reisheet (Genesis) 2: 23-24
23 En Adam sê: Dit is nou been van my gebeente en vlees van my vlees; sy sal vrou genoem word, omdat sy uit die man gehaal is.
24 Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en by sy vrou aansluit, en hulle sal een vlees word.

Alhoewel daar sekere voorwaardes is waar poligynie (meervoudige vroue) wettig is (en selfs beveel word), was dit nie die oorspronklike bedoeling van Yahweh nie. Daar is altyd ‘n sekere geestelike en fisiese koste verbonde aan poligynie, omdat dit lewenslank afwyk van die oorspronklike standaard van een vrou. Selfs selibaatheid (wat op ander maniere ‘n verhewe ideaal is) dra sekere koste, omdat dit nie goed is vir mense om alleen te wees nie (omdat dit afwyk van die oorspronklike patroon van Yahweh).

‘N Ander voorbeeld van die wet van eerste vermelding is hoe Yahweh tydens die verowering van Kanaän beveel het dat alle buit van die oorlog heeltemal vernietig moet word.

Devarim (Deuteronomium) 7: 23-26
23 Maar die HERE jou Elohim sal hulle aan jou oorgee en hulle ‘n val bring totdat hulle vernietig word.
24 En Hy sal hulle konings in u hand gee, en u sal hulle naam onder die hemel verdelg; niemand sal teen jou kan staan totdat jy hulle vernietig het nie.
25 Jy moet die gesnede beelde van hulle gode met vuur verbrand; jy sal die silwer of goud wat daarop is, nie begeer nie, en jy sal dit nie vir jouself neem nie, sodat jy nie deur dit vasgevang word nie; want dit is ‘n gruwel vir die HERE jou Elohim.
26 Jy mag ook geen gruwel in jou huis bring nie, sodat jy nie soos hierdie tot vernietiging gedoem word nie. Jy sal dit heeltemal verafsku en dit heeltemal afkeer, want dit is ‘n vervloekte ding.

Tydens die verowering van Jerigo het Achan, die seun van Carmi, egter verbode buit geneem en dit vir homself bewaar. Hierdie sonde het veroorsaak dat Israel deur die manne van Ai verslaan is. Toe dit ontdek word, is Achan doodgemaak omdat hy ongehoorsaam was aan Yahweh se bevel.

Yehoshua (Josua) 7: 18-26
18 Daarna het hy sy huisgesin man vir man gebring, en Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, uit die stam van Juda, is geneem.
19 En Josua sê vir Achan: My seun, eer u die HERE Elohim van Israel, en bely Hom, en vertel my nou wat u gedoen het; verberg dit nie vir my nie.
20 En Agan antwoord Josua en sê: Ek het gesondig teen die HERE Elohim van Israel, en dit is wat ek gedoen het:
21 Toe ek tussen die buit ‘n pragtige Babiloniese kledingstuk sien, tweehonderd sikkels silwer en ‘n wig goud wat vyftig sikkels weeg, het ek hulle begeer en geneem. En daar is hulle, verborge op die aarde in die middel van my tent, met die silwer daaronder. ”
22 Toe stuur Josua boodskappers, en hulle hardloop na die tent; en daar was dit, weggesteek in sy tent, met die silwer daaronder.
23 En hulle het dit uit die tent geneem en dit na Josua en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die HERE neergelê.
24 Toe neem Josua en die hele Israel saam met hom Achan, die seun van Serag, die silwer, die kleed, die goue wig, sy seuns, sy dogters, sy beeste, sy esels, sy skape, sy tent en alles wat hy gehad het, en hulle het hulle na die dal Achor gebring.
25 En Josua sê: Waarom het u ons ontstel? Die HERE sal u vandag moeilik maak. En die hele Israel het hom met klippe gestenig; en hulle het hulle met vuur verbrand nadat hulle hulle met klippe gestenig het.
26 Daarna het hulle ‘n groot kliphoop oor hom opgesteek, nog steeds daar tot vandag toe. Daarom draai Yahweh weg van die hewigheid van Sy toorn. Daarom word die naam van daardie plek tot vandag toe die Vallei van Achor genoem.

