Chapter 9:

Die nasie word verdeeld

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Nadat Josef gesterf het, het nuwe konings ontstaan wat nie geweet het van al die goeie dinge wat Josef vir Egipte gedoen het nie. Hierdie nuwe konings het Israel se kinders gevrees en gekies om hulle onder moeilike slawerny te bring.

Na 430 jaar in Egipte het Yahweh ‘n man met die naam Moshe (Moses) gestuur om Israel se kinders uit te bring. Hy het hulle deur die Rooi See na die wildernis Sinai gebring. Vyftig dae nadat hulle Egipte verlaat het, is die Torah aan die voet van die berg Sinai gegee. Dit was hul verlowing. Destyds is vir hulle gesê dat hulle na die beloofde land, die land Kanaän, gebring sou word.

Moshe het twaalf mans gestuur om die land te verken. Slegs Kaleb, die seun van Jefunne (uit die stam van Juda) en Josua, die seun van Nun (uit die stam van Efraim) het egter ‘n goeie verslag gebring.

Bemidbar (Numeri) 14: 6-7
6 Maar Josua, die seun van Nun, en Kaleb, die seun van Yefunne, wat onder die wat die land verken het, geskeur het, het hulle klere geskeur;
7 en hulle het met die hele vergadering van die kinders van Israel gespreek en gesê: “Die land wat ons deurgetrek het om te verken, is ‘n uiters goeie land!”

Dit is simbolies dat die twee spioene wat ‘n goeie verslag terugbring, van die stamme van Juda en Efraim was. Hierdie twee stamme verteenwoordig die twee huise (Juda in die suide en Efraim in die noorde).

By die dood van Moses is Josua aangestel om die kinders van Israel te lei in die verowering van die land Kanaän. Daarna kom die tydperk van beoordelaars (soos opgeteken in die boek Rigters). Gedurende hierdie tyd het die stamme nie ‘n sterk, sentrale leierskap gehad nie, en daarom het die nasie verdwyn. Elke man het gedoen wat goed was in sy eie oë (in teenstelling met wat hy in Yahweh se oë goed lyk).

Shophetim (Rigters) 17: 6
6 In daardie dae was daar geen koning in Israel nie; elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë.

Na die era van die beoordelaars kom die era van konings. Nadat koning Shaul (Saul) se heerskappy geëindig het, het koning Dawid die kinders van Israel verenig, Israel se vyande verslaan en hulle teruggelei na die huweliksverbond (die Torah). Dit het die standaard vir ‘n messias (gesalfde) bepaal, en daarom word Dawid beskou as ‘n soort messias (met ‘n klein m). Een rede waarom ons Joodse broers Yeshua verwerp het, is omdat hulle nie kon sien hoe Hy by dieselfde patroon pas nie.

Soos ons verduidelik in Openbaring en die eindtyd Yeshua versamel die verlorenes en verstrooides van Israel deur Sy Gees vir ‘n komende geveg by Armageddon (wat die Efraimiete sal wen). Na hierdie oorwinning sal hulle teruggebring word in die verbond en na die land Israel. Hierdie byeenkoms vir die laaste stryd vind egter baie stadig plaas, oor generasies. Omdat dit so stadig plaasvind, kon ons Joodse broers nie sien hoe Hy die geprofeteerde Messias was nie.

Toe koning Dawid sterf, het sy seun Salomo in sy plek koning geword. Salomo was egter ongehoorsaam aan die Torah deurdat hy buitelandse vroue geneem het. As ons onthou dat die Skrif mense etiketteer volgens hul aanbidding, was die probleem nie dat sy vrouens uit die buiteland gebore is nie. Die probleem was eerder dat sy vroue vreemde gode aanbid het. Toe Salomo sy vrouens wou behaag, het hy aan hulle valse gode geoffer, en dit het Yahweh kwaad gemaak (vers 9), en Hy het belowe om Salomo te straf.

