Chapter 1:

Wat was die oorspronklike geloof?

ordination

Wil u die geloof behou wat die Messias sy apostels geleer het om te onderhou? Sommige mense beweer vinnig dat die Messias se dissipels almal ‘Christene’ was, maar is dit regtig wat Bybelse verslae toon?

Wat as die Bybel toon dat die Messias en sy dissipels hulself as Nasireense Israeliete beskou, en dat die ‘Christene’ ‘n ander groep is? Wat sou dit beteken?

Een van die invloedrykste kerkvaders van alle tye was Epiphanius van Salamis. Hy het van 310 tot 403 nC geleef. Hy het gesê dat die Nasareners en die Christene twee aparte (maar verwante) groepe was wat in die vierde eeu nC twee verwante (maar verskillende) gelowe behou het – en so is dit vandag nog.

“Die Nasareners verskil in geen wesenlike saak van hulle nie (dit wil sê die Ortodokse Jode), omdat hulle die gebruike en leerstellings toepas wat deur die Joodse wet voorgeskryf word; behalwe dat hulle in Christus glo. Hulle glo in die opstanding van die dooies, en dat die heelal deur God geskep is. Hulle verkondig dat God een is, en dat Jesus Christus sy Seun is. Hulle is baie geleerd in die Hebreeuse taal. Hulle lees die Wet (wat die Wet van Moses beteken) …. Daarom verskil hulle … van die ware Christene omdat hulle tot nou toe [sulke] Joodse rituele vervul soos die besnydenis, Sabbat en ander. ”
[Epiphanius, “Against Heresies,” Panarion 29, 7, pp. 41, 402]

In Panarion ( Teen ketterye ) Probeer Epiphanius bewys dat die Katolieke die ware afstammelinge van die eerste eeuse apostels was (Jakobus, Johannes, Petrus, Paulus, ens.). Alhoewel Epiphanius se bewering in sy tyd algemeen aanvaar is, het baie ander Katolieke geleerdes sedertdien nie met hom saamgestem nie.

Onder diegene wat nie met Epiphanius saamgestem het nie, was Marcel Simon, ‘n vroom Katolieke kenner van die eerste-eeuse vergadering. Marcel Simon het gesê dat Epiphanius geweet het dat dit nie die Katolieke was nie, maar die Nasareners, wat die regte afstammelinge van die eerste eeuse vergadering was – maar tog noem Marcel Simon die Nasareners steeds ‘ketters’ omdat hy sê dat die Katolieke Kerk nie van hul leerstellings hou nie.

“Hulle (Nasareners) word hoofsaaklik gekenmerk deur hul vasberade verbintenis met Joodse gebruike. As hulle ketters geword het in die oë van die (Katolieke) Moederkerk, is dit bloot omdat hulle vasgestaan het op verouderde posisies. Alhoewel Epiphanius energiek weier om dit te erken, verteenwoordig hulle die direkte afstammelinge van die primitiewe gemeenskap, waarvan ons skrywer (Epiphanius) weet dat dit deur die Jode, met dieselfde naam, van ‘Nazareners’ aangewys is.” [“First Century expert Marcel Simon, Judeo-christianisme,” bl 47-48.]

Let op hoe Marcel Simon erken dat die Nasareners die direkte geestelike afstammelinge van die eerste-eeuse apostels was (Jakobus, Johannes, Petrus, ens.); tog noem hy die Nasareners ‘ketters’ omdat hulle ernstig gestry het om die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgedra is, te behou, net soos Judas 3 beveel.

Yehudah (Judas) 3
3 Geliefdes, terwyl ek baie ywerig was om aan u te skryf oor ons gemeenskaplike redding, het ek dit nodig gevind om aan u te spoor om ernstig te stry vir die geloof wat eens aan die heiliges oorgelewer is.

Maar hoe kan Marcel Simon die Nasareners ‘ketters’ noem omdat hulle Judas 3 gehoorsaam het? Is ons ‘ketters’ as ons doen wat die Skrif sê? Is die regte ketters nie diegene wat leer wat teen die Skrif is nie?

As die Nasareners die direkte geestelike afstammelinge van die Joodse apostels was, is dit sinvol dat hulle ‘sulke Joodse rituele soos die Sabbat, die besnydenis en ander’ onderhou het, omdat die Messias Yeshua (Jesus) in sy eerste preek vir ons gesê het om nie te dink dat Hy gekom het om die wette van Moses of die profete te vernietig nie.

Mattityahu (Matteus) 5: 17-19
17 “Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te vernietig nie. Ek het nie gekom om te vernietig nie, maar (net) om te vervul.
18 Want voorwaar Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal daar niks van die wet verbygaan voordat alles gebeur het nie.
19 Daarom, wie een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en mense so leer, hy sal die minste genoem word in die Koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die Koninkryk van die hemele. ”

Dit is belangrik om te verstaan dat Yeshua self gesê het om nie te dink dat Hy gekom het om die wet te vernietig nie. As ‘n goeie Seun sou Yeshua nie aan sy Vader Yahweh (Jehovah) ongehoorsaam wou wees nie, want Vader het gesê het dat hy versigtig moet wees om niks aan die wette van Moses by te voeg of weg te neem nie.

Devarim (Deuteronomium) 12:32
32 “Alles wat ek jul beveel, pas dit op; jul mag niks daarby voeg nie of daarvan wegneem nie.”