Die straf van Achan vir ongehoorsaamheid toon dat die loon van sonde die dood is. Nadat Yahweh hierdie standaard gestel het, het Hy later die kinders van Israel toegelaat om die vee en die buit van die oorlog te bewaar, solank hulle die vyandelike koning en sy stad vernietig het.

Yehoshua (Josua) 8: 1-2
1 En die HERE het vir Josua gesê: Moenie bang wees nie, en wees nie bevrees nie; neem al die krygsmense saam en staan op, klim op na Ai. Kyk, ek het die koning van Ai, sy volk, sy stad en sy land in u hand gegee.
2 En jy moet met Ai en sy koning doen net soos jy met Jerigo en sy koning gedoen het. Net die buit en sy vee moet julle as buit vir julle neem. Lê ‘n hinderlaag vir die stad daaragter. “

Moderne militêre groepe volg dieselfde patroon wanneer hulle hoë standaard vir dissipline stel tydens basiese opleiding. Die standaard van dissipline kan verslap word sodra die rekrute by hul eenheid aankom, maar as daar ooit dissiplinêre probleme is, kan die standaarde baie vinnig weer ingestel word.

Terwyl die meeste geleerdes besef dat die wet van eerste vermelding deur die Tanach (Ou Testament) afspeel, besef min dat dit ook afspeel in die Hernieuwde Verbond (Nuwe Testament) met betrekking tot dissipels. In Lukas 14: 26-33 sê Yeshua vir ons dat ons ons lewens en ons gesinne moet haat om ons dissipel te wees en ons eie laste te dra. Ons moet ook letterlik ons lewens in hierdie wêreld aflê en alles wat ons het, laat vaar.

Luqa (Lukas) 14: 26-33
26 “As iemand na My toe kom en sy vader en moeder, vrou en kinders, broers en susters, ja, en ook sy eie lewe nie haat nie, kan hy nie my dissipel wees nie.
27 En elkeen wat sy kruis nie dra nie[or stake] en agter My aan kom, kan nie My dissipel wees nie.
28 Want wie van julle, wat van plan is om ‘n toring te bou, gaan nie eers sit en die koste bereken nie, of hy genoeg het om dit klaar te maak –
29 sodat, nadat hy die fondament gelê het en nie kan klaarmaak nie, almal wat dit sien, met Hom begin bespot,
30 en gesê: ‘Hierdie man het begin bou en kon nie klaarmaak nie.’
31 Of watter koning, wat ‘n oorlog teen ‘n ander koning gaan voer, gaan nie eers sit en kyk of hy met tienduisend die tweeduisend teen hom kan tegemoetgaan nie?
32 Of anders stuur hy ‘n afvaardiging terwyl die ander nog ‘n goeie weg is, en vra vir vrede.
33 Net so kan elkeen van julle nie alles wat hy het in die steek laat nie, nie my dissipel wees nie. ”

Toe Yeshua die dissipels uitnooi om Hom te volg, laat val hulle onmiddellik hul nette (dws hul lewens in die wêreld) en begin soek om Hom te help om sy geestelike koninkryk te bevorder. Dit is ‘n volmaakte uitdrukking van die wet van eerste vermelding, omdat dit ‘n volmaakte hoë standaard stel.

Mattityahu (Matteus) 4: 18-22
18 En Yeshua, wat langs die See van Galilea loop, sien twee broers, Simon wat Kepha genoem word, en sy broer Andrei besig om ‘n net in die see te gooi; want hulle was vissermanne.
19 Toe sê Hy vir hulle: “Volg My, en Ek sal julle vissers van mense maak.”
20 Hulle het dadelik hul nette gelos en Hom gevolg.
21 Van daar af het Hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Sebedeus, en Johannes, sy broer, in die skuit gesien, saam met hulle vader, Sebedeus, besig om hul nette reg te maak. Hy het hulle geroep,
22 En dadelik het hulle die boot en hul vader verlaat en Hom gevolg.