Melachim Aleph (1 Konings) 11: 1-13
1 Maar koning Salomo het baie vreemde vroue liefgehad, sowel as die dogter van Farao: die vroue van die Moabiete, Ammoniete, Edomiete, Sidoniërs en Hetiete –
2 van die nasies van wie die HERE aan die kinders van Israel gesê het: Julle mag nie met hulle trou nie, en hulle ook nie met julle nie;[for] sekerlik sal hulle julle harte afwyk na hulle gode. ” Salomo het in liefde daaraan vasgehou.
3 En hy het sewe honderd vroue, prinsesse en driehonderd byvroue gehad; en sy vrouens draai sy hart af.
4 Want dit was so, toe Salomo oud was, dat sy vroue sy hart na ander gode gedraai het; en sy hart was nie lojaal aan Yahweh sy Elohim nie, net soos die hart van sy vader Dawid.
5 Want Salomo het agter Astore aangeloop[Easter] die godin van die Sidoniërs, en na Milkom die gruwel van die Ammoniete.
6 Salomo het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE, en hy het die HERE nie heeltemal gevolg nie, net soos sy vader Dawid.
7 Toe bou Salomo ‘n hoogte vir Kamos, die gruwel van Moab, op die heuwel oos van Jerusalem, en vir Moleg die gruwel van die mense van Ammon.
8 En hy het net so gedoen vir al sy vreemde vroue wat wierook gebrand het en aan hulle gode geoffer het.
9 En die HERE het toornig geword op Salomo, omdat sy hart gedraai het van die HERE Elohim van Israel, wat twee keer aan hom verskyn het,
10 en het hom aangaande hierdie saak beveel dat hy nie agter ander gode aan sou loop nie; maar hy het nie gehou wat die HERE beveel het nie.
11 Daarom het die HERE aan Salomo gesê: Omdat jy dit gedoen het en my verbond en my insettinge wat Ek jou beveel het, nie onderhou het nie, sal Ek die koninkryk beslis van jou afskeur en dit aan jou dienaar gee.
12 Tog sal ek dit nie in u dae doen ter wille van u vader Dawid nie;[but] Ek sal dit uit die hand van u seun skeur.
13 Ek sal egter nie die hele koninkryk afbreek nie; Ek sal een stam aan u seun gee ter wille van my kneg Dawid, en[one more] ter wille van Jerusalem, wat Ek gekies het. ”

Yahweh het vroeër aan Dawid belowe dat Salomo ná hom sou regeer, dus eerder as om die regering uit die huis van Juda weg te neem terwyl Salomo geleef het, het Yahweh besluit om die regering uit die huis van Juda te neem toe Salomo se seun Rehabeam koning was. Die regering sou gegee word aan die dienaar van Salomo, Jerobeam, uit die noordelike huis van Efraim/Israel. Yahweh het ‘n profeet met die naam Ahiyah gestuur om Jerobeam te vertel dat hy die heerskappy van die tien noordelike stamme sou kry. Dit sou slegs twee stamme vir Salomo se seun Rehabeam laat oor heers (Juda en Benjamin, of “die Jode”).

Melachim Aleph (1 Konings) 11: 29-35
29 En in die tyd toe Jeróbeam uit Jerusalem uitgaan, het die profeet Agia, die Siloniet, hom tegemoetgegaan; en hy het hom beklee met ‘n nuwe kleed; en die twee was alleen in die veld.
30 Toe neem Ahiyah die nuwe kledingstuk wat op hom was, vas en skeur dit in twaalf stukke.
31 En hy sê vir Jeróbeam: Neem vir jou tien stukke;[one piece for each of the ten tribes] want so sê die HERE, die Elohim van Israel: Kyk, Ek sal die koninkryk uit die hand van Salomo skeur en tien stamme aan julle gee;
32 maar hy[his son] sal een stam hê ter wille van my kneg Dawid, en[one more] ter wille van Jerusalem, die stad wat ek uit al die stamme van Israel gekies het,
33 omdat hulle My verlaat het en Astoreth aanbid het [Easter] die godin van die Sidoniërs, Kamosos, die Elohim [god] van die Moabiete en Milkom, die Elohim [god] van die mense van Ammon en het nie in my weë gewandel om te doen wat reg is in my oë nie, en om my insettinge en my oordele te onderhou, net soos sy vader Dawid.
34 Ek sal egter nie die hele koninkryk uit sy hand neem nie, omdat ek hom heerser gemaak het al die dae van sy lewe ter wille van my kneg Dawid, wat ek gekies het omdat hy my gebooie en my insettinge onderhou het.
35 Maar ek sal die koninkryk uit sy seun se hand neem en dit aan julle gee – tien stamme. ‘

Yahweh het Ahiyah vir Jerobeam laat vertel dat Hy Dawid liefgehad het omdat hy sy gebooie gehou het – en dat as Jerobeam ook sy gebooie sou onderhou, dan sou die huis van Israel aan hom gegee word as ” ‘n blywende huis ”.

Melachim Aleph (1 Konings) 11: 37-39
37 “Ek sal jou dan neem, en jy sal koning word oor al jou hartstogte, en jy sal koning word oor Israel.
38 Dan sal dit wees as jy ag slaan op alles wat Ek jou beveel, wandel in my weë en doen wat reg is in my oë, om my insettinge en my gebooie te onderhou, soos my kneg Dawid gedoen het, dan sal Ek by jou wees en bou vir jou ‘n blywende huis, soos ek vir Dawid gebou het; en Israel vir jou gee.
39 En ek sal die nageslag van Dawid teister[the Jews] daarom, maar nie vir ewig nie. ”

Yahweh het belowe dat Hy Efraim/Israel in die nuwe hoofhuis sou maak as hulle sy opdragte gehoorsaam. As hulle egter nie sy gebooie/Torah gehou het nie, sou hulle nie meer die hoofhuis wees nie.