Soms dink mense dat die wette van Moses ongeldig is, omdat sommige gedeeltes in die Hernude Verbond (Nuwe Testament) maklik verkeerd verstaan kan word. Baie van hierdie gedeeltes wat maklik misverstaan word, word in die geskrifte van die apostel Paulus (Shaul) aangetref. Die apostel Petrus (Kepha) waarsku ons egter, dat ons dit nie verkeerd moet interpreteer nie.

Kepha Bet (2 Petrus) 3: 15-17
15 En dink aan die lankmoedigheid van ons Meester as Verlossing (letterlik: Yeshua), soos ook ons geliefde broer, Shaul (Paulus), aan u geskryf het volgens die wysheid wat aan hom gegee is;
16 Soos ook in al sy sendbriewe daarin gespreek het oor hierdie dinge, waarin sommige moeilik is om te verstaan, wat die ongeleerde en onstabiele mense verdraai, tot vernietiging daarvan, soos ook die res van die Skrif.
17 Daarom, geliefdes, wees gewaarsku, waak! om nie deur die dwaling van wetteloosheid (KJV: dwaling van die goddelose) mislei te word nie, en van jul standvastigheid wegval nie.

Let op dat Kepha in vers 16 vir ons sê dat daar in sy tyd ‘n groep gelowiges was wat ‘ongeleerd en onstabiel’ was, deurdat hulle Shaul se geskrifte verdraai het om dit te laat lyk asof dit iets sê wat hy nie sê nie.

In vers 17 waarsku Kepha ons om nie gelei te word deur die ‘dwaling van wetteloosheid’ nie. In die King James-weergawe word dit as ‘dwaling van die goddelose’ weergegee, maar Strong’s Concordance sê vir ons dat hierdie woord te make het met die instelling of vervanging van iets (soos ‘n plaasvervanger-godsdiens) wat strydig is met die wet ( van Moses).

NT: 113 athesmos (ath’-es-mos); uit NT: 1 (as ‘n negatiewe deel) en ‘n afgeleide van NT: 5087 (in die sin van verordening); wetteloos, d.w.s. (by implikasie) misdadiger:

Die Aramese Peshitta (NT) stem ook saam dat ons moet oppas om nie die dwaling te volg van diegene wat sonder die wette van Moses is nie. (Aramees: דדלא נמוס ).

Kepha Bet (2 Petrus) 3:17, Murdock Peshitta
17 Julle dan, my geliefdes, omdat julle [hierdie dinge] vooraf weet, moet julle waak, sodat julle nie deur die onreg van die wettelose mislei word en van u standvastigheid wegval nie.

In die konteks vertel Kepha dat daar in sy tyd ‘n valse geloof was wat Shaul verkeerd geïnterpreteer het en teen die wette van Moses gepreek het. Is dit nie wat Christene doen nie?

Die Katolieke aartsbiskop James Cardinal Gibbons vertel ons dat die Skrif “die godsdienstige nakoming van Saterdag afdwing”, maar dan met trots daarop roem dat die kerk Sondag nietemin as die dag van aanbidding uitgeroep het.

“Maar u lees miskien die Bybel van Genesis tot Openbaring, en u sal geen enkele reël vind wat die heiligmaking van Sondag magtig nie. Die Skrif handhaaf die godsdienstige nakoming van Saterdag, ‘n dag wat ons (die Katolieke Kerk) nooit heilig nie. “
[“Aartsbiskop James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers,” 88ste ed., bl. 89.]

Eerwaarde Stephen Keenan vertel dat die Katolieke Kerk die mag gehad het om die dae van aanbidding alleen te verander, al gee die Skrif haar nie hierdie gesag nie.

“Vraag: Het u ‘n ander manier om te bewys dat die Kerk die mag het om voorskrifte in te stel?
‘Antwoord: As sy nie so ‘n mag gehad het nie, sou sy dit nie kon doen waarin alle moderne godsdienstiges met haar saamstem nie; sy kon nie die viering van Saterdag, die sewende dag van die week, vervang het met die viering van Sondag, die eerste dag nie. , ‘n verandering waarvoor daar geen Skriftelike gesag bestaan nie. “
[“Eerwaarde Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism”, 3e ed., bl. 174.]

Gebruik Stephan Keenan nie sirkulêre argumente nie? Hy voer aan dat die kerk die mag moes gehad het om die dae van aanbidding te verander net omdat dit so gedoen is.

Die profeet Daniël waarsku ons oor ‘n Klein Horinkie wat die vasgestelde tye van aanbidding (van Sabbat tot Sondag) sal probeer verander, en ook die wette van Moses (wat die res van die liggaam se gedrag reguleer) sal probeer verander.

Daniël 7:25
25 Hy sal hoogmoedige woorde spreek teen die Allerhoogste, die heiliges van die Allerhoogste vervolg en van plan wees om die tye en die wet te verander. En die heiliges sal ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd in sy hand gegee word.

Soos ons later in hierdie studie sal sien, is dit presies wat die Katolieke Kerk gedoen het. Dit het die vasgestelde tye van aanbidding verander en ook die heiliges van die Allerhoogste (d.w.s. die Nasareners) vervolg wat die oorspronklike feestye en die wet nagekom het. Maar is dit nie ‘n sonde om die Skrif so te verander nie?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give