Net so het Yeshua aan die ryk jong heerser gesê dat hy eers al sy fisiese besittings moes prysgee voordat hy die koninkryk van Elohim kon betree. Hy moes toon dat hy die dinge van die Gees meer waardeer as wat hy iets in die materiële wêreld waardeer.

Mattityahu (Matteus) 19: 16-30
16 Nou kyk, daar kom een en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen om die ewige lewe te hê?
17 En Hy sê vir hom: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, dit wil sê Elohim. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.”
18 Hy sê vir Hom: Watter een? Yeshua het gesê: ‘Jy mag nie moord pleeg’, ‘jy mag nie egbreek nie’, ‘u mag nie steel nie’, ‘u mag geen valse getuienis lewer nie’
19 ‘Eer jou vader en jou moeder’ en ‘jy moet jou naaste liefhê soos jouself’.
20 Die jongman sê toe vir Hom: “Al hierdie dinge het ek van my jeug af bewaar. Wat het ek nog ontbreek?”
21 Yeshua sê vir hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop dit wat jy het en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom en volg My.
22 Maar toe die jongman hierdie woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.
23 Toe sê Yeshua vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle, dit is moeilik vir ‘n ryk man om in die koninkryk van die hemele te kom.
24 En weer sê Ek vir julle, dit is makliker vir ‘n kameel om deur die naaldoog te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van Elohim in te gaan. ”
25 Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verbaas en sê: Wie kan dan gered word?
26 Maar Yeshua kyk na hulle en sê vir hulle: By mense is dit onmoontlik, maar by Elohim is alles moontlik.
27 Toe antwoord Kepha en sê vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal ons dan hê?
28 Toe sê Yeshua vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, dat tydens die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op die troon van Sy heerlikheid gaan sit, julle wat My gevolg het, ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel .
29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond verlaat het, sal ter wille van my naam honderdvoudig ontvang en die ewige lewe beërwe.
30 Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die laaste eerste. ”

Ander gelowiges het iets soortgelyks gedoen toe hulle hul oortollige grond en goedere verkoop het, en die geld aan die voete van die apostels gelê het om vir die bediening gebruik te word.

Ma’asei (Handelinge) 4: 34-35
34 En daar was niemand onder hulle wat ontbreek het nie; want almal wat gronde of huise besit het, het dit verkoop en die opbrengs gebring van die verkoopte dinge,
35 en hulle neergelê aan die voete van die apostels; en hulle het aan elkeen uitgedeel soos enigiemand dit nodig gehad het.

Terwyl sommige van die vroeë dissipels al hul besittings moes verkoop, moes ander dissipels slegs oortollige huise en grond verkoop. Dit is logies omdat die meeste van die dissipels getroud was en dat hulle steeds ‘n plek nodig gehad het om hul gesinne (en gaste) te huisves.

Ma’asei (Handelinge) 21:16
16 En ‘n paar van die dissipels van Cesarea het saam met ons gegaan en ‘n sekere Mnason van Ciprus, ‘n vroeë dissipel, by wie ons sou gaan woon, saamgebring.

Trouens, ten minste een van Yeshua se dissipels was ryk en het nie al sy goed verkoop nie.

Mattityahu (Matteus) 27:57
57 En toe dit aand geword het, kom daar ‘n ryk man uit Arimathea met die naam Josef, wat self ook ‘n dissipel van Yeshua geword het.

Hoe kan ons hierdie skynbare teenstrydighede verstaan? Volgens die wet van eerste vermelding het die oorspronklike twaalf dissipels aan Yeshua se volmaakte standaard voldoen. Hulle het letterlik al hul fisiese besittings versaak en die res van hul lewens probeer om sy koninkryk te bevorder. Nadat hierdie volmaakte standaard vasgestel is, is dit egter verslap, sodat diegene wat nie geroep was om alle wêreldse besittings te verlaat nie, steeds kon dien, in watter mate hulle ook al gelei het.