In 1 Konings 12 het die huis van Israel in opstand gekom teen koning Rehabeam, en hulle het Jerobeam hulle nuwe koning gemaak. Koning Jerobeam het geweet dat hy die mense moes lei om die Torah te onderhou, maar hy het ‘n dilemma gehad deurdat die Torah vir alle mans sê om drie keer per jaar na Jerusalem te gaan. Jerusalem was egter in Rehabeam se gebied. As die mense jaar na jaar na Jerusalem opgaan, sou hul lojaliteit uiteindelik terugkeer na koning Rehabeam, en hulle sou hom (Jerobeam) doodmaak.

Melachim Aleph (1 Konings) 12: 26-27
26 En Jerobeam sê in sy hart: Nou kan die koninkryk teruggaan na die huis van Dawid[Juda] .
27 As hierdie mense optrek om offers te bring in die huis van die HERE in Jerusalem, dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle adon, Rehábeam, die koning van Juda; en hulle sal my doodmaak en teruggaan na Rehabeam, die koning van Juda. ”

Daarom het Jerobeam ‘n plan bedink wat verskeie profetiese parallelle het met die torahless Christelike kerk.

Melachim Aleph (1 Konings) 12: 28-33
28 Daarom vra die koning raad, maak twee goue kalwers en sê vir die mense: Dit is te veel vir julle om na Jerusalem op te gaan[for the feasts] . Hier is u gode, o Israel, wat u uit Egipteland laat optrek het! ”
29 En hy het die een in Bet-el opgerig en die ander in Dan.
30 En hierdie saak het sonde geword, want die volk het gaan aanbid voor die een tot by Dan.
31 Hy het heiligdomme op die hoogtes gemaak en priesters gemaak uit al die volke wat nie uit die seuns van Levi was nie.
32 Jerobeam het op die vyftiende dag van die agtste maand ‘n fees gereël, soos die fees wat in Juda was, en offerandes op die altaar gebring. So het hy dit in Bet -el gedoen en offer aan die kalwers wat hy gemaak het. En in Bet -el het hy die priesters van die hoogtes wat hy gemaak het, aangestel.
33 En hy het offers gebring op die altaar wat hy te Bet -el gemaak het op die vyftiende dag van die agtste maand, in die maand wat hy in sy eie hart bedink het. En hy het ‘n fees vir die kinders van Israel gereël en offerandes op die altaar gebring en wierook gebrand.

Jerobeam het die feeste teruggestoot van die sewende maand tot die agtste maand, valse aanbiddingshuise opgerig en sigbare aanbiddingsvoorwerpe (afgode) vir die mense opgerig. Hy het ook priesters gemaak van enigiemand (nie net die seuns van Levi nie). Alhoewel sy nuwe godsdienstige stelsel van die Torah afgewyk het, het hy aan die mense gesê dat dit wettig was.

Jerobeam se noordelike koninkryk Efraim het die nuwe hoofhuis geword – maar net vir ‘n tyd. Die patroon wat in die tuin van Eden gevestig is, is dat wanneer ons Sy instruksies gehoorsaam, Hy ons seën en ons toelaat om in Sy land te woon. Aangesien hulle nie meer die verbond gehoorsaam het nie, kon hulle nie meer in die verbondsland woon nie (omdat hulle dit besoedel het).

Punt vir punt, dit is die patroon wat die Christelike kerk later sou volg, omdat hulle beweer dat hulle die ‘Nuwe Israel’ was. Die kerk het die sewende maandfeeste nog verder teruggeskuif (die winter in). Hulle het die aanbiddingsentrum van Jerusalem na Rome verskuif en ‘n valse tempel opgerig. Hulle het afgode (beeldjies en gesnede beelde) in daardie tempel gevestig en dit beman met priesters van enige geslag (nie net die seuns van Levi nie). In totaal het hulle valse feesdae gemaak, valse feeste gemaak, ‘n valse priesterdom opgerig en sigbare voorwerpe van aanbidding (afgode) opgerig.

In die komende hoofstukke sal ons sien dat Yahweh baie profete gestuur het om vir die Efraimiete te sê dat hulle hulle moes bekeer, anders sou hulle na die vier uithoeke van die aarde verstrooi word. Omdat hulle hulle nie bekeer het nie, het Yahweh hulle verstrooi, net soos Hy beloof het. Maar vanaf die uithoeke van die aarde, sal die Gees van Yahweh ‘n oorblyfsel van Sy mense begin huis toe roep.

Voordat ons sien hoe die oorblyfsel bymekaargemaak moet word, laat ons meer kyk hoe die Efraimiete verstrooi sou word, want dit sal ons baie raaisels wys wat voorlê.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give