Die Christelike geleerdheid pas gewoonlik die volgende vier beginsels toe op dissipelskap:

  1. Onthou Yeshua se woorde (leer)
  2. Pas Yeshua se woorde op ‘n mens se lewe toe (pas toe)
  3. Volg Yeshua na (pas jouself aan by sy woorde)
  4. Maak meer dissipels (herhaal jouself)

Om hierdie beginsels 100 persent toe te pas, moet ons al ons fisiese besittings neerlê, by die orde van Melgisedek aansluit en die res van ons lewe aktief daaraan bou om Yeshua se koninkryk te bou. Selfs al voel ons nie in hierdie mate gelei nie, kan ons hierdie vier beginsels steeds op ons lewens toepas. Die beloning is nie so groot nie, maar dit is hoe Josef van Arimathea steeds ‘n dissipel kan wees sonder om al sy rykdom neer te lê. Hy het hierdie beginsels eenvoudig toegepas in die mate wat hy gevoel het dat hy gelei word.

Hoe kan ons weet hoeveel Elohim wil hê dat ons aan Hom moet gee? Die antwoord “gee alles eenvoudig” is nie noodwendig korrek nie. Die regte antwoord is om te bid, te luister in die Gees en te gehoorsaam wat ons hoor. As ons nie in sy Gees (asemhaling) bly nie, dan is ons afgesny van Hom en het dit geen nut vir Hom nie. Die belangrikste beginsel is om asem te haal, te bid en te luister.

Jochanan (Johannes) 15: 4-8
4 “Bly in My, en Ek in julle. Soos die loot nie self vrug kan dra nie, tensy dit in die wingerdstok bly, kan julle ook nie, tensy julle in My bly.
5 Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, dra baie vrugte; want sonder My kan julle niks doen nie.
6 As iemand in My nie bly nie, word hy soos ‘n loot uitgewerp en verdroog; en hulle versamel dit en gooi dit in die vuur, en dit word verbrand.
7 As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra wat julle wil hê, en dit sal vir julle gedoen word.
8 Hierdeur word my Vader verheerlik, dat u baie vrugte dra; so sal julle My dissipels wees. ”

As ons bid en luister en gehoorsaam wat Sy Gees (asem) vir ons sê om te doen, dan is ons Sy dissipels, in watter mate (en in watter hoedanigheid ook al) Hy ons lei. Ons moet doen soos ons ons eerlik voel, in die wete dat ons alleen teenoor Elohim verantwoordelik is.

Yeshua was ‘n selibate Naziriet wat sy tyd, sy besittings en sy lewe afgelê het om te help om die verlore en verstrooide kinders van Israel terug te keer van hul afvalligheid. Hy het nie sy lewe vir Homself gelewe nie, maar vir sy broers en susters in Israel. Hy het sy lewe daaraan toegewy om sy Vader se koninkryk hier op aarde te bevorder. Omdat Yeshua se missie was om alles te gee wat Hy het, en omdat Hy sy missie nagekom het, is sy beloning (en sy liefde) voltooi.

Maar wat sal ons dan sê oor Avraham, of koning Dawid? Sou hulle ‘n beter beloning ontvang het as hulle selibate Naziriete was? Nee, hulle sou in werklikheid minder beloning ontvang het, omdat hulle nie die pad sou loop wat Yahweh vir hulle gekies het nie. Ons moet almal bly wees dat hulle nie probeer het om selibaat te wees nie, toe Yahweh hulle geroep het om vrugbaar te wees en te vermeerder, anders sou niemand van ons vandag hier wees nie.

Wat ons dus sien, is twee wettige paaie vir dissipels. Die een is om voltyds by die priesterskap aan te sluit, al jou fisiese besittings neer te lê en op die sendingveld te gaan (in watter land jy ook al genoem word). Die ander wettige pad is om kinders groot te maak op die manier waarop hulle moet gaan, terwyl hulle die priesterskap finansieel ondersteun, en ook plaaslike uitreike voer. As die priesterskap internasionaal werk en die res van die dissipels plaaslik werk, kan ons saam meer gelowiges na Yeshua bring. Ons bespreek dit in meer detail in Torah regering .

